2013– 2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
MUSTAFA KEMAL ĠLKOKULU/ORTAOKULU
ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI GÜNDEMĠ
Toplantı Tarihi : 10/09/2013 Salı
Toplantı Saati : 12.30
GÜNDEM MADDELERĠ
1) Açılış ve yoklama,
2) Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
3) Toplantı yazmanlarının seçimi, (ĠKY. Md. 94)
4) Okul Müdürü Süleyman KOÇAK’ın açılış konuşması,Bir önceki öğretim yılının değerlendirmesi,
1-Başarı yönünden(SBS VE DYP başarısı dahil)
2-Disiplin yönünden
3-Rehberlik ve sosyal faaliyetler yönünden
4-Devam ve devamsızlık yönünden
5) İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin incelenmesi, değişikliklerin gözden geçirilmesi (özellikle
öğrenci kılık-kıyafet yönetmeliği değişikliği)(21.07.2012-28360 RG)
6) 1739 sayılı Milli Eğitim temel Kanunu’nun 2., 10., 11., 16., 43. Maddeleri, Etik Sözleşmesi.657
sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplinle ilgili maddelerinin değerlendirilmesi, (DMK. Md.125
a-b-c-d-e)
7) Atatürk ilke ve inkılâpları, Atatürkçü düşüncenin tüm derslerde benimsenmesi, konuların ders
defterine işlenmesi,
8)Okulda,çevrede Türkçe’nin doğru,güzel,etkili ve kurallara uygun kullanılması.
9) Öğretmenlerin görevleri ve uyulması gereken hususların görüşülmesi, nöbet, sevk ve izin
işlemlerinin nasıl yürütüleceğinin tespiti, Nöbetçi öğretmenlerin görevlendirilmesi,
(ĠKY. Md. 64), (ĠKY. Md. 66) (ĠKY. Md. 71)
10) Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar,(öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları ve
Komisyon oluşturulması)
11) Öğrenci kıyafetleri;uyulması gereken kurallar; geç kalan öğrencilerle ilgili işlemler,öğrenci izin ve
hasta sevk işlemlerinin nasıl yapılacağı,
12) Okul demirbaşlarının korunması,okul tertip düzen ve temizliği)
13) Seçmeli derslerin görüşülmesi,
14) Rehberlik çerçeve programı,
15) Sınıf rehber öğretmenlerinin seçimi,
16 ) Zümre toplantılarının nasıl yapılacağı, (ĠKY. Md. 95)
17) Okul içinde kurulacak kurulların oluşturulması,
a)Zümre başkanlarını seçimi,
b)Okul zümre başkanının seçimi,
c) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, (ĠKY. Mad. 113)
d) Öğrenci Kurulu, (ĠKY. Mad. 97)Okul öğrenci kuruluna 2 asil 2 yedek üyenin seçilmesi,
e) Okul gelişim ve yönetim ekibi, (ĠKY. Md.99), (T.D 2533, 2552, 2566)
f) Kantin ve servis denetleme kurulu, (2007/33 Genelge md. C-1) 2asil 2yedek üye seçimi,
g) Okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinin kurulması, Rehberlik Okul Yürütme Kurulu, (
Rehberlik ve PDHY. Md. 45, 47/b), (T.D. 2524)
g) Kitap ve yazı inceleme kurulu üyelerinin seçimi (Sosyal E.Ynt. Mad. 24 ) 2 asil 2 yedek üye
ğ) Satın alma komisyonu seçimi, (ĠKY. Md. 100)
seçimi
h) Okul-aile birliği denetleme kuruluna öğretmen seçimi, (Aile Bir. Yönt. Md. 11)
ı) Muayene ve Kabul Komisyonu (ĠKY. Mad.101), (Ok. Önc. EKY. Mad.40)2 asil 2 yedek üye
seçimi,
i)Sayım kuruluna 2 asil 2 yedek üye seçimi,
i) Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi Komisyonu (Okul. Kütüp. Yön. Mad.10),
(T.D. 2529)
J) Tören ve Kutlama Komisyonu (Sosyal E.Ynt. Mad. 28,) (T.D. 2569)
k) Sosyal Etkinlikler Kurulu (Sosyal. E. Ynt. Md. 8),
l) Okul Seçim ve Sandık Kurulu (Dem. Eğt. Ok. Mec. Yng. Mad. 9, 10), (T.D. 2564, 2588)
17) Belirli gün ve haftalarla ilgili görevlendirmeler,
18) Ders defteri ve yoklamanın işlenmesi,
19) Bayrak törenleri, törenlerde dikkat edilecek hususlar,
20) Sınavlar,proje ve performans görevleri,sınıf içi etkinliklerle ilgili hususlar, (ĠKY.32-40)
21) Kaynaştırma Eğitimleri ve BEP,
22)Yetiştirme kursu çalışmaları,
23) Ödevlerle ilgili işlemler,
24)Gösterimi yapılacak tiyatro vb etkinliklerin tespiti,sayısının belirlenmesi,
25) Tebliğler dergisi, resmi yazıların okunup imzalanması, (ĠKY.65)
26) Ders kitapları dışında kullanılacak yardımcı kaynakların seçiminde dikkat edilecek hususlar,
27) Öğretmen-veli ilişkisi,veli toplantıları
28) Sınıfların düzeni, okulda görülen eksiklikler,
29) Taşıma araçları
30)8. Sınıflara uygulanacak sbs sınavı ile ilgili rehber öğretmenimizin açıklamaları
31) Dilek ve temenniler.
Süleyman KOÇAK
Okul Müdürü
Download

2013– 2014 eğitim öğretim yılı öğretmenler kurulu toplantı gündemi