M E C L İ S K A R A R I ÖZETLERİ
Toplantı Dönemi : 2014 Yılı Temmuz Ayı
Karar Tarihi : 01.07.2014
Meclisi teşkil eden üyeler:
Belediye ve Meclis Başkanı: Ahmet Turgay OĞUZ
Üyeler: Bekir ÖZCAN-Engin KÜRKÇÜ-Abdurrahman KILIÇ-Seyit Ahmet PINAR-Şakir
ÜNAL-Halis LEKTEMÜR- Ahmet Turan TEMUR-Hakkı ALTINKAYA-Musa YILMAZHalil KAVLAK-Hacı Omsan IŞIK –Bekir POLAT-Osman KOCA-Murat GÖLBAŞICevdet AYTEKİN
Toplantıya Katılmayan Üyeler: Ahmet Turgay OĞUZ, Halis LEKTEMÜR
KARAR ÖZETİ: PEYZAJ PROJESİ
Peyzaj Projesi gündem maddesinin Mimari Estetik Komisyonu kurulmasından
sonra görüşülmesine karar verildi.
KARAR ÖZETİ: İMAR DEĞİŞİKLİĞİ
a) Yukarı Mahalle Sosyal Tesis Alanı (Rehabilitasyon Merkezi) 375 ada 30
parsel ve 383 ada 1 parsele denk gelen ayrık nizam 2 kat konut alanının sosyal tesis
alanı olarak değiştirilmesine paftalarının imar kanununun 8/b maddesine göre
onaylanmasına, ifrazından sonra tahsisinin ya da tapusunun verilmesi için encümene
yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Ayrıca 375 ada 30 parsel üzerindeki 3 adet eğitim tesisi alanının paftadaki
haliyle 2 ye düşürülmesine imar kanununun 8/b maddesine göre değişikliğin
onaylanmasına ve tapusunun verilmesi ya da tahsisinin yapılması için encümene yetki
verilmesine oy birliği ile karar verildi.
b) Gültekin Mahallesi 98 ada 42 (Yaşlı Bakım Evi) parselde kayıtlı kadastro
parseline denk gelen alanda ayrık nizam konut alanının sosyal tesis alanına
dönüştürülmesi yönündeki imar planı değişikliği tasarısının 3194 sayılı imar kanunun
8/b maddesine göre onaylanmasına, tapusunun verilmesi ya da tahsisinin yapılması
için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
c) Yatılı Kuran Kursu: 150 kişi kapasiteli yatılı kuran kursu yapılması amacıyla
15,000m2 lik yer talebi görüşülmüş olup; ,fen işleri Müdürlüğünce ilgili kurumlardan
görüş alındıktan sonra değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
d)Şarkışla Malmüdürlüğü: Gültekin mahallesi 96 ada 213 parsel numaralı
taşınmazın Kültür tesisi alanından ilköğretim tesisi alanı olarak değiştirilmesi,
yönündeki talebin kültür tesisinin 18.madde uygulaması tamamlanmamış olan 98 ada
42 parseldeki ilköğretim tesisi alanına taşınarak kişi başına düşen kültür tesisi
standardı düşürülmeden buradaki ilk öğretim tesisi alanının da kültür tesisi alanına
taşınarak imar plan değişikliğinin imar kanununun 18/b maddesine göre
onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: KIZILAYIN ARSA TALEBİ:
Türk Kızılay’ı Şarkışla Şube Başkanlığı memur ve öğrenci evi yapmak amacıyla
Şarkışla Aşık Veysel MYO civarından bir arsa verilmesini istemiş olup;
Sivas
Cumhuriyet Üniversitesinin görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesine oy birliği ile
karar verildi.
KARAR ÖZETİ: DİLEKÇELER
K.Halil KÖSEOĞLU :((18.06.2014/687) dilekçesinde Sanayi Cami yanındaki
parka Şehit Kardeşi Ömer Gökalp KÖSEOĞLU isminin verilmesini istediği anlaşılmış
olup; talebin gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra görüşülmesine oy birliği ile karar
verildi.
Fevzi ARI (30.05.2014/619) Gültekin Mahallesi 113 ada 8-9-10-11 parsel
numaralı arsaların tevhidinin yapılarak satışa sunulmasını istediği anlaşılmış olup;
tevhit talebinin reddedilerek 113 ada 8-9-10-ve 11 parsel numaralı arsaların satılması
için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
MGV Yetkilisi Bülent ŞİMŞEK (27.05.2014/594) Gültekin Mahallesi 96 ada
209 parsel numaralı gayrimenkul üzerinde tasarruf edileceğinden arsanın vasfının
değiştirilmesini istedikleri anlaşılmış olup; konunun bir sonraki toplantıda
görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
Şerafettin AKSOY-Recep MERMER (30.06.2014/752) Dilekçesinde Pınarönü
Mahallesi Ulucami etrafında bulunan 804 ada 5-9-10-12-13 parseller ile 156 ada 7
parselde buluna hisselerinin takasını istediği anlaşılmış olup; konunun imar
komisyonuna havale edilmesine ve sonraki ayda görüşülmesine oy birliği ile karar
verildi.
Bilal ERDOĞMUŞ (17.06.2014/677) Dilekçesinde Kandemir Mahallesi 23 ada
41 parsel numaralı arsadan yol çalışmaları nedeniyle 225 m2 lik kısmının yola
gittiğinden mağduriyetinin giderilmesi için yola giden arsasına karşılık başka bir arsa
ile takasının yapılması isteği anlaşılmış olup; konu hakkında 04.06.2013 tarih ve 51
sayılı meclis kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: İLLER BANKASI
İlçemiz, İçmesuyu (Depo-Şebeke) Kesin Projesi işinin, İller Bankası aracılığıyla
kredi kullanılarak yaptırılmasına, proje ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesinde
Belediye Başkanı Ahmet Turgay OĞUZ un yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
Engin KÜRKÇÜ
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı V.
İMZA
Musa YILMAZ
Katip Üye
İMZA
Seyit Ahmet PINAR
Yedek Katip Üye
İMZA
Download

01.07.2014 Tarihli Karar