“İtimat kontrole mani değildir”
1
E-DEFTER
e-Defter Nedir?
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan
defterlerin elektronik ortamda;
- Oluşturulması
- Onaylanması
- Muhafaza edilmesi
- İbraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır.
Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan
defterlerde yer alması gereken bilgileri içerir.
e-Defter uygulaması ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında
kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin
elektronik ortamda tutulması , muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve
kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün
hale gelmiştir.
3
e-Defter Nedir?
E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk
Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken
bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür.
GİB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak
olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ve GİB tarafından
yayımlanan 421 Sayılı VUK Genel Tebliği ile de e-Defter düzenlemesi yapılmış
bulunmaktadır.
Bu düzenlemelerle, «Yevmiye Defteri» ve «Defter-i Kebir» ile ilgili format ve
standartlar belirlenmiştir. E-Defter düzenlemeleri, formatları ve standartları
hakkında bilgiler www.edefter.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.
4
YASAL DAYANAK
•6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
•213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
•1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği
•2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği
•2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile
Mücadele Eylem Planı
•2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi
Eylem Planı
•421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
5
Uygulamadan Kimler Yararlanabilir?
a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni
yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan
mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış
hasılatına sahip olanlar ile,
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı
listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim
yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon
TL brüt satış hasılatına sahip olanlara,
2013 takvim yılı içerisinde e-Fatura Uygulamasına, 2014 takvim yılı içerisinde de
e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
6
NE ZAMANA KADAR
Başvuru ve uygulamaya başlama için mükelleflere tanınan süreler 67 Nolu Vergi
Usul Kanunu Sirkülerinde açıklanmış olup buna göre;
e-Defter uygulamasına başvuruda bulunacak özel hesap dönemine tabi
mükelleflerin 30/11/2014 tarihine kadar e-Defter uygulamasına başvurmaları ve
Aralık ayı itibariyle e-deftere geçiş yapmaları,
e-Defter uygulamasına başvuruda bulunacak normal hesap dönemine tabi
mükelleflerin ise en geç Aralık ayı içerisinde e-Defter uygulamasına başvurmaları
ve 01/01/2015 tarihi itibariyle e-deftere geçiş yapmaları,
zorunludur.
7
ZORUNLULUĞUN SINIRI
e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler, zorunluluklarının
başladığı tarihten itibaren Yevmiye Defterlerini ve Defteri Kebirlerini e-Defter
olarak tutmak zorundadırlar. Söz konusu defterlerin e-defter yerine kağıt
ortamında tutulması imkanı bulunmamaktadır.
8
SÜREÇ
www.edefter.gov.tr internet
adresinde duyurulan format
ve standartlara uygun olarak
ve aylık dönemler itibarıyla
elektronik
defterlerini
oluşturmaya ve saklamaya
başlayacaklardır. Defterlerini
elektronik defter biçiminde
tutmaya başlayanlar, söz
konusu defterlerini kâğıt
ortamında tutamazlar.
1- Elektronik defter tutma sürecinde hesap
döneminin ilk ayının beratının alınması açılış
onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış
onayı yerine geçmektedir.
2-Aylık dönemler itibarıyla oluşturulan elektronik
defterler için, TEBLİĞDE yer alan adımları
izleyerek berat alınmak ve bunları istenildiğinde
ibraz etmek üzere muhafaza edilmek zorundadır.
3- Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın
defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki
aylara ait kayıtları içermemektedir.
9
SÜREÇ
4-Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı,
son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçmektedir.
5- Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden 3 ÜNCÜ ayın son gününe
kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalayacaklardır.
6- Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden 3 ÜNCÜ ayın son gününe
kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme
süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylayacaktır.
7- İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulacak ve bu dosyalar Elektronik
Defter Uygulaması aracılığı ile GİB’in onayına sunulacaktır.
8) GİB mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek
istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza
edilecektir.
10
SÜREÇ
Oluşturulan elektronik defterler, GİB tarafından
onaylanan beratları ile birlikte Vergi Usul
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında
geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir.
11
NASIL BAŞVURACAĞIM
12
E-defter çözümünün GİB onayı
•E-defter uygulamasında kullanılacak olan e-defter çözümünün Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından hazırlanmış çeşitli testlerden geçmiş ve yazılım uyumluluk onayı almış olma
zorunluluğu bulunmaktadır. Buna istinaden, e-defter yazılımı, kullanılan ERP ile entegre
olmayan firmalar, kullanacakları e-defter çözümünün «platform bağımsız» olarak e-defter
yazılım onayı aldığından emin olmalıdır.
•Şirketler, www.edefter.gov.tr ‘de yer alan uyumlu programlar listesini kontrol ederek,
çalışacakları e-defter yazılımının uyumluluk onayı alarak bu listede ilan edildiğinin
kontrolünü yapmış olmalıdır.
•Bu kontrole ek olarak, hatırlatmak isteriz ki uyumluluk onayı e-defter yazılımının teste
girdiği sürüme istinaden verilmektedir. Bu bağlamda, kullanılan sürüm üzerinde makul
olmayan düzeyde değişiklik yapılması durumunda, sürüm değişikliği gerekmesine yol
açabilir, bu durumda e-defter yazılım onayının yeniden alınma yükümlülüğü doğabilir.
•Bu sunumun hazırlandığı tarih itibari ile piyasada e-defter uyumluluk onayı almış 95 tane
yazılım bulunmaktadır. Bunlardan 42 tanesi «platform bağımsız» onayına sahiptir.
13
Mali Mühür veya NES
1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği, e-defter uygulamasından
faydalanmak isteyen firmaların Mali Mühüre sahip olmaları gerektiğini
belirtmektedir. Bu bağlamda, başvuru aşamasından önce firmaların
TÜBİTAK tarafından üretilmiş bir USB mali mühür (Akıllı Kart Okuycu)
temin etmeleri gerekmektedir. e-Defter uygulamasında kullanılacak Mali
Mühür Sertifikasına başvurusu, mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go
adresine üzerinden yapılmalıdır. Açılan sayfada ilgili alanlar doldurarak
başvuru gerçekleştirilir. Bu link üzerinden yapılan başvuru sadece Mali
Mühür Sertifikası için yapılan başvurudur.
Mali mühür başvurusunda, kurum adına mali mühür alacak kişinin,
şirketin Mersis kaydında yer alan kişilerden biri olması (şirketin imza
yetkililerinden biri) gerekmektedir.
14
MERSİS Bilgilerinin güncelliği
•Mali mühür başvurularını, Mersis imza yetkilileri listesinde bulunmayan bir
şirket çalışanı adına yapan mükellefler e-defter başvuruları sırasında hata
almaktadır. Dolayısıyla, e-defter başvurusu yapılmadan önce bu kişinin
Mersis’teki imza yetkilileri arasında olduğunun kontrolü önem arz etmektedir.
•Şirketinizin Mersis'teki imza yetkililerinin bilgilerinin güncellemelerini bağlı
bulunduğunuz Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurarak gerçekleştirebilirsiniz.
15
E-Defter Uygulamasına Başvuru
•E-Defter Uygulama başvurusu ayrıca https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/
internet adresi üzerinden yapılmalıdır.
• e-Defter uygulamasına başvuru esnasında, USB mali mühürün e-Defter
başvurusu yapılacak bilgisayarda takılı olması ve söz konusu bilgisayarda USB
mali mühürün kurulumunun tamamlanmış olması gerekmektedir.
• Kendi entegrasyonunu yapan firmalardan mali mühürü server’a takılı olanların
da mali mühürlerini başvurunun yapılacağı bilgisayara takmaları ve bu
bilgisayarda mali mühür kurulumunu tamamlamaları gerekmektedir. Mali
mühürün server’a takılı olması durumunda e-Defter başvurusu
tamamlanamamaktadır.
16
Başvuru Süreci
17
Başvuru Süreci
Mükellef Kimlik Bilgileri
Mükellef grupları itibariyle e-Defter başvuru formunda doldurulması zorunlu alanlar aşağıdaki şekilde olacaktır.
Tüzel Kişi Mükellefler
· Şirkete ait Vergi Kimlik Numarası (VKN)
· Şirketin Adı ve Unvanı
· e-Defter Uygulaması için GİB’ten Onaylı Uyumlu Yazılım (Bu alan çoktan seçmeli olup, anlaşılan yazılım
firmasının programının adı seçilecektir.)
· Şirketin Adresi
· Şirketin Telefon Numarası
· Şirketin Elektronik Posta Adresi (Şirketin varsa genel mail adresi; örneğin [email protected] gibi, yoksa imza
yetkililerinden birisinin mail adresi yazılması yeterli olacaktır.)
· Adı ve Soyadı (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki) (Bu bölüme imza yetkililerinden birinin adı ve soyadı
veya doğrudan GİB’le kontakta olacak kişinin adı ve soyadı yazılabilir.)
· Telefon Numarası (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki) (GİB’le kontakta olacak kişinin telefon numarası
yazılabilir.)
· Cep Telefonu (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki) (GİB’le kontakta olacak kişinin cep telefon numarası
yazılabilir.)
· Elektronik Posta Adresi (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki) (GİB’le kontakta olacak kişinin e-mail adresi
yazılmalıdır. Başvuru sonrasında bu mail adresine GİB tarafından başvurunun tamamlandığına dair onay maili
gidecektir.)
18
Başvuru Süreci
Gerçek Kişiler
· T.C. Kimlik Numarası (TCKN)
· Adı
· Soyadı
· Uyumlu Yazılım
· Adresi
· Telefon Numarası
· Elektronik Posta Adresi
· Adı (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki)
· Soyadı (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki)
· Telefon Numarası (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki)
· Cep Telefonu (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki)
· Elektronik Posta Adresi (“İrtibat Kurulacak Kişi”ye ait kısmındaki)
19
Başvuru Süreci
Kart Giriş Ekranı
•Form doldurulup kaydedildikten sonra Kart Giriş Ekranı gelecektir.
•Başvurunun bu aşamasında tüzel kişiler, USB mali mühürle (Akıllı
Kart Okuyucu) başvuruya devam etmelidir.
•Bu aşamada ilk olarak Mali Mühür bilgisayara doğru olarak takılmalıdır.
•Mali mühür bilgisayara doğru olarak takılmasını takiben, Kart Giriş
Ekranında sağ üst köşede bulunan TANIMLA butonuna basılır ve
aşağıda yer alan Kart Tanımlama ekranı gelir.
20
Başvuru Süreci
21
Başvuru Süreci
Kart Tanımlama Ekranı
Kart Tanımlama ekranında Seç butonuna tıklanır ve açılan pencereden
ilgili kartın
PKCS11'i destekleyen kütüphanesi (dll dosyası) seçilmelidir:
· Akis kartlar için akisp11.dll
· GemSafe için gclib.dll
· Siemens için siecap11.dll
· StarCOS için aetpkss1.dll
· Aladdin için eTPKCS11.dll
Örneğin akisp11.dll genellikle C:\Windows\system32 dizininde bulunmaktadır.
22
Başvuru Süreci
23
Başvuru Süreci
Kart Giriş Ekranı
•Kart dosyası kütüphane dosyası alanına aktarıldıktan sonra kart tanımlama ekranında
Kart Adı alanına bir isim atanır:
Örneğin; Akiskart/AKISKART/GemSafeKart/SiemensKart/AladdinKart vb.
•Devamında Ekle butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. Kart tanımlama işlemleri
bittikten sonra sağdaki gibi kart giriş ekranında tanımlı kartlardan son tanımlanan kart
seçilir (Bu örnekte akisp11.dll seçilmiş ve AKISKART adı atanmıştır) ve kart şifresi girilir.
•Bunun ardından Giriş butonuna tıklanır. Kart şifresi doğru biçimde girildiğinde
Sertifika Bilgileri bir sonraki sayfadaki şekilde olduğu üzere Kart Giriş Ekran’ına
yüklenecektir.
24
Başvuru Süreci
25
Başvuru Süreci
Sertifika Bilgileri
•Sertifika bilgileri yüklendikten sonra İmzala butonuna tıklanır ve böylelikle başvuru
işlemi tamamlanmış olur.
•İşlem Başarılı onay mesajı ile başvuru işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığı
anlaşılır.
•Herhangi bir hata varsa onay mesajı yerine hata mesajı ve hataya ilişkin açıklama ile
ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
•İşlemin başarılı olması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığınca başvuru formunda
belirtilen e-posta hesabına elektronik defterin ne zamandan itibaren GIB sistemine
yüklenmesi gerektiği bilgisi, başvuru evrağının pdf kopyası ve başvurunun evrak
numarası bilgileri gönderilir.
26
Başvuru Süreci
27
E-DEFTER OLUŞTURMA
28
TEŞEKKÜR EDERİZ
29
Download

e-Defter - Asil Denetim Yeminli Mali Müşavirlik