İ
L
A
N
AMASYA VALİLİĞİ-DEFTERDARLIK- MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
1- Amasya İli, Merkez İlçesinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen 8 adet taşınırmalın satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılacaktır.
2-) İhaleler, Ziyapaşa Bulvarındaki Defterdarlık-Milli Emlak Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürü makam odasında) toplanacak komisyon vasıtasıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile
karşılarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatı gösterir belgeyi, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine
düzenlenen belgeleri),
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
- Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
- Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir),
- Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihale yılı
içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi
- Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona sunmaları şarttır.
4-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Ziyapaşa bulvarındaki Defterdarlık-Milli Emlak Müdürlüğü'nde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.
5-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden
dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz mal satış bedelleri Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL'yi ve Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise 1.000,00 TL
'yi geçmesi durumunda % 25' i peşin ödenmek ve kalan kısma kanuni faiz uygulanmak şartı ile 2 yıla kadar 3'er aylık dönemler halinde taksitlendirilebilir.
8-) Araç ihalelerine girenler, satışa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır. Araçlar alıcısına mevcut durumu ile teslim edilecektir.Araç satış bedelleri üzerinden
tahakkuk edecek KDV ile Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. bedeller alıcıya aittir.
9-) İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr / www.amasyadefterdarliği.gov.tr internet adresinden de görülebilir.
İLAN OLUNUR.
SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINIR MALLAR (ARAÇ)
Bulunduğu Yer
Sıra No
1
Bilim Sanayi Tek.İl Müdürlüğü
2
Adliye
Aracın Cinsi
Otomobil
Durumu
Eski Plakası
Ekonomik Ömrünü Dol.
1987
Tahmini
Bedeli
4.500,00
Geçici
Teminatı
900,00
1998
12.500,00
2.500,00
Modeli
Model Yılı
05 DE 919
Renault SW
Mazda B-2500
4x4
Kamyonet
Ekonomik Ömrünü Dol.
05 AD 402
İhale Tarihi
İhale Saati
16.12.2014
13:30
16.12.2014
13:40
13:50
3
Defterdarlık
Minübüs
Ekonomik Ömrünü Dol.
05 AH 374
Ford
1996
6.000,00
1.200,00
16.12.2014
4
Defterdarlık
Minübüs
Ekonomik Ömrünü Dol.
05 EP 204
Ford
1996
6.000,00
1.200,00
16.12.2014
14:00
5
Gıda Tarım ve Hay. İl Müd
Otomobil
Ekonomik Ömrünü Dol.
05 AZ 035
Renault
1983
3.000,00
600,00
16.12.2014
14:10
6
Gıda Tarım ve Hay. İl Müd
Otomobil
Ekonomik Ömrünü Dol.
Renault
1983
3.000,00
600,00
16.12.2014
14:20
7
Gıda Tarım ve Hay. İl Müd
Kamyonet
Ekonomik Ömrünü Dol.
05 AY 033
Anadol pickup
1982
2.500,00
500,00 TL
16.12.2014
14:30
8
Gıda Tarım ve Hay. İl Müd
Otomobil
Ekonomik Ömrünü Dol.
05 DA 047
Tofaş Kartal
1984
3.500,00
700,00 TL
16.12.2014
14:40
05 AZ 422
Download

Sıra No Aracın Cinsi Eski Plakası Modeli Model Yılı Tahmini Bedeli