İL
: ANKARA
TARİH : 25.04.2014
‫قُ ْل يَا ِعبَا ِد َي الَ ِذينَ أَسْ َرفُوا َعلَى أ َ ْن ُف ِس ِه ْم ََل تَ ْق َنطُوا مِنْ َرحْمَ ِة‬
ُ ‫اّلل يَ ْغ ِف ُر‬
َ ‫ُوب ج َِميعًا ِإنَهُ ُه َو ا ْل َغ ُفو ُر‬
َِ
.‫الر ِحيم‬
َ َ ‫اّلل ِإ َن‬
َ ‫الذن‬
َ
‫َضان‬
َ ‫َب َو َش ْعبَا َن َوب َِل ْغنَا َرم‬
َ ‫في َرج‬
ِ ‫الله َُم بَا ِر ْك لَنَا‬
ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ
Muhterem Müminler!
Dinî kültürümüzde üç aylar olarak bilinen
Recep, Şaban ve Ramazan ayları, kalp ve
gönüllerimizin manevi doyum mevsimleridir. Zira
bu aylarda Müslümanlar, Hakk’ın rahmet, bereket
ve mağfiretini elde etmede doruğa ulaşırlar. Hz.
Enes’ten rivayet edilen bir Hadis-i Şerif’te Sevgili
Peygamberimiz bu ayları: “Allah’ım! Recep ve
Şaban ayını hakkımızda hayırlı kıl ve bizi
Ramazan ayına kavuştur”1 diye dua ederek
karşılamıştır. Regaip kandiliyle başlayan bu
bereket iklimi, birbiri ardınca gelecek Miraç ve
Berat kandilleriyle devam ederek Ramazan ayı ve
Kadir gecesiyle doruğa ulaşır.
Değerli Müslümanlar!
Her geçen gün azalan ömür sermayemize
yeni bir hayat veren bu günler, manevi ziyafet
zamanlarıdır. Tevbe ve istiğfarların af ve
bağışlanmayla sonuçlandığı, feyz ve bereketin
sağnak sağnak indiği zaman dilimleridir.
Cenab-ı Hakk’ın “De ki: Ey kendilerinin
aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın
rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz
Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok
bağışlayandır, çok merhamet edendir”2
çağrısına kulak verme zamanlarıdır.
Değerli Mü’minler!
Bu özel aylar ve bu ayların içinde
barındırdığı mübarek gün ve geceler, bizlere hızla
geçen zamanın değerini idrak etmeye ve hayatın
yoğun temposu içinde özümüze doğru bir
yolculuk yapmaya çağırır. Diğer taraftan Yüce
Allah’a gönülden yalvararak, günahlarla kirlenmiş
gönüllerimizi, yapacağımız tövbe ve istiğfarlarla
arındırma müjdesi verir.
Aziz Mü’minler!
Dünyanın sıkıntılarıyla bunalan ve manevi
hayatın ihmaliyle daralan kalplerimizi, bu geceler
bir kandil gibi aydınlatır. Bu manevi mevsimi
değerlendiren kişi “Keşke bu hayatım için
önceden bir şey yapsaydım”3 pişmanlığına değil,
“Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan
ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince,
onun barınağı da cennetin ta kendisidir.”4
müjdesine erer.
Aziz Mü’minler!
Bu günlerde ahlâk ve erdemin, doğruluk
ve dürüstlüğün, paylaşma ve dayanışmanın, hak
ve hukuka riayetin, barış ve kardeşlik içinde bir
arada yaşamanın, yetime, öksüze ve kimsesize kol
kanat germenin en üstün değerler olduğunu
yeniden hatırlayalım. Yüce Mevlamızın ‘Bu
Kur’an, bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona
uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size
merhamet edilsin’5 davetine hep beraber kulak
vererek yüce kitabımıza yönelelim. Sevgili
Peygamberimiz’in örnek hayatını ve ahlâkını
kendimize rehber edinelim.
Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs
Perşembe günü akşamı idrak edeceğimiz Regaib
kandilinizi tebrik eder, Regaib’le Allah’a rağbet
eden, Miraç’la yükselen, Berat’la kurtuluşa eren,
Kadir gecesiyle yaratılmışlar arasındaki kadir ve
kıymetini idrak eden kullardan olmamızı Cenab-ı
Hak’tan niyaz ederim. Hutbemizi Rabbimizin
bizlere öğrettiği bir dua ile tamamlayalım:
“Rabbim! Bana ve anne-babama
lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın
işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden
gelecek nesli hayırlı eyle. Şüphesiz ben sana
yöneldim. Muhakkak ki ben sana teslim
olanlardanım.”6
Hazırlayan: M.Münip ŞALLIOĞLU
İl Müftü Yardımcısı
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
3
Fecr, 89/24
Nâzi’ât, 79/40-41
5
En’am, 6/155
6
Ahkâf Suresi, 46/15
4
1
2
Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259
Zümer, 39/53
Download

ال َذِينَ أَسْ رَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَْلَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة