2014 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
Ö.D.A. NO:6
25.02.2014 19:21:35
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Bilgilendirme politikası revizyonu hk.
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının, ekte yer aldığı şekilde
güncellenmesine ve 28.03.2014 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
Revize edilmiş Bilgilendirme Politikasına şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.
Ö.D.A. NO:5
25.02.2014 19:02:10
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
2014 yılı için denetçi seçimi hk.
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketimizin 2014 faaliyet dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Ö.D.A. NO:4
25.02.2014 18:58:12
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Kar dağıtım politikası revizyonu hk.
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca; Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının, ekte yer aldığı şekilde güncellenmesi için
28.03.2014 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Revize edilmiş Kar Dağıtım Politikasına şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir.
Ö.D.A. NO:3
25.02.2014 18:48:16
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon
232 - 6161240
Faks
232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk
Karar Tarihi
25.02.2014
Genel Kurul Türü
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Tarihi ve Saati
28.03.2014 13:30
Adresi
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa İZMİR
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden
dolayı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında
yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına
sunulması,
7. 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç
payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin
görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı
"Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ
gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu
Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim
Kuruluşu'nun onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği
kapsamında yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel
Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında
pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından
2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i
ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin
bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve
396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim
Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu
teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler
hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz, 25.02.2014 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimiz 2013 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının
28 Mart 2014 tarihinde saat 13:30'da İzmir Aliağa'daki Şirket Merkezinde yapılmasına ve toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde
belirlenmesine karar vermiştir.
Söz konusu Olağan Genel Kurul vekaletname örneği ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.
Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel
Kurul'un onayına sunulması,
7. 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim
Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları"
hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim
Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası"
hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara
bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6)
maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin
verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine
vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Temenniler ve kapanış.
Ö.D.A. NO:2
17.02.2014 14:14:41
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Mali Tablonun Hesap Dönemi
:
01.01.2013-31.12.2013
Mali Tablonun Verildiği Otorite
:
VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
:
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
:
17.02.2014
EK AÇIKLAMALAR:
ŞİRKETİMİZİN 01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİNE AİT GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULAN VE SERMAYE PİYASASI
MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEYEN GELİR TABLOSU EKTE SUNULMUŞTUR.
Ö.D.A. NO:1
03.02.2014 08:42:11
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa-İzmir
Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 12 40 - 0-232- 616 12 48 (Faks)
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
0-232- 616 61 27 - 0-232- 616 47 64 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
İştirakimiz Petlim Limancılık AŞ hk.
AÇIKLAMA:
21.11.2013 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz; %100 iştirakimiz olan Petlim Limancılık AŞ ("Petlim") ile ilgili olarak, hisse devri de dahil
olmak üzere stratejik finansal opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Goldman Sachs International ve SOCAR Turkey
Enerji A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır.
Download

2014 yılı petkim özel durum açıklamaları