T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON BİRİMİ
MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
2014 – 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM ELEMANI
DEĞİŞİMİ
BAŞVURU DUYURUSU
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın başlatmış olduğu Mevlana Değişim Programı kapsamında
Üniversitemizin yurtdışındaki üniversitelerle yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde 30 Mart -14
Nisan 2014 Tarihleri arasında program duyurusu yapılıp, 15-22 Nisan 2014 tarihleri arasında öğretim
elemanlarının başvuruları alınacaktır.
Erasmus Programı’na dâhil olan 33 ülkedeki yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı’nın
kapsamı dışında tutulmaktadır.
Öğretim Elemanı Değişimi
Öğretim elemanı hareketliliği kapsamı ve süresi:
1. Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında
görev yapan tüm öğretim elemanları, öğretim elemanı hareketliliğine katılabilirler. Bu hareketlilik, bir
yükseköğretim kurumunda görevli öğretim elemanın bir başka yükseköğretim kurumunda
gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.
2. Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde
bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay olabilir.
3. Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık 5 iş günü ve
toplam 6 (altı) saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat
olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması
durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda
değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana
Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.
4. Yapılacak değişim faaliyetlerinin 31 Ağustos 2015 tarihine kadar gerçekleştirilmiş olması
gerekmektedir.
5. Mevlana Değişim Programı’na katılmaya hak kazanan ve mazeretsiz olarak değişime katılmayan
öğretim elemanları üç yıl içerisinde bu programdan faydalanmak için bir daha başvuruda
bulunamazlar.
NOTLAR:
1. Öğretim Elemanı Değişim Programı’ndan faydalanacak olan akademik personelin, Kırıkkale
Üniversitesi’nde resmi olarak ders verme yükümlülüğü bulunması gerekmektedir.
2. Araştırma Görevlileri, ders verme faaliyetlerinde bulunamayacakları için Öğretim Elemanı
Değişimi’nden faydalanamazlar. Ancak Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olarak Öğrenci
Değişimi’ne başvurabilirler.
Başvuru Tarihleri ve Şartları:
1. Öğretim Elemanı Değişimi ilanı 30 Mart 2014 – 14 Nisan 2014 tarihler arasında duyuruda olup
başvurular 15 - 22 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Başvuru yapılmadan önce http://abofisi.kku.edu.tr/mevlanaanlasmalar.html adresindeki
Protokolümüz olan üniversite listesi incelenerek, değişimin planlandığı üniversite ile ikili protokol
olup olmadığı kontrol edilmelidir.
3. Programa başvuruda bulunmak isteyen tüm öğretim elemanlarının, 15-22 Nisan 2014 tarihleri
arasında aşağıdaki belgeleri Kırıkkale Üniversitesi, Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi – Mevlana
Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.
Başvuru Belgeleri:
1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu
2- İş planı
3- Fotoğraf (1 adet)
Başvuru Belgesi için: http://abofisi.kku.edu.tr/mevlanaformvedokumanlar.html
NOT: Başvuru formları bilgisayar ortamında doldurularak çıktısı alınıp imzalanacaktır. Aksi takdirde
bilgisayar ortamında doldurulmayan belgeler kabul edilmeyecektir.
Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler:
Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına ders verme
hareketliliği kapsamında gönderilecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler kapsamında 2547
sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi 1’inci paragrafı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu esas alınarak
hazırlanan tutarlara uygun olarak, yevmiye, ulaşım gideri, aylık sağlık sigortası ödenmesi uygun
görülmüştür.
Hibe miktarları için:
http://abofisi.kku.edu.tr/mevlanaformvedokumanlar.html
Önemli Bilgilendirme:
2014-2015 Akademik yılı için YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilecek olan toplam bütçe henüz
belli olmadığı için Kırıkkale Üniversitesi, Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi tarafından YÖK’e
gönderilecek listede yer alacak olan öğretim elemanları “aday öğretim elemanı” statüsünde olacaktır.
Başvuru yapan öğretim elemanlarının yurtdışında kalacakları süreler için gerekli hibeler YÖK’ten talep
edilecek olup, Üniversitemize ayrılan bütçe dâhilinde öğretim elemanlarının hibeleri karşılanacaktır.
Seçim Takvimi:
30 Mart 2014 Duyuruların başlaması
14 Nisan 2014 Duyuruların bitişi
15– 22 Nisan 2014 Başvuruların Alınması
24 Nisan – 2 Mayıs 2014 Başvuruların Değerlendirilmesi
5 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının YÖK'e İletilmesi
12 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması (YÖK tarafından)
İLETİŞİM
Kırıkkale Üniversitesi
Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi, Mevlana Kurum Koordinatörlüğü
71450 Yahsihan, Kırıkkale/Türkiye
Tel-Fax:+90 318 357 3743
Email: [email protected], [email protected]
Download

tc kırıkkale üniversitesi dış ilişkiler ve ab koordinasyon birimi