T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 8 6 5 5 5 3 0 9 .9 0 0 ./i:î m ' V
2 7 /1 0 /2 0 1 4
K o n u : R e s im v e Ö y k ü Y a rışm a sı
M ÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
H a ta y V a liliğ i İl M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü n ü n 2 2 /1 0 /2 0 1 4 tarih v e 4 7 3 8 1 2 5 sa y ılı
’R e s im v e Ö y k ü Y a r ış m a s ı’ k o n u lu y a zıla rı e k te gön d erilm iştir.
G ereğ in i rica ed erim .
EK : 2 S a y fa
D a ğ ıtım : ilk o k u l v e O rtaoku l M ü d ü rlü k lerin e
Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 31500 Reyhanlı/HATAY
Tlf
: 326 413 10 56 - 65 75
İrtib a t
: Ş.AZAR
Fax
: 326 413 37 02
Dahili N o
: 1085
http//
reyhanli-m eb.gov.tr
e-posta
:[email protected] eb.gov.tr_____________________________
T .C .
H A T A Y V A L İL İĞ İ
İ l M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü
S a y ı : 6 8 5 3 1 2 7 3 /8 2 1 .0 5 /4 7 3 8 1 2 5
2 2 /1 0 /2 0 1 4
K o n u : R e sim v e Ö ykü Y arışm ası
K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi E ğitim M üdürlüğü)
İlgi
:M EB Y e n ilik v e E ğitim T ek n olojileri G enel M üdürlüğünün 1 7 /1 0 /2 0 1 4 tarihli ve
4 6 5 7 7 9 6 sa y ılı y a zısı.
"Enerji V er im liliğ i B ilin cin i Artırm ak v e Y aygınlaştırm ak" am a cıy la ilk o k u l okul
öğren cileri arasında resim , ortaokul öğren cileri arasında öyk ü yarışm ası d ü ze n le n e ce ğ i ilgi
yazı ile bildirilm iştir.
İlgi y a zı v e ekin deki yarışm a şartnam esi ilişik te gön d erilm iş olu p İlçen iz öğren cilerin e
gerekli duyurunun yap ılm asın ı ayrıca her branştan ilk ü çe giren eserlerin 14 K asım 2 0 1 4
tarihine kadar M üdürlüğüm üz T em el E ğitim H izm etlerin e g ö n d erilm esin i rica ederim .
K em al K A R A H A N
V ali a.
İl M illi E ğitim M üdür V .
EK:
İlgi Y a zı v e Ekleri (6 sayfa)
D A Ğ IT IM :
Tüm K aym akam lıklara (İlçe M E M )
H atay İl M illi M ü d ü rlü ğ ü , Ü rg en P aşa M ahallesi
A y şe Fitııat H an ım C ad. 14.S okak 31040
A ııtak y a/H A T A Y
A y rın tılı bilgi için: H .T E K E R -V .h .K .l D ahili: 1122
T el: 0 326 227 68 68
Fax: 0 326 22 7 69 69
E le k tro n ik A ğ :h a ta y .m eb.gov.tr-w vvvv.halaym eb.gov.tr
e-p o sta: tem eleg itim 3 l@ m e b .g o v .tr
Bu evrak güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır, http://evraksorgu.m eb.gov.tr a d r e s i n d e n 9 b f 6 - 0 5 d 7 - 3 4 f b - 8 2 f ö - 3 6 2 f kodu ile teyit edilebilir.
EKF.RJİ VE
TABİİ KAYNAKLAR
,
M R .W i.l6 l
*
«
Î
T.C.
EN ER Jİ VE T A Bİİ K A Y N AKLAR BA K A NLIĞ I
Y tnilen cb ilir Knerjı G enel M üdürlüğü
Sayı
: 690*9281-821.05.
Konu
: Yarışma D üzenlenm esi
*1 s -M- an
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında Hneıji Verimliliği bilincini anırmak ve
yaygınlaştırmak amacıyla. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli t'ğitim Bakanlığı
işbirtiği ile her yıl Oenel Müdürlüğümüz koordinasyonunda enerji verimliliği konulu resim ve
ftykü yarışmaları düzenlenmektedir.
2014-2015 fiğretim yılında düzenlenmesi planlanan yarışmalarla ilgili usul ve esaslar
Ek' 1 vc Ek’2 <ie verilmektedir.
Uygun görülmesi halinde, gerekli makam izinlerinin alınması ve yarışmanın
duyurulması konularında bilgilerinizi vc gereğini arz ederim.
Y usuf YAZAR
Bakan a.
Genel M fidör
EKLER:
1. Ödüllü Resim Yarışması Esasları (2 Sayfa)
2. Ödüllü ÖykU Yarışması Es&slan (2 Sayfa)
22EyW12ütl»
■ —in
Hskişetıir Yolu 7. Km. 04520 AN KA RA
Ayrıntılı b ilsi için: Seda B0Y ÜK M IH CI
Telefon: ( 3 12) 295 50 (M) Faks: ( 3 12) 29} 50 05
Tel: 295 55 84
t-posta :infa{5)yegm.gov.îr Elektrûnik A g : www.yegin.gtiv.tr
T .C .
M İL L Î E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I
Y e n ilik ve E ğ itim T e k n o lo jileri G en el M ü d ü rlü ğ ü
S a y ı : 8801 3 3 3 7 /8 2 1 .0 5 /4 6 5 7 7 %
17/10/2014
K o n u : R esim ve Ö ykü Y arışm ası
V A LİLİĞ İN E
(İl M illi Eğitim M üdürlüğü)
İlgi
:Y enilenebilir Enerji G enel
8 21-.05/1277 sayılı yazısı.
M üdürlüğü’nün
18.09.2014
tarihli ve
69089281-
E nerji ve T abii K aynaklar B akanlığı Y enilenebilir Enerji G enel M üdürlüğü’nün,
“ Enerji V erim liliği B ilincini A rtırm ak ve Y aygınlaştırm ak” am acıyla, “ Enerji V erim liliği”
konulu T ürkiye geneli tüm resm i ve özel ilkokul öğrencilerine yönelik “ R esim Y a rış m a s ı”
ve ortaokul öğrencilerine yö n elik “ Ö y k ü Y a rışm a sı" dü zen lem ek istediklerine ilişkin ilgi
yazısı incelenm iştir.
T ürkiye C um huriyeti A nayasası, M illi Eğitim T em el K anunu ile Türk M illi
E ğitim inin genel am açlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlem elerde belirtilen ilke, esas ve
am açlara aykırılık teşkil etm eyecek şekilde ve denetim i il/ilçe m illi eğitim m üdürlükleri
tarafın d an g erçek leştirilm ek üzere söz konusu etkinliğin yapılm ası uygun görülm üştür.
B ilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
D inçer ATEŞ
B akan a.
G enel M üdür V.
E K : İlgi yazı ve ekleri (5 sayfa)
D A Ğ IT IM :
Gereği:
Bilgi:
B Planı
Tem el E ğitim G enel M üdürlüğü
O rtaöğretim G enel M üdürlüğü
Ö zel Ö ğretim K u ru m lan G enel M üdürlüğü
D in Ö ğretim i G enel M üdürlüğü
K o n y a Y o h ı/T .O k u lIa r/A N K A R A
E le k tro n ik A y : w w w .m e b .g o v .tr
A y n n tılı b ilg i için : Y a ş a r Ş A H İN (U z. ö ğ r e tm e n )
y e g ile k @ n ie b .g o v . tr
F ak s: (0 3 1 2 )2 2 3 8 7 3 6
T e l: (0 3 1 2 ) 2 9 6 9 4 4 0
Bit ev rak güvenli elektronik im za ile im zalanmıştır, http j/cvraksorgu.m cb.gov.u adresiaderö 10 e - i 9 0 5 - 3 d 1 l - b f f e - e 9 c 7 kodu ile lc> il edilebilir.
KK-2
d) tl Milli Eğilim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl vc İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türk Dili vc
Edebiyatı öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca
değerlendirilir,
e) İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun
en iyi 3 (Oç) eser, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne son başvuru tarihinden (İnce
gönderilir.
J) Kscrlerin gönderileceği adres "Yenilenebilir Fjıerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu
7. Kjn 06520 - ANKARA” şeklindedir Posta yoluyla yapılan eser gönderilerinde postada
olunabilecek gecikmeler dikkate alınmax
g) Ödüle layık görülecek eserler Yenilenebilir Eneıji (Şenel Müdürlüğünün Eskişehir
Yolu 7. Km 06520 ANKARA adresinde Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantıda
Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.
Başvuru ve değerlendirm e
MADDE 6(I)
İli temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun eserlerin
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne gönderilmesi için son başvuru tarihi 28 Kasım 2014
olup, belirlenen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
D eğerlendirm e kom isyonu
MADDE 7- (1) Yenilenebilir Eneıji Genci Müdürlüğü tarafından oluşturulacak
Değerlendirme Komisyonu’nda Yenilenebilir Eneıji Genel Müdürlüğünü temsilen 2 (iki), Milli
Eğitim Bakanlığın! temsilen Ankara Ll Milli F.ğilitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3
(üç) Türkçe ve/veya Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak üzere toplam 5 (beş) kişi görev alır.
Görevlendirilen öğretmenlerin ulaşımı ve öğle yemeği Genel Müdürlüğümüz tarafından
karşılanacaktır.
Ödüller ve iklül töreni
MADDE 8- (I) Öykü yarışmasında dereceye giren ilköğretim öğrencilerine verilecek
ödüller aşağıdaki şekildedir.
a) Birincilik : Dizüslii Bilgisayar •• 500 TL +Yanşmaya Katılım Plaketi
b) İkincilik : Oizüstü Bilgisayar + 400 TL +Yatışmaya Katılım Plaketi
c) Üçüncülük : DizüSlO Bilgisayar + 300 TL -ı Yatışmaya Katılıra Plaketi
(2) ödüller. 14-17 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşecek olan “34. Enerji Verimliliği
Haftası” etkinlikleri kapsamında, İstanbul'da gerçekleştirilecek “6. Etıerji Verimliliği Forumu
vc Fuarı” kapsamında düzenlenecek tören ile verilir.
(3) Cİklül törenine davet edilen (iğrenci bir (I) veli ve bir (1) öğretmeninin otobüs veya
tren biletlerini ibraz etmeleri halinde şehirlerarası ulaşım giderleri Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğünce karşılanır. Bu kişilerin İstanbul'daki konaklamaları, sabah, öğle vc akşam
yemekleri Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğün«; sağlanır.
EK-2
Ö PÜ LLÜ ÖYKÜ YARIŞMASI
Yarışm anın konusu ve amacı
MADDE 1- (1) Ortaokul (S-6-7 vc 8 inci sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen
ödüllü öykü yarışması ile, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda
öğrenciler arasında bir iarkınüulık oluşturulması vc bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Y arışm aya katılım
MADDE 2- (1) Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi vc özel ortaokulların
(5-6-7 ve S inci sınıflar) öğrencileri katılabilir.
Yarışm aya katılacak eserlerde aranan şartlar
MADDE 3 - (1) Yarılmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizpsiz dosya kağıdına, mürekkepli veya
tükenmez siyah veya mavi renkli kalemlerle yazılacaktır.
b) öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül
almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
c) Oıjinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.
ç) Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş
resimler yer alamaz.
d) Yarışmaya göndcrilccck öyküler 5 (beş) sayfayı geçeme?.
e) Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400'deıı (dortvüz) az, 1200'dcn
(binikiyüz) çok olamaz.
f) Yarışmaya gönderilecek Öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel
bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, yarışma etiket formu işlemi dışında kullanılmaz.
g) Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğreticinin ve okulun iletişim bilgilerini
içeren “Yarışma Etiket Formu” yapıştırılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.
T elif hakki
MADDE 4- (1) Yarışmaya katılan eserler (öyküler) sahibine geri gönderilmez, öykü
sahibinin hakkı saklı kalmak knydıyla, öykünün tüm imtiyazı Htvcrji vc Tabii Kaynaklat
Bakanlığına aittir. Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartlan kabul etmiş sayılır.
(2)
Derccc alsın veya almasın tüm eserler (öyküler) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ve/veya Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir. Üunun
için öykü sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmez.
Başvuru elem eler ve eserlerin değerlendirilm esi
MADDE S- (1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.
a) öyküler, öncc okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin başkanlığında en az 3
(Uç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incclcnir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan
eserler bu inecleme ve değerlendirmelerde elenir. Türk Dili vc Edebiyatı öğretmeninin olmadığı
okullardaki incclerac, değerlendirme ve eleme, görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.
b) Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü İlçe Milli liğitim Müdürlüklerine
gönderilir.
e)
İlçe Milli liğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, II ve İlçe Milli Kğitbn
Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmeninin başkanlığında en az 3 (Uç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca
değerlendirilir.
ç) İlçeyi temsil cdebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü İl Milli
Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.
HK-1
d) ti Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resimler. 11 ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Resim
öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca incelenir ve
değerlendirilir.
e) İl Komisyonu taralından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun
en iyi 3 (üç) resim; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne son başvuru tarihinden önce
gönderilir.
f) Eserlerin gönderileceği adres "Yenilenebilir tn erji Genel Müdürlüğü. Eskişehir Yolu
7. Km 06520 ■ ANKARA" şeklindedir. Posra yoluyla yapılan csec gönderilerinde postada
oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
g) Ödüle ¡ayık görülecck eserler Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün Eskişehir
Yolu 7. Km 06520 - ANKARA adresinde Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantıda
Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.
Başvuru ve değerlendirm e
MADDE 6(1)
İli temsil edebilccek ve şartname esaslarına uygun eserlerin
Yer.ileuebtlir Kncıji Genel Müdürlüğüne gönderilmesi için son başvuru tarihi 28 Kasım 2014
olup, belirlenen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
D eğerlendirm e kom isyona
MADDE 7- (I) Yenilenebilir Enerji Cîcnci Müdürlüğü tarafından oluşturulacak
Değerlendirme Komisyonu’nda, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü temsileu 2 (iki), Milli
Eğitim Bakanlığım temsilen Ankara II Milli Eğilitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3
(fiç) Resim öğretmeni olmak üzere toplam 5 (beş) kişi görev alır. Görevlendirilen öğretmenlerin
ulaşımı ve öğle yemeği Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanacaktır.
Ö düller tc ödül töreni
MADDE 8- (1) Resim yarışmasında dereceye giren ilköğretim öğrencilerine verilecek
ödüller aşağıdaki şekildedir.
a) Birincilik : Dizüstü Bilgisayar + 500 TL -’■Yarışmaya Katılım Plaketi
b) İkincilik : DizüstG Bilgisayar + 400 TL +Yanşmaya Katıluu Plaketi
e) Üçüncülük : Dizilstü Bilgisayar -t- 300 TL +Yarışmaya Katılım Plaketi
(2) Ödüller, 14-17 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşecek olan “34. Eneıjî Verimliliği
Haftası” etkinlikleri kapsamında, İstanbul’da gerçekleştirilecek “6. Enerji Verimliliği Forumu
ve Fuarı” kapsamında düzenlenecek tören ile verilir.
(3) Ödül törenine davet edilen öğrenci bir (1) veli ve bir (I) öğretmeninin otobüs veya
tren biletlerini ibraz etmeleri halinde şehirlerarası ulaşım giderleri Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğünce karşılanır. Bu kişilerin İstanbul'daki konaklamaları, sabah, öğle ve akşam
yemekleri Yenilenebilir Eneıjî Genel Müdürlüğünce sağlanır.
KK.-1
Ö D Ü LLÜ RESİM YARIŞMASI
Y an?m anın konusu ve am acı
MADDE 1- (I) İlkokul (1-2-3 ve 4 üncil sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen
ödüllü resim yarışması ile, enerjinin ve eneıji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda
«grenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Y arışm aya katılım
MADDE 2- (1) Yarışmaya Milli Eğilim Bakanlığına bağlı resmi vc özel ilkokulların (! 2-3 ve 4 üncü suuflar) öğrencileri katılabilir.
Y a ra m a y a katılacak eserlerde aranan şartlar
MADDE 3- (1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya göndcrilccck resimlerde resim tekniği serbesttir.
b) Resimlerin dabu ünce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül
almamış vc herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
c) Resimler paspaıtulu (mukavva karton arasında) gönderilir.
ç) Resmin herhangi bir yerinde, bir yenden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler ver
alamaz.
d) Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir resimle katılabilir.
e) Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğlenci veya okuluyla ilgili kişisel
bilgiler yazılamaz. Ayrıca resimlerin arka sayfası, yarışma etiket formu işlemi dışında
kullanılamaz.
i) Yarışmaya göndcrilccck resimler, 35*50 ebatlarındaki (boyut) resim kağıtlarımı
yapılır.
g)
Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına ve paspartunun üzerine öğrencinin vc
okulun iletişim bilgilerini içeren “Yanşnıa Etiket Formu" yapıştırılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlan taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.
T e lif hakkı
MADDE 4- (1) Derece alsın veya almasın lüm eserler (resimler) Eneıji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı vc/veya Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün yürüttüğü etkinliklerde
kullanılabilir. Bunun için resim sahibine herhangi bir telif ücrcti ödenmez.
(2) Yarışmaya katılan eserler (resimler) sahibine geri gönderilmez. Resim sahibinin hakkı
saklı kalmak kaydıyla, resmin tüm imtiyazı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne aittir.
Yarışmaya katılan Öğrencilcr bu şartları kabut etmiş sayılır.
B aşvuru elem eler v e eserlerin değerlendirilm esi
MADDE 5- (1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usûl ve esaslar uygulanır.
a) Resimler, önce okullarda Resim öğretmeniniu başkanlığında cn az 3 (üç) öğretmenden
oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Bu inceleme ve değerlendirmelerde
şartnameye uymayan eserler elenir. Resim öğreinıenmin olmadığı okullardaki inccleme,
değerlendirme ve eleme görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.
b) Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) resim; İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
gönderilir.
c) tlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resimler, tl ve ilçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Resim
Öğretmeninin başkanlığında eıı az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca incclcntr vc
değerlendirilir,
i ) İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygvn en iyi 3 (iiç) resim: İl Milli
Eğilim Müdürlüklerine gönderilir.
Download

Resim ve Öykü Yarışması - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü