M E K A TR O N İK Mİ" HK.VDİSl.İOl HOI İ M İ
2014-2015 G İ Z YARIYILI ARA SINAV PRO G RA M I
tl0ıw-l l “
0 1 .11.2014
I l '“ - I 3 "
( ımıartesi
ı V ’- i s “ ’
15“’-17""
I 71*. | <)"*’
02.11.2014
l’a /a r
ı r w- u !*’
u ’M s “ ’
15*17“
17"-1 *>*“’
08-w-10“ ’
10“ 12“°
I j ' ”'-1500
-IHI ._(*)
04.11.2014
l’aza itesi
1
M atem atik 1
D 101 -D 102-1)103-1) HI4-D105-1)201 i >202-D203-D204-1)205-1) 206-D301D302-D303-D304-l)305-l)306-B1041U05-BI06-I1204-11205-B304-B305
11
111
M alzem e Bilimi
SİM e m MiKİelleme ve Simülasvonu
B304-B305
B304-B305
1
II
Türk Dili 1 - Teine! Bilgisayar
D iferansiycl Denklem ler
M ERKEZİ
B304-B305
111
1
11
E lek tıo m ek an ik E nerji Dönüşüm Sistemleri
Y abancı Dil 1 - A tatürk İlkeleri \e İnkılap Tarilıi-1
Nesneve Yönelik Program lam a
B304-B305
M ER K EZİ
B304-B305
17"“- 1«)“
04.1 1.2014
Salı
08“ -10“
10™-12'*“
13“ 15°"
15IK'. 17m
17™. I*)00
00'*'-1 1“
n5.11.2014
(, .ırşaııılıa
0(,.11.2014
Perşembe
07.11.2014
uma
(
İ l “ -!.!“
13“ -15“
7“
17cu.I(J,»
09“ 11*
i r - 1 3 '" '
13“ -15™
15™. 17™
17*'. I«)0“
0 9 * -l 1™
İ l “ - O 0“
14“ - I(ı,W
16'"'-IS00
1
111
F i/ik 1
D 1(11 -D 102-1) 103-1) 104-1) 105-1)201 1)202-1)203-0204-1)205-1)206-1)301D3t)2-D303-D304-D305-I)306-B104B105-B106-B204-B205-B304-B305
Isı T ran sfe ri
B304-B305
1
M ckalronik M ühendisliğine G iriş
B304-B305
11
Devre Analizi
B304-B305
İH
N üm erik Analiz
B304-B305
1
11
G enel K inısa
Statik
B304-B305
B304-B305
11
II
B ilgisayar Destekli T asarım
1 AB 1-1 A112
Bilgisayar Destekli T asarım
III
Mikı nişlem ciler
EABI-1 AB2
B304-B305
17"“-19™
İlk. 11.2014
( ıııuartcsi
no'“'- i l 9"
İl""-!.}“
1)"“-15"°
15"“-17™
,->"".10“
00"“-1 1""
00.1 1.2014
l’a /a r
ı r-i3 “
1V’-ıo'"’
1
111
1 iııeer ("ehir
D101-I) 1112-1)103-1) 104-1)105-1)201I) 202-D203-D204-1)205-1)206-1)3011)302- D 303-D 304-1)305-1)306- H 1114U105-B204-B205-B304
B304-B305
M ckalronik Yapı Elem anları
1(“ -1,SM -ı
ı oî®"-'
) id. l)(K.l)r. M. l\îh>»rArA4«£I2N
Bölüm Başkanı
/
Prof. Dr,
Download

1 V