Sayı : YATIRIM.YYMMS.219/16
Konu : 2014 İade Hadleri
23.04.2014
YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik
Sirküleri1-2014/16
Maliye Bakanlığınca yapılan güncellemelere göre 2014 yılı için geçerli olan iade hadleri
aşağıdaki gibidir:
KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ
(2014)
1
İade Hakkı
Doğuran İşlem
1 11 / 1 - a Mal
İhracı
Teminatsız ve
Raporsuz
Nakit İade
Sınırı
4.000.- TL.
84 No.lu
Tebliğ
4.000.- TL.
11 / 1 - a
2
84 No.lu
Hizmet İhracı
Tebliğ
4.000.- TL.
11 / 1 - b Yolcu
3
84 No.lu
Beraberi
Tebliğ
11/1-b
4 Taşımacılık,
fuar, panayır
5
1
11 / 1 - c
Kendi Borçlarına
Mahsup Sınırı
Mal veya
YMM Tasdik
Hizmet Satın YMM
Raporu İle İade
Aldığı
Tasdik
Sınırı (Tam
Teyit
Mükelleflerin Raporu
Tasdik
Yapılan
Vergi
ile İade
Sözleşmesi
Belgeler
Borçlarına
Alma
İmzalamayanlar
Mahsup
Hakkı
için)
İmkanı
Sınırsız ( SSK-ithalat
nedeniyle doğan
Yok
vergi borcu ) 28, 84,
86,107 No.lu Tebliğ
Sınırsız ( SSK-ithalat
nedeniyle doğan
vergi borcu )
Yok
28,84,86,107 No.lu
Tebliğ
Sınırsız ( SSK-ithalat
nedeniyle doğan
vergi borcu )
Yok
28,84,86,107 No.lu
Tebliğ
1.000.- TL.
90 No.lu
Tebliğ
Yok
4.000.- TL.
84 No.lu
Tebliğ
Sınırsız ( SSK-ithalat
nedeniyle doğan
Yok
vergi borcu )
28,84,86,107 No.lu
Yok
VAR
G.B.
407.000.- TL.
Teyidi
37 No.lu YMM
Teminat
Tebliği
Mektubu
VAR
DAB
407.000.- TL.
Teyidi
37 No.lu YMM
Teminat
Tebliği
Mektubu
VAR
DAB
106.000.- TL.
Teyidi
37 No.lu YMM
Özel
Tebliği
Fatura
Yok
Yok
VAR
G.B.
407.000.- TL.
Teyidi
37 No.lu YMM
Teminat
Tebliği
Mektubu
Teminat
Mektubu
Sirkülerimizle vermiş olduğumuz bilgiler belli bir konu(lar) veya haber(ler)in detaylı açıklaması olmayıp, genel
çerçevede bilgi ve fikir vermek amaçlıdır. Bu sebeple; muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya
diğer türlü profesyonel bağlamda önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda;
konusuna hakim profesyonel bir danışmanlık olan YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik ile irtibata geçiniz.
Tebliğ
Sınırsız
73,81,83,86,107
200.- TL. 73
6 13 / a
No.lu Tebliğ (SSK- Yok
No.lu Tebliğ
ithaat nedeniyle
doğan vergi borcu)
Sınırsız 81,83,86,107
4.000.- TL.
7
No.lu Tebliğ (SSK13 / b
73,93 No.lu
Yok
ithaat nedeniyle
Tebliğ
doğan vergi borcu)
Sınırsız
13 / c Araçlar 200.- TL.
73,81,83,86,107
8 (Petrol
73,93 No.lu No.lu Tebliğ (SSK- Yok
Aramaları)
Tebliğ
ithaat nedeniyle
doğan vergi borcu)
VAR
407.000.- TL.
Teminat
37 No.lu YMM
Mektubu
Tebliği
VAR
407.000.- TL.
Teminat
37 No.lu YMM
Mektubu
Tebliği
Yok
Yok
VAR
407.000.- TL.
Teminat
37 No.lu YMM
Mektubu
Tebliği
13/c Rafinaj
4.000.- TL.
Faaliyetlerinde
10
93 No.lu
İstisna
Tebliğ
Uygulaması
VAR
407.000.- TL.
Teminat
37 No.lu YMM
Mektubu
Tebliği
11 13 / d
VAR
407.000.- TL.
Teminat
37 No.lu YMM
Mektubu
Tebliği
VAR
407.000.- TL.
Teminat
37 No.lu YMM
Mektubu
Tebliği
VAR
407.000.- TL.
Teminat
37 No.lu YMM
Mektubu
Tebliği
VAR
407.000.- TL.
Teminat
37 No.lu YMM
Mektubu
Tebliği
Yok
Yok
VAR
407.000.- TL.
Teminat
37 No.lu YMM
Mektubu
Tebliği
9
Miktarına
bakılmaksızın
13/c Altın
teminat
Gümüş, Platin mektubu,
Arama İşletme inceleme raporu
Zenginleştirme veya YMM
raporu 93, 107
No.lu Tebliğ
12 13/e
13 13/f
14 14
15 15 / 1-a
16 15 / 1 - b
Miktarına
bakılmaksızın
teminat mektubu,
Yok
inceleme raporu veya
YMM raporu 93, 107
No.lu Tebliğ
Sınırsız
73,81,83,86,93,107
No.lu Tebliğ (SSK- Yok
ithaat nedeniyle
doğan vergi borcu)
Sınırsız
200.- TL. 72, 73,81,83,86,107No.lu
73 No.lu
Tebliğ (SSK-ithalat Yok
Tebliğ
nedeniyle doğan
vergi borcu)
Sınırsız
4.000.- TL. 73,81,83,86,107No.lu
93 No.lu
Tebliğ (SSK-ithalat Yok
Tebliğ
nedeniyle doğan
vergi borcu)
Sınırsız
4.000.- TL. 73,81,83,86,107
93 No.lu
No.lu Tebliğ (SSK- Yok
Tebliğ
ithalat nedeniyle
doğan vergi borcu)
Sınırsız
1.000.- TL. 50,81,83,86,107
81,92 No.lu No.lu Tebliğ (SSK- Yok
Tebliğ
ithalat nedeniyle
doğan vergi borcu)
Sınırsız
200.- TL.
73,81,83,86,107
73,92 No.lu No.lu Tebliğ (SSK- Yok
Tebliğ
ithalat nedeniyle
doğan vergi borcu)
Sınırsız
200.- TL.
10,81,83,86,107
73,92 No.lu No.lu Tebliğ (SSK- Yok
Tebliğ
ithalat nedeniyle
doğan vergi borcu)
Teminat
Mektubu
Teminat
Mektubu
17
29 / 2
4.000.- TL.
İndirimli Oran 74 No.lu
( Yıllık İade ) Tebliğ
29 / 2
İndirimli Oran
Nakit İade
(Aylık
18
Yok
Mahsuben
İade)
29/2 İndirimli
Orana Tabi
Malların İhraç
Amaçlı Teslimi
(Dış tic. ser. şti,
sektörel dış tic.
19 şti., yarıdan
fazla hissesine Nakit İade
sahip oldukları Yok
şirketlere kendi
hisselerinin
yarısından
fazlasına sahip
olan
mükelleflere
teslimde) (aylık)
29/2 İndirimli
Or. Tabi
Malların İhraç
Amaçlı Tesl.(Dış
tic. ser. şti,
sektörel dış tic.
şti., yarıdan
4.000.- TL.
20 fazla hissesine
99 No.lu
sahip oldukları
şirketlere kendi Tebliğ
hisselerinin
yarısından
fazlasına sahip
olan
mükelleflere
teslimde) (yıllık)
29/2 İndirimli
Oran (Tekstil
21
Konfeksiyon
İşlerinde
Fason Hizmet)
4.000.- TL.
81,83,86,99 ve 101
No.lu Tebliğ (SSKithalat nedeniyle
doğan vergi, elektrik,
doğalgaz borcu )
Elektrik ve
doğalgazın %51'i
veya daha fazlası
Kamuya ait
kuruluşlardan temin
edilmesi şartıyla
4.000.- TL.
81,83,86,99 ve 101
No.lu Tebliğ (SSKithalat nedeniyle
doğan vergi, elektrik,
doğalgaz borcu )
Yok
Elektrik ve
doğalgazın %51'i
veya daha fazlası
Kamuya ait
kuruluşlardan temin
edilmesi şartıyla
VAR
814.000.- TL.
Teminat
37 No.lu YMM
Mektubu
Tebliği
VAR
Teminat
Mektubu
SINIRSIZ
81,83,86,99 ve 101
No.lu Tebliğ (SSKithalat nedeniyle
doğan vergi, elektrik,
doğalgaz borcu )
Yok
Elektrik ve
doğalgazın %51'i
veya daha fazlası
Kamuya ait
kuruluşlardan temin
edilmesi şartıyla
VAR
Yok
4.000.- TL. 99 ve101
No.lu Tebliğ (SSKithalat nedeniyle
doğan vergi, elektrik,
doğalgaz borcu )
Elektrik ve
Yok
doğalgazın %51'i
veya daha fazlası
Kamuya ait
kuruluşlardan temin
edilmesi şartıyla
VAR
814.000.- TL.
Teminat
37 No.lu YMM
Mektubu
Tebliği
Yok
Yok
Miktarına
bakılmaksızın Miktarına
vergi
bakılmaksızın vergi
inceleme
inceleme raporuz
raporuz (107 (107 no.lu Tebliğ)
no.lu Tebliğ)
Yok
Yok
9 Atık Kağıt,
22 Hurda Plastik,
Hurda Metal
9 Pamuk,
Tiftik, Yün ve
Yapağı ile
23 Ham Post ve
Deri
Teslimlerinde
Tevkifat
9 Büyük ve
Küçükbaş
Hayvanların
24 Etlerinin
Teslimlerinde
Tevkifat
9, 91, 95, 96
25 Seri No.lu
KDV Tebliği
ile Getirelen
Tevkifatlar
2.000.- TL.
72,92 No.lu
Tebliğ
Sınırsız 53,58,
81,86,107 No.lu
Tebliğ
Yok
VAR
407.000.- TL.
Teminat
37 No.lu YMM
Mektubu
Tebliği
4.000.- TL.
107 No.lu
Tebliğ
Sınırsız
28,84,86,107 No.lu
Tebliğ (SSK-ithalat
nedeniyle doğan
vergi borcu)
Yok
VAR
407.000.- TL.
37 No.lu YMM Yok
Tebliği
4.000.- TL.
108 No.lu
Tebliğ
Sınırsız
28,84,86,107 No.lu
Tebliğ (SSK-ithalat
nedeniyle doğan
vergi borcu)
Yok
VAR
407.000.- TL.
37 No.lu YMM Yok
Tebliği
Miktarına
bakılmaksızın
teminat
mektubu ve
inceleme
raporu 91
No.lu Tebliğ
(Yapım
işlerinde
1.000.-- TL.'yi
aşan iadelerde
YMM raporu
ibrazı ile 96
No.lu Tebliğ)
1.000. - TL. 95 No.lu
Tebliğ Aşan kısım
teminat mektubu ve
inceleme raporu 91,
95 No.lu Tebliğ
(Yapım işlerinde
YMM Raporu 95
No.lu Tebliğ ile)
Limit ne
olursa olsun
teminat
mektubu ve
inceleme
raporu 91,
95 No.lu
Tebliğ
Yapım
işlerinde
YMM
407.000.- TL.
raporu
Teminat
37 No.lu
96 No.lu
Mektubu
YMMM Tebliği
Tebliğ
(Mahsup
ve nakit)
Mükelleflerimize önemle rica olunur.
YATIRIM
Yeminli Mali Müşavirlik
Ahmet GÜZEL & Yavuz DAĞLI
Yeminli Mali Müşavir
Mücahitler Mh 9 No'lu Sk. Güneş İş Mrk
K:4 No: 22 Şehitkamil/Gaziantep
www.yatirimymm.com - [email protected]
Tlf
: (342) 220 50 15 Faks: (342) 220 50 16
GSM : (532) 169 28 33 - (505) 681 25 99
Download

Dosyayı İndir - YATIRIM Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim