İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN EYLÜL AYI KÜMÜLATİF BÜTÇE GELİRLERİ
E K O D
GELİR TÜRÜ
EYLÜL 2014
529.989.145,40
642.204.724,45
21,17
Gelir Vergisi
529.989.145,40
642.203.831,25
Beyana Dayanan Gelir Vergisi
14.796,06
17.023,58
Gelir Vergisi Tevkifatı
529.974.349,34
642.186.807,67
Kurumlar Vergisi
0,00
893,20
Kurumlar Vergisi Tevkifatı
0,00
893,20
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
123.731,22
293.401,41
Veraset ve İntikal Vergisi
123.731,22
293.401,41
Veraset ve İntikal Vergisi
123.731,22
293.401,41
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
1.581.825.439,36 1.876.363.084,09
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
16.270.692,58
34.622.068,89
Beyana Dayanan KDV
7.744,03
52.533,54
Tevkif Suretiyle Kesilen KDV
16.262.948,55
34.569.535,35
Özel Tüketim Vergisi
1.565.554.746,78 1.841.741.015,20
Petrol ve Doğalgaz Ürünleri
665.994,52
1.032.903,18
Motorlu Taşıt Araçları
9.488.739,77
10.769.077,91
Alkollü İçkiler
51.764.755,07
71.808.493,55
Tütün Mamülleri
29.283,99
15.180,08
Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar
1.503.605.973,43 1.758.115.360,48
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden
14.811.001.017,75 17.571.571.317,84
Alınan Vergiler
Gümrük Vergileri
1.857.449.101,64 2.254.589.883,51
Gümrük Vergileri
1.029.525.721,11 1.256.622.465,51
Ek Mali Yükümlülük
827.923.380,53
997.967.418,00
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
12.929.439.107,14 15.275.379.193,04
İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
12.929.439.107,14 15.275.379.193,04
Diğer Dış Ticaret Gelirleri
24.112.808,97
41.602.241,29
Diğer Dış Ticaret Gelirleri
24.112.808,97
41.602.241,29
Damga Vergisi
148.575.671,43
164.928.566,21
Damga Vergisi
111.330.871,61
128.075.432,21
Damga Vergisi
111.330.871,61
128.075.432,21
Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga
37.244.799,82
36.853.134,00
Vergileri
Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga
37.244.799,82
36.853.134,00
Vergileri
Harçlar
89.108.817,08
82.721.069,94
Yargı Harçları
2.220,50
1.949,36
Ticaret Sicil Harçları
925,95
54,76
Diğer Yargı Harçları
1.294,55
1.894,60
Tapu Harçları
0,00
2.096,18
Tapu Harçları
0,00
2.096,18
Pasaport ve Konsolosluk Harçları
61.255.335,72
53.765.842,39
Pasaport ve Konsolosluk Harçları
61.255.335,72
53.765.842,39
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma
151.726,98
161.258,02
Harçları
Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma
151.726,98
161.258,02
Harçları
Trafik Harçları
0,00
511,50
21,17
15,05
21,17
1 0 0 0 Vergi Gelirleri
1 1 0 0 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
2
2
0
1
1
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
1
3
0
2
0
0
1
0
0
1
2
0
1
2
3
4
6
1 4 0 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
1
1
1
2
2
3
3
0
1
1
0
1
2
0
1
0
1
0
0
1
1 5 2 0
1 5 2 1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
0
1
1
1
4
4
5
5
0
0
1
99
0
1
0
1
1 6 7 0
1 6 7 99
1 6 8 0
EYLÜL
DEĞİŞİM %
17.179.750.669,96 20.338.099.034,39
18,38
EYLÜL 2013
137,13
137,13
137,13
18,62
112,79
578,37
112,57
17,64
55,09
13,49
38,72
-48,16
16,93
18,64
21,38
22,06
20,54
18,14
18,14
72,53
72,53
11,01
15,04
15,04
-1,05
-1,05
-7,17
-12,21
-94,09
46,35
-12,23
-12,23
6,28
6,28
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
9
9
9
8
9
9
9
0
1
1
1
0
1
99
0
0
1
Trafik Harçları
Diğer Harçlar
Yurtdışı Çıkış Harcı
Diğer Harçlar
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
Kaldırılan Vergi Artıkları
Kaldırılan Vergi Artıkları
0,00
27.699.533,88
27.249.218,48
450.315,40
19.126.847,72
37.086,93
37.086,93
511,50
28.789.412,49
28.298.360,35
491.052,14
16.870,45
8.576,78
8.576,78
3,93
3,85
9,05
-99,91
-76,87
-76,87
1 9 9 0 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
19.089.760,79
8.293,67
-99,96
1 9 9 99 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler
19.089.760,79
8.293,67
-99,96
544.855.658,26
179.606.226,07
176.016.812,92
643.019.795,32
160.130.961,42
158.377.770,23
18,02
-10,84
-10,02
234.030,82
251.316,50
7,39
0,00
83.284.191,10
1.014,00
648,66
2.025,00
91.346.025,06
8.436,25
525,00
9,68
731,98
-19,06
11.552.805,00
7.412.509,98
-35,84
6.312.519,50
6.070.861,50
20.244.138,30
6.625.938,00
6.582.693,50
20.144.108,10
4,97
8,43
-0,49
18.690,00
83.115,00
344,70
24.456.641,50
23.424.262,53
417.010,01
3.589.413,15
171,00
2.320,00
1.468.572,42
1.944.083,89
167.437,14
6.828,70
13.046.360,00
12.823.133,00
51.584,84
1.753.191,19
0,00
3.335,00
89.356,26
1.432.967,04
215.175,81
12.357,08
-46,66
-45,26
-87,63
-51,16
-100,00
43,75
-93,92
-26,29
28,51
80,96
19.015,90
85.496,24
349,60
19.015,90
85.496,24
349,60
19.015,90
12.272,93
-35,46
0,00
52.338,56
0,00
20.884,75
3.439,24
3.439,24
3.439,24
1.820.565,62
1.820.565,62
1.820.565,62
211.087.047,37
211.087.047,37
17.005,23
17.005,23
17.005,23
0,00
0,00
0,00
231.310.169,54
231.259.592,97
3 0 0 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3 1 0 0 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
3 1 1 0 Mal Satış Gelirleri
3 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
9
3 1 1 10
3 1 1 11
3 1 1 12
3 1 1 13
Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri
Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri
Diğer Değerli Kağıt Bedelleri
Pasaport Satış Bedeli
Yabancılar İçin İkametgah Tezkereleri
Sat.Bed.
Nüfus Cüzdanı Satış Bedeli
Aile Cüzdanı Satış Bedeli
Sürücü Belgesi Satış Bedeli
3 1 1 14 Sürücü Çalışma Belgesi (Karne) Satış Bedeli
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
15
16
99
0
2
3
8
13
43
99
Motorlu Araç Trafik Belgesi Satış Bedeli
Motorlu Araç Tescil Belgesi Satış Bedeli
Diğer Mal Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Muayene, denetim ve kontrol ücretleri
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri
Yol, Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri
Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri
Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedeli
Diğer hizmet gelirleri
Malların kullanma veya faaliyette bulunma
3 2 0 0
izni gelirleri
Malların kullanma veya faaliyette bulunma
3 2 1 0
izni gelirleri
3 2 1 3 Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat Bedeli
3 2 1 28 Arabuluculuk Sicil Gelirleri
Malların kullanma veya faaliyette bulunma
3 2 1 99
iznine ilişkin diğer gelirler
3 3 0 0 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
3 3 1 0 Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri
3 3 1 3 Yeniden Değerlendirme Farkları
3 4 0 0 Kurumlar Hasılatı
3 4 1 0 Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı
3 4 1 99 Diğer
3 5 0 0 Kurumlar Karları
3 5 1 0 Döner Sermayeler
394,45
394,45
394,45
-100,00
-100,00
-100,00
9,58
9,56
3 5 1 1
Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi
Hasılatından Aktarmalar
Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından
Aktarmalar
Diğer kurumlar karları
Diğer kurumlar karları
Kira Gelirleri
Taşınmaz Kiraları
Lojman Kira Gelirleri
Ecrimisil Gelirleri
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Taşınır Kiraları
Taşınır Kira Gelirleri
Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni
Gelirleri
Ön İzin Gelirleri
İrtifak Hakkı Gelirleri
Kullanma İzni Gelirleri
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirler
Para Basımı Gelirleri
İşletme Mükelleflerinden Tahsil Olunan
Amortisman Ücretleri
191.113.951,11
131.782.550,68
-31,05
19.973.096,26
99.477.042,29
398,06
0,00
0,00
98.597.593,18
59.839.457,70
25.544.288,76
25.715.564,39
14.030,85
8.565.573,70
9.502,28
9.502,28
50.576,57
50.576,57
107.937.717,96
59.548.395,93
27.661.362,61
22.225.496,69
8.589,08
9.652.947,55
0,00
0,00
9,47
-0,49
8,29
-13,57
-38,78
12,69
-100,00
-100,00
38.748.633,20
48.389.322,03
24,88
3.330.723,29
20.642.741,24
14.775.168,67
53.721.770,88
53.721.770,88
52.609.230,00
4.647.150,68
24.059.626,13
19.682.545,22
143.538.444,93
143.538.444,93
142.425.872,00
39,52
16,55
33,21
167,19
167,19
170,72
112.540,88
101.572,93
-9,75
1.000.000,00
1.011.000,00
1,10
50.360.758,50
7.062.406,58
-85,98
4 1 0 0 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
4 1 2 0 Sermaye
0,00
0,00
3.874,44
3.874,44
4 1 2 99 Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar
0,00
3.874,44
4 3 0 0 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
3.877,98
5.643,76
45,53
4 3 1 0 Cari
4 3 1 3 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve
4 4 0 0
Bağışlar
4 4 1 0 Cari
4 4 1 1 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
4 4 1 2 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
4 4 2 0 Sermaye
4 4 2 1 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
4 4 2 2 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
4 6 0 0 Özel Gelirler
4 6 1 0 Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler
4 6 1 18 Gayrimenkul Satış ve Kira Gelirleri
4 6 1 23 Ücretle Yapılacak İş ve Hizmet Karşılıkları
5 0 0 0 Diğer Gelirler
5 1 0 0 Faiz Gelirleri
5 1 8 0 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
5 1 8 1 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
5 1 9 0 Diğer Faizler
5 1 9 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri
3.877,98
3.877,98
5.643,76
5.643,76
45,53
45,53
284.156,50
264.009,82
-7,09
17.411,00
0,00
17.411,00
266.745,50
266.745,50
0,00
50.072.724,02
50.072.724,02
1.036,80
50.071.687,22
282.897.589,48
10.978.386,47
971.809,01
971.809,01
10.006.577,46
887.000,81
259.485,39
259.222,39
263,00
4.524,43
0,00
4.524,43
6.788.878,56
6.788.878,56
0,00
6.788.878,56
377.995.868,49
13.243.204,74
1.311.962,16
1.311.962,16
11.931.242,58
712.296,07
1.390,35
3 5 1 2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
0
1
1
1
1
1
2
2
0
99
0
0
1
2
3
99
0
1
3 6 3 0
3
3
3
3
3
3
6
6
6
9
9
9
3
3
3
0
9
9
1
2
3
0
0
1
3 9 9 2
3 9 9 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
4 0 0 0 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
-98,49
-98,30
-100,00
-86,44
-86,44
-100,00
-86,44
33,62
20,63
35,00
35,00
19,23
-19,70
5
5
5
5
5
5
5
5
1
2
2
2
2
2
2
2
9
0
1
1
5
5
5
5
99
0
0
3
0
3
5
6
Diğer Faizler
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
Devlet Payları
Madenlerden Devlet Hakkı
Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
Mahalli İdarelerden Alınan Paylar
Fonlardan Aktarmalar
Tasfiye Edilen Fon Gelirleri
İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
5 2 5 11
Kesintisi
9.119.576,65
65.884.531,76
0,00
0,00
65.884.531,76
0,00
8.043,93
42.757.000,55
11.218.946,51
80.441.562,45
610.862,14
610.862,14
79.750.188,77
364,24
0,00
51.555.172,13
-100,00
20,58
1.411,82
815,46
-42,24
5 2 5 12 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
1.463.977,72
2.680.106,50
83,07
55,90
0,00
-100,00
490.615,29
950.761,58
93,79
21.163.426,55
24.562.142,06
16,06
0,00
0,00
0,00
86.670.975,54
22.814.271,52
22.814.271,52
58.754.081,84
172.350,50
826,80
80.511,54
80.511,54
106.673.491,57
15.588.779,71
15.588.779,71
85.143.722,21
10.835,61
23,08
-31,67
-31,67
44,92
-93,71
6.900,00
0,00
-100,00
761.258,32
1.455.482,63
91,19
0,00
60,75
0,00
61.182,95
25.348,00
5.817.373,75
22.850,03
1.157.340,66
1.488.124,17
28,58
15.123,00
310.104,32
1.950,55
31.242,50
142.046,50
354,66
56.584.518,86
879.662,25
878.388,00
1.274,25
3.832.066,02
75.858.511,53
3.097,83
2.895,33
202,50
5.788.655,39
34,06
-99,65
-99,67
-84,11
51,06
3.348.949,02
5.099.319,82
52,27
214.581,78
59.310,00
-72,36
9.440,40
3.517,05
-62,74
5 2 5 14 Bandrol, Kayıt, Tescil Ücret ve Payları
İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında
5 2 5 18
Alınan Çevre Katkı Payı
5 2 5 23
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
3
3
3
3
3
5
9
9
0
1
1
2
2
99
0
99
0
0
1
0
1
5 3 2 2
5 3 2 4
5 3 2 5
5 3 2 6
5 3 2 8
5 3 2 9
5 3 2 10
5 3 2 11
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
2
3
3
3
4
99
0
1
99
0
5 3 4 1
5 3 4 2
5 3 4 5
Kiraya Verilen Hazineye Ait Taşınmazlardan
Elde Edilen Hasılat ve Ticari Kar Payı Gelirleri
Diğerlerinden Alınan Paylar
Diğer Paylar
Diğer Paylar
Para Cezaları
Yargı Para Cezaları
Yargı Para Cezaları
İdari Para Cezaları
Trafik Para Cezaları
Karayolu Taşıma Kanununa Göre Alınan İdari
Para Cezaları
Çevre İdari Para Cezaları
Doğalgaz Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan
İdari Para Cezaları
Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Alınan İdari
Para Cezaları
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun Uyarınca Alınan İdari Para
Cezaları
Tütün Mamüllerinin Zararalarının
Önlenmesine Dair Kanunu Uyarınca Al.İd.P.C.
Bağlama Kütüğüne Kayıt ve Tescile İlişkin
İdari Para Cezaları
Veteriner Hiz. Bit. Sağ. Gıda ve Yem K.Uy.
Al.İd.Par Cez.
Diğer İdari Para Cezaları
Pay Ayrılan İdari Para Cezaları
Trafik Para Cezaları
Pay Ayrılan Diğer İdari Para Cezaları
Vergi Cezaları
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme
Zamları
Vergi Barışı TEFE Tutarı
6111 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme
Zammı
23,02
22,09
21,05
5 3 4 6
6111 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE
Tutarı
5 3 4 7 6111 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı
5 3 4 99 Diğer Vergi Cezaları
5 3 9 0 Diğer Para Cezaları
5 3 9 1 Düşük Olan Değerleme Tutarları
Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Des.Fonu
5 3 9 3
Kesintileri)
5 3 9 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9
9
9
0
1
1
1
1
1
0
0
1
3
5
6
Diğer Çeşitli Gelirler
Diğer Çeşitli Gelirler
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
Para Farkları
Kişilerden Alacaklar
5 9 1 9 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Gelirleri
5 9 1 23
5 9 1 24
5 9 1 99
6
6
6
6
6
6
6
0
1
1
1
1
1
1
0
0
4
4
5
5
9
0
0
0
1
0
1
0
6 1 9 2
6 1 9 3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
0
1
1
9
9
0
2
2
3
3
0
0
1
0
99
0
0
1
0
1
6360 Sayılı Kanun Kapsamında Diğer Geçici
Gelirler
Yargılama Giderleri Karşılığı Tahsil Edilen
Gelirler
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
Sermaye Gelirleri
Taşınmaz Satış Gelirleri
Arazi Satışı
Arazi Satışı
Arsa Satışı
Arsa Satışı
Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri
2/B Taşınmazlarının Satış Gelirleri (6292
sayılı Kanun 6. Madde)
Proje Alanlarındaki 2/B Taşınmazların
Devrinden Elde Edilen Gelirler (6292 Sayılı
Kanun 8. Madde)
Taşınır Satış Gelirleri
Taşınır Satış Gelirleri
Taşınır Satış Gelirleri
Diğer Taşınır Satış Gelirleri
Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri
Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
Altın
Altın
Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
TOPLAM
100.287,08
608.110,14
506,37
41.555,25
13.393,17
-67,77
117.252,49
390.893,91
100,00
5.005,21
149.236,43
0,00
-95,73
-61,82
-100,00
344.088,20
34.932,41
-89,85
46.705,71
114.304,02
144,73
119.363.695,71
119.363.695,71
1.876.356,09
724.243,96
11.656,99
16.173.640,36
177.637.609,73
177.637.609,73
1.620.361,87
1.696.829,83
8.258,85
13.889.278,37
48,82
48,82
-13,64
134,29
-29,15
-14,12
738,00
44.406,84
5.917,19
0,00
31.745.114,50
0,00
232,95
100.577.060,31
128.633.126,52
27,90
333.598.108,04
333.515.270,33
35,57
35,57
54.181.385,21
54.181.385,21
279.333.849,55
792.129.282,78
792.113.307,19
0,00
0,00
81.470.669,88
81.470.669,88
710.642.637,31
137,45
137,50
-100,00
-100,00
50,37
50,37
154,41
279.333.849,55
710.491.326,80
154,35
0,00
151.310,51
82.507,71
5.413,59
700,55
1.718,53
700,55
1.718,53
81.807,16
3.695,06
81.807,16
3.695,06
330,00
10.562,00
330,00
10.297,00
330,00
10.297,00
0,00
265,00
0,00
265,00
18.391.462.784,24 22.158.306.387,56
-93,44
145,31
145,31
-95,48
-95,48
3.100,61
3.020,30
3.020,30
20,48
Download

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN EYLÜL AYI