TÜRKİYE
DİYANET
VAKFI
ANSIKLOPEDISI
T
Sahibi
Türkiye Diyanet Vakfı
Yönetim
[SAM, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi
İcadiye B a ğ l a r b a ş ı c a d d e s i 40 Ü s k ü d a r 34662 İ s t a n b u l
Tel: (0 216) 474 08 50
Faks : (0 216) 474 08 74
Elektronik p o s t a : i s a m @ i s a m . o r g . t r
Basım, Dağıtım ve Pazarlama
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın M a t b a a c ı l ı k ve Ticaret İşletmesi
OSTİM Ö r n e k S a n a y i Sitesi, 1. c a d d e , 358. sokak 11 Y e n i m a h a l l e 06370 A n k a r a
T e l : (0 312) 354 91 31
©
Faks : (0 312) 354 91 32
Bütün yayın haklan
Türkiye Diyanet Vakfı'na aittir.
Elektronik p o s t a : [email protected]
Yazı ve fotoğraflar
kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
ISBN 978-975-389-427-2 (Takım)
978-975-389-632-0 (39. cilt)
ee
0
e
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
CİLT 39
ŞERİF P A Ş A - T A N Z A N Y A
İstanbul 2010
TÜRKİYE
DİYANET
VAKPI
M l ^ H l ^ ı l I M i ı
Başkan
Prof. Dr. M. Âkif AYDIN
Y ö n e t i m Kurulu
Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ
Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Doç. Dr. Ahmet ÖZEL
Doç. Dr. Adnan ASLAN
Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Ahmet ÖZEL
G e n e l Sekreter
Dr. M. Kâmil YAŞAROĞLU
İnceleme Kurulu
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU (Başkan)
Doç. Dr. Ahmet ÖZEL (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI
Doç. Dr. Cengiz KALLEK
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR (Koordinatör)
Araştırmacılar Kurulu
Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN
Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN
Doç. Dr. Adnan ASLAN
Doç. Dr. Salime Leyla GÜRKAN
Doç. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Dr. Eyyüp Said KAYA
Araştırmacılar
Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN
Doç. Dr. Adnan ASLAN
Doç. Dr. Salime Leyla GÜRKAN
Doç. Dr. Seyfi KENAN
Doç. Dr. Şükrü ÖZEN
Doç. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Doç. Dr. Aydın TOPALOĞLU
Dr. Casim AVCI
Dr. Tuncay BAŞOĞLU
Dr. Ertuğrul BOYNUKALIN
Dr. Mehmet BOYNUKALIN
Dr. Semih CEYHAN
Dr. Vildan S. COŞKUN
Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU
Dr. Eyyüp Said KAYA
Dr. Mehmet Suat MERTOĞLU
Dr. Halit ÖZKAN
Dr. Nuri TINAZ
Dr. ÖmerTÜRKER
TEKNİK REDAKSİYON
KÜTÜPHANE v e
Prof.Dr. A h m e t TOPALOĞLU
DOKÜMANTASYON M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
M a d d e Tesbit ve İç Kontrol
Prof.Dr. İsmail E. E R Ü N S A L (Danışman)
Kasım KIRB1YIK
İmlâ
Dr. Isa KAYAALP
Teknik Kontrol
Prof. Dr. Hasan AKSOY
Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN
Bibliyografya
İsmail ÖZBİLGİN
Abdülkadir ŞENEL
YAYIN M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
A h m e t YİLMAZ (Müdür)
Sayfa D ü z e n i
Nedim GÜNEY
Resimleme
Enis KARAKAYA / M .A.
A h m e t AKMAN
Haluk KARGI / M .A.
Fatih ÇARDAKLI (Müdür)
Recep YILMAZ ( M ü d ü r Yardımcısı)
M. Birol ÜLKER ( M ü d ü r Yardımcısı)
Teknik H i z m e t l e r
Ali Yücel YÜRÜK
Zeynep G Ü N E Ş
Hüseyin KARAER
Salih SANDAL
Ali SAVRAN
Çetin TÜYLÜ
M e h m e t YILMAZ
Okuyucu Hizmetleri
Abdurrahman M. HACIİSMAİLOĞLU
Suat ÇOBAN
M e h m e t EĞİLMEZ
Eda YILMAZ
Satın Alma
Cemil Cahit CAN
Ekrem ARSLAN
Hasan DİRİARIN
Çizim
Oğuz KALLEK
İSAM Yayınları
M. Emin ALBAYRAK (Grafik)
Ender BOZTÜRK (Sayfa Düzeni)
S e m a D O Ğ A N (Yayın Takip)
Süreli Yayınlar v e M ü b â d e l e
Selahattin ÖZTÜRK
Ş. Bilal ÇAVUŞOĞLU
Abdurrahman KAYA
Fatma SABAH
Dokümantasyon
Cemal TOKSOY
SİPARİŞ v e TAKİP M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Nuri TAŞKİN
Sabahattin YENİCE (Müdür)
Ş. M e m d u h G Ü Z E L E R
Levent AKÇALAR
A h m e t Ali TONYALI
Fotokopi
Şevki BAYKUŞ
Serkan KURU
S. Volkan KURU
Dizgi
Mustafa DURSUN
Süleyman Ö Z E L
Yılmaz SAMANCI
Tashih
Hüseyin Hilmi KURTULMUŞ
İnayet BEBEK
M e h m e t GÜNYÜZLÜ
O s m a n SEVİM
Nedret TOPÇU
Rabia AYDIN
BİLGİ İŞLEM
Ali ÇETİNGÖZ
Ali Rıza SET
Coşkun YILD1R1MTÜRK
Arşiv
Kenan YILDIZ
Cilt Atölyesi
Kasım KARŞIGİL
Süleyman KAYA
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Atalay ALPTEKİ (Müdür)
M e h m e t ŞEVİK
Metin ALT1NOK
Bilal SALMAN
Koksal DAL
PERSONEL v e İDARİ İŞLER M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
BASIM, DAĞITIM ve PAZARLAMA
TDV Yayın Matbaacılık v e Ticaret İşletmesi
Ö m e r KARA (İşletme M ü d ü r ü )
Ö m e r HASİPEK (Malî ve İdarî İşler M ü d ü r ü )
Ö n d e r SANCAK (Ticaret ve Pazarlama M ü d ü r ü )
Nurettin SIGINÇ (Yayınlar ve Tesisler M ü d ü r ü )
M a h m u t SÜLEYMANOĞLU (Satınalma M ü d ü r ü )
Yalçın AKTAN (Matbaa Şefi)
Yakup KAHRAMAN (Müdür)
Halit ÖZÇELlK ( M ü d ü r Yardımcısı)
E m i n e ALTUN
İbrahim A K M A N O Ğ L U
Bayram G Ü N E Ş
Mustafa KALAYCI
Engin PARLAK
Rıdvan G Ü N E L
İLİM KURULLARI ÜYELERİ
Prof.Dr. H a s a n A K S O Y
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. Ö m e r F a r u k A K Ü N
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. Ali A K Y I L D 1 Z
(TürkTarihi v e M e d e n i y e t i )
Nurettin ALBAYRAK
(Türk Dili ve E d e b i y a t ı )
Dr. Tayyar A L T I K U L A Ç
(Tefsir)
Doç.Dr. M u h a m m e d A R U Ç İ
( K e l â m ve M e z h e p l e r Tarihi)
Doç.Dr. A d n a n A S L A N
(İslâm D ü ş ü n c e s i ve Ahlâk)
Prof.Dr. F a h r e t t i n ATAR
(Fıkıh)
Dr. C a s i m AVCI
( İ s l â m Tarihi ve M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. B i l a l A Y B A K A N
(Fıkıh)
Dr. Ali H a k a n Ç A V U Ş O Ğ L U
(Fıkıh)
Prof.Dr. İlyas Ç E L E B İ
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
Y.Doç.Dr. A h m e t Vefa Ç O B A N O Ğ L U
(İslâm Sanatları / Mimari)
Prof.Dr. İ b r a h i m Kâfi D Ö N M E Z
Prof.Dr. İ s k e n d e r PALA
E n i s K A R A K A Y A (M.A.)
Dr. M e h m e t A l i S A R I
(islâm S a n a t l a r ı / M i m a r i )
Prof.Dr. H a y r e d d i n K A R A M A N
(Fıkıh)
Prof.Dr. A h m e t KAVAS
( İ s l â m Tarihi ve M e d e n i y e t i )
(Fıkıh)
Prof.Dr. İ s m a i l D U R M U Ş
( A r a p Dili ve E d e b i y a t ı )
Dr. M e h m e t E F E N D İ O Ğ L U
(Hadis)
Prof.Dr. F e r i d u n E M E C E N
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Sargon E R D E M
( İ s l â m S a n a t l a r ı / Müteferrik)
Prof.Dr. M e h m e t E R K A L
(Fıkıh)
Y.Doç.Dr. M u h a m m e d
(Tefsir)
Prof.Dr. M u s t a f a K A R A
(Tasavvuf)
(Tefsir)
Prof.Dr. M u h i t t i n S E R İ N
(İslâm Sanatları / Hat)
Doç.Dr. M u s t a f a S İ N A N O Ğ L U
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
Dr. E y y ü p S a i d KAYA
(Fıkıh)
Abdülkadir ŞENEL
Prof.Dr. M a h m u t KAYA
( i l i m l e r Tarihi,
i s l â m D ü ş ü n c e s i ve A h l â k )
Y.Doç.Dr. S e d a t Ş E N S O Y
Dr. İsa KAYAALP
Prof.Dr. R e c e p Ş E N T Ü R K
(Hadis)
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Doç.Dr. S e y f i K E N A N
( İ s l â m D ü ş ü n c e s i ve A h l â k )
K a s ı m KIRBIY1K
( İ l i m l e r Tarihi)
EROĞLU
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. Ali K Ö S E
( İ s l â m D ü ş ü n c e s i ve A h l â k )
( A r a p Dili ve E d e b i y a t ı )
( İ s l â m D ü ş ü n c e s i ve A h l â k )
Dr. N u r i T I N A Z
( İ s l â m D ü ş ü n c e s i ve A h l â k )
Dr. C e n g i z T O M A R
( İ s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. A h m e t T O P A L O Ğ L U
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. M . A k i f A Y D I N
(Fıkıh)
Prof.Dr. İ s m a i l E. E R Ü N S A L
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Rıza KURTULUŞ
(Fars Dili v e E d e b i y a t ı )
Doç.Dr. A y d ı n T O P A L O Ğ L U
(islâm D ü ş ü n c e s i ve Ahlâk)
Prof.Dr. H a l i s A Y H A N
(İslâm D ü ş ü n c e s i ve Ahlâk)
Prof.Dr. S e m a v i E Y İ C E
(İslâm Sanatları / Mimari)
Prof.Dr. G ü n a y KUT
(Türk Dili ve E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. B e k i r T O P A L O Ğ L U
( K e l â m ve M e z h e p l e r Tarihi)
BeşirAYVAZOĞLU
(Türk Dili ve E d e b i y a t ı )
Dr. N i h a t A Z A M A T
(Tasavvuf)
Prof.Dr. Ali B A R D A K O Ğ L U
(Fıkıh)
Prof.Dr. K e m a l B E Y D İ L L İ
(Türk Tarihi ve M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. M u s t a f a FAYDA
( İ s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Doç.Dr. İ h s a n F A Z L I O Ğ L U
( İ l i m l e r Tarihi)
Dr. H i l a l G Ö R G Ü N
( İ s l â m Tarihi ve M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. T a h s i n G Ö R G Ü N
(Fıkıh, İ s l â m D ü ş ü n c e s i ve A h l â k )
Prof.Dr. İ l h a n K U T L U E R
( i s l â m D ü ş ü n c e s i ve A h l â k )
Prof.Dr. C e v d e t K Ü Ç Ü K
(TürkTarihi ve M e d e n i y e t i )
Doç.Dr. M u s t a f a S a b r i K Ü Ç Ü K A Ş C I
( i s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. M e t i n T U N C E L
( i s l â m Ülkeleri Coğrafyası)
Y.Doç.Dr. Z ü l f i k a r T Ü C C A R
( A r a p Dili ve E d e b i y a t ı )
Dr. Ö m e r T Ü R K E R
Dr. M e h m e t S u a t M E R T O Ğ L U
(Tefsir)
( İ s l â m D ü ş ü n c e s i ve A h l â k )
Y.Doç.Dr. İ s m a i l T Ü R K O Ğ L U
Doç.Dr. M u s t a f a L. B İ L G E
( i s l â m Ülkeleri C o ğ r a f y a s ı )
Prof.Dr. Ş i n a s i G Ü N D Ü Z
( D i n l e r Tarihi)
Prof.Dr. M . O r h a n O K A Y
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. A b d u l l a h U Ç M A N
Prof.Dr. A . A z m i B İ L G İ N
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Fuat G Ü N E L
( D i n l e r Tarihi)
Prof.Dr. R e ş a t Ö N G Ö R E N
(Tasavvuf)
(Türk Dili ve E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. S ü l e y m a n U L U D A Ğ
Doç.Dr. A b d ü l h a m l t B İ R I Ş I K
(Tefsir)
Prof.Dr. İdris B O S T A N
(TürkTarihi v e M e d e n i y e t i )
Dr. E r t u ğ r u l B O Y N U K A L I N
(Fıkıh)
Dr. M e h m e t B O Y N U K A L I N
(Fıkıh)
Prof.Dr. N e b i B O Z K U R T
( i s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. Ş. Tufan B U Z P I N A R
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Dr. S e m i h C E Y H A N
(Tasavvuf)
Dr. V i l d a n S. C O Ş K U N
(Türk Dili ve E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. M u s t a f a Ç A Ğ R I C I
( İ s l â m D ü ş ü n c e s i ve A h l â k )
Doç.Dr. S a l i m e L e y l a G Ü R K A N
( D i n l e r Tarihi)
Prof.Dr. Y u s u f H A L A Ç O Ğ L U
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. Ö m e r F a r u k H A R M A N
( D i n l e r Tarihi)
Prof.Dr. İ b r a h i m H A T İ B O Ö L U
(Hadis)
Prof.Dr. E k m e l e d d i n İ H S A N O Ğ L U
( i l i m l e r Tarihi)
Prof.Dr. M e h m e t İPŞİRLİ
(Türk Tarihi ve M e d e n i y e t i )
Dr. Â l i m K A H R A M A N
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Doç.Dr. C e n g i z K A L L E K
(Fıkıh)
Prof.Dr. M . Y a ş a r K A N D E M İ R
(Hadis)
Prof.Dr. M u s t a f a Ö Z
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
Prof.Dr. A b d ü l k e r i m Ö Z A Y D 1 N
( İ s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
(Tasavvuf)
Prof.Dr. M u s t a f a U Z U N
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. A b d ü l k a d i r Ö Z C A N
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Doç.Dr. İlyas Ü Z Ü M
Prof.Dr. A z m i Ö Z C A N
Dr. M . K â m i l Y A Ş A R O Ğ L U
(Türk Tarihi ve M e d e n i y e t i ,
İ s l â m Tarihi ve M e d e n i y e t i )
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
(Fıkıh)
Prof.Dr. Y u s u f Ş e v k i Y A V U Z
Y.Doç.Dr. N u r i Ö Z C A N
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
(islâm S a n a t l a r ı / M û s i k i )
Prof.Dr. M . S a i m Y E P R E M
Prof.Dr. T a h s i n Ö Z C A N
(Türk Tarihi ve M e d e n i y e t i )
Doç.Dr. A h m e t Ö Z E L
(Fıkıh)
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
Prof.Dr. İ s m a i l Y İ Ğ İ T
•
( i s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Doç.Dr. Ş ü k r ü Ö Z E N
(Fıkıh)
Prof.Dr. M e t i n Y U R D A G Ü R
Prof.Dr. M . S a i t Ö Z E R V A R L I
Prof.Dr. A h m e t Y Ü C E L
( K e l â m ve M e z h e p l e r Tarihi)
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
(Hadis)
GENEL KISALTMALAR
Ed.Fak.
MÜ
Edebiyat
Marmara
trc.
: Tercüme,
TRT
Türkiye
a.e.
: Aynı eser
a.g.e.
: A d ı g e ç e n eser
AK
: Arazi
Üniversitesi
Üniversitesi
R a d y o ve
Akk.
: Akkadca
Evr.
Evrak (Arşiv)
llâhlyat
Televizyon
Alm.
: Almanca
Far.
Farsça
a.mlf.
: Aynı m ü e l l i f
fas.
Fasikül
nr.
Numara
ts.
Tarihsiz
Arm.
: Ârâmîce
Fr.
Fransızca
nşr.
Neşreden
TSM
Topkapı Sarayı
Ar.
: Arapça
FY
Farsça Y a z m a l a r
aş.bk.
: Aşağıya bakınız
Gr.
Grekçe
TSMA
Topkapı Sarayı
AÜ
: Ankara
h.
Hicrî
hak.
Hakkında
TSMK
Topkapı Sarayı
haz.
Hazırlayan
hk.
H ü k ü m (Arşiv)
hş.
Hicrî-Şemsî
Hz.
Hazreti
İbr.
Ibrânîce
İng.
İngilizce
EÜ
Üniversitesi
: Aynı yer
AY
: Arapça Yazmalar
b.
: B i n , Ibn
BA
:
Başbakanlık
O s m a n l ı Arşivi
bibi.
:
Bibliyografya
bk.
:
Bakınız
bl.
:
Bölüm
bs.
: B a s ı m , baskı, t a b '
c.
: Cilt
çz.
:
d.
İSAM
: Doğum, doğumu
:
DİB
: D i y a n e t İşleri
ispanyolca
İstanbul
Üniversitesi
Derleyen
Başkanlığı
DİE
: Devlet İstatistik
DTCF
: Dil ve
Enstitüsü
ed.
:
Orlental
ö.
Ölümü,
Müzesi
M ü z e s i Arşivi
P-
Paragraf
PTT
P o s t a Telefon Telgraf
r.
Rûmî
TTK
Türk Tarih K u r u m u
re.
Resim
tür.yer.
T ü r l ü yerde,
Rus.
Rusça
s.
Sayfa
TY
Türkçe Y a z m a l a r
salt.
S a l t a n a t yılları
UÜ
Uludağ
s.nşr.
Sadeleştirilmiş neşir
St.
Saint
vb.
Ve b e n z e r i
str.
Satır
vd.
Ve d e v a m ı
Sum.
Sumerce
v.dğr.
Ve diğerleri.
SÜ
S e l ç u k Üniversitesi
sy.
Sayı
şş.
Şehlnşâhî
Müzesi
Kütüphanesi
birçok yerde
Üniversitesi
diğer neşreden
veya n e ş r e d e n l e r
k.
Kitap
Kar.
K a r t o n (Arşiv)
T
Türkçe
krş.
Karşılaştırınız
tah.
Ks.
Kısım (Arşiv)
TBMM
Ktp.
Kütüphane,
kütüphanesi
Tarlh-Coğrafya
EAÜİF
Or.
ö l ü m tarihi
Merkezi
İÜ
Kurumu
(Tahkik e d e n )
İslâm
İsp.
tercüme eden
: Marmara
Fakültesi
Araştırmaları
Çizim
der.
MÜİF
Erclyes
Kanunnâmesi
a.y.
Üniversitesi
Fakültesi
VGMA
Vakıflar G e n e l
Tahminî
vr.
Varak
Türkiye
y.
Yıl
Büyük Millet
yk.bk.
Yukarıya b a k ı n ı z
Meclisi
Zrf.
Zarf (Arşiv)
-
Yayımı d e v a m ediyor
M ü d ü r l ü ğ ü Arşivi
Fakültesi
Lat.
Latince
Erzurum
İv.
Levha
Atatürk
m.
Milâdî
TDK
: Türk Dil K u r u m u
Önce/Sonra
Üniversitesi
md.
Madde
TİEM
: Türk ve İ s l â m
(yayım yeri)
llâhlyat
m.ö.
Milâttan önce
Fakültesi
m.s.
Milâttan sonra
MS
Manuscrlpt
: Editör
TC
Türkiye
... b a s k ı s ı n d a n o f s e t
Cumhuriyeti
Eserleri M ü z e s i
TMK
İki yerde
: Türk
yayımlanıyor
Medenî Kanunu
:
M a d d e başı
BİBLİYOGRAFYA KISALTMALARI
AA
Aylık Ansiklopedi,
I-V, İstanbul 1944-50.
Abdölhay el-Hasenî,
Nüzhetü'l-havâtır
Abdülhay b. Fahreddln
b. Abdölalî el-Hasenî,
Nûzheta'l-hauâUr ve
behcetû'l-mesâmf ue'n-neuâşır
(nşr. Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvî), I-V1II,
Haydarâbâd 1350-90/1931-70.
Abdülhay el-Kettânî,
Fihrİ8Ü'l-fehârİ8
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkebîr el-Kettânî,
Flhrisü'l-fehâris ue'l-eşbât
ue mu'cemü 7-me'âc/m
ue'l-meştljât ue'l-müselselâl
(nşr. İhsan Abbas). I-IİI,
Beyrut 1402/1982.
AIİ Sevim,
Selçuklular
Abdülkadir b. Ömer el-Bağdâdî,
yizânetû'l-edeb
ue lübbû lübâbl Us&nVlMrab
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn),
I-X1I, Kahire 1967-86.
Ali Sevim,
Biyografilerle Selçuklular Tarihi:
lbnü'1-Adlm, Bugyelü'l-laleb
fi tarihi Haleb (Seçmeler),
Ankara 1982.
Aclünî,
Keşfü'l-hafâ 3
Ismâil b. Muhammed el-AclÛnî,
Keşfü'l-bafâ' ue müzUH'l-llbâs
camme'ştehere mlne'l-efrâdlş
'a/â elslnetl'n-nâs (nşr. Ahmed el-Kalâş),
l-II, Halep, ts. (Mektebetü't-türâsll-îslâmî);
Beyrut 1351-52.
Âlûsî,
Ahbârü'd-devleti'sSelcûkıyye
(Lugai)
Ali b. Nâsır el-Hüseynl |7].
Ahbârû 'd-deuleü 's-Selcûktyye
(trc. Necûtl Lugal). Ankara 1943.
Amasya
Tarihi
Rûhu'l~me cânî
Şehâbeddln Mahmûd el-Alûsî.
Rühu'l-me'ânl fî
tefsiri 'l-ftuı'ânlVatîm
ue's-seb't'l-meşânl, l-XXX,
Bulak 1301 -* Beyrut, ts.
(DSru ihyâl't-türâsi'l-Arabî).
Târihi
Hüseyin Hüsâmeddln |Yasar|,
Amasya Târihi,
I-IV, İstanbul 1327-35.
Aşıkpaşazâde,
Teuânh-l Âl-l Osmân
(nşr. Âlî Bey). İstanbul 1332.
A t â î , Zeyl-i
Şekâik
Nevlzâde Atâuliah (Atâî).
Hadâlku'l-hakâlk
fi tekmllell'ş-Şekâlk
(nşr. Abdülkadir Özcan), II,
istanbul 1989.
AÜİFD
Ankara Ûnluersltesl
llâhlyat Fakültesi Dergisi,
Ankara 1952-
Atyânü'ş-ŞFa
Muhsin el-Emîn. A't/ânö'ş-Şfa
(nşr. Hasan el-Emîn), l-XI,
Beyrut 1403/1983.
Ar.Ott.
Ahlwardt,
Abdülhay el-Kettânî,
et-Terâtîbü'l-idâriyye
Muhammed Abdölhay
b. Abdülkebîr el-Kettânî,
et-Terâlibü 'l-ldârlyye
(Nl?âmü'l-hükûmeU'n-nebeulyye),
Rabat 1346
Beyrut, ts.
(Dârü'l-kltâbl'l-Arabî).
Târih
Âşıkpaşazâde,
A b d ü l k a d i r el-Bağdâdî,
Hizânetü'l-edeb
Verzeichnis
VVllhelm Ahlwardt, Verzeichnis der
Arablschen Handschdften der
Könlgllchen Blbllothek zu Berlin,
1-X, Berlin 1887-99.
l-II,
Abdölhay el-Kettânî,
et-Terâtîbü'l-idâriyye
(Özel)
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkebîr el-Kettânî.
et-Terâllbü 'l-ldâriyye:
Hz. Peygamber'lrı Yöneliminde
Sosyal Hayal ue Kurumlar
(trc. Ahmet Özel), I-lll,
İstanbul 1990-93.
A h m e d b. Hanbel,
el~ cİlel (Koçylğit)
Ahmed b. Hanbel,
KltâbüVliel ue ma'rifetü'r-ricâl
(nşr. T&lat Koçylğit - ismail Cerrahoğlu).
l-II. istanbul 1987.
Âlî, Menâkıb-ı
Hüneruerân
Alî Mustafa Efendi.
Menâkıb-ı Hüneruerân
(nşr, ibnülemln Mahrnud Kemal),
İstanbul 1926.
Archluum Ottomanlcum,
Den Hague 1969-
ÂBİtâne
AYB
Azerbaycan Yurt Bilgisi,
istanbul 1932-34.
Tekkeleri
Âsltâne-l Allyye
ue Bllâd-t Selâse'de Kâin
El'ân Meucûd ue Muhlerik Olmuş
Tekkelerin İsim ue Şöhretleri
ue Mukâbele-l Şerife Günleri
Beyân Olunur,
istanbul 1256.
Âşık Çelebi,
Meşâirü'ş-şuarâ
Aşık Çelebi, MeşSIrü'ş-şuarS
or Tezkere of'Aşık Çelebi
(nşr. G. Meredlth-Owens).
London 1971.
Ayn AH,
Risâle-i
Vazîfehorân
Ayn Ali Efendi. Rlsâle-l Vazîfehorân
oe Merâtlb-l Bendegân-ı
Âl-l Osmân
{Kauânln-l Âl-l Osmân İçinde),
İstanbul 1280 ~>
İstanbul 1979.
Ayvansarâyî,
Hadîkatü'l-cevâmi'
Hüseyin Ayvansarâyî.
Hadîkatü'l-ceuâml', l-II,
İstanbul 1281.
Ayverdi,
Osmanlı
Mi'mârîsi
II
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Osman/i Ml'mârislnde Çelebi
ue //. Sultan Murad Deuri:
80&855 (1403-1451),
istanbul 1972.
Ayverdi,
Osmanlı
Mi'mârîsi
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Osman/ı Ml'mârislnde
Fâtih Deurt:
855-866 (1451-1481),
İstanbul 1973-74.
Azîmâbâdî,
c
Avnü'l-m
III-TV
cfbûd
Muhammed Eşref b. Emîr Muhammed Şemsö'i-Hak b. Emîr,
Münû'î-ma'İJüd (nşr.
Abdurrahman M. Osman). !-X!V,
Medine 1388-89/1968-69.
BA
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
İstanbul.
BA, H H
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Halt-ı Hümâyûn.
BA, K K
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Kâmil Kepecl Tasnifi.
BR.MAD
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Mâliyeden Müdeuuer Deflerler.
B e î â z ü r î , Ensâb
MD
BA,
Ahmed b. Yahyâ el-Beiâzürî.
Brttlsh Soclety
Mühlmme
Ensâbû'l-eşrâf
Mlddle Eastern
(nşr. Süheyl Zekkâr-
London 1976 -
Defteri.
Başbakanlık O s m a n l ı Arşivi,
Tahrir
Defleri.
[Bunların dışında ansiklopedide geçen
kısaltmalar Başbakanlık Osmanlı
Arşlvi'nce kullanılan kısaltmalardır.)
Studles,
Bulletin ofthe
(Fayda)
Ahmed b. Yahyâ ei-Betâzürî.
der Osmanen
und Ihre
Werke,
Leipzlg 1927.
el-Fıkh
Dergisi,
ue'l-aUâmiVArab
'âm 1215 h. = 1800 m., I - ,
Deuhatü'l-meşâylh
{nşr. Abdurrahman b. Yahyâ
Rlyad 1411 - / 1 9 9 1 -
İstanbul, İs. -> İstanbul 1978.
Cffln.
Devletşah,
A
Devletşah.
Güldeste
Dânlşuerân-ı
Haydarâbâd 1360-80/1941-60.
Keşşâfü'l-kınâ
Buhûtî,
Nâdiredân,
Belîğ,
Vekayl: Babur'un
İsmâil Belîğ.
c
e
l-XII,
(nşr. Hllâi Musaylihî Mustafa Hilâl).
Lelden 1901.
DİA
Nuhbetü'l-âsâr
I-Vl, Beyrut 1402/1982.
The Cambridge
Hlstory of Iran,
l-VH, C a m b r i d g e 1968-91.
ll-Zeyll
{nşr. Abdulkerlm Abdulkadlroğlu).
Bustânî,
Ankara 1985.
Butrus el-Bustânî.
Ciauson,
Dâ'lretü 'l-ma'ârif, I-Xi,
Gerard Ciauson. An
Zübdetl'l'eş'âr
Beyrut 1876-1900.
Dictionary
BEO
Bulletln
el-Fark
Instltut Françals de D a m a s ,
Bündârî,
Damas-Beyrouth 1931 -
Zübdetü'n-Nusra
Century
el-Esmâ
Beyhakl,
{Mektebetü dâri't-tUrâs).
ve'ş-şıfât
5
(imâdüddin)
Vıtal Cuinet, La Turqule
nuhbetü'l-usra:
Irak ue Horasan Selçuklulan
istanbul 1943.
et-Temhîd
(nşr. Imâdüddin Ahmed Haydar). MI,
'a/e •l-Mülhldetl 7-Mu'af(ı/a
ue'r-Râflia
ue'l-Hauâric
Tarihi
C â h l z , el-Beyân
ve't-tebyîn
B e y h a k l , Târih
M. Abdülhâdî EbÛ Rîde),
ibn Funduk Ali b. Zeyd el-Beyhaki,
el-Beyân
Kahire 1366/1947.
Târih-l Beyhal<: (nşr.
{nşr. Abdüsselâm M. HârÛn). l-IV,
Kâri Seyyld Kelîmuliah Hüseynî),
Kahire 1388/1968.
Bâkıllânî,
telhlşû'd-delâ'il
(nşr. Imâdüddin Ahmed Haydar).
Beyrut 1407/1987.
Kitâbü'l-Hayevân
Kltâba'l-Temhîd
(nşr. Richard |. McCarthy).
Beyrut 1957.
{nşr. Abdüsselâm M. HârÛn). I-VII,
Tahran 1363 hş.
Kahire 1357-67/1938-47
Ftkhfyye K a m u s u , l-Vl,
Beyrut 1 3 8 8 / 1 9 6 9 .
Kamus%
Central Aslan Suruey,
Acâ 3ibü'l-âsâr
ue Istılâhatı
Abdurrahman b. Hasan el-Cebertî.
Ftkhlyye
Târihu
Kamusu, l-VIIJ,
fl't-terâclm
ue'l-aljbâr,
l-lll,
Beyrut, ts. (Dârü'l-Fâris).
Târîhu'l-edeb
XV ue XVI ncı
R. Blachöre.
Cehşiyârî,
Târih u
el-Vüzerâ?
Zirai Ekonominin
Hukukî
lugâti't-Türk
Tarih-l
'1-edeblVArabî
DMBİ
Târihu
âdâbl'l-luğatl'l-'Arablyye,
(Dayf)
Muhammed b. Abdûs ei-Cehşiyârî,
Kitâbü'l-Vüzerâ*
1973, 1 4 0 4 / 1 9 8 4 .
(nşr. Mustafa es-Sekkâ -
{nşr. Şevki Dayf). I-IV,
Ibrâhim el-Ebyârî-
Kahire 1957.
Bosvvorth,
Üsküdar
İslâm
Tarihi
Clifford Edmund Bosvvorth,
Merâkld-i
İslâm Deuletled
Mu'tebere-l
Üsküdar
Corcî Zeydân.
'l-'Arablyye
Bahâeddln Hüııemşâhî).
Tahran 1369 -
Kronoloji
Ahkâmü'l-Kur'ân
Cessâs,
Ebû Bekir Ahmed b. Ali el-Cessâs.
(trc Erdoğan Merçil-
İzahlı Osmanlı
Ahkâmü'l-Kur'ân,
l-IV, istanbul 1947-55.
Mehmet Ipşirli).
l-lll, İstanbul 1335-38.
Bekrî,
Mıfcem
istanbul 1980.
ue'l-meuâil'
(nşr. Mustafa es-Sekkâ), l-IV,
Kahire 1364-71/1945-51.
Belâzürl,
Ensâb
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzüri,
Ensâbü'l-eşrâf,
el-Mufaşşal
Cevâd Ali,
me'sta'cem
mln esmâ'l'l-bllâd
I
(nşr. Muhammed Hamîdullah),
Kahire 1959; 11
GAL
Brockelmann,
Cari Brockelmann.
der arabischen
Cevâd Ali.
Ceschlchte
Lltteratur,
Lelden 1943-49.
(nşr. Abdülazîz ed-Dûrî).
Beyrut 1398/1977-78;
İV/1 (nşr. İhsan Abbas).
Beyrut 1 4 0 0 / 1 9 7 9 ;
IV/A (197D-IV/B
(nşr. M. Schloesslnger),
Kudüs 1938;
târihl'l-'Arab
MX,
Beyrut 1968-72;
Türklsche
Suppl.
Geschlchte
der
arabischen
Lltteratur Supplementband,
Ma'rûzât
Cevdet,
Cari Brockelmann.
Ahmed Cevdet Paşa,
I-lll,
Leİden 1937-42.
Ma'rûzât
(nşr. Yusuf Halaçoğlu),
istanbul 1980.
und
im
Mongollsche
Neuperslschen,
l-IV, Wiesbaden 1963-75.
ismail Hami Danişmend.
l-IV; V: Batı
Osmanlı
Tarihi
Kronolojisi,
Dillerinde
Tarihleri,
İstanbul 1971-72.
l-X, Beyrut 1976-78.
B r o c k e l m a n n , GAL
(nşr. Muhammed Bâkır el-Mahmûdı).
Beyrut 1974; İÜ
kable'l-islâm,
Q. Doerfer,
Elemente
İzahlı Osmanlı
el-Mufaşşal fî
l-II,
Kronolojisi,
Kronoloji%
Danişmend,
EbÛ Ubeyd el-Bekri,
Mu'cemû
Tarihi
TMEN
Doerfer,
ismail Hami Danişmend.
Kronoloji
İstanbul 1976.
El Kitabı
Teşeyyu*
{zîr nazar: Ahmed Sadr -
Kahire 1401/1980.
Danişmend,
Tarihi:
Dâ'lretü'l-ma'ârif-l
Kâmuran F â n î -
{nşr. Bedii N. Şehsuvaroglu),
ue Soykütüğü
l-,
Tahran 1 3 5 2 / 1 9 3 3 -
DMT
Târihu âdâbl'l-luğatl
AbdUlhafîz Şelebî),
Devletleri
Behcetî ismâil Hakkı Ûsködârî,
DMİ
Dâ'lretü 'l-ma'ârifi'l-lslâmlyye,
C. Z e y d â n , Âdâb
D ı m a ş k 1357/1956,
Mu'tebere-i
Büzürg-i Islâmt, l-,
Tahran 1367 hş. -
Corcî Zeydân.
{trc. îbrâhim el-Kîlânî).
Merâkid-i
Dâ'lretü'l-ma'ârif-i
Âdâb
ue Mali Esaslan: Kanunlar I,
ue'l-küttâb
Lûgati't-Türk
A n k a r a 1939-41.
l-IV, Beyrut 1983.
ve'l-küttâb
Tercümesi
Kâşgarlı Mahmud. Diuânû
{trc. Besim Atalay). İ-III,
Ankara 1988.
İstanbul 1943.
Behcetî,
(öztürk)
Cihangüşa
C. Z e y d â n ,
eacâylbi'l-âşâr
Blachere,
imparatorluğunda
Dîvânü
Cihângüşâ
{trc. Mürsel Öztürk). I-III,
c
Cebertî,
Islâmiyye
Kanunlar
Osmanlı
Oxford.
B a ğ d a d , ts.
(Mektebetü'l-MUsennâ).
Atâ Melik el-Cüveynî,
Ömer Nasuhi Bilmen.
Hukuki
Kahire 1960
Cüveynî,
Târîh-i
Ömer lutfi Barkan,
Asırlarda
{nşr. Abdülmün'im Âmir).
Hukuki
ue Istılâhatı
Ahmet b. DâvÛd ed-Dİneveri,
el-Ahbârü'Hıuâl
Nâşırî:
{nşr. Abdülhay Habîbî). I-II,
İstanbul 1985.
Barkan,
Tabakât-t
Kitâbü'l-Hayevân
Islâmlyye
el-AJ}bârü't-(ıvâl
Dîneverî,
Nâşırî
Ömer Nasuhi Bilmen.
Bilmen,
Tahran 1993-94.
Kahire 1394/1974.
CAS
M u h a m m e d b. Tayyib el-Bâkıliânî,
M u k a d d i m e * !-XV,
Târih-î Iran ue İslâm
Bâkıllânî,
(McCarthy)
Ca'fer Şehîdî),
Tabakâtü
fufyüll'ş-şu'arâ'
(Muîn)
Luğatnâme
{nşr. Muhammed Muîn -
M u h a m m e d b. Seliâm el-Cumahî.
C û z c â n î , Tabaküt-ı
istanbul 1949-52.
et-Temhîd
D l h h u d â , Luğatnâme
ûlü'ş-şıfarâ*
Amr b. Bahr el-Câhlz.
Kamus
Luğatnâme
1-XXVİII, Tahran 1346 hş./1967.
admlnlstratlue,
l-IV, Paris 1891-94.
(nşr. MahmÛd M. Şâkir). I-II,
ue't-tebyîn
Câhİz,
Bilmen,
et-Temhîdü't-euâ'tl
geographle
d'Asle:
Mlnhâc-ı Sirâc el-Cûzcânî.
{Imâdüddin)
M u h a m m e d b. Tayyib ei-Bâkıllânî,
ue
Amr b. Bahr el-Câhlz.
Haydarâbâd 1968.
et-Temhîd
Fakültesi
Ali Ekber Dlhhudâ.
(nşr. MahmÛd M. Hudayrî-
(Hüseynî)
İlahiyat
istanbul 1925-33.
Ait Ekher Dlhhudâ. L u ğ a t n â m e ,
C u m a h î , Fuh
Beyrut 1405/1985.
ue't-Mu'tezlte
Dârülfünun
Dlhhudâ,
Cuinet
ue
DİFM
Mecmuası,
Zübdetü'n-Nusra
{trc. Kıvâmüddin Burslan),
fl'r-red
Pre-Thirteenth
Turklsh,
(Burslan)
Kltâbü'l-Esmâ*
ue'ş-şıfâl
of
Etymological
Kıvâmüddin Feth b. Ali el-Bündâri.
Muhammed b. Töyyib ei-Bâkıiîânî,
(EbÛ Rîde)
Dictionary
Oxford 1972.
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki,
B â k ı l l â n î , et-Temhîd
Vakfı
Ansiklopedisi,
İstanbul 1 9 8 8 -
Orlentales
Kahire, ts.
Türkiye Diyanet
İslâm
DM
Abdülkâhlr ei-Bağdâdî.
{nşr. M. Muhylddln Abdülhamîd).
(nşr. E. C. Browne),
CHIr.
Ankara 1943-46.
Bağdâdî,
Tezkire
Tezklretü'ş-şu'arâ'
New Delhi 1970-85.
(trc. ve nşr. Reşit Rahmeti Arat). I-II,
beyne'l-fırak
maa zeyl,
metnt'l-lknâ'
an
Nuhbetü'l-âsâr
d'etudes
Ahmed Rifat Efendi.
Camprehenslue
Hlstory oflndla,
Mansûr b. Yûnus el-Buhûtî.
Keşşâfü'l-ktnâ1
Gâzl Zâhirûddln Muhammed Bâbür,
hattâ
el-Yemânî v.dğr.), I-!X,
Riyâz-ı
İrfan ue Vefeyât-ı
(Arat)
(Abdülhamîd)
Devhatü'l-meşâyih
MedâhUü'l-mü'etlirın
Kltâbü't-Târihl'l-kebir
Bursa 1302.
el-Farhı
I-VIII,
İstanbul 1993-95.
Muhammed b. ismâil el-Buhârî,
1978.
ismâil Beliğ. Güldeste-l
Hâtıratt
Bugüne
İstanbul Ansiklopedisi,
Kahire 1932
Osmanlı
A n k a r a 1982.
Dünden
Medâhilü'l-mtfellifîn
(nşr. Rıdvân Muhammed Rıdvân).
Franz Babinger.
Tarih Yazarları
et-Târîhu'l-kebîr
Buhârî,
Fütûhu'l-bûldân
Belîğ,
ue Eserleri (trc. Coşkun üçok),
DBİsLA
Cezzâr,
istanbul 1967 -
Dictionary
Blble {second editlon),
'ale'l-mezâhlbi'l-erba%
Beyrut, ts. (Dârü'l-flkr).
Türk Tarihi
ofthe
Edlnburgh 1963.
l-V, Kahire 1392
Belgelerle
2
James Hastings,
Fikri Zekî el-Cezzâr,
B a b i n g e r (Üçok)
B â b ü r , Veköyi'
Abdurrahman el-Cezlrî.
London 1 9 1 7 -
(Rıdvan)
el-Mezâhibü'l-erba a
Cezîrî,
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzûrî,
Geschlchtsschrelber
D B
c
of
BTTD
de la Blble, l-V,
I-Vll,
Studles,
School
(trc. Mustafa Fayda).
B e l â z ü r î , Fütûh
Franz Babinger,
Paris 1912.
Tâcü'l-luğa
ue şıtjâfju'l-'Arablyye,
Orlental and African
GOW
Bablııger,
Dlctlonnaire
eş-Ştfrâfr:
Kahire 1376-77/1956-57.
B e l â z ü r î , Fütûh
Fütühu'l-büidân
DB
ismâil b. Hammâd el-Cevherî.
BSOAS
Beyrut 1417/1996.
Ankara 1987.
D/e
for
Rlyâz Ziriklî), l-XIII,
TD
BA,
eş-Şıhâh
Cevheri,
BSMES
(Zekkâr)
Başbakanlık O s m a n l ı Arşivi,
D ' O h s s o n , Tableau
general
Mouredgea d'Ohsson.
Tableau gânûral de
l'Emplre
Ottoman,
I-VII,
Paris 1788-1824.
Dâvûdî,
Tabakütü'l-müfessirîn
DSB
M u h a m m e d b. M ed-DâvÛdî,
Dictionary
Tabakâtü
Blography,
'l-müfesslrin
{nşr. Ali M. Ömer). MI,
of
Scientiftc
l-XVI,
New York 1981.
Kahire 1392/1972.
Brovvne,
LHP
Cevdet,
Edward Granvilie Brovvne.
A Llterary Hlstory ofPersla,
C a m b r i d g e 1906,
l-IV,
Târih
Dâvûdî,
Ankara
Târih, I-XI1,
Tabakütü'l-müfessirîn
ue Tarlh-Coğrafya
istanbul 1309.
1924, 1928, 1951.
BSE
Bolşaya
Kudüs 1936.
Entslklopedlya.
Souetskaya
(Lecne)
Tezâkir
Tabakâtü
Üniuersitesl
Dil
Fakültesi
Dergisi, Ankara 1 9 4 0 -
M u h a m m e d b. AJI ed-Dâvûdî,
Cevdet,
V {nşr. S. D. F. Goltein).
DTCFD
Ahmed Cevdet Paşa.
'l-müfesslrin
DÛİFD
Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir
(nşr. Lecne mlne'l-ulemâ'), I-II,
Dokuz Eylül
(nşr. M. Cavid Baysun). I-IV,
Beyrut, ts.
llâhlyat Fakültesi
Ankara 1953-57.
(Dârü'l-kütübi'l-iimlyye).
İzmir 1 9 8 3 -
Üniuersitesl
Dergisi,
Düvel-i
E ş ' a r î , el~Ibâne
İslâmiyye
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî.
Düvet-l İslâmiyye,
el-lbâne 'an
İstanbul 1927.
Albert Gabrlel,
uşüll'd-dlyâne
Voyages
dans la Turqule
Dımaşk-Beyrut 1401/1981;
l-II, Paris 1940.
Orienlale,
Atatürk
llâhlyat Fakültesi
E ş ' a r î , Makülât
Dergisi,
Erzurum 1 9 8 2 -
(Rltter)
Sofla 1964 -
Raviâlü'l-cennât
li aijvâll'l-'ulemâ'
Makâlatü
Kahire 1332.
'ulüml'd-din,
1-IV,
Bdlannlca,
I-XXIII, C h i c a g o 1972, 1981.
M u h a m m e d b. M u h a m m e d
oflndla
Ebû Nuaym el-isfahânî,
Hllyetü'l-evllyâ',
of
of Persian
in Ihe
E b û Zeyd el-Kureşî,
Cemhere
İstanbul 1314-18; V1I-X,
el-Kureşî, Cemherelü
H'1-CShlllyye
eş'ârl'l-'Amb
ve'l-lslâm
(nşr. Ali Fâûr), Beyrut 1 4 0 6 / 1 9 8 6 .
E b û Zeyd el-Kureşî,
(Hâşimî)
M u h a m m e d b. Ebü'l-Hattâb el-Kureşî.
Cemheretü
efârt'l-'Arab
fl'l-Câhlliyye
ve'l-lslâm
Ebü'I-Bekâ el-Kefevî Eyyüb b. Mûsâ,
Külllyyâlü
Ebl'l-Beki'
Evliya Çelebi,
Ebü'l-Ferec M b. Hüseyin el-Isfahânî,
Kltâbü'l-Eğâni,
l-XIV, XVI,
(Dağlı)
(nşr. AbdllsselSm M. Hârûn Kahire 1970-74
Seyahatname
Glasnik
(haz. Yücel Dağlı v.dğr.), I-VIII-,
Clasnlk
İstanbul 1996-2003-,
Staıjeslnstva
Ezrakî,
Golpınarlı,
Hasan b. M u h a m m e d el-Vezzân
ffrikıyye
of İslam
(flrst edltion), l-V, Lelden 1913-36.
2
(Fr.)
Mekke
(Melhas)
Mekke
ue mâ câ'e fi-hâ
Poetry,
islamlc Studles, Karachl 1962 -
H a t î b , Târîhu
Isl.
Bağdâd
Hatib el-Bağdâdî.
VIS
Der islam, Berlin 1 9 1 0 -
Kahire 1349/1931
Vrl)ovnog
Medine, ts.; Beyrut, ts.
Islamskog
u SFRJ,
Sarajevo.
İA
el-İntişâr
İslâm Ansiklopedisi,
Abdürrahîm b. M u h a m m e d
Katalog
Abdülbakl Gölpınarlı.
el-Hayjât. Kltabü'l-lnllşâr
Mevlânâ
•alâ lbnl'r-Râvendl
Müzesi
Yazmalar
mine'i-âşâr
ve'r-red
el-müli.ıld
(nşr. H. S. Nyberg), Beyrut 1957.
Katalogu,
l-lll, A n k a r a 1967-72.
(nşr. RüşdîSâllh Melhas), I-II,
Güzelhisârî,
Men û f î u 'd-dek
(Vih
Menâffu'd-dekâ'lk
esmâiQ'l-
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
et-Tefslrü'l-keblr
Mecâmfl'l-
(nşr. Kilisli Muallim Rlfat -
istanbul 1303.
ibnülemln Mahmud Kemal); II
(İbn Hacer, el-lşâbe İçinde). 1-IV,
(nşr. İbnülemln Mahmud Kemal -
Kahire 1328.
Tahran 13B7/1967.
Reylıânetü'l-elibbâ
Hafâcî,
de l'Islam
el-lsti'âb
ReyfyâneM'l-elibbâ
Hâce Abdullah-ı Herevî.
ve
Tabakâtü
zehretü'l-bayâU'd-dünyâ
El 2
Kahire 1969.
(nşr. Abdülfettâh Muhammed el-Hulv).
(nşr. M. Server Mevlayl),
I-II, Kahire 1 3 8 6 / 1 9 6 7 .
Tahran 1362.
ibn Abdülhâdî,
e
The Encyclopaedla
of islam
(new edltion). Leiden 1954-2002.
E l
2
Hâkim en-Nîsâbûrî.
Kahire 1378-88/1958-69.
Ebü'l-Hasan Nûreddln el-Heysemî,
el-Müstedrek
Mecma'u
The
(Ing.)
Tezkire
Münşeat
Feridun Bey,
Feridun Ahmed Bey,
ve't-târîh
Ebü Yûsuf Ya'küb el-Fesevî.
Elr.
Kltâbü'l-Ma'rife
Encyclopaedla
Iranlca, L o n d o n 1985.
ve't-târlh
(nşr. Ekrem Zlyâ e!-ömerî|, l-III,
B a ğ d a d 1394-96/1974-76.
E l m a l ı l ı , Hak
el-Fetâva'l~Hindiyye
Hak Dini Kur'an
el-Fetâva 'l-Hlndlyye,
Dili:
Yeni Meâlll Türkçe
Fihristü'l-
l-X, İstanbul 1979.
KütübJ}âneti'l-Hidîviyye,
ma/jfûfa
bl'l-Kütübl}ânetl'l-
(ed. M. Ellade). I-XVI,
Hldivlyye,
New York 1987.
Kahire 1305-1310.
ERE
Fîrûzâbâdî,
e l-Kd ru û s
Encyclopaedla
of
Rellglon
Edlnburgh 1979-81.
el-ftâmüsü'l-muhU,
Kütüphaneleri
Dle arablschen,
Türk Kütüphaneleri
Kuruluştan
Osmanlı
Tarihi II:
Ankara 1988.
perslschen
handschriften
Kadar
Kaiserllch-Könlgllchen
Kütüphaneleri,
HofblbUolhekzuV/ien,
Tanzimat'a
Vakıf
türklschen
Tarihi
Philip K. HitM.
Riyad 1 4 0 2 / 1 9 8 2 .
Slyâst ve Kültürel İslâm
Wlen 1865-67.
Tarihi
und
l-lll,
el-İkdü'l-ferîd
ibn Abdürabblh,
Ebö Ömer Ahmed b. Muhammed
İstanbul 1980-81.
b. Abdürabblh,
el-'lifdü'l-fertd
(nşr. Ahmed Emîn v.dğr.), 1-VII,
Kahire 1393/1973.
HM
et-Tâdh (nşr. Süheyl Zekkâr),
Hayat Mecmuası,
Ankara 1926-29.
D ı m a ş k 1967-68.
Hudüd
Peygamberi
(Mlnorsky)
oflhe
M u h a m m e d Hamîdullah,
(trc. V. Mlnorsky,
İslâm
ed. C. E. Bosworth),
Peygamberi
Reddü'l-muhtâr
ibn Âbldîn,
M u h a m m e d Emin b. Âbldîn.
Reddü'l-muhtâr
al'Alam:
The Reglons
World
'aie'd-Dürri'l-muhtâr,
l-V;
Telcmlletü tfâşlyett İbn
'Âbldin,
Vl/1-2; Takrirâtü Râffl, Vll/1-2,
Kahire 1272-1324.
London 1970.
ibn Âbldîn,
Hamîdullah,
tfudüdüVâlem
İslâm
mlne'l-meşnk
Peygamberi
(Mutlu)
(SUtÛde)
Reddü'l-muhtâr
(Kahire)
M u h a m m e d Emîn b. Âbldîn.
ile'l-mağdb
Reddü'l-mublâr'ale'd-Düni'l-muljlâr,
M u h a m m e d Hamîdullah,
(nşr. Menûçlhr-l SUtOde).
l-Vl; Hâşlyetü
İslâm
Tahran 1340 hş.
'uyünl'l-ai}yâr
lekmiletü
Reddi'l-mufrtâr,
VII-VI1I,
Peygamberi
Höcvîrî,
Keşfü'l-mahcûb
Ebö'l-Hasan Alt b. Osman el-Hücvîrî,
der
ahbaruhâ
(trc Salih Tug). I-IV,
(Zekkâr)
Handschriften
Flügel,
Güstav Flûgel,
İsmail E. Erünsal,
H l t t l , İslâm
(nşr. Ekrem Zlyâ el-Ömerî), 1-11,
I-II, istanbul 1 9 6 9 .
II
Mışr ue
Lelden 1922.
(trc. Salih T u ğ - S a i d Mutlu).
Erünsal,
(Torrey)
(nşr. Ch. C. Torrey),
Hudûdü'l-âlem
Beyrut 1406/1986.
Türk
Fütûhu
İstanbul 1980.
ü'l-rnuhît
Fîrûzâbâdî Ebü't-Tâhlr.
Mışr
b. Abdülhakem.
Beyrut 1975.
Halîfe b. Hayyât,
ibn Abdülhakem,
Fütûhu
Abdurrahman b. Abdullah
baberi'l-aktâr
(Ömerî)
(trc. Salih Tuğ). I-II,
I-Vll,
and Ethlcs, 1-X1I1,
Tarihi
fi
Hamîdullah,
Flhdsta'l-kütübl'l-'Amblyyetl'lRellgton
Beyrut 1 4 1 1 / 1 9 9 0 .
İslâm
Bahâ Ahmed el-Meyhî v.dğr..
of
Kltâbü'r-Ravil'l-ml'târ
Hudûdü'l-âlem
l-IX, İstanbul 1935-39;
The Encyclopedla
M. Abdülmün'lm el-HImyerî,
Halife b. Hayyât.
l-Vl, Bulak 1310.
Tefsir,
ER
el-Müstedrek1ale'ş-Şafribayn
Kltâbü'i-Tabakât
'ulemâ'l'l-i)adlş
er-Ravzü'l-mfyâr
(nşr. Muştala Abdülkadir Atâ). I-IV,
et-Târîl}
Dini
Elmalılı M u h a m m e d Hamdl Yazır.
Hlmyerî,
Halîfe b. Hayyât,
Tabakâtü
Ibrâhlm ez-Zeybek). I-IV,
(nşr. İhsan Abbas),
Fesevî, el-Mtfrife
b. Kudâme el-Makdisî.
Beyrut 1409/1989.
Hâkim en-Nîsâbûrî,
e(-Tabakât
M u h a m m e d b. Ahmed
(nşr. Ekrem el-Büşî-
1-X,
(Atâ)
Halife b. Hayyât,
Encyclopaedla
Lelden 1 9 8 0 -
'z-zeuâ'ld
ve menba'u'l-fevâ'ld,
Beyrut 1967.
H â k i m , el-Müstedrek
Hâtlmetü'l-eşâr,
istanbul 1274-75.
of İslam Supplemenl,
'ule'ş-Şahihayn,
l-IV, H a y d a r â b â d 1334-42.
M ü n ş e â l ü 's-selâtin, l-II,
Suppl.
Meemahı'z-zevâHd
Heysemî,
el-Müstedrek
Hâkim,
istanbul 1271.
(ine.)
(Blcâvî)
ma'dfell'l-aşhâb
(nşr. Ali M. el-Bicâvî), I-IV,
'ş-şüflyye
Mahmüd M. et-lîmâhî), I-Vlll,
Tezklre-1
fi
UlemS'ü'l-lıadîs
Fuâd Seyyld -
Fatîn Davud.
(nouvelle edltion), Lelden 1954 -
ma'rifetl'l-aşbâb
İ b n A b d ü l b e r , el-İstfâb
Tabaköt
Herevî,
b. Muhammed el-Hafâcî,
târihi'l-beledl'l-emin
fi
ibn Abdülber en-Nemerî.
Şehâbeddln Ahmed
el-'lkdû'ş-şemln
el-İstfâb
hakâ'lk,
Avnl Aktuç), İstanbul 1951-55 ->
el-İkdü's-Bemîn
ünsü'i-mücâlls
ibn Abdülber en-Namerî,
I
l-XXXII, Kahire 1934-62 ->
Fâsı,
ve
İbn Abdülber,
mü'elllfin
ue âşârü'l-muşannlfin,
M. Muhylddln Abdülhamîd),
Takıyyüddin Muhammed
İbn Abdülber en-Nemerî,
el-lsti'âb
(nşr.
Beyrut, ts.
Behcetü'l-mecâlis
Kahire 1962.
Hedlyyetü'l-'ârilîn
fi şerfrl
ibn Abdülber,
(nşr. M. Mürsi el-HOlî), l-II,
Bağdatlı Ismâll Paşa,
Mustafa Hulûsl Güzelhisârî.
l-XI!l,
istanbul 1940-88.
Behcetü'l-mecâlis
Hediyyetü'l- Cârifin
Beyrut 1399/1979.
Fatîn,
Encyclopedle
138B/1968, 1408/1988.
/S
(nşr. M. Hâmld el-Fıkl -
The Encyclopaedla
Fethu'l-muğlş
Kahire 1 3 5 5 / 1 9 3 7 ,
Beyrut-Rabat 1983.
Hayyât,
fi
El
London 1954 -
Fetlıu'l-muğlş
(nşr. Mahmüd Rebî'),
(trc Muhammed Haccî -
HOP
Quarierly,
Zeynüddln el-lrâkl,
İfrîhıyyc
ez-Zeyyâb*. Vaşfü
Dergisi,
The islamlc
lrâkl,
Târihu Bağdâd, 1-X1V,
b. Ahmed el-Fâsî.
(Dârü'l-küCübl'î-Mısrlyye).
Güney-Doğu
l-Vl, London 1900-1909.
Kahire 1927; XV, XVII-XX1V
Abdülkerîm el-Azb5vî v.dğr.),
Fakültesi
Evliya Çelebi,
Mefâti^u'l-ğayb:
el-Eğânt
Vaşfü
Üniversitesi
A History of Ottoman
Seyahatname
Mefâtilıu'l-ğayb
Ebü'l-Ferec el-Isfahânî,
H a s a n el-Vezzân,
IQ
l-III,
Muhammed el-Ahdar), l-II,
F a h r e d d l n er-Râzî,
Beyrut 1 4 1 3 / 1 9 9 3 .
GDAAD
Glbb,
(nşr. Adnân Derviş Muhammed el-Mtsrl),
Fâtih, nr. 430-432.
Araştırmaları
Studles, Tel Aviv 1971 -
Ellas J . W. Glbb,
Ahbâru
el-Külliyyât
Ebû'l-Bekâ,
Beyrut 1945-59, 1979.
İstanbul 1 9 7 2 -
1-V1,
Muhammed b. Abdullah el-Ezraki.
Beyrut 1 4 0 6 / 1 9 8 6 .
vesâ'lll'l-fıaka'lk
H beyânı selâslll'btan'lk,
Süleymanlye Ktp.,
Avrupa
İstanbul 1928-38.
Ahbâru
(nşr. M. Ali et-HâşImî).
Tlbyânü
a'yânl'l-mfetl'l-'âşlre
Edebiyat
Seyahatname
Evliya Çelebi,
Evliya Çelebi. Seyahatname,
(Fâûr)
lsrael Orienlal
Harîrîzâde Kemâleddln,
's-sâ'lre
(nşr. Cebrail S. Cebbûr), l-lll,
İstanbul
l-X,
M u h a m m e d b. Ebü'l-Hattâb
Tibyân
Harîrîzâde,
Llbrary
Office, l-II,
Oxford 1903-37; London 1980.
Kahire 1394-99/1974-79.
Cemhere
fi
Manuscripts
Manuscripts
Hilye
Ebû Nuaym,
Journal
Studles,
IOS
Wlesbaden 1382/1963.
H. EthĞ, Calalogue
International
Madison-WlsconsIn 1 9 7 9 -
1-V1İI, Tahran 1367 hş.
el-Kevâkibü's-sâHre
Gazzî,
Persian
IJTS
ofTurklsh
ue's-sâdât,
Ihtllâfü'l-muşaUin
E t h e , Catalogue
Encyclopaedla
Ravzâtü'l-eennât
Ibyâ'ü
'l-lslâmlyyln
London-New York 1970 -
Muhammed Bâtar el-Hânsârl.
el-Gazzî, el-Kevâklbü
EBr.
Studles,
Ebû Hâmld M u h a m m e d el-Gazzâlî,
(nşr. H. Rltter).
Etudes Balkanlques,
J o u r n a l of
Mlddle Easl
Çâpl-yl FârsI, l-V,
Ebö'l-Hasan el-Eş'arî,
ue
EB
International
Kllâbhâ-yl
Hânsârî,
İhya
Gazzâlî,
Üniversitesi
I J M E S
Hânbâbâ Mûşâr. Flhrlst-l
Tahran 1350-53 hş.
Riyad 1400.
EAÜİFD
E l
arch&ologlques
(nşr Abdülkadir el-Amaût),
Fihrist
Hânbâbâ,
Voyages
Gabrlel,
(Arnaût)
Halil E d h e m [Eldem],
H a m m e r ( A t â Bey)
Keşfü'l-mahcüb
J. von Hammar,
(nşr. lukovskl). Tahran 1979.
Deulel-t Osmânlyye
Târihi
Ifunetl
Kahire 1386-89/1966-69;
istanbul 1984.
ibn Adî,
el-Kâmil
Abdullah b. Adî el-Cürcânî.
(trc, Mehmed Atâ). !-X,
İstanbul 1329-37; XI,
JC
istanbul 1947.
islamlc Culture, H a y d a r â b â d 1927 -
el-Kâmll li
4u'afâ'l'r-ricâl
(nşr. Lecne mine'I-muhtassîn), I-VHI,
Beyrut 1404-1405/1984.
ibn Asâkir,
Târîjıu
ibn Hacer,
Dımaşk
{Amrî)
(Sa'd)
İbn Hacer el-Askalânî.
Târihu Medinetl
Fethu'l-bârl
Dımaşk
(nşr. Ömer b. Garâme el-Amrî).
I-, Beyrut 1415/1995-.
İbn K u d â m e ,
İbn Sînâ,
M u h a m m e d b. Hibbân.
Ravzatü'n-nâzır
eş-Şifâ 1
Kllâbû'l-MecrühUı
Muvaffakuddln Abdullah
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ.
b. Ahmed b. Kudâme,
eş-Şlfâ'
el-Mecrûlıîn
İbn Hibbân,
Fethu'l-bârî
Ali b. Hasan b. Asâkir.
ue'd-du'afâ'
bl-şerhi
(nşr.
Şahihrl-Buluuî
Tâhâ Abdurraûf Sa'd v.d8r.|, [-XXVIII.
rnlne'l-muhnddlşln
ue'l-metrükîn
(1): el-Medljal
ue
MahmÛd el-Hudayrî v.dgr.l. 1/1;
fl
el-İaâbe
ea-Şikât
cûnnetü'l-münâıır
'alâ
M u h a m m e d b. Hibbân.
Ali b. Hasan b. Asâkir
İbn Hacer el-Askalânî.
Kltâbü'ş-Şîkât,
(Dûmî, Nüzhelü'l-hâlır
Tebylnü
ef-Işâbe fi
H a y d a r â b â d 1393-99/1973-79.
fîmâ
ke^lbl'l-mûfterî
nûslbe
lle'l-lmâm
Ebl'l-ljasan
temyîzl'ş-şahâbe,
l-IX,
l-IV, Kahire 1328.
i b n H a c e r , el-İşâbe
{nşr. M. Zâhld Kevserî),
(Blcâvî)
İbn Hacer el-Askalânî,
es-Sîretü
Beyrut 1399/1979, 1404/1984.
el-İşâbe [i
(nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.).
temyîzl'ş-şahâbe
Seyahatname
İbn Battûta,
Lisânü'l-Mîzân
i b n Hacer,
(nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.), I-IV,
'n-nebeuîyye
Telızîbü't-Tehzîb
İbn Hacer,
ibn Hacer el-Askalânî.
Tehzlbü't-Tehglb,
1-XII,
ve'l-memâlik
Ubeydullah b. Abdullah b. Hurdâzbih.
el-Mesâllk
ue'l-memâtlk
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn. Kltâbü'l-'lber
l-IX,
H a y d a r â b â d 1371-73/1952-53.
i b n E b û Usaybla,
ue'ş-şu'arâ'
ue
(Dârü'l-maârlf).
eş-Şlfâ• el-Tabflyyât
es-Semâ'ü
'üyünü'l-enba'
lî
(abalsâtî'l-elıbbâ'
(nşr. Nlzâr Rızâ), Beyrut 1965.
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe.
es-Sîre
Kltâbü •Uyünl'l-ahbâr,
Kahire 1343-49/1925-30.
Beyrut 1971; 1399/1979.
Rabat 1967 -* Konya 1401/1981.
l-IV,
ibn Tağrîberdî,
el-Menhelü'ş-şâfî
Ebü'l-Mehâsin Yûsuf b. Tîığnberd!.
el-Menhelü'ş-şâfî
eî-Ikmâl
ue'l-müsteulî
Abdurrahman b. Muhammed
M u h a m m e d b. Ahmed el-Hanefî,
Ali b. Hlbetullah b. MâkOlâ,
(nşr. Muhammed M. Emin -
b. Haldûn.
Bedâ'î'u'z-zûhûr
el-lkmât lî
Saîd Abdülfettâh Âşûr), l-VIII,
Mukaddime
ibn Haldûn,
İbn
Haldûn
(nşr. Ali AbdOIvâhld Vâfî). l-lll,
Uedıî'cıı'zzühûr-
i b n iyâs,
fî
vekâ'Fi'd-dühür
'anl'l-ma'lellf
Kahire 1 3 8 3 / 1 9 6 3 -> 1984.
ll'l-esmâ'
el-Beyânü'l-muğrib
ibn izan,
b. Ebû Ya'lâ,
ibn Haldûn,
Şifâ'&'s-sâHl
İbn Izârî el-Merrâküşî,
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn.
l-ll, Kahire 1 3 7 1 / 1 9 5 2 .
(nşr. Muhammed b. Tâvît et-T^nci),
I-II (nşr. R. Dozy). Lelden 1848-51;
Ankara 1958.
III (nşr. E. Levl-Provençal),
lî
ahbâd'l-Endelüs
i b n Fazlullah el-Ömerî,
ue'l-Mağdb.
Paris 1930; IV (nşr. İhsan Abbas).
Vefeyât
İbn Hallikân,
Beyrut 1983.
ibn Tağrîberdî,
b. Yahyâ el-Mualllmî),
en-Nücûmü'z-zâhire
fi mülükl
Teeâribü'l-ümem
(nşr. Cemâl Muhrlz - Fehîm M. Şeltût).
Kahire 1972;
b. Mlskeveyh,
XV (nşr. Ibrâhlm Ali Tîırhan),
Kltâbü
Kahire 1972; XVI
Ahmed b. Muhammed,
İbn Kâdî Şühbe,
Vefeyâtü'l-a'yân
TabaJı&tü'ş-ŞâfHyye
The Ecllpse of the
ue enbâ'ü
Ebû Bekir Ahmed b. M u h a m m e d
Abbasld
Tabakâta'ş-Şâmyye
(nşr. İhsan Abbas). I-VIII,
b. Kâdî Şühbe.
Beyrut 1968-72 -> 1398/1978.
(nşr. Abdülalîm Hân). l-IV,
(nşr. Cemâleddin eş-Şeyyâl Fehîm M. Şeltût),
Callphate
(nşr. ve trc. H. F. Amedroz], I-VII,
Vefeyât
(Abdülhamîd)
İ b n T e y m l y y e , MecmüHı
rlâmü'l-muvakkfîn
Ahmed b. Muhammed,
ibn Kayylm el-Cevzlyye,
Vefeyâtü'l-a'yân
tiâmü'l-muuakkî'm
'utemâ'l'l-mezheb
ue enbâ'ü
'an rabbîl-'âlemtn
(nşr. M. el-Ahmed! Ebü'n-Nûr],
(nşr. M. Muhylddln Abdülhamîd).
M. Muhylddln Abdülhamîd).
l-ll, Kahire 1972.
I-VI, Kahire 1367-69/1948-50.
I-IV, Kahire 1 3 7 4 / 1 9 5 5 .
a'yâni
ebnâ'l'z-zamân
ibn Fûrek,
ibn Havkai,
Müeerredü'l-Makâlât
Ebû'l-Kâsım b. Havkal en-Nasîbî,
Kltibü
İbn Fûrek.
MatfStill'ş-Şeyh
et-Eş'art
(nşr. D. Glmaret),
Şûretü'l-arz
Şüretl'l-ari
(nşr. I. H. Kramers).
Mecmü'u
şerlju
(nşr. Abdurrahman b. Muhammed),
I-VII;
Rlyad 1381-86.
Tekmltelü 'l-Bal}rl'r-râ'lk,
(nşr.
VIII,
Cemâleddin M u h a m m e d
İbn Hûşd,
b. Sâllm b. Vâsıl,
Bidâyetü'l-müetehid
Müferrlcü'l-kürüb
Zâdü'l-rnSııd
Muhammed b. Ahmed
fî ahbâri mülükl
İbn Kayylm el-Cevzi^e.
b. Muhammed b. ROşd el-Hafıd,
l-III (nşr. Cemâleddin eş-Şeyyâl],
Z â d a 'l-me'âd fî hedyl {rai/rl'l-'lbâd
Bldâyetü'l-müclehîd
Kahire 1953-60;
ÎV-V (Haseneyn Muhammed Rebî').
İ b n K a y y l m el-Cevzlyye,
(nşr. Şuayb el-Arnaût -
ue
AbdUlkâdlr el-Arnaûtl, l-V,
l-ll, Kahire, ts.
Beyrut 1 4 0 1 / 1 9 8 1 .
(el-Mektebetü't-tlcârlyyetü'l-kûbrâ).
nlhâyetü'l-mukteşıd,
ct-Tabahat
Buğyetü'l-laleb
M u h a m m e d b. Sa'd,
Selçuklularla
Kahire 1351-58/1932-39 -»
et-Tabakâlü
(nşr. Ali Sevim). A n k a r a 1976.
Beyrut 1 3 8 6 / 1 9 6 6 .
(nşr. İhsan Abbas), l-IX,
Cemlleretü
ismâil b. Ömer b. Kesîr,
el-Muhabber
(nşr. Abdüsselâm M. HârÛn),
(nşr. I. Llchtenstadter),
Kahire 1 3 8 2 / 1 9 6 2 ->
H a y d a r â b â d 1 3 6 1 / 1 9 4 2 ->
Beyrut 1403/1983.
el-Bîdâye
ue'n-nlhâye,
l-XIV,
'l-kübrâ
el-Faal
i b n Kesîr,
el-Faşl
İbn Hacer,
ed-Dürerü't-kâmine
fl'l-mllel
ue'l-ehüâ'
l-V,
Kahire 1317-21 ->
İbn Hacer el-Askalânt,
Buğyetü'Haleb
Tefaîr&'l-Kur'ân
ismâil b. Ömer b. Kesîr.
Tefslrü'l-Ruı'ânri-'aıîm
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ.
(nşr. M. Ibrâhlm el-Bennâ v.dğr.), I-Vlll,
el-İşârât
Kahire 1 3 9 0 / 1 9 7 1 .
(nşr. Süleyman Dünyâ),
Muvaffakuddln Abdullah
İbn Sînâ,
Ebû Muhammed A11 b. Ahmed.
b. Ahmed b. Kudâme,
eş-Şifâ 3
el-Faşl
el-Muğnî
(UmeyreS
fl'l-mllel
ue'rı-nlhal
(nşr. M. Ibrâhlm Nasr-
ibn Hacer el-Askalânî,
Abdurrahman Umeyre), l-V,
Fethu'l-bân
Rlyad-CIdde 1402/1982.
bl-şerhl
(Ebü'l-Ferec İbn Kudâme,
eş-Şerfıu'MceMrlçlnde), 1-XIV,
Beyrut .1392-93/1972-73.
el-Muhallâ
Kemâieddln Ömer İbnü'l-Adîm.
el~İlâhiyyât
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ.
eş-Şlfâ' el-llâhlyyât
(1)
Zübdetü'l-haleb
mln târihî
Haleb
(nşr. Sâmî ed-Dehhân), l-III,
D ı m a ş k 1951-68.
(Herrâs)
el-FütûIıât
ibnû'I-Arabî,
Saîd Zâyed).
i b n K u d â m e , el-Muğnî
(...)
(nşr. G. C. Anavvatl -
Muvaffakuddln Abdullah
Şahlhl'l-Buhârt
Zübdetü'l-haleb
İbnü'l-Adîrn,
İ b n H a z m , el-Faşl
üe'l-ehuâ'
Beyrut, ts. (Dârü'l-flfcr), 1-,
el-Muğnî
Beyrut, ts. (Darü'l-dl).
(Hatîb)
fî târihi f a l e b
(nşr. Süheyl Zekkâr).
Kahire 1959.
ibn Kudâme,
I-IV,
i b n Hacer,
(Zekkâr)
Buğyetü't-taleb
ve't-tenbthât
H a y d a r â b â d 1348-50/1929-31 -->
Fetlıu'l-bârî
Ijaleb:
Haltercûmelert
Kemâieddln Ömer İbnü'l-Adîm.
el-İşârât
İbn Sînâ,
Beyrut 1406 / 1986.
'l-kâmlne
lî a'yânl'î-mPetl'ş-şâmlne,
ue'n-nlhal,
lî târihi
llgllî
İbnü'l-Adîm,
Beyrut 1388/1968.
Beyrut, ts.
İbn Hazm,
Buğyetü'föaleb
İbnü'l-Adîm,
Kemâieddln Ömer İbnü'l-Adîm,
M u h a m m e d b. Habîb el-Hâşlmî,
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed.
Eyyüb,
İbn Sa'd,
el-Bid&ye
İbn Kesîr,
(DârU'l-âfâkı'l-cedîde).
Benî
Kahire 1972-77.
Cemhere
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed,
ensâbl'l-'Arab
Müferricü'l-kürüb
i b n Vâsıl,
Kahire 1311.
Frankfurt 1413/1992.
ibn Hazm,
felâuâ, I-XXXVI1
et-Bahrü'r-râ'lk
Kenzl'd-dekâ'lk,
Lelden 1938-39 -»
Beyrut 1987.
el-Muhabber
b. Abdülhalîm b. Teymlyye,
Zeynüddln ibn Nûceym.
İbn Hallikân Ebü'l-Abas
ed-Dlbâcû'l-müzheb
fetâvâ
TakıyyürMn Ahmed
ibn Nûceym,
t'l-Bahrü'rrâ'ih
i b n K a y y l m el-Cevzlyye,
b. M u h a m m e d ,
Kahire 1972.
Oxford 1920-21.
ibn Hallikân,
İbn Ferhûn Ibrâhlm b. Ali
İbn Habîb,
Tecârlbl'l-ümem:
Beyrut 1 4 0 7 / 1 9 8 7 .
ibn Ferhûn,
ed-Dîbâeü'l-müzheb
Mücerredü
Kahire 1970; XIV
Ebû Ali Ahmed b. Muhammed
/î
Frankfurt 1 4 0 8 / 1 9 8 8 (tıpkıbasım).
Mışr ue'l-ISâhlre. I-XII,
Kahire 1956; XIII (nşr. Fehîm M. Şeltût).
ibn Mlskeveyh,
Mesâllkü'l-ebşâr
ebnâ'l'z-zamân
Ebü'l-Mehâsin Yûsuf b. TSgriberci!.
en-tiücümü'z-zâhlre
Beyrut 1976.
İbn Hallikân Ebü't-Abbas
memâllkt'l-emşâr
Kahire 1984-99.
l-VI (nşr. Abdurrahman
İbn Fazlullah el-Ömeri,
(nşr. Fuat Sezgini, l-XXVII,
ba'de'l-Vâfl
ue'l-ensâb,
(nşr. Nâylf el-Abbas),
TabakStü'l-ttanâbtle,
el-Beyânü'l-muğrib
ue't-muhtellf
ue'l-künâ
Haydarâbâd 1381-86/1962-67; VII
(nşr. M. Hâmld el-Fıkl),
Şlfa'ü's-sâ'll
refl'l-lrtlyâb
(nşr. Muhammed Mustafa), l-V,
Kahire 1401.
M u h a m m e d b. Muhammed
Mesâlik
't-tabî1 î (nşr.
Ibaskı yeri ve tarihi yak].
I-VII, Bulak 1 2 8 4 - >
Mukaddlınelü
ibn E b û Ya'lâ,
Tabakütü'l-Hanâbile
(1):
Saîd Zâyed - ibrâhlm Medkûr)
Uyûnü'l-ahbâr
İbn ishak,
(1)
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ,
thnMâkûiâ,
Muvaffakuddln İbn Ebû Usaybla,
ed-Dûrerü
eş-Şifâ'et-Tabfiyyût
Kahire, ts.
(nşr. Muhammed Hamîdullah).
ue'l-haber...,
Abdurrahman Bedevi],
ibn Sînâ,
(nşr. Ahmed M. şâklr), l-ll,
c
'Uyûnü'l-enbS'
Ebl'î-ljasan
(9): eş-Şfrinşr.
II-IV, ofset, baskı yeri ve tarihi yok|.
M u h a m m e d b. İshak. Sfretû ibn khi'ık
dîuânü'l-mübted(?
el-yitâbe
İV/3, Kahire 1 3 8 6 / 1 9 6 6 ->
İbn Kuteybe,
Lelden 1889, 1967.
el-Cerh ue't-ta'dîl,
es-Safsa(a
(nşr. M. Selîm Sâllm). IV/2;
(nşr. M. I. de Goeje),
el- cİber
İbn Haldûn,
Abdurrahman b. Ebû Hatim er-Râzî.
fı ma'rifetl
(B):
ve'ş-şu'arâ 3
eş-Şfr
eş-Şfr
İbn Hurdâzbih,
el-Mesâiik
H a y d a r â b â d 1325-27/1907-1909.
ibn Ebû Hâtlm,
el-Cerh
ve't-ta cdîl
(7):
(nşr. Ahmed Fuâd el-Ehvânîl, IV/1;
b. Kuteybe.
el-İçtikük
Kahire 1 3 7 8 / 1 9 5 8 .
Kahire 1 3 8 5 / 1 9 6 5 ;
Abdullah b. Müslim
Kahire 1375/1955.
el-Burhân
el-Cedet
(nşr. Ahmed Fuâd el-Ehvânîl, III/2,
el-Ma'ârlf
ibn Kuteybe,
Lisânü'l-Mîzân,
el-/ît((câ(c (nşr. Abdüsselâm M. HârOnl,
(6):
Abdûlmellk b. Hişâm,
İstanbul 1333-35.
İbn Düreyd,
(nşr. Ebü'l-Alâ el-Adlî). Ill/l;
(Ukkâşe)
Kahire 1960, 1 9 6 9 , 1 9 6 1 .
es-Sîretü
M u h a m m e d b. Hasan b. Düreyd,
ibn Kuteybe,
el-Ma cârif
(nşr. Servet Ukkâşe),
İbn Hacer el-Askalânî,
I-VII,
(4); el-Kıyâs (nşr. Saîd Zâyed). II,
Kahire 1 3 8 3 / 1 9 6 4 ;
b. Kuteybe.
(trc. Mehmed Şerif), I-II,
Haydarâbâd 1329-31.
1/3, Kahire 1 3 9 0 / 1 9 7 0 ;
(Dârü'l-kütübl'l-llmlyyel.
Abdullah b. Müslim
İbn Hişâm, es-Sîre2
Seyahatname
b. Battûtâ,
'n-nebeulye
I-IV, Kahire 1355/1936.
Kahire 1390-92/1970-72.
M u h a m m e d b. Abdullah
İçinde). l-ll,
Beyrut, ts.
(5):
Abdûlmellk b. Hişâm.
D ı m a ş k 1347 -»
(nşr. Ali M. el-BlcSvî). I-VIIİ,
(3) el-'lbâre (nşr. MahmÛd el-Hudayrî),
Ijanbel
es-Sîre
İbn Hişâm,
el-Eş'art
(nşr.
MahmÛd el-Hudayrî v.dğr.). 1/2;
mezhebl'l-lmâm
b.
(nşr.
(2) el-Makütât
uşull'iflkh
Ahmed
i b n Hacer.
el-Mantık
Rau&alü'n-nâıtr
Halep 1395-96/1975-76.
İbn Hibbân,
kezibi'l-müfterî
(...)
(nşr. MahmÛd Ibrâhlm Zâyed). l-lll,
Kahire 1398/1978.
İbn Asâkir,
Tebyînü
ei-Manfık
Tahran 1363 ->
Muhylddln M u h a m m e d b. Ali el-Arabî,
[baskı yeri ve tarihi yok]; II,
el-Fütühâta
eş-ŞI/â• el-llâhlyyât
fî
'l-Mekklyye
(nşr. Muhlbbllddln el-Hatib-
ibn Hazm,
M. Fuâd Abdülbâkî -
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed.
(M. Halîl Herrâs). 1-IX,
(nşr. G. C. Anawatl -
ue'l-mülklyye
Kusay Muhlbbtlddm el-Hatlb),
el-Muhallâ
Kahire, ts.
Saîd Zâyed).
Osman Yahyâ - Ibrâhlm Medkûr), l-IX,
l-XIII, Kahire 1407/1986-87.
Kahire, ts. (Mektebetu dârl't-türâs).
(Mektebetü ibn Teymlyye).
Kahire 1960;
Kahire 1392-1405/1972-85.
(nşr. Ahmed M. Şâklr), [-XI,
b. Ahmed b. Kudâme,
el-Muğnî
(2)
ma'dfetl'l-esrâd'l-mâllklyye
(nşr.
el-Muntazam
Ibnü'l-Cevzî,
İİFD
İbnü'l-Kalânisî,
Târîhu
el-Munla?am
Hamza b. Esed ed-Dımaşkl.
Islâml İlimler Fakültesi
Zeylü Târihi
Ankara 1 9 7 5 -
ue'l-ümem
fi
târiljl'l-mülûk
(nşr. F. Krenkovv), V-X,
H a y d a r â b â d 1357-59/1938-40.
Dımaşk
JSS
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
(Amedroz)
Dımaşk
Atatürk
ûnluersltesl
(Atâ)
el-Muntazam
ue'l-mülûk
fi
I b n ü ' l - K e l b î , Cemhere
(Nâcî)
Cemheretü
târihl'l-ümem
Ğûyetü'n-Nihâye
(afaa/câ!/7-/currâ
(nşr. G. Bergstraesser), l-II,
Ibnü'I-Kıftî,
İfybârü'l-hılemâ*
Kltâbü
(Llppert)
Nihâyetü's-sûl
Isnevî,
fi
Möbârek b. Muhammed b. Esîr.
Ali b. Yûsuf el-Kıftî,
Inbâhü'r-ruuât
en-lilhâye
'alâ enbâhl'n-nulıât
(nşr.
Muhammed Ebü'l-Fazl Ibrâhim). I-IV,
(nşr. Mahmüd M. et-Tanâhî-
Kahire 1369-93/1950-73,
Tâhlr Ahmed ez-Zâvî). l-V,
1406/1986.
'1-MuH
Ahmed b. Yahyâ b. Murtazâ,
el-Kâmlt
Kltâbü Tabakâti'l-Mu'lezlle
(nşr.
S. D. Wllzer), Wiesbaden 1961.
mine'l-kudemâ'
ue esma 5 /
fi
el-Fihrist
el-Fihrist
al}bâd'l-tulemâ,l'l-muşannlfin
el-Lûbab
teh?tbl'i-Ensâb,
!-!!!, Kahire 1357-69->
ue'l-muhdeşln
Beyrut 1398/1978.
I b n ü ' n - N e d î m . el-Fihrist
Ibnü'I-Esîr,
Üsdü'l-ğâbe
(Flügel)
lyâz b. Mûsâ b. lyâz.
(Şüveymî)
ue esmâ'l
ue'l-muhdeşln
kütüblhlm
(nşr. Mustafa eş-Şüveymî).
Tunus 1 4 0 5 / 1 9 8 5 .
Ibnü'i-Hümâm,
Ibnü'n-Nedîm,
Fethu'l-kadîr
el-Fihrist
Kemâleddln M u h a m m e d
Ibnû'n-Nedîm. el-Fihrist
b. Abdülvâhld b. H ü m â m .
fi
Fetfıu'l-Icadlr,
mine'l-kudemâ'
Kalkaşendî,
Vakıfları
Defteri
953
istanbul
Vakıfİan
(1546)
Tarihli
İstanbul
Ûnluersltesl
Edebiyat
Fakültesi
Enstitüsü
Dergisi,
Kemâleddln Muhammed
Fellju'l-kadlr,
kütüblhlm
Keşfi'?-?unûn
ue'l-fünün
1
Ibnü's-Salâh, Ulûmü'l-fradiş
Beyrut 1972; D ı m a ş k 1 4 0 4 / 1 9 8 4 .
Kadızâde Ahmed Şemseddin,
Nettflcü'l-efkâr
fi keşfi'r-rumûz
İ b n ü l e m l n , Hoş
ue'l-esrâr,
Ibnü'1-lmâd,
Şezerâtü'z-zeheb
fi ahbâri men zeheb, 1-VHI,
Kahire 1350-5~1
Türk
Şairleri
Son Asır Türk Şairleri, İ-X1I,
istanbul 1930-42.
Beyrut, ts.
İ b n ü ' l - l m â d , Şezerât
Asır
(nşr. İbrahim Kutluk). I-II,
el-Okyânusü
Ankara 1978-81.
fi
'l-baslt
tercemetl'l-KSmüsl'l-muhU
İbnülemln,
Son
Hattatlar
ibnülemln Mahmud Kemal İnal,
(nşr. Abdülkadir el-Arnaût -
Son
Mahmüd el-Arnaût). 1-X,
İstanbul 1955.
Hattatlar,
Resâ'llü 'l-Klndî
Kömûs-ı
Kâmüs-i
Paris 1 8 2 2 -
Kahire 1950-53.
Türkî,
K l n d î , el-Vülât
İstanbul 1317.
Literatüre,
Yazmalar
Müzesi
Klndî,
Kütüphanesi
JAOS
Arapça
Journal of the
l-IV, İstanbul 1962-69.
Oriental
American
Yazmalar
el-Vülât
Kataloğu,
Karatay,
ue
Yazmalar
Leiden-London 1912, 1964.
Topkapı S a r a y ı Müzesf
K o n y a l ı , Üsküdar
Kütüphanesi
JESHO
Yazmalar Kataloğu,
I-II,
İstanbul 1961.
Economicand
Soclal History of the
Orient,
Kâsânî, B e d â ^ F
Sadrıazamlar
İbnD'l-Kâdî,
Jbnöîemln M a h m u d Kemal İnal,
Osman/ı
Ahmed b. M u h a m m e d el-Kâdî.
S o n Sadnazamlar,
esmâ'i'r-ricâl:
Vefeyâtl'l-a'yân
(nşr. Muhammed el-Ahmedî
Ebü'n-Nûr), 1-111,
Kahire 1390-94/1970-74.
Kahire 1327-28.
Journal
ue İslâmiyet, Medine
l-XU (1-iV),
ue 'l-edebü
of the
Pakistan
Hlstorical Soclety,
Karachi 1953 -
el-frânlyyün
'l-cArabi:
Iranlans and Arab
Araştırmaları
I
M. Fuad Köprülü,
Edebiyat Araştırmalan
1,
Ankara 1966, 1986, 1989.
Literatüre,
l-VIl, Tahran 1984-86.
İFM
İstanbul
Ûnluersllesl
İktisat Fakültesi
Mecmuası,
İstanbul 1 9 4 0 -
Deuri,
I-XI, İstanbul 1987.
Köprülü,
Edebiyat
el-îrâniyyûn
K a y s Âl-l K a y s ,
JPHS
Journal
Cihannümâ
(Medine)
Tarihi:
(a.s.)
Cihannümâ,
Kays Al-I Kays,
İstanbul 1940-53.
Kltâbelertyle
Hz. Muhammed
İstanbul 1145.
Chicago 1 9 4 2 -
Tarihi, I-II,
M. Asım Köksal, İslâm
Studles,
Deurinde
ue
Üsküdar
K o k s a l , î s / â m Tarihi
Î-VI1,
K â t i b Çelebi,
of Hear Eastem
Âbideleri
İstanbul 1976-77.
Affalrs,
Kâtib Çelebi,
Dürretü'l-Iıicâl
Dûrretü'l-hlcâl
fi tertibl'ş-şerâ'l',
Journal
of Müslim Mlnority
Tarihi
İbrahim Hakkı Konyalı,
Ebû Bekir b. Mes'ûd el-Kâsânî.
J I M M A
Instltute
Vülât
Kltâbü'l-lfuçiat
(nşr. Rhuvon Guest),
Fehmi Edhem Karatay,
Encyclopedla,
JNES
İ b n ü l e m l n , Son
(Guest)
b. Yûsuf el-Klndî, Kltâbü
JE
Journal of Ü\e
ve'l-kudât
Ebû Ömer M u h a m m e d
Soclety,
The Jeujlsh
Kltâbü Vülâtl Mışr,
Beyrut 1407/1987.
Fehmi Edhem Karatay.
Topkapı Sarayı
Lelden 1 9 7 0 -
ve'l-kudât
Ebû Ömer Muhammed b. Yûsuf el-Klndî.
K a r a t a y , Arapça
JAL
el-felseflyye
(nşr. M. Abdülhâdî Ebû Rîde),
Türkî
Şemseddin Sâml,
London 1 9 7 9 -
D ı m a ş k 1406-14/1986-93.
ResâHl
KJndî,
Leiden 1957 -
Şezerâtü'z-zeheb
Zeylü
Tezklretü'ş-şuarâ
Tercümesi
Bedâ'fVş-şanâ'F
(Arnaût)
Abdülhay b. Ahmed ibnül-lmâd,
fi
Kınalızâde Hasan Çelebi,
Fîrûzâbâdî, Ebü't-Tâhlr,
Türkçe
ibnülemln Mahmud Kemal İnal,
Tezkire
Kınaltzâde,
Ya'köbb. Ishak el-Klndî.
İbnülemln,
Son
Mecmuası,
I-IV, İstanbul 1304-1305.
New York 1902.
Şezerât
Abdülhay b. Ahmed ibnü'l-lmâd,
D ı m a ş k 1383/1964.
Akademi
Türkçe
İbnülemln Mahmud Kemal İnal,
Hoş Sadâ, İstanbul 1958.
VII-VIII, Bulak 1315-18.
letü'l-müstelrafe
Şerefeddin Yaitkaya). I-II,
New Haven, Connecticut 1843 -
Sadâ
Muhammed b. Ca'fer el-Kettânî,
(trc. Asım Efendi).
Journal ofArabic
Osman b. Abdurrahman
Kettânî,
er-Risâletü'l-müstetrafe
(nşr. Kilisli Muallim Rifat -
Journal Aslatlque,
Tahran, ts.
İstanbul 1360-62/1941-43.
er-Rlsâ
KAM
Kâmus
J A
Halep 1386/1966;
l-Vl;
şmâ'atri-lnşa',
İstanbul 1945-47.
(nşr. Nüreddin Itr).
b. Abdülvâhld b. H ü m â m .
fi
İstanbul 1 9 7 2 -
feâ/ıu7-meknûn
Ibnü's-Salâh,cUlûmü'l-lıadîs
(Bulak)
Şerefeddin Yaitkaya), I-II,
l-IV, VII, X-XIV
Kubbeallı
Kahire 1389-92/1970-72.
Fetfyu'l-fcadîr
•Şub/ıu7-a c $â
ue'l-fünün
(nşr. Kilisli Muallim Rlfat-
(nşr. Muhammed el-Müntasır),
ue'l-muhdeşin
ue esmâ'l
(Şemseddin)
Beyrut 1 4 0 7 / 1 9 8 7 .
ahbârlVulemâ>l'l-muşannİfin
(nşr. Rızâ-Teceddüd),
Şubhu'l-a şâ
îzâhu'l-meknûn
IVz-zeyl'alâ
Keşfü'?-?unûn
Kâtib Çelebi.
(nşr. Yûsuf Ali Tavîl),
İTED
Keşfü'z-zunûn
*an esâml'l-kütüb
c
(nşr. M. Hüseyin Şemseddin); V
Bağdatlı IsmâlI Paşa,
(Teceddüd)
Nelâ'lcü'l-efkâr
Ibnü'l-Hümâm,
Genel, nr. 4519-4522.
fişmâ'atl'l-lnşâ',
Ahmed b. Ali el-Kalkaşendî.
'an esâml'l-kütüb
Kadızâde Ahmed Şemseddin.
ue'l-esrâr, VHI-X,
istanbul
İstanbul 1 9 5 3 -
l-V!!, Kahire 1390-93/1970-73.
fi keşfl'r-rumüz
1-XV, Kahire 1910-20.
İslâm Tetkikleri
el-Fıhrbt
(nşr. M. Ibrâhim el-Bennâ v.dğr.),
l-Vİİ;
Lelden 1827, 1967.
ahbâriVulemâ'l'l-muşannifin
mine'l-kudemâ'
ma'rifett'ş-şahâbe
Şubhu'l-a'şâ
(nşr. Nebîl Hâild Hatîb); VI, VIII-IX
Ibnü'n-Nedîm,
Ibnü'n-Nedîm,
fi
Ahmed b. Ali el-Kalkaşendî.
kütüblhlm
el-Fihrist
Ûsdü'l-ğâbe
ve B a s m a Eserler Ktp.,
c
Şubhu'l-a şâ
'l-memâllk
l-IV,
Bursa Eski Yazma
Kalkaşendî,
(nşr. M. |. de Goc|e).
Tahrir
Kütüğü
Kâmil Kepecloğlu.
Mesâilkü
İstanbul 1970.
ue'l-muhdeşin
(nşr. G. Flügel), Leipzig 1872.
Ali b. Muhammed b. Esîr.
Kepecloğlu,
Bursa
ibrâhlm b. M u h a m m e d el-istahrî.
mine'l-kudemâ'
fi
bl-ta'rifi
(nşr. Ali M. el-Bicâvî), l-II,
Bursa Kütüğü,
( d e Goe|e)
Tahdr Defleri 953 (1546)
Üsdü'l-ğâbe
(Bennâ)
istanbul 1979.
Kahire 1977.
İstanbul 1958-74.
Tasauuuf
(trc. Süleyman Uludağ),
hukükl'l-Muşlafâ
(nşr. Ö. Lutfi Barkan - E. Hakkı Ayverdi),
fi ma'rifetl 'ş-şafjâbe, l-V,
Üsdü'l-ğâbe
Kitâbü't-Taarruf:
Doğuş Deurinde
Riyad 1401/1981.
!-XI,
raarr«/"(U!udağ)
M u h a m m e d b, İbrâhlm el-Kelâbâzî,
eş-Şifâ 3
K â d î lyâz,
İstanbul Ansiklopedisi,
ehll't-taşauuuf,
Kelâbâzî,
'l-uşûll'l-hamse
Kahire 1384/1965.
(nşr.
ahbâriVulemâ'l'l-muşannİfin
ue esmâ'l
İbnü'l-Esîr,
Şerhu
TabakStü'ş-Şâfi'lyye
Ibnü'n-Nedîm. el-Fihrist fi
Ali b. M u h a m m e d b. Esîr,
Kahire 1285-87.
Kahire 1380/1960.
Uşûli'l-hamse
kütüblhlm,
Beyrut, ts.
(Dâru Sâdır).
II-mezhebl
Şerhu'l-
Bağdad 1391/1970;
I s t a h r î , Mesâlik
Alt b. Muhammed b. Esîr.
Kâdî Abdülcebbâr,
(nşr. Abdülkerîm Osman),
îsLA
Leiden 1851-76->
Ibnü'n-Nedîm,
Kelâbâzî,
M u h a m m e d b. Ibrâhim el-Kelâbâzl.
Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed.
Tabakatü'ş-Şâffiyye
Isnevî,
et-Ta carruf
Kahire, ts. (eş-Şerlketü'l-Mısrlyye);
eş-Şlfâ'
ezile
Ali b. M u h a m m e d b. Esîr.
fi
(Dâru Ihyâi't-tÜrâsl'l-Arabi).
Kahire 1380-85/1960-65.
Abdürrahîm b. Hasan el-lsnevî,
Ibnü'I-Murtazâ,
Ibnü'n-Nedîm.
ebuâbl'L-teubld
Abdullah Muhammed el-CübÛrî), l-ll,
Kahire 1383-85/1963-65.
el-Lübâb
f-XV,
Kltâbü't-Ta'arruf
Kahire 1343.
Ibnü'I-Esîr,
fi
(nşr. Tâhâ Hüseyin -
şerhi
l-IV,
İnbâhü'r-ruvât
İbnü'l-Kıftî,
Beyrut 1399/1979.
muşannlfi'l-
kütübl'l-'Arablyye,
Beyrut, ts.
Mlnhâcl'l-uşûl,
(nşr. C. I. Tomberg), I-XIII,
el-Muğnî
ue'l-'adl
Nlhâyetü's-sül
fl't-târih
Mu'cemü'l-mü'eillfin:
Ibrâhim Medkür v.dğr.), I-XX,
IhbâriVulemâ'
Tabahâtii
Ömer Rızâ Kehhâle.
el-Muğnî
Tûrtlju'l-I.ıükemâ'
el-Kâmil
Mıfcemü'l-mtfellifîn
İstanbul 1989.
(nşr. 1. Llppert). Leipzig 1903.
İbnü'l-Esîr,
Kehhâle,
Araştırmalan,
(nşr. Abdülkadir özcan). V,
Beyrut 1 4 0 2 / 1 9 8 2 .
ue'l-eşer
Bilgisi
/
terâclmü
Kahire 1351-53/1932-35;
fi ğaribl'l-hadlş
Türklük
Studles
D ı m a ş k 1376-81/1957-61
Abdürrahîm b. Hasan el-lsnevî,
en-Nihâye
ue'l-lslâm,
Kfldî Abdülcebbâr b. Ahmed,
bl-ahbârt'l-fyükemâ':
Ibnö'l-Esîr,
ofTurklsh
Kâdî Abdülcebbâr,
'ş-Şekâlk
ehll'l-hakSlk
Ali b. Yûsuf el-Kıfti,
>
fi
İstanbul 1334.
Joumal
Tekmiletü'ş-Şek&ik
Tekmlletü
fî hakkt
İbnü'I-Cezerl,
Öâyetü'n-Nlhâye
llmiyye Salnâmesl,
ismet,
Beyrut 1412/1992.
Ebû'l-Hayr Muhammed el-Cezeri.
fi 'âlemeyİ'l-'Arab
Manchester 1956 -
Fındıklılı İsmet Efendi,
Beyrut 1 4 0 7 / 1 9 8 6 .
Mustafa Abdülkadir Atâ). I-XVIII,
A'tâmü'n-nlsâ*
Ömer Rızâ Kehhâle,
Harvard 1 9 7 7 -
'n-neseb
(nşr. Nâcî Hasan).
(nşr. Muhammed -
Studles,
I-V, Beyrut 1404/1984.
Salnâmesi
Hişâm b. M u h a m m e d el-Kelbî,
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî.
of Semltlc
JTS
(nşr. H. F. Amedroz). Beyrut 1908.
İlmiyye
İ b n ü ' l - C e v z î , el-Muntazam
Dergisi,
A elâmü'n-nisâ 3
Kehhâle,
Journal
K u m m î , Gülistân-1
Hüner
Kâdî Ahmed Münşî-l Kummî.
JEAS
Journal
KCs.A
of the
Aslatlc Soclety,
Royal
London 1833 -
Koröst
Gülbtân-ı
Csoma-Archluum,
Budapest 1921-41.
Hüner
(nşr. Ahmed Süheylî Hânsârî).
Tahran 1352 hş.
Kureşî,
es-Sülûk
Makrîzî,
el-Cevâhirü'l-mudıyye
Mir'âtü'l-Haremeyn
Ahmed b. Ali el-Makrizî.
Abdülkâdir b. M u h a m m e d
Kitâbü's-Sülûk
(Mlr'ât-ı
b. M u h a m m e d ei-Kureşî.
ll-ma'rifetl
el-Ceuâhlrü
(nşr, M. Mustafa Ziyâde -
fi
'l-muçlıyye
düueil'l-mülûk
(abakâtl'i-Haneflyye
Saîd Abdülfettâh Aşûr).
(nşr. Abdülfettâh M. el-Hulv).
I-XI1, Kahire 1957-73.
Ebû Abdullah M u h a m m e d
(nşr. Beşşâr Avvâd Ma'rÛf). I-XXXV,
Kitâbü's-Sülûk
Beyrut 1403-13/1982-92.
U-ma'rifetl
Kahire 1386-87/1966-67.
MahmÛd b. Şerif). l-II,
Kânûıı-ı
Mebde-t
Kahire 1972-74.
Yeniçeri
Tarihi
(nşr. Y. A. Petrosyan).
L â m l î , Nefehât
Tercümesi
İstanbul 1289
el-FevâHdü'l-behiyye
Muhammed Abdûlhay el-Leknevı,
el-Feuâ'ldü
fi
'l-beh lyye
Hadâiku'ş-Şekâlk
AbdülkadirÖzcan). I,
İstanbul 1989.
Kahire 1324; Beyrut, ts.
Mecmûa-i
Adllyye
er-Ref x
ue't-tekmil
fi'l-ceriy
ue't-ta'dll
(nşr. Abdülfettâh Ebû Gudde),
zeyliyle beraber).
Gazauât-nâmeler
AUBey'ln
ue
Mlbaloğlu
Mürûcü'z-zeheb
(Abdülhamîd)
AJ1 b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
ue
Kahire 1367/1948
Lutfî,
Kahire 1 3 7 5 / 1 9 5 5 -
l-IV,
ue'i-lşrâf
fi
iyye
b. M u h a m m e d Mahlûf.
(nşr. M. |. de Goeje). Leiden 1877.
ve't-târîh
Mutahhar b. Tâhir ei-Makdisî,
Kltâbü'l-BecF
Hulâşatü'l-e%er
ue't-târih
tjulâşatü'l-eşer
fi
(nşr. Bekrî Hayyânî-
Muhibbi,
Nefhatü'r-Reyh
âne
el-Mu'cemü
Nefhatü'r-Reyhâne
'i-müfehres
'l-lfufânl'l-Kerim,
ue reşhatü
Ulâ'l'l-ljâne
(nşr. Abdülfettâh M. el-Hulv). I-V,
Kahire 1950.
Kahire 1387-89/1967-69.
MFOB
ue7-müs//min,
Beyrouth,
Mâilk b. Enes. e/-Muua((a'.
MÛİFD
MIDEO
Marmara
üniuersitesl
l'instltut
Ilâhlyat Fakültesi
İstanbul 1 9 8 3 -
Orientales
du Caire,
LeCaire 1 9 5 4 -
Münâvî,
l-, Kahire 1386.
World,
künûzi's-sünne
Nazm
u
Saîd-i Nefis?. Târih-l Na?m u Neşr
der frân ue derZebân-ı
Fârsî, l-II,
Tahran 1343 hş.
Tebşıratü'l-edille
ue'l-ftibâr
O s m a n it Tarih
D ı m a ş k 1990-93.
Dergisi,
el-Kevâkib
el-Keuâklbü
'd-dürriyye
(Oâru Sâdır).
terâciml's-sâdetl'ş-şûfiyye
l-III,
(Unat)
Peçuylu İ b r a h i m ,
Neşri Mehmed.
Kltâb-ı Cihan-Nümâ:
Neşri
Tarihi
Târih-l
Târih
Peçeuî,
(nşr. F. Reşit U n a t -
I-II, İstanbul 1281-83
Mehmet Altay Köymen), I-II,
İstanbul 1980.
A n k a r a 1949-57.
Pertsch,
Fıraiıu'ş-Şfa
Nevbahtî,
Hasan b. Mûsâ en-Nevbahti.
Fırakl'ş-Şfa
Gotha
Wilhelm Pertsch,
Dİe Arabischen
Handschriflen
der Herzogllchen
Blbllothek
zu
Gotha,
l-V, Gotha 1878-92;
Frankfurt 1987.
el-Mecmü c
Mûneccimbaşı,
Nevevî,
Sahâifü'l-ahbâr
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
Pezdevî,
Ahmed Dede Mûneccimbaşı,
el-MecmûŞerhu'l-Mühezçeb,
Fahrû'l-İslâm Ali
Câmfu'd-düuel
Aynası
Deyimleri
ue Terimleri Sözlüğü,
Beyrut 1403/1983.
Târihî Hakîkatlann
Ansiklopedisi,
Mehmet Zeki Pakalın.
Lahor, ts.
Beyrut, ts.
Türk Mûsikîsi
Pakaltn
fi'l-kelâm
Beyrut 1388/1968.
Kitâbü'l-Meuâ'iz
BTMA
(SaiamĞ)
Ebü'l-Muîn en-Nesefî.
(nşr. H. Ritter), İstanbul 1931.
Hakikat
Öztuna,
Yılmaz öztuna.
Büyük
Kltâbü
Mir'ât-ı
l-V,
l-II, Ankara 1990.
Nesefî,
Kahire 1357/1938.
Mahmud Ceiâleddin Paşa.
Basılmış
Nesr
(nşr. MahmÛd Hasan Rebî'). l-ll.
Ahmed b. Ali el-Makrîzî.
Katalog
M. Seyfeddln özeğe,
İstanbul 1971-80.
(trc. M. Fuâd Abdülbâki),
(Mlroğlu)
Tarihi
Tarihi, I-II,
Türkçe Eserler Katalogu,
Nefîsî,
Mlftâfru
kûnûzl's-sünne
Mûsikîsi
Mehmet Nazmi ûzaip,
Özeğe,
Hartford-Connecticut 1911 -
(nşr. İhsan Abbas). l-VIH,
ue'l-âşâr, I-II,
Studles,
İstanbul 2 0 0 0 .
The Moslem
ğusnl'l-Erıdelüst'r-ratfb
Bulak 1270
Araştırmalan:
Türk Mûsikîsi
fi
bl-slkd'l-hım
Osm.Ar.
Türk
'Abdlnnâştr),
A J . VVensinck,
Hakikat
l-lll,
Özaİp,
Cemâl
M. Abdürraûf el-Münâvî,
NefJıu't-tîb
Mir'ât-ı
Müellifleri,
Heppenhelm-Bergstrasse 1971.
The Journal of Ottoman
Meusû'atü'l-fikhl'l-lslâmî
N e ş r î , Cihannümâ
d'Etudes
el-Hıtat
Müellifleri
İstanbul 1946-56.
in
Makrîzî,
Mecmuası,
istanbul 1 9 8 0 -
Beyrouth 1906 -
de
miri
Şark
Cemiyeti
Osmanlı
Osman h
't-fıkhlyye,
(nşr. Cl. Salamö), l-ll,
Dominica
Nefl.m'Hîb
Tetkikleri
Leiden 1 9 4 8 -
İstanbul 1333-42
a'lâml'l-'ulemâ'
Tebşıratü'l-edille
el-Muvatta?
MĞlanges de la
Miftâhu
Oriens: Milletlerarası
Osmanlı
Mv.AU
Târîh-i
Melanges
Ahmed b. M u h a m m e d el-Makkari.
süneni'l-akuâl
Eski Harflerle
Paris 1899-1919 ~>
Makkarî,
'aşer
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
(nşr. Cl. Huart). l-VI,
B a ğ d a d , ts. (Mektebetül-Müsennâ).
fi
MW
(terûclmi)
Muhammed Emîn ei-Muhibbî.
de
ue'l-efâl
(Meusû'atü
M. Fuâd Abdûibâkl,
FacultĞ Orientaie
M a k d i s î , el-Bed?
el-Mu ccem
M . F. A b d ü l b â k î ,
KenzüVummâl
Kahire 1284
fi'l-karnl'r-râbm-hlcri
Kahire 1 3 6 0 / 1 9 4 1 , 1377/1957.
ma'rifeti'l-eifâlim
Kahire 1395-1405/1975-85.
Oriens
Mv.Fİ
(nşr. Mustafa Vehbî). I-IV,
'l-lslâmlyye
(trc M. Abdüihâdî Ebû Rîde), l-II,
fi
Hüseyin Nassârv.der.).
Dergisi,
Kuveyt 1 4 0 4 / 1 9 8 3 -
a'yâni'l-kaml'l-hâdî
Adam Mez,
Abduh M u h a m m e d
Ahsenü't-tekâsîm
Araştırmalan
el-Meusû'alü
fyudûdl'i-keilme,
Muhİbbî,
Ahsenü't-teküsîm
All M. el-Blcâvî -
Fakültesi
Mv.F
M. Emin el-Muhlbbî,
Mez,
el-Hadâretü'l-Ialâm
M u h a m m e d b. Ahmed el-Makdlsî.
XIX-XXVII (nşr. M. Ebü'I-FazlÜniuersitesl
Târih l
'l-'ulûml'l-'Arabiyye,
Halep 1977 -.
Beyrut 1401/1981.
Ma ca'l-Mektebe
Makdisî,
MÜTAD
ue'l-üdebâ'lVArab
Leiden 1894.
U-elfâ?l
I-XVIil,
Suâd el-Hakîm.
et-Tenbîh
(nşr. M. |. De Goe|e).
(Dârü'I-kltâbi'l-Arabî).
Nihâyetü'l-ereb
Nihâyetü'l-ereb
Kahire, ts. |I923|
I-XV, Beyrut 1424-28/2004-2007.
el-hlkme
Kahire 1349 -> Beyrut, ts.
I-II,
Ahmed b. Abdûlvehhâb en-Nûveyri.
fi fününl'l-edeb,
Mecelletü
el-Mu'cemü'ş-şûfî
fi fabakâtl'l-Mâllklyye, 1-li,
şadri'l-lslâm
hatte'l-'aşrl'l-hâiır,
(Vlzâretü's-sekâfe vel-irşâd).
Meusû'atü
et-Tenbîh
Şeceretü 'n-n Ûri 'z-zeklyye
(nşr. Abdülhüseyln Nevâî),
Safvet es-Sekkâ), 1-XV1,
Materialla Turclca, B o c h u m 1975 -
A n k a r a 1984-92.
Şeceretü'n-nûr
mln
Bursalı Mehmed Tâhir.
Mes'ûdî,
Mahlûf,
Güzide
Beyrut 1399/1979, 1405/1985.
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
el-tja<jâretü
'l-müfessirîn
Mu'cemü'l-müfesslrin
Nüveyrî,
(Nevâî)
Alâeddln Ali et-Mûttakî el-HIndî.
Geschlchte,
IX-XV (nşr. Münir Aktepe).
Beyrut 1 4 0 4 / 1 9 8 4 .
Güzide
M ü t t a k î el-Hindî,
zur
İstanbul 1290-1328;
Ma'a'l-Mektebetl'l-'Arablyye,
Târîh-i
ü
Beyrut 1 4 0 3 / 1 9 8 3 .
Kenzü'l-htmmâl
el-Mu ccemü'ş-şûfî
Ahmed Lutfi. Târih, l-Vill,
Abdurrahman Utbe,
(nşr. G. le Strange).
Leiden 1 9 1 5 - » T a h r a n 1362.
Türklük
Beyrut 1384-85/1964-65.
Târih
Nüzhetü'l-Ifulûb
Mıfcem
Adli Nüveyhİz.
istanbul 1 9 8 4 -
MTÜA
me'âdlnü'l-ceuher
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd), l-IV,
Lisânü'l-Arab
(Strange)
Fen-Edeblyat
MT
Mürûcü'z-zeheb
A n k a r a 1956.
Nüveyhİz,
Müstevfî,
Marmara
Wlen 1921-22.
Mes'üdî,
Gazauât-nâmesl,
(trc. Mehmet Altay Köymen),
A n k a r a 1982.
D ı m a ş k 1969 -
Osmanlschen
Studles,
Gazavatnâmeler
Agâh S i m Levend,
(nşr. M. Debîr-I Slyâki).
Tahran 1336-39 hş.
(Kahire)
Slyerü'l-mülûk
Tahran 1336 hş.
Hamdullah el-Müstevfî. Târih-l
MMMA
(Köymen)
Siyâsetnâme:
Müstevfî,
Mecma'l'l-luğatl'l'Arablyye
Siyâsetnâme
Hasan b. Ali b. ishak et-Tûsî,
Mecelletü
Mecma'l'l-luğatl'l-'Arabiyye,
Kahire 1 9 3 5 -
Mlttellungen
London 1964 Levend,
Beyrut, ts.
(Dârü'l-kütübri-ilmiyye),
Nüzhetü'l-lfutûb
MMLA
MOG
MES
Middie Eastem
Beyrut 1 4 0 7 / 1 9 8 7 .
Göttingen 1242
Ma'hedl'l-mahtûtâtl't'Arablyye,
(Bandırmalızâde Ahmed Münib'ln
ve't-tekmîl
M u h a m m e d Abdûlhay el-Leknevî,
Mecelletü
Mecma'l'l-'llmlyylVIrâlft,
Bağdad 1 9 5 0 -
Mecelletü
Ceuâml', l-ll,
İstanbul 1304
Leknevî,
ue'l-luğât
(nşr. F. V/üstenfeld). 1/1-2,11/1-2,
Hamdullah el-Müstevfî,
Hamdullah el-Müstevfî,
bl-Dtmaşk,
Cevâmi'
Mecmûa-i
Tehzîbü'l-esmâ*
Nizâmüimülk,
(Siyâkî)
Nüzhetü'l-kulûb
Mecelletü
Hacı İsmâil Beyzâde Osman Bey,
(Dârü'l-ma'rife).
MecmaH'l-'Umlyyl'l'Arabî
D ı m a ş k 1921-68.
MMLADm.
Mecelle
Mecelle-l Ahkâm-ı
terâclml'l-tfanefiyye
(nşr. M. Bedreddin Ebû Flrâs).
er-Ref
Tercümesi
(trc. Mehmed Mecdî Efendi, nşr.
İstanbul 1980.
Leknevî,
Moskova 1987.
Tfcşköprlzâde,
(Ere. Lâmiî Çelebi),
İstanbul 1948 -
MMİADm.
M M İ I r .
M e c d î , Şeköik
Nefehâtü'l-üns
el-Câmî.
Hattâtîn
Müstevfî,
MM
Mecelletü
bl-Dımaşlf,
Kânûn-ı
Yeniçeri Ocağı
Abdurrahman b. Ahmed
Süleyman Sâdeddin Müstakimzâde,
Nüzhetü'l-kulûb
Musiki Mecmuası,
Tahran 1339-45 hş. |I966|.
'l-ftuşeyriyye
Mebde-i
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî.
Tuhfe
Müstakimzâde,
Millî Kültür {nşr. Kültür Bakanlığı).
Ankara 1977 -
(nşr. M. Ca'fer MahcÛb), l-lll,
(nşr. Abdülhalîm MahmÛd -
Tehzîb
Nevevî,
istanbul 1928.
farâHk
Ma'sûm Aii Şah. 7arâ%u7-/ıaı>câs/*:
Abdülkerim b. Hevâzln el-Kuşeyrî.
l-XVÎII,
1392/1972.
el-Müsned,
(nşr. Ibnülemln Mahmud Kemal),
M a ' s ü m Ali Ş a h ,
er-Risâle
Müslim b. el-tjaccâc,
l-VI, Kahire 1313.
Tuhfe-İ
MK
Kahire 1939-58.
(nşr. Ebû İshak Ibrâhlm), 1-XX,
er-Rlsâletü
esmâ'İ'r-ricâl
Ahmed b. Ali el-Makrîzî.
(nşr. M. Mustafa Ziyâde), l-ll,
li-ahkâmi'l-Kur'ân
Kuşeyrî,
fi
düueil'l-mülûk
b. Ahmed el-Kurtubî,
et-Câmf
Tehzîbü 'l-Kemâl
el-Minhâc fi şerhi
Kahire 1347-49/1929-30,
Ahmed b. Hanbel,
(Ziyâde)
Müslim
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
Satfbi
Müsned
Yûsuf b. Abdurrahman el-Mlzzî,
M a k r î z î , es-Sülûk
el-Cûm?
Kurtııbî,
Nüshahâ-yl
l-III,
Tehzîbü'l-Kemâl
Mizzî,
N e v e v î , Şerhu
Ahmed-i Münzevi. Fıhrist-l
HaUÎ-yİ Fârsî, l-VI, Tahran 1348 hş.
Cezîretü'l-Arab),
İstanbul 1301-1306.
Mil, Kahire 1393-99/1973-79;
l-V, Kahire 1413/1993.
Mekke-Mİr'ât-ı
Medîne-Mlr'ât-ı
Fihrist
Münzevî,
Mir'âtü'l-Haremeyn
Eyüp Sabrl Paşa.
I-IX; Tekmlletü's-Sübkî,
X-Xl;
el-Mulii,
b. Muhammed el-Pezdevî.
(trc. Ahmed Nedîm,
Tekmlletü
(s. nşr. İsmet Mlroğlu). l-III,
Sahâylfü'l-ahbân,
XII-XX, Beyrut, ts.
Keşfü 'l-esrâr içinde). l-IV,
İstanbul 1983.
istanbul 1285.
(Dârü'l-fikr).
İstanbul 1308.
1-UI.
Necîb
Iienzü'l-vüşûl
Kenzü'l-uüşûl
(Abdülazîz el-Buhârî.
el-Müfredât
R â g ı b el-tsfahânî,
Bezlü'l-mechûd
Sehârenpûrî,
Sieill-i
el-Muvâfakât
Şâtıbî,
Osmânî
Câmfu'l-beyân
M u h a m m e d b. Cerîr et-Taberî.
Mehmed Süreyyâ, Sicllt-i
b. Râgıb el-Isfahânî,
Bezlü'l-mechûd
1-IV, istanbul 1 3 0 8 - 1 6 - »
el-Muvâfakât
el-Müfredât
fi haili Ebi Divûd,
Heppenbelm-Bergstrasse 1971.
MV, Kahire, ts.
'an te'vill
(el-Mektebetü't-tlcârlyyetü'1-kübrâ).
l-XXX, Kahire 1321 ->
fîğaribl'l-lfuı'ân
l-XX,
Kahire 1 3 9 3 / 1 9 7 3 ->
(nşr. M. Seyyid Kîlânî).
Kahire 1 3 8 1 / 1 9 6 1 .
R a u f Y e k t a , Türk
SR
(Dârü'I-kütübl'l-Hmlyye).
Sebilürreşâd,
ed-J)at?ü'l-lâmF
(trc Orhan Nasuhloğlu),
Muhammed b. Abdurrahman
İstanbul 1986.
es-Sehâvî. eçl-pav'ü'l-iâmr
ll-ehll'l-kaml'l-tâsl',
Râhatü'ş-şudûr
Râhalü 'ş-şudür ue âyelü
London 1921.
HeşlBIhlşb
(Kut)
The Tezkire
by Sehl Beg,
An Analysls
Râvendî,
Râhatü's-sudûr
First
(Ateş)
Blographlcal,
Work on Olloman
Muhammed b. Ali er-Râvendî.
Râhalü 's-sudür ue âyelü
of the
's-sürür
(trc Ahmet Ateş), l-ll,
Tefsîrü'l-menâr
Tefsirü'l-Kur'ânl'l-haklm:
M u h a m m e d b. Abdülkerîm
eş-Şehristânî.
S t o r e y , Persian
(nşr. Abdüiazîz M. el-Vekîl), l-lll,
CâmFu'l-beyân
Kahire 1388/1968.
M u h a m m e d b. Cerîr et-T^berî.
Literatüre
C. A. Storey. Persian
Literatüre:
A Blo-Blbliographlcal
Suruey,
râllgions,
Şem'dânîzâde,
İstanbul
Ûnluersltesl
Edebiyat
Fakültesi
Süleyman
Tabalfâlü'ş-Şâfflyyetl'l-kübrâ,
el-İstilışâ
Şehâbeddln Ahmed es-Selâvî.
l-Vl, Kahire 1323-24 - •
Kllâbü'l-lslikşâ
Beyrut, ts. (Dârü'l-ma'rlfe).
ll-ahbâri'd-düvell'l-mağribl'l-akşâ
Haçlı
Seferleri
Tarihi,
(trc. Fikret Işıltan), l-lll,
'ş-Şâfflyyetl'l-kübrû
(nşr. Mahmüd M. et-T^nâhî Abdülfettâh M. el-Hulv). I-X,
el-Ensâb
Kahire 1383-96/1964-76.
Abdülkerîm b. Muhammed
J . Rypka.
Hislory oflranlan
Literatüre,
Dordrecht 1968.
er-Ravzü'l-ünüf
(nşr. Abdurrahman
Silheylî,
b. Yahyâ el-Mualllmî).
Abdurrahman b. Abdullah
Haydarâbâd 1382-86/1962-66;
es-Süheylî.
VII-VIIİ (nşr. Muhammed Avvâme),
fi
D ı m a ş k 1396/1976; IX
ll'bn Hlşâm (nşr. Abdurrahman el-Vekîl),
(nşr. Muhammed Avvâme -
1-V1I, Kahire 1387-90/1967-70.
er-Rauiü'l-ünüf
şerhl's-Sirell'n-nebeulyye
(nşr. Abdülfettâh M. el-Hulv).
Celâl Esat Arsaven.
S a n a l Ansiklopedisi,
D ı m a ş k 1962;
l-V,
İstanbul 1943-52.
Auârlfü'l-maârif:
X1-XI!I (nşr. Şerefeddin Ahmed).
Tasavvufun
Esasian
Haydarâbâd 1400-1402/1980-82.
(trc. Hasan Kamil Yılmaz İrfan Gündüz). İstanbul 1989.
S e m ' â n î , el-Ensâb
Zebîhullah Safâ.
Târih-l Edebiyyât
der ten, l-V,
(Bârûdî)
Abdülkerîm b. M u h a m m e d
el-Vâfî
Tarihi:
Kllâbü'1-Vâfi
bl'l-uefeyât
Wlesbaden 1 3 8 1 / 1 9 6 2 .
Kahire 1 3 7 2 / 1 9 5 3 , 1 3 8 9 / 1 9 6 9 .
el-Mebsût
Serahsî,
Serkîs,
el-Müdevvene
Sahnûn,
(nşr. Nûreddln ŞerîbeJ,
Şernsölelmme es-Serahsî,
el-Mebsüt, l-XXX, Kahire 1324-31.
(nşr. H. Rltter v.dğr.). I-,
Abdüsselâm b. Saîd et-Tenühî,
Yûsuf llyân Serkîs.
el-Müdeuuenetü'l-kübrâ,
Mu'cemü'l-malbû'âll'l-
l-Vl,
•Amblyye
Kahire 1324.
Kahire 1 3 8 4 / 1 9 6 4 .
ve'l-mu'arrebe,
l-ll,
Beyrut, ts.
İstanbul 1976-81.
(Dâru Süveydân).
Tâcü'l-arûs
Fihrisü
Şeşen,
mah(ûfâti't-tıbbi'l-İslâmî
TAD
Ramazan Şeşen v.dğr..
mahtütâtl't-tıbbl'l-lslâmi
fi meklebâll
Türkiye
Türklyâ:
Islâmi Tıp
(Arapça,
el-Lüma
Serrâc,
Sefine-l Hefise-l Meulevlyân,
l-lll,
Kahire 1283.
c
Ebü Nasr es-Serrâc,
Yazmalan
(nşr. Abdülhalîm Mahmüd -
Mışr
ve'l-lfâhlre
(nşr. M. Ebü'l-Fazl), l-ll,
Kahire 1 3 8 7 / 1 9 6 7 .
ct-Tcfrîfât
Katalogu}
Seyyid şerif el-Cürcânî.
istanbul 1984.
Kllâbü'l-Ta'rifâl,
İstanbul 1327;
el-Bedrü't-tâlf
Şevkânî,
el-Mu eemü'ş-şâmil
Sâllhlyye,
S ü y û t î , el-İtkün
Kahire 1960.
GAS
ll't-türâşl'l-'Arablyyl'l-malbü',
Sezgin,
l-V, Kahire 1992-95.
Fuat Sezgin,
el-ltifân İi
Geschlchle
des arablschen
Inlroduction
Sarton,
Introducllon
la the Hlstary of
Science,
(Bugâ)
Celâleddln es-Süyütî.
M. Isâ Sâlihiyye, el-Mu'cemü'ş-şâmil
Schrifltums,
•ulüml'l-Kur'ân
el-Bedrü't-(âW,
Taşköprlzâde,
l-II,
Kahire 1348 -> Beyrut, ts.
Miftâhu's-scfâde
(Dârü'l-ma'rlfe).
Taşköprlzâde
isâmeddln Ahmed Efendi,
beyne
ve'd-dirâye
mln •llml'l-tefsir,
l-V,
Kahire 1383/1964.
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî.
Neylü'l-eulârşerhu
mln ehâdlsi
Münteka'l-ahbâr
seyyidi'l-ahyâr,
I-VIII, Kahire 1 3 9 1 / 1 9 7 1 .
Şevk! Dayf,
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl). I-IV,
(trc MahmOd Fehmi Hlcâzî v.dğr.},
Kahire 1 3 8 7 / 1 9 6 7 , 1405/1985.
Seâlibî,
'ulûml'l-lfuı'ân
1-VI1I, Riyad 1402-1408/1982-88.
!-IX,
Veksyiu'l-fuzalâ
Şeyhî,
Şâflî,
ft mehâslnl
istanbul 1891-1928;
Fünün,
eş-Şekâ'lku
fi
'n-nu'mântye
•ulemâ'l'd-deulell'l-'Oşmânlye
(nşr. Ahmed Subhl Furat).
istanbul 1 4 0 5 / 1 9 8 5 .
Türkiye
(nşr. Abdülkadir özcan), lll-IV,
istanbul 1989.
Cumhuriyel'e
Ansiklopedisi
(haz. İletişim Yayınlan). l-Vl,
istanbul 1985.
TC'YK
Kütüphaneleri
Tarih-Coğıafya
Kataloglan
Yazmalan
i:
Türkçe Talih Yazmalan,
1. fas.,
Şîrâzî,
Tabalş&tü'l-fulfahâ 3
TD
Ebü ishak ibrâhlm eş-Şîrâzî,
İstanbul
Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
Tarih
Dergisi,
istanbul 1949 -
TDA
Muğni'l-mulftâe
Şemseddin Muhammed
Muğnl'l-muhlâc
İlâ
ma'rlfetl
elfâçl'l-Mlnhâc,
D ı m a ş k , ts. (Dârü'l-flkr).
el-Üm
Türk Dünyası
Araştırmalan,
İstanbul 1979 -
b. Ahmed eş-Şirbînî.
TDAY
Belleten
Türk Dili
Yıllığı
Araştırmalan
Belleten,
Ankara 1 9 5 3 -
M u h a m m e d b. Idrîs eş-Şâfîî,
el-Üm, 1-VI1, B u l a k 1321-26.
ŞM
Şarkiyat
1929-43 (yeni harflerle).
Beyrut 1403/1983.
Taşköprlzâde
İstanbul
Vekâyiu'l-fuzalâ
1-IV, Kahire 1 3 7 7 / 1 9 5 8 ->
Servet-I
Kahire 1968.
Tanzimat'tan
Târihu'l-edebl'l-'Arabi,
me'âni
Yetimetü'd-dehr
SF
's-slyâde
(nşr. Abdülvehhâb Ebü'n-Nür -
TCTA
Târîlj.u'1-edeb
Şevki Dayf.
Şlrbînî,
Târihu't-türâşl'l-'Arabi
Yetimetü'd-dehr
ve mlşbâhu
Kâmil Kâmil Bekrî), l-III,
Taşköprlzâde, eş-Şeka'ik
Neylü'l-evçâr
(EbO'l-Fazi)
Celâleddln es-Süyüti,
Fuat Sezgin,
Ebû Mansur es-Seâilbî,
Mlflâhu's-sa'âde
Beyrut 1401/1981.
New York 1975.
Şâmî,
Sübülü'l-hüdâ
S ı b t İbnü'I-Cevzî,
M u h a m m e d b. Yûsuf eş-Şâmî.
Sefinetü'r-rüesâ
Mir'âtü'z-zamân
Sübülü'l-hüdâ
Ahmed Resmî.
Sıbt İbnü'I-Cevzî,
fî sirell hayd't-lbâd,
Sefinetü'r-rüesâ,
Mlfâtü'z-zamân
fi
lâıihl'l-a'yân,
Haydarâbâd 1371/1951.
(nşr. Muştala Abdülvâhld v.dğr.).
İstanbul 1269.
el-câmC
Beyrut 1 4 0 7 / 1 9 8 7 .
l-V, London 1962;
ehll't-'aşr
Felhu'l-ksdir:
fenneyl'r-rivâye
(nşr. ihsan Abbas),
el-ltkân İi
(nşr. MOlîd M, Kumeyha), l-V,
M u h a m m e d b. Ali eş-Şevkânî.
(nşr. Mustafa Dîb el-Bugâ), 1-11»
S ü y û t î , el-İtkün
(Ar.)
Fethu'l-kadîr
Tabakâlü'l-fukahâ'
l-IX, Leiden 1967-84.
S e z g i n , GAS
Beyrut 1 4 0 3 / 1 9 8 3 .
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî,
sy. 1-10, istanbul 1943-51.
Tâhâ Abdülbâkî Sürür).
c
Fakültesi
Dergisi,
(ed. Ekmeleddln ihsanoğlu),
Şeyhî Mehmed Efendi.
Hüsnü'l-muhâdara
ii (ahbâri)
et-Lümac
Ûnluersltesl
Dil ve Tarth-Coğrafya
Ankara 1 9 6 3 -
Türkçe
ve Farsça
Ankara
Tadh Araştırmalan
Kütüphaneleri
Kahire, ts. (Dârü'I-maârlf).
Süyûtî, H ü s n ü ' l - m u h â d a r a
Celâleddln es-Süyûtı",
Sefine,
Mustafa Saktb Dede,
tabakatl'l-luğavlyyin
ve'n-nuhât (nşr. M. Ebü'l-Fazll. l-ll.
Kahire 1928-30.
Sâkıb Dede,
Buğyelü'l-vu'ât
Celâleddln es-SOyûH.
Ti
Mu ccem
Buğyetü'l-vıfât
Süyûtî,
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl),
isâmeddln Ahmed Efendi,
Tabakâtü'ş-şüflyye
es-Sütemî,
ue'l-mülûk
(nşr. Münir Aktepe). l-lll,
Şevkânî,
M u h a m m e d b. Hüseyin
l-V, Beyrut 1408/1988.
Selâhaddin Halîl b. Aybeg es-Safedî,
Tabaküt
Sülemî,
es-Sem'ânî. el-Ensâb
(nşr. Abdullah Ömerel-Bârüdî).
Safedî,
Avârif
Sühreverdî,
(Ebü'l-Fazl)
M u h a m m e d b. Cerîr et-Taberî,
l-XI, Kahire 1960-70 ->
Şevkânî,
Sûhreverdî.
Edebiyyât
Tahran 1332-64 hş.
G. Sarton.
Fındıklılı
Efendi
Rlyâz Murâd), D ı m a ş k 1962; X
SA
Kahire 1 9 5 5 , 1 9 6 9 .
Târihu'r-rusül
es-Sem'ânî. el-Ensâb, l-Vl
HIL
Safâ,
Tabakâtü
Dârülbeyzâ 1954-56.
Sem'ânî,
Ankara 1986-87.
Rypka,
Tâceddin Abdülvehhâb b. Ali es-Sübkî,
Muhammed en-Nâsırî), l-IX,
Tarihi
S. Runclman, Haçlı Seferleri
fftnâhî)
Ahmed M. Şâklr). I-XVI,
Mürt'l-tevârih
Fihrisü
S ü b k î , Taba/fât
âyl'l-Kuı'ân
T a b e r î , Târih
(Aktepe)
Şem'dânîzâde
Yıllığı,
Tabaküt
Sübkî,
istanbul 1338.
Müri't-tevârîlı
istanbul 1964 -
(nşr. Ca'fer en-Nâsırî -
Rtmclman,
•an h/vilt
(nşr. M a h m ü d M. Şâkir-
STY
Selâvî,
Revue de VHlsloim des
Paris 1 8 8 0 -
CâmFu'l-beyân
Şem'dânîzâde,
Harvard-Cambrldge,
Sanal Tarihi
(Şâkir)
Müri't-tevârıh
Massachussets 1978.
KuL
Tâceddln Abdülvehhâb b. Ali es-Sûbkî.
RHR
Taberî,
ue'n-nlhal
Mürt'l-tevârih,
İstanbul 1989.
Kahire 1373-80/1953-61.
el-Mllel
Şem'dânîzâde Fındıklılı Süleyman,
Târih (nşr. Mehmet Ipşlrll), l-ll,
Beyrut, ts. (Dârü'l-ma'rlfe);
Beyrut 1406-1407/1986-87.
Studla islamlca, Paris 1953 -
London 1992-94.
(Ipşlrll)
1-XXX,
Bulak 1 3 2 3 - 2 9 - »
St.I
V (nşr. Fr. de Blols),
Selânikî Mustafa Efendi,
Kahire 1353-54 -»
•an te'vill âyl'l-lSufan,
(Vekil)
Süleymanlye
S e l â n l k î , Târih
1-X1I -
(Bulak)
CâmFu'l-beyân
Based on Ms.
M. Reşîd Rtzâ.
CâmFu'l-beyân
M u h a m m e d b. Cerîr et-'fcberî,
III (1984-90); IV (1939);
O, 3545 by Oünay
Reşîd Rızâ,
ue'n-nlhal
Taberî,
Kahire 1381/1961.
Edltion
Ayasofya
âyl'l-lSutân,
(nşr. M. Seyyid Kîlânî). l-ll,
uılth a Cdllcal
Ubrary,
Ankara 1957-60.
eş-Şehristânî, el-Mllel
Ş e h r i s t â n î , el-Milel
l-II, L o n d o n 1927, 1970;
Poets
Câmfu'l-beyân
(Kîlânî)
Dergisi,
istanbul 1987 -
's-sürür
S e h î , Tezkire
İstanbul 1911-25, 1948-65.
Sanat Tarihi Araştırmalan
l-XII,
Kahire 1353-55 ->
(trc. Muhammed İkbâl).
Tefsirü'l-menâr,
Ş e h r i s t â n î , el-Milel
STAD
Beyrut, ts.
Muhammed b. Ali er-Râvendî,
Ti uşüU'ş-şerl'a,
Muhammed b. Abdülkerîm
Sehâvî,
Musikisi
ibrâhlm b. Mûsâ eş-Şâbbî,
Beyrut 1 4 0 5 / 1 9 8 4 .
Beyrut, ts.
Musikisi
Raur Yekta Bey. Türk
Râuendî,
Osmâni,
Taberî,
Halîl Ahmed es-Sehârenpûrî,
Hüseyin b. Muhammed
TDe.
Mecmuası,
Ankara - istanbu! 1956 -.
Ankara
Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya
Türkoloji
Fakültesi
Dergisi, Ankara 1965 -
ve'r-reşâd
I-XI1
Kahire 1395-1418/1975-97.
TA
Türk Ansiklopedisi,
Ankara 1943-86.
TDEA
I-XXX1I1,
Türk Dili ve Edebiyatı
istanbul 1 9 7 6 -
Ansiklopedisi,
TDED
TSM
İstanbul
Üniuersitesl
Edebiyat
Fakültesi
Sözlü
Eserler
TRT Türk Sanat
(Alfabetik),
Ankara 1995.
İstanbul 1946 -
Tarihi
Mu ecemü'l-büldân
Tarih ue
İstanbul 1984 ~
Tecrid
TTEM
Tercemesi
M
Ankara 1947-59.
(nşr. Ferıd Abdülazîz el-Cündî). I-VII,
(nşr. Ali M. el-Blcâvî). I-IV,
Beyrut 1410/1990.
Kahire 1 3 8 2 / 1 9 6 3 .
Yâküt,
Z e h e b î , Târîhu'l-İslâm:
Sahih-l Buhârî
TTK
IV-Xil (trc. Kâmil Miras),
Türk Tadh Kurumu
Ankara 1 9 6 4 -
TED
TTIC
istanbul
Üniuersitesl
Edebiyat
Fakültesi
Tadh Enstitüsü
Belleten,
Bildiriler
Türk Tadh
Kongreye
I-II,
Kongresi,
Sunulan
Türkiye
İstanbul 1 4 0 4 / 1 9 8 4 .
T e h â n e v î , Keşşaf
Bildiriler,
Maarif
Zehebî,
Beyrut 1404/1984.
Medeniyet
Âleminde
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
ue İslâm
Medeniyetinde
Kalem
Vekf,
Ah bârü'l-kudâ
YM
t
Yeni
el-Keşşâf'an
Mecmua,
ğauâmlti't-tenzll
ue
Y T
/î uücühi't-tâuii,
l-IV,
l-lll,
Jahrbücher,
(Zeylinde:
Yeni Türk,
el-Mu ccem
i - Ahmed Münîrel-lskenderi.
2- İbn Hacer, el-Kâfı'ş-şâf,
Yüksel,
Osmanlı
'l-müfehres
Mi'mârîsi
UDMİ
Kadime,
Osmanlı
Müşâhldü
Ml'mârislnde
II. Bâyezld-Yauuz
Selim
Zemahşerî,
el-Keşşâf
İstanbul 1983.
Islâmlyye,
Zâklr Şükrü,
ğavâmlil't-tenzil
Berlin-Leiden 1 9 1 3 -
Mecmûa-i
'uyûnl'l-ekâuil
Tekâyâ
(Tayşl)
Dle
Wiener Zeitschrifî
Kunde des
Ankara 1 9 6 2 -
Kahire 1 3 8 7 / 1 9 6 8
Istanbuler
Denulsch-Konuente
für dle
Scheiche:
Morgenlandes,
Mecmua-l
(nşr. M. Serhan Tayşi - K. Krelser),
Bedreddin Muhammed
ZDMG
et-Târîh
b. Abdullah ez-Zerkeşî.
ismail Hakkı Uzunçarşılı.
Yahyâ b. Maîn,
Yahyâ b. Maîn, et-Târih
Zeltschrift
(nşr. Ahmed M. Nûr Seyf). I-IV,
Morgenlândlschen
Mekke 1 3 9 9 / 1 9 7 9 .
Lelpzig / W l e s b a d e n 1846 -
Ya'köbî,
Zehebî,
Kitâbü'l-Büldâ
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Beylikleri
Akkoyunlu,
Deuletleri,
der
el-Burhân
Deutschen
Beyrut 1 3 9 1 / 1 9 7 2 .
Teşkilâtı
n
Ahmed b. ishak b. Ca'fer.
Slyeru a'lâml'n-nübelâ'
ismail Hakkı Uzunçarşılı.
Kltâbü'l-Bûldân
Şuayb el-Arnaût v.dgr.). !-XXill,
Tahrir Defterleri, A n k a r a .
Osmanlı
(nşr. M. J. de Goeie),
Beyrut 1401-1405/ 1981-85.
Deuletl'nln
Teşkilâtı,
Medhal
ismail Hakkı Uzunçarşılı.
Osmanlı
Deuletl Teşkilâtına
Medhal,
Târibu'l-Ya'kübl
(nşr. Ebû Hâcer Muhammed Saîd), l-V,
(nşr. M. Th. Houtsma), l-II,
Beyrut 1 4 0 5 / 1 9 8 5 .
4=>
terâclm, I-X,
Kahire 1373-78/1954-59.
(Aitıkulaç\
Yâküt,
M u h a m m e d b. Ahmed ez-Zehebî,
Z İ r l k l î , el~A clâm
ismail Hakkı Uzunçarşılı,
Mu ccemü'l-büldân
Ma'rifetû
Hayreddin ez-Zirîklî.
Yâküt b. Abduilah el-Hamevî.
'ale't-tabakât
Mu'cemü'l-büldân,
(nşr. Tayyar Altıkulaç). I-IV,
(nşr. Züheyr Fethuİlah). I-V1II,
İstanbul 1 4 1 6 / 1 9 9 5 .
Beyrut 1984.
Deuletlnln
Merkez ue Bahriye
z
el-A'lâm:
ftâmûsü
Teşkilâtı,
l-V,
Beyrut 1957.
T R A N S K R İ P S İ Y O N
t
el-A clâm
Hayreddin ez-ZirM,
Zehebî,
Ma crifetü'l-lıurrâ :>
Ankara 1948.
g
ğaber
Merîtez-Bahriye
Osman/ı
Mecmuası,
Osmanlschen
Hamburg 1840-63.
Zirİklî,
el-'lber fl haberi men
Uzunçarşılı,
İstanbul 1910-23.
des
İn Europa, I-VII,
M u h a m m e d b. Ahmed ez-Zehebî,
Târîfj.
Ahmed b. ishak b. Ca'fer,
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
TOEM
Geschlchte
Lelden 1883 -+
A n k a r a 1941.
İstanbul 1 9 2 5 -
J . W. Zİnkeİsen.
el-İber
Zehebî,
Ya'kübî,
TM
Geschichte
(nşr.
Relches
A n k a r a 1965.
Uzunçarşılı,
Zİnkeİsen,
Leiden 1892.
Araştırmalan,
A n k a r a 1964 -
J *
Kahire 1376-78/1957-58;
A elâmü'n-nübelâ 3
İlmiye
İlmiye
fl'ulûmi'l-İSur'ân
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl). I-IV,
Gesellschaft,
Kuyûd-ı K a d î m e Arşivi,
TKA
el-Burhân
Zerkeşî,
Tapu-Kadastro Genel M ü d ü r l ü ğ ü
d
(Dârü'l-ma'rlfe).
Tekâyâ
Frelburg 1980.
Uzunçarşılı,
Târih-l Osmâni Encümeni
Beyrut, ts.
und Ihre
Ankara 1937, 1969, 1984.
TD
ue
lîuücûhl't-t(?uU,l-\V,
Beylikleri
Karakoyunlu
/ıa/c5'//a
Dle Welt des Islams,
Anadolu
ue
TK
Mecmuası,
(Kahire)
el-Keşşâfan
Uzunçarşılı,
Anadolu
Ankara 1981 -
Türkiyat
'l-lnşâf
Deuri
(886-926/1481-1520),
Wlen 1 8 8 7 -
Fakültesi
Hâşlye,
4- Muhammed el-Merzûki.
İ. Aydın Yüksel.
WZKM
ürdü Dâ'ire-l Ma'ârif-l
TFAr.
Üniuersitesl
3- Muhammed el-Merzûki,
V
Zâklr Şükri Efendi.
I-XX1II, Pencap 1964-89.
Edebiyat
'uyûnl'l-ekâuil
Beyrut 1 3 6 6 / 1 9 4 7
Kadîme
İstanbul
lıakâ'lkt
İstanbul 1917-23.
Ahbârü'l-lfuçlât,
MahmÛd b. Ömer ez-Zemahşerî.
İstanbul 1979.
Türk Kültürü
(Beyrut)
MahmÛd b. Ömer ez-Zemahşerî,
M u h a m m e d b. Halef el-VekT.
(haz. W. Raven - J. J. Wltkam),
Berlin-Wlesbaden 1952 -
Türk Kültürü,
Zemahşerî,
WI
Üral-Altaische
Araştırmalan
I-IV,
Haydarâbâd 1375-77/1955-58.
Ankara 1981; III (1989).
Lelden 1936-69, VIII: fehâris
Yurdu,
UAJ
Riyad 1403-1410/1983-89.
(nşr. Kültür Bakanlığı).
Tezkiretü'l-huffâz
Tezklretü'l-ljuffâ?,
Güzeli
istanbul / Ankara 1 9 3 8 -
Lelden 1988.
(nşr. Abdülfettâh M. el-Hulv). l-IV,
Türk Folkloru
Yazı
(haz. Uğur Derman). I-II,
A. J. Wenslnck v.dğr..
İstanbul 1911 -
terûclmi'l-lianefiyye
Teşrifât-ı
Güzeli
Dergisi,
VVensinck,
et-Tabak5tü's-senlyye
İstanbul, ts.
Beşşâr Avvâd Ma'rÛf v.dgr.),
Beyrut 1 4 0 7 / 1 9 8 7 -
Ü-el/â?{ '1-fradfşİ'n-nebeuî, İ-VH,
Türk
Esad Efendi. Teşrifât-ı
Ömer Abdüsselâm Tedmürî -
el-lnşâf,
Veslkalan,
TY
Tfekıyyûddin b. Abdüikâdir
Beyrut, ts.
a.e;
Mahmud Bedreddin Yazır.
el-Mu'cemü
Temîmî,
et-Tabakütü's-seniyye
a.e.: sene... (nşr.
'n-nebeulyye;
'l-tfulefâ'l'r-râşldln;
London 1965-66 ~>
(Âlemü'l-kütüb).
İstanbul 1941-61.
Beyrut 1996.
Kahire 1355-57/1936-38-»
İstanbul 1932-41.
Tarih
(nşr. Ali Dahrûc-Abduilah Hâlldî). l-ll,
c.Ahdü
Y a z ı r , Kalem
TV
tşmatl'l-fünûn
a.e.: el-Meğâzî;
(nşr. Ahmed Ferîd Rlfâî). I-XX
Beyrut, ts.
İstanbul 1939-43.
Keşşâfı
es-Siretü
Irşâdü 'l-erib
(Dâru Ihyâl't-türâsl'l-Arabî).
Tarihi
Türkiye Maarif Tarihi, l-V,
(Dahrûc)
Mu'cem ü 'l-üdebâ':
el-Keşşâf
Osman [Nuri] Ergin,
Muhammed A'lâ b. Ali et-Tehânevî.
Târihu'l-lslâm:
(nşr. M. lones). I-IIİ,
Vakıflar
Ankara.
- ...
M u h a m m e d b. Ahmed ez-Zehebî,
Kltâbü'l-Meğâzi
VD
Kalküta 1 8 6 2 - >
TK,
el-Meğözî
M u h a m m e d b. Ömer el-Vâkıdî.
Belleten
TTK
Keşşâfü ış(ı!âl)âtl'l-fünûn,
fi
Teşkilâtı,
Vâkıdî,
Belgeler,
Dergisi,
Keşşaf
et-Temîmî,
Yâkut b. Abdullah el-Hamevî.
A n k a r a 1945.
Türk Tadh Kurumu
M u h a m m e d A'lâ b. Ali et-Tehânevî,
Meusû'atü
Mtfcemü'l-üdebâ 3
Deuletl'nln
Ankara 1937 -
İstanbul 1 9 7 0 -
Mizânü'i-rtfdâi fi nalfdVr-ricâl
Osmanlı
Belgeler
A n k a r a 1970.
Tehânevî,
Teşkilâtı
Tercemesi
ue Şerhi, l-lll (trc Ahmed Nalm);
u lcemü'l-bûldân
ismail Hakkı Uzunçarşılı,
Saray
Mecmuası,
İstanbul 1924-32.
Muhtasan
Tecrid-İ Sarih
Saray
Türk Tarih Encümeni
Ahmed ez-Zebîdî,
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî.
Yâküt b. Abduilah el-Hamevî.
O s m a n l ı Tarihi, l-IV,
Uzunçarşılı,
Toplum,
Türk Dili, Ankara 1951 -
Mîzânü'l-iHidâl
(Cündî)
ismail Hakkı Uzunçarşıiı,
TT
TDl
Zehebî,
Yâkût,
Osmanlı
Sözlü Eserler Repertuan
Türk Dili ue Edebiyatı Dergisi,
Uzunçarşılı,
Müziği
a
i
b
c
h
z
t
4i
'1-kurrâ'l'l-klbâr
ue'l-a'şâr
el-A'lâm:
(Fethuİlah)
Kâmûsü
terâclm
İ Ş A R E T L E R İ
k
c
J
£
n
3
d
Ş
O
Ş
İnceltme
A
uzatma
İşareti
o "
kalın seslerde
-
uzatma
İşareti
39. CİLTTE MADDESİ BULUNAN YAZARLAR
ABU-MANNEH, BUTRUS, Dr.
.
DEPARTMENT of MIDDLE EAST HISTORY
UN1VERS1TY of HAIFA
HAYFA/İSRAİL
ÂŞIK, NEVZAT, Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÂŞIKKUTLU, EMİN, Prof.Dr.
ACAR, H. İBRAHİM, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AŞURBEYLI, SARA, Prof.Dr.
AĞIRMAN, CEMAL, Prof.Dr.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AZERBAYCAN İLİMLER AKADEMİSİ
BAKÜ/AZERBAYCAN
ATAR, FAHRETTİN, Prof.Dr.
AHATLI, ERDİNÇ, Y.Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ATEŞ, ERDOĞAN, Doç.Dr.
AHISHALI, RECEP, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AVCI, CASİM, Dr.
AHMAD, ANIS, Prof.Dr.
RIPHAH INTERNATIONAL UN1VERSITY
İSLÂMÂBÂD/PAKİSTAN
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
AYBAKAN, BİLAL, Prof.Dr.
AKÇIL, N. ÇİÇEK, (M.A.)
ARAŞTÎRMACl-YAZAR
EDİRNE
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AYDIN, MUSTAFA, Doç.Dr.
AKGÜR, A. NECATİ, Dr.
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
AYHAN, HALİS, Prof.Dr.
AKPINAR, ALİ, Doç.Dr.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AKSOY, HASAN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AKYİLDIZ, ALİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ALBAYRAK, NURETTİN
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
- (EMEKLİ)
ALICI, MUSTAFA, Doç.Dr.
RİZE ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ALTINTAŞ, RAMAZAN, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
APAK, ADEM, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
APAYDIN, H. YUNUS, Prof.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARI, MEHMET SALİH, Doç.Dr.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
BAŞ, ERDOĞAN, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BAŞOĞLU, TUNCAY, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
BATUK, CENGİZ, Y.Doç.Dr.
RİZE ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BATUR, ARİFE, Prof.Dr.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
BEDİR, MURTEZA, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BEKSAÇ, A. ENGİN, Prof.Dr.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BEYHAN, MEHMET ALİ, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BEZER, GÜLAY Ö Ğ Ü N , Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİNGÖL, ABDÜLKUDDÜS, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
BİRIŞIK, ABDÜLHAMİT, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BİRİNCİ, ALİ, Prof.Dr.
TÜRK TARİH KURUMU
ANKARA
BİROL, İNCİ AYAN, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BORJIAN, HABIB
ARAŞTIRMACI-YAZAR
TAHRAN / İRAN
BOSTAN, İDRİS, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BOYNUKALIN, ERTUĞRUL, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
BOZKURT, NEBİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BUDAK, MUSTAFA, Doç.Dr.
BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL
BULUT, HALİL İBRAHİM, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BÛVÂNÛ, İDRÎS, Dr.
ARAŞTIRMACI-YAZAR
RABAT/FAS
BUZPINAR, ŞİT TUFAN, Prof.Dr,
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
CEYHAN, SEMİH, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
COŞKUN, AHMET, Prof.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
COŞKUN, VİLDAN S., Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞRICI, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇAVUŞOĞLU, ALİ HAKAN, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇEÇEN, KÂZIM, Prof.Dr.
el-ARNAÛT, MAHMÜD
ARAŞTIRMACI-YAZAR
DIMAŞK/ SURİYE
ARSLAN, AHMET TURAN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARUÇİ, MUHAMMED, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
BİÇER, RAMAZAN, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BİLGE, MUSTAFA L„ Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
BİLTEKİN, HALİT, Dr.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
ÇELEBİ, İLYAS, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇELİK, İBRAHİM, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇİMEN, ABDULLAH EMİN, Doç.Dr.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇORUHLU, YAŞAR, Prof.Dr.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DEMİRAYAK, KENAN, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DEMİRCAN, ADNAN, Prof.Dr.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FREITAG ULRIKE, Prof.Dr.
ARAŞTIRMACI-YAZAR
BERLİN /ALMANYA
GÖÇMEN, MUAMMER, Doç.Dr.
GÖKSOY, İSMAİL HAKKI, Prof.Dr.
KALLEK, CENGİZ, Doç.Dr.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÖKYAY, ORHAN ŞAİK
EDEBİYATÇI-YAZAR
İSTANBUL
GÖRGÜN, HİLAL, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
DENKNALBANT, AYŞE (M.A.)
DERMAN, M. UĞUR, Prof.h.c.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
DERRÂC, MUHAMMED, Dr.
ARAŞTIRMACI-YAZAR
CEZAYİR
DOĞAN, AHMET, Doç.Dr.
TÜRK TARİH KURUMU
ANKARA
DOĞANAY, AZİZ, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DÖNMEZ, İBRAHİM KÂFİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DURMUŞ, İSMAİL, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
DURUSOY, ALİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DÜZGÜN, ŞABAN ALİ, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
EFENDİOĞLU, MEHMET, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
ER, RAHMİ, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
ERTUĞ, ZEYNEP TARİM, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ERUL, BÜNYAMİN, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
EttÜNSAL, İSMAİL E., Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
FAYDA, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
FAZLIOĞLU, ŞÜKRAN, Dr.
ARAŞTIRMACI-YAZAR
ÜSKÜDAR/İSTANBUL
FODOR, PAL, Prof.Dr.
ARAŞTIRMACI-YAZAR
MACARİSTAN
KALKIŞIM, M. MUHSİN, Doç.Dr.
SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(EMEKLİ)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DEMİRCİ, KÜRŞAT, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KAHRAMAN, ÂLİM, Dr.
GÖRMEZ, MEHMET, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KANAR, MEHMET, Prof.Dr.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KANDEMİR, M. YAŞAR, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
KARA, ABDÜLVAHAP, Doç.Dr.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KARACABEY, SALİH, Doç.Dr.
GÖZÜBENLİ, BEŞİR, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KARAİSMAİLOĞLU, ADNAN, Prof.Dr.
GÜLEÇ, HASAN, Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÜLER, ZEKERİYA, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÜNAY, HACI MEHMET, Prof.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÜNDÜZ, ŞİNASİ, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÜNDÜZ, TUFAN, Doç.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GÜNGÖR, HARUN, Prof.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÜRER, DİLAVER, Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÜRKAN, SALİME LEYLA, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
HANİOĞLU, M. ŞÜKRÜ, Prof.Dr.
PRİNCETON UNIVERSİTY
NEAR EASTERN STUDİES DEPARTMENT
NEW IERSEY / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
HATİBOĞLU, İBRAHİM, Prof.Dr.
ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
HUNKAN, ÖMER SONER, Y.Doç.Dr.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
HUYUGÜZEL, ÖMER FARUK, Prof.Dr.
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLTAŞ, DAVUT, Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İPŞİRLİ, MEHMET, Prof.Dr.
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KAHRAMAN, ABDULLAH, Prof.Dr.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KİRİKKALE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KARAKAYA, ENİS, (M.A.)
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
KARAKAYA, FİKRET
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
KAŞIKÇI, OSMAN, Prof.Dr.
FATİH ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
KAVAKLIOĞLU, MAHMUT, Doç.Dr.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KAVAS, AHMET, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KAYA, EYYÜP SAİD, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
KAYA, MAHMUT, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KAZICI, ZİYA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KIEL, HEDDA REINDL, Dr.
ARAŞTI RMACİ-YAZAR
BONN/ALMANYA
KIEL, MACHIEL, Prof.Dr.
ARKEOLOG-SANAT TARİHÇİSİ
İSTANBUL
KILIÇ, HULÛSİ, Prof.Dr.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
KILIÇ, MUSTAFA, Y.Doç.Dr.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KIRLANGIÇ, HİCABİ, Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞ RAFYA FAKÜLTESİ
KOCA, FERHAT, Prof.Dr.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KOFOĞLU, SAİT, Dr.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KORTEL, S. HALUK, Y.Doç.Dr.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KÖROĞLU, BURHAN, Y.Doç.Dr.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KURT, ALİ OSMAN, Y.Doç.Dr.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KURT, HALİL, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KURT, HASAN, Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KURTOĞLU, İBRAHİM AKIN
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
KURTULUŞ, RIZA
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
KUTLUER, İLHAN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KÜÇÜKASLAN, FATMA
ARAŞTIRMACI-YAZAR
BEYKOZ / İSTANBUL
KÜÇÜKAŞCI, MUSTAFA SABRİ, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KÜTÜKOĞLU, MÜBAHAT S., Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ÖZAYDIN, ABDÜLKERİM, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZCAN, ABDÜLKADİR, Prof.Dr.
SAPAN, SÜHEYL, Dr.
CÂMİATÜ'l-MELİK SUÛD
KÜLLİYYETÜ'l-ÂDÂB
KISMÜ't-TÂRÎH
RİYAD / SUUDİ ARABİSTAN
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZCAN, AZMİ, Prof.Dr.
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
ÖZCAN, NURİ, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZCAN, TAHSİN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZDİREK, RECEP, Y.Doç.Dr.
Ş1RNAK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZEL, AHMET, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÖZEL, MUSTAFA, Y.Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZERVARLI, M. SAİT, Prof.Dr.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZGÜDENLİ, OSMAN GAZİ, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
SARI KAYA, MELİHA Y„ Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SİNANOĞLU, MUSTAFA, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
SÖNMEZ, MEHMET ALİ, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
SUBAŞI, M. HÜSREV, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SÜLÜN, MURAT, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SÜMER, FARUK, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
(MERHUM)
SÜVEYSÎ, MUHAMMED, Prof.Dr.
CÂMİATÜ TÜN İS KÜLLİYYETÜ'l-ÂDÂB
Ve'i-ULÛMİ'I-İNSÂNİYYE
TUNUS/TUNUS
ŞAHİN, HAŞİM, Y.Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZGÜVEN, H. BURCU, Y.Doç.Dr.
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞAHİN, KAMİL,
ARAŞTIRMACI-YAZAR
ANKARA
ÖZKAN, HALİT, Dr.
MERÇİL, ERDOĞAN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
NASKALI, ESKO
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
OKAY, M. ORHAN, Prof.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
OKUMUŞ, NECDET, Dr.
ARAŞTIRMACI-YAZAR
MANİSA
OKUYUCU, NAİL
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖĞÜT, SALİM, Prof.Dr.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖNGÖREN, REŞAT, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖRS, DERYA, Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
ÖZ, MEHMET, Prof.Dr.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZ, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÖZKAN, İSMAİL HAKKI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MERTOĞLU, MEHMET SUAT, Dr.
ŞENEL, ABDÜLKADİR
DEVLET KONSERVATUVARI
ÖZKAN, MUSTAFA, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ŞENSOY, SEDAT, Y.Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ŞEYBAN, LÜTFİ, Y.Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZKUYUMCU, NADİR, Prof.Dr.
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZSARI, MUSTAFA, Y.Doç.Dr.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZŞENEL, MEHMET, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZTÜRK, LEVENT, Prof.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZTÜRK, NAZİF, Dr.
eş-ŞEYH, RE'FET GANÎMÎ, Prof.Dr.
CÂMİATÜ'z-ZEKÂZÎK
MA'HEDÜ'd-DİRÂSÂT
ve'l-BUHÜSl'l-ASYAVİYYE
ZEKÂZÎK-MIS1R
TANMAN, M. BAHA, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARAKÇI, MUHAMMET, Y.Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TAŞ, AYDIN, Dr.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMACI-YAZAR
ANKARA
PARLAK, SEVGİ (M.A.)
TAŞAĞIL, AHMET, Prof.Dr.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
RIZVI, SAIYID ATHAR ABBAS, Prof.Dr.
TAVUKÇU, ORHAN KEMAL, Doç.Dr.
ULUSLARARASİ KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AUSTRALIEN NATIONAL UNIVERSITY
CANBERRA-AVUSTRALYA
(MERHUM)
TEKİNEŞ, AYHAN, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SADGROVE, PHILIP CHARLES, Dr.
DEPARTMENT of M1DDLE EASTERN
STUDIES the UNIVERSITY of MANCHESTER
MANCHESTER / İNGİLTERE
TOKER, HALİL, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOMAR, CENGİZ, Dr.
MARMARA ÜNlVERSlTESl
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOPAL, ŞEVKET, Doç.Dr.
RİZE ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TOPALOĞLU, BEKİR, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
TOPALOĞLU, NURİ, Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TOPDEMİR, HÜSEYİN GAZİ, Doç.Dr.
UĞUR, YUNUS
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ULU, ARİF, Y.Doç.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ULUDAĞ, SÜLEYMAN, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
URALER, AYNUR, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
USTA, AYDIN, Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOSUN, NECDET, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TUNCEL, METİN, Prof.Dr.
UZUN, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÜMİT, MEHMET, Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
TÜCCAR, ZÜLFİKAR, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜLÜCÜ, SÜLEYMAN, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TÜRCAN, TALİP, Prof.Dr.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TÜRKOĞLU, İSMAİL, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
UÇMAN, ABDULLAH, Prof.Dr.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÜZÜM, İLYAS, Doç.Dr.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLİĞİ
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU
WOODHEAD, CHRISTINE, Dr.
UNIVERS1TY of DURHAM
CENTRE for MIDDLE EASTERN
and ISLAMIC STUDIES
DURHAM / İNGİLTERE
YAŞAROĞLU, M. KÂMİL, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
YAVUZ, KEMAL, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YAVUZ, MEHMET, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YAVUZ, SALİH SABRİ, Doç.Dr.
RİZE ÜNlVERSlTESl
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAVUZ, YUSUF ŞEVKİ, Prof.Dr,
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAZICI, NESİMİ, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YERİNDE, ADEM, Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YETİŞ, KAZIM, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YILDIRIM, MUSTAFA, Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YILDIZ, MUSA, Prof.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
YILDIZ, SARA NUR, Dr.
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YILMAZ, METİN, Dr.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
YİĞİT, İSMAİL, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YİTİK, ALİ İHSAN, Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YURDAGÜR, METİN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YÜCEL, AHMET, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
Download

39 - İslam Ansiklopedisi