ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II PIill'EEitirn
ⅣInidurliiこ ■
24/11/2014
sayl :79400284/934.02/5655905
Konu:lhale llanl
lL MlLLi EGlTlM MODt加 しもGてヽ E
(NIEBBIS Birimi)
retim Okullarina almacak olall tCmiZlik i,9isi hiZmet allml ilc ilgili ihale
1limiz llkё Ё
umuz lntemct adresinde
ilan mctni ckte gonderilml,tir.Gё ndcrilen ilan mctninin MudurluЁ
yaylnlanmasl hususunda;
Bilgilerinizi ve gereЁ ini rica ederim.
Metin YALcIN
ll Milli EЁ itim Mudiiri
Eki:2 sayfa ilan metni
Karalnan Mah Karamalli,mcrkczi 4.Kat
ElcktЮ nik A=:wヽ vヽ V・ attOn mcb gov.tr
posta [email protected] gOV tr
Scf
Ayrintlll bilgii9in:Erdal COLAK―
Tcl:(0272)2137604‐ 200
Fよ s:(0272)2137605
ffizaileimzalanml9ttr.http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden9bb0-dad7.3l88-b0a3-39ectoduiIeteyitedilebiIir
iLKOこ RETiM OKULLARI TEMiZLiK HiZMETLERi HiZMET SATIN ALINMASI ISI
MUSTESARL=K
ilkogretim okullarr temizlik hizmetleri Hizmet sattn altnmast i5i hizmet a|mr 4734 sayrlt Kamu
ihale Kanununun 19 uncu maddesine gdre agrk ihale usulti ile ihale edilecektir. ihaleye iligkin
ayrrntrlr bilgiler agaf rda yer almaktadtr:
ihale Kayrt Numarast
:2014′ 157637
f -ida ren in
a) Adresi
:KARAMAN MAHALLESI KARAMAN ls MEREZI KAT 4 03200
b) Telefon ve faks numarasl
:2722137607… 2722137605
c) Elektronik Posta Adresi
1 [email protected] 90V tr
g) ihale dokUmanrnrn gorulebilece$i
i httpsi〃
AFYONKARAHISAR MERKEZ/AFYONKARAHISAR
ekap klk gov tr/EKAP/
internet adresi
Z-inale konusu hizmetin
a) Niteli$i,
tUrU
ve miktart
: ilimiz Merkezinde ve ilgelerde bulunan MUdUrlU$UmUze
ballr ilkO$retim
Okullarrna 01 OCAK 20'15 ile 12 HAZIRAH 2015 tarihleriarast 70
(Yetmig) iggi ile (162 gun) 5 ay 12 gUn Malzemesiz olarak GenelTemizlik
Hizmetialrmr
igi
Ayrrntrh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokUmant iginde bulunan idari
gartnameden ulagrlabilir.
b) Yaprlaca$r yer
: ilimiz ilk6$retim okullart
c) SUresi
: ige baglama tarihi01.01.2015, igin bitig tarlhi 12.06.2015
3- ihalenin
a) Yaprlaca!r yer
:Karaman Mah.Karaman l,Merkezi 4 kat Merkez Afyonkarahisar
b) Tarihi ve saati
i17.12.2014‐ 10:30
ihaleye katrlabilme gartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik de$erlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katrlma gartlarr ve istenilen belgeler:
4.L.t. Mevzuatl gere$i kayrtlr oldulu Ticaret ve/veya Sanayi Odasr veya Meslek Odasr Belgesi;
4.1.1.1. Gergek kigi olmast halinde, kayrtlr oldufu ticaret ve/veya sanayi odasrndan ya da ilgili
C.
meslek odastndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu!u yrlda alrnmrg, odaya kayrtlr
oldu$unu gosterir belge,
4.t.L.2. Ttizel kigi olmast halinde, ilgili mevzuatr geref i kayrtlr bulundufu ticaret ve/veya sanayi
odastndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu!u yrlda alrnmrg, tr.izel kigili!inin odaya kayrtlr
oldu$unu gosterir belge,
4.L.2, Teklif vermeye yetkili oldu$unu gosteren imza Beyannamesi veya imza Sirkrileri;
4.L.2.I. Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.L.2.2. Ttizel kigi olmast halinde, ilgisine gore tuzel kigilifinin ortaklan, riyeleri veya kurucularr
ile ttizel kigili$in yonetimdeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamtntn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin tr.imrlnr.l
gdstermek tizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarr gosteren belgeler ile trizel kigili$in
noter tasdikli imza sirkuleri,
.
4.L.3. $ekli ve ieeri!i idari $artnamede belirlenen teklif mektubu.
4,L.4, $ekli ve igeri!i idari $artnamede belirlenen gegici teminat.
4.1.5 ihale konusu igin tamamr veya bir krsmr alt ytiklenicilere yapttrllamaz.
4,1.6 Trizel kigi tarafrndan ig deneyimini gdstermek uzere sunulan belgenin, trizel kiSililin
yarrsrndan fazla hissesine sahip orta!rna ait olmasr halinde, ticaret ve sanayi odast/ticaret
odast
brinyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarr veya yeminli mali mtigavir ya da serbest
muhasebeci mali mugavir tarafrndan ilk ilan tarihinden sonra dtizenlenen ve dtlzenlendi!i tarihten
geriye dof ru son bir yrldrr kesintisiz olarak bu gartrn korundu!unu gosteren, standart forma
uygun belge,
4.2. Ekonomik ve maliyeterlige iligkin belgeler ve bu belgelerin taglmast gereken kriterler:
idare tarafrndan ekonomik ve mali yeterli$e iligkin kriter belirtilmemigtir.
4.3. Meslekive Teknik yeterlige iligkin belgeler ve bu belgelerin tagtmasl gereken kriterler:
a.3.1. iE deneyimini gdsteren belgeler:
Son be9 yrl iginde bedel igeren bir s0zlegme kapsamrnda kabul iglemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
50 oranrndan az olmamak Uzere, ihale konusu ig veya benzer iglere iligkin ig deneyimini gdsteren belgeler veya
teknolojik UrUn deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer i9 olarak kabul edilecek igler:
4.4.1.
Resmi ve kamu kuruluglarr ile Ozel kuruluglara yaprlan her tUrlU genel temizlik igi
5.Ekonomik agrdan en avantajlr teklif sadece fiyat esasrna gore belirlenecektir.
e. ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir.
7. Ihale dokrlmantntn gorulmesi ve sattn altnmast:
7.1. ihale dokuimanr, idarenin adresinde g6rrilebilir ve 50 TRY (Trirk Lirasr) kargrlr$r Milli Editim
Mridrirlti!ti (il ozel idaresi Mali Hizmetler Mridrlrlrj!rl) adresinden satrn altnabilir.
Z.Z. ihaleye teklif verecek olanlarrn ihale dokrimanrnr satrn almalart veya EKAP tlzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
il
Milli Egitim Mridurlti!u Destek Hizmetleri 86lumri
Merkez AFYONKARAHISAR adresine elden teslim edilebilece!i gibi, aynt adrese iadeli taahhtitlu
posta vasttastyla da gonderilebilir.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
f . istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar rizerinden vereceklerdir. ihale sonucu uzerine ihale yaprlan
istekliyle, her bir ig kaleminin miktarr ile bu kalemler igin teklif edilen birim fiyatlartn Carptml
sonucu bulunan toplam bedel tizerinden birim fiyat sdzlegme imzalanacakttr,
Bu ihalede, igin tamamt igin teklif verilecektir.
1O. istekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'rinden az olmamak uzere kendi belirleyecekleri tutarda
gegici temi nat vereceklerdi r.
11. Verilen tekliflerin gegerlilik sr.iresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gtintidur.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Di$er hususlar:
Teklifi srnrr deferin altrnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine gore agtklama
istenecektir,
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 24/11/2014 tarih ve 5655905 sayılı