Ders İçerikleri
Lisans ders planı 240 AKTS kredi toplamına sahip, toplam 68 dersten oluşmaktadır.
I Dönem
TAS101 Temel Tasarım I (Form ve Mekân)
Tasarımın temel öğeleri: nokta, çizgi, leke, biçim, doku, renk, ölçü, yön; yeni biçim üretme
yöntemleri: metamorfoz, transformasyon, kamuflaj, analoji, ekleme; görsel zekayı geliştirme yöntemleri:
skeç defteri; kavramlar; değişik çizim, malzeme ve teknikleri, doğada bulunan temel formların çizgisel
anlatımı: obje etütleri, form oluşturma, ölçü ve oranlar, referans noktaları, yardımcı çizgilerin kullanımı, çizgi
perspektifi, yüzey ve hacim ilişkileri; 3 boyutlu geometrik formların çizgisel anlatımı: parça ve bütün ilişkileri,
çizgisel canlandırma, ışık-gölge etütleri.
TAS103 Geometri ve Teknik Çizim
Teknik çizim ve araç takımı: çizim araçları, tanıtımı, kullanılması ve bakımı; teknik çizim kağıtları:
standart kağıt ölçüleri; ölçekler: uygulamalar; standart çizgi: kullanıldığı yerler, çizgi çalışmaları; standart
yazı: eğik ve dik yazı, yazı çalışmaları; geometrik çizimler: açılar, gönye, cetvel, pergel kullanarak açı
çizimi, eşit parçaya bölmek, birleştirmeler, çember içine düzgün çokgenlerin çizimi; izdüşüm ve görünüş
çıkarma; ölçülendirme ve ölçme; kesit görünüşleri; perspektif; yüzey pürüzlülüğü ve yüzey işleme işaretleri;
tolerans ve alıştırmalar. Ürün tasarımına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar, üç boyutlu geometrik formların
kavalyer ve aksonometrik perspektifleri.
TAS105 Matematik
Doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayı cümleleri; lineer nokta cümlelerinin
özelikleri; genişletilmiş reel sayılar ve kompleks sayılar; diziler, alt diziler, yakınsak diziler; alt limit ve üst
limit; cauchy dizileri; fonksiyonlarda limit; fonksiyonlarda süreklilik; trigonometrik, üstel, logaritmik ve
hiperbolik fonksiyonlar; düzgün süreklilik, sürekli fonksiyonların özelikleri; türev, türev almada genel
kurallar; kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler; türevin geometrik ve
fiziksel anlamları, ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler; limitlerde belirsiz şekiller ve diferansiyel; kartezyen
ve kutupsal koordinatlarda eğri çizimi.
TAS107 Fizik
Ölçme ve birim sistemleri; vektörler; bir boyutlu hareket; iki boyutlu hareket; hareket yasaları; üç
boyutlu hareket, basit makineler; dairesel hareket; iş, kinetik ve potansiyel enerji; çizgisel momentum ve
korunumu; itme ve momentum; bir boyutta çarpışma; kütle merkezi; dönme hareketi; eylemsizlik momenti;
tork; statik denge; katıların esneklik özellikleri.
TAS109 Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş
Pazar, ürün, üretim, endüstriyel ürün tanımları; tasarım, endüstri ürünleri tasarımı nedir, kısa
tarihçesi; tasarım-ürün ilişkisi: ürün-kullanıcı ilişkisi, ürün-toplum ilişkisi, kültür ilişkisi, problem tanımlama,
1
kavram
ve biçim
geliştirme, fikir çizimleri, tasarımın disiplinlerarası ilişkileri, endüstri ürünleri
tasarımcılarının kullandığı yöntemler ve örnek bir tasarım süreci.
SAN101 Temel Sanat Eğitimi I (Kompozisyon)
Öğrencilerin; konsantrasyon, sabır gibi yetenek dışı olan meziyetlerini geliştirmek, hayal gücünü
artırmak, aynı anda karakalem ve diğer malzemelere karşı yatkınlıklarını arttırmak, teknik malzeme bilgisi:
kuru boya, pastel, marker, guaş, akrilik, yağlı boya teknikleri, renk ve malzemeye dayalı uygulamalar
geliştirmek; gözün algılayabildiği bir skala içerisinde açık-koyu valörünü fark edip uygulayarak, kütle, hacim
ve 2 ve 3 boyut farklılığını ortaya koymak. 2 ve 3 boyutlu elemanları kurgulamak ve kompozisyonlar
oluşturmak; kompozisyonun çeşitli değişkenleri hakkında derinlikli bir bakış açısı elde etmek; temel
karşıtlıkları barındıran elemanların, kompozisyonun bu temel ilkelerine bağlı olarak karmaşık bir
organizasyonla bir araya gelmelerini sağlamak.
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
TRK101 Türk Dili I
ENG101 İngilizce I
II Dönem
TAS102 Temel Tasarım II (Kompozisyon ve Medya)
Algılamada Gestalt ilkeleri, kompozisyon çalışmaları, denge, oran, hiyerarşi, bütünlük, etki noktası
gibi temel tasarımın ilkelerinin farklı malzemelerle 2 ve 3 boyutlu anlatımı ve uygulamaları. Düşünce ve
görsel formların yorumunu yapabilecek yeteneklerin geliştirilmesi; tasarımın temel ilkeleri: zıtlık-uygunluk,
simetri, tekrar, hiyerarşi; tasarımın dengeleme ilkeleri: ritim, denge, egemenlik; görsel algı psikolojisi
uygulamaları ve analizleri; üç boyutlu strüktür çalışması: kağıt katlama; görsel zekayı geliştirme teknikleri;
düzen biçimlemesi: kompozisyon teknikleri; kavramlar.
TAS104 Kültür ve Uygarlık Tarihi
Kültür ve uygarlık kavramları, belirlenen dönemde ortaya çıkan uygarlıkların (Yakın Doğu, Anadolu,
Grek, Çin, Hint vb.) niteliği ve insanlık tarihine katkıları, farklılıkları ve ortak miras içindeki yerleri M.S. 5.
y.y. günümüze uzanan süreçte dünya tarihini derinden etkileyen olaylar, uygarlık alanındaki dönüşümler,
günümüz uygarlıklarının kökenleri ve gelişimi.
TAS106 Mekanik
Ürün tasarımına yönelik genel fiziksel kuram ve kurallar ile bunların nesne, yapı ve üretim üzerindeki
etkileri ve uygulamalarla açıklanması, statik, dinamik, mukavemet gibi genel konuların tanıtımı, statiğin
temel ilkeleri, kuvvetler ve denge, taşıyıcı sistemler, kesit tesirleri, normal kuvvet ve tek eksenli gerilme hali,
atalet momentleri, eğilme, burulma, bileşik mukavemet halleri, elastik eğri, kinematik, maddesel noktanın
hareketi, katı cismin hareketi.
2
TAS108 Malzeme
Malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri; işlenme olanakları; malzemenin tanımı; malzemenin
teknik özellikleri; malzemenin ayrıntılı fiziksel özellikleri; üretilmesi, biçimlendirilmesi, korunması ve tüketim
alanları; başlıca malzemeler: ahşap, cam, taş, pişmiş toprak, metaller, plastik, dokumalar; seramik; organik,
inorganik malzemeler.
SAN102 Temel Sanat Eğitimi II (Desen)
Kompozisyon, oran, ölçü, plan ve desen kavramlarının incelenmesi, ölçülendirme teknikleri, çeşitli
sanatsal çizim gereçlerinin tanıtılması, kısa süreli eskiz çalışmaları, canlı ve cansız doğa çizimlerinde
ölçülendirme prensipleri, farklı çizgi teknikleri canlı modelden kroki çalışmaları, obje yada modelden
inceleme ve gözlemle çizgisel çözümleme yapılması.
ENF102 Temel Bilgisayar Bilimleri ve Programlama Dilleri
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
TRK102 Türk Dili II
ENG102 İngilizce II
Fakülte Seçmeli Ders I
GST102 İslam Mirasını Keşfet
GST104 Yazma ve İfade Becerileri
GST106 Sanat Tarihi
GST108 İletişim Sosyolojisi
GST110 Sosyal Psikoloji
GST112 İletişim Kültür ve Teknoloji
III Dönem
TAS201Tasarım Kuramı ve Yöntemleri
Tasarım kuram ve yöntemlerine giriş, tasarım alanı bileşenleri, biçim kavramı, işlev kavramı,
teknoloji, çevresel denge/doğal denge, tasarım ve tasarlama, tasarımcı düşünme, problem çözme, tasarım
problemi ve çözüm, tasarım süreci, tasarım süreci stratejileri, tümdengelim-tümevarım, hipotetik
dedüksiyon, tasarımcı düşünme yöntemleri tasarımcı düşünme ve öğrenme, biliş stilleri, bilgi, bellek, bilgi
türleri, tasarım bilgisi grupları, tasarım içinde bilgi, tasarım problemine bağlı olarak bilgi tipleri, tasarım
bilgisi kategorileri tasarım bilgisinin yapısı, tasarım bilgisi araştırmaları. biçimin düşünülmesi ve
oluşturulması, biçimlendirme yaklaşımları, endüstriyel tasarım süreci strüktürleri. tasarım çıktısına bağlı
tasarım ilkeleri, benzeşim modelleri.
TAS203 Bilgisayar Grafikleri
Grafik tasarıma giriş: grafik tasarım ve endüstriyel tasarım ilişkisi; grafik malzemeleri ve kullanımları;
Boyama teknikleri; grafik anlatım ve özellikleri: grafik anlatım olarak dil, grafik anlatım biçimleri; görsel
düşünme; görsel iletişim ve görsel öğrenme; görsel iletişimin öğeleri; sembol dili; görsel kültür; görsel kültür
3
öğelerinin grafikte kullanılması; kültür ve tasarım, kavramsal düşünme; kavramlarım tasarım içindeki yeri ve
görselleştirilmesi, grafik anlatım diline dönüştürülen formlar; semboller, kurum kimliği, markalar, amblemler
piktogram, semiotik; tasarımların akılda kalıcı görsel yapıya ulaştırılması, 3 boyutlu modellerin diğer
programlara aktarılması; 3 boyutlu model formatları: 3ds, dxf, iges, lwo, obj; sanal ortamda ışık ve gölge;
ışık çeşitleri: anahtar ışık, dolgu ışık, arka ışık; sanal ortamda aydınlatma elemanı çeşitleri: noktasal ışık,
spot ışık, doğrusal ışık, alan ışığı; alan derinliği: objektif açısı, diyafram değeri; temel animasyon prensipleri
ve uygulama.
TAS205 Malzeme Seçimi
Malzemeler, fiziksel ve kimyasal özellikler, mikro yapıya bağımlı/sız özellikler mekanik özellikler,
ekonomiklik kavramı, fonksiyonellik-emniyetli tasarım kriterleri, çalışma şartlarının malzeme performansına
etkisi, rijit-elastik tasarım, hareketli ve dönen parçalar için tasarım ve malzeme seçimi, malzeme seçim
diyagramları, hafif-mukavemetli-rijit tasarım ve malzeme seçimi için üretim yönteminin performansa etkileri,
parça boyut etkisi ve uygulamaları.
TAS207 Estetik
Güzel kavramı ve türleri; sanat: sanatta güzel, günlük kullanımda estetik kavramı; sanattaki güzel:
sanattaki güzel ve çirkinlik kavramı, zaman içerisinde güzellik anlayışının değişimi, sanat eserinin bir öğesi
olarak estetik; estetik ölçüleri: antikçağ felsefesi ve estetik, rönesans ve estetiğin öğeleri; yeni zamanlar:
estetik ve işlevsellik, sanatta güzelin tarihi ve gelişimi; estetik-zaman-mekan ilişkisi; estetik ve kişilik ilişkisi:
benlik kavramları, estetik kuramlarına ve aralarındaki temel farklar, estetiğin temel kavramları; estetik
kavramları ile sanat alanları arasında özel-kültürel ilişkiler ve tarihsel gelişimi..
TAS209 Tasarım I (Elementler ve Organizasyon)
Doğal varlıklar ve yapay oluşumlar; insan ve kültür; doğal varlıklarda biçim ve malzeme ilişkileri;
tasarlama eylemi ve tasarım, teknik ve teknoloji; tasarımda gereksinim ve işlev; işlev ve nedensellik;
nedenselliğin bileşenleri: malzeme, biçim, etki ve amaç; yapay varlıklarda biçim ve malzeme ilişkileri;
nedensel-araçsal bütünlük ve bu bütünlükte tasarımcının yeri. Örnek tasarım incelemeleri ve uygulamaları
TAS211 Renk Teorisi ve Uygulamaları
Rengin tanımı ve özellikleri; renk türleri ve renk şiddeti, miktar zıtlıkları; rengin ışık ve madde ilişkisi;
renk kombinasyonları, temel renkler ve ikincil renklerin teorik ve uygulamalı anlatımı; rengin uyumu ve
psikolojik etkileri; rengin nitelikleri: ışık-gölge, renk-ışık ilişkisi; tasarımda rengin tüm etkilerinin uygulaması,
endüstriyel tasarımda renk analizi ve ürün-renk ilişkisinin önemi; bir tasarımcı ve kullanıcı gözüyle renk,
çeşitli uygulamalar.
TAS213 İnovasyon Ekonomisi
Temel kavramlar; değişim, tasarım, icat, inovasyon, inovasyonun türleri; ürün, süreç, pazarlama ve
örgütsel inovasyonlar, inovasyonun bireyler, şirketler ve ülkeler için değeri, inovasyon ve kalkınma ilişkisi,
inovasyon modelleri, inovasyon yönetiminde sistem yaklaşımı; ulusal, bölgesel ve sektörel inovasyon
4
sistemleri, inovasyon stratejisi, inovasyon yönetimi süreci, inovasyonun finansmanı; inovasyonun finansal
desteği için yerel ve uluslararası kaynaklar, teknik değişim ve yenilik teorileri, teknik değişimin yönünün ve
oranının belirleyenleri, ürünlerin çıktıları ve kaynakların doğası ve yeniliklerin yönetimi, endüstri
organizasyonları, şirketler arası ilişkiler.
ENG 201 Teknik İngilizce I (Dili Anlama ve Yazma Becerileri)
FSD 210 Fakülte Seçmeli Ders II
GST201 Sanat ve Tasarım Eleştirisi
GST203 Endüstriyel Ürün Fotoğrafçılığı
GST205 Sanat Felsefesi
GST207 Sanat Sosyolojisi
GST209 Çağdaş Sanat ve Tasarım
IV Dönem
TAS202 Endüstriyel Tasarım Tarihi
Endüstri çağı öncesi tasarım: kısa tarihçe, endüstri çağı; geleneksel zanaatlardan endüstriyel sanata
geçiş; endüstriyelleşme ve uyum için arayışlar: kitle için tasarım düşünceleri; endüstri teknoloji ilişkisi: el
işçiliğinden fabrikasyona geçiş; seri üretim; standartlaşma ve rasyonalizasyon; 20.yy. başlarında sanat ve
endüstri; endüstriyel tasarımın doğuşu, modernizm: farklı tasarım okulları, bauhaus okulu ve diğerleri,
1930'lu ve 1940'lı yıllarda tasarım, kurumsal tasarım ve ürün kimliği; teknolojik buluşlar: ev için tasarım,
oyun, öğrenme, iş ve eğlence için tasarım; seri üretim ve kişisel tercih; tasarım ve tasarım politikaları (moda
vb.) gibi kavramlara tarihsel bakış.
TAS204 Görsel Algılama
Algı; görme, işitme, koklama, deri ve durum duyuları ile görme, işitme, deri, kimyasal ve durum
algıları, Algılama ve görsellik: duyular ve algı; görme: insan gözü, insan gözü ve diğer canlıların görme
biçimlerinin karşılaştırılması; ışık: ışığın görme üzerindeki etkisi; görme ve kültür; renk ve renklerin
algılanması, üçüncü boyut: üçüncü boyutu algılama, iki boyutlu bir düzlemde üçüncü boyut algılamanın
oluşturulması; algılama ve perspektif; optik yanılsamalar; algılamadaki değişiklikler: algılamada bireysel
değişiklikler, algı ve kavramlar, algının özellikleri, algılamada kategorizasyon, seçici algılama; biçimlerin
algılanması; yanılsama: yanılsama ve gerçeklik. algı yanılmaları, algıda belleğin rolü, görsel alan ve
tasarım ilişkileri uygulamaları.
TAS206 Tasarım II (Uzayda 3-D Formu)
Bilgisayar destekli tasarımın özellikleri; 2 ve 3 boyut entegrasyonu; CAD ortamında 3 boyutlu
modelleme teknikleri; profesyonel render teknikleri; ürün sunumunda animasyon teknikleri; bilgisayar
destekli üretim entegrasyonu; CAD-CAM-CAE temelleri.
5
TAS208 Ergonomi
Ergonomi, anatomi, fizyoloji ve antropometri; insan boyutları; tasarımda ergonometrik verilerin
kullanımı; insan, nesne ve mekân ilişkisi; insan ve bulunduğu çevreye bağlı olarak ihtiyaç ve eylem türleri:
bu eylemlere bağlı alt eylem türleri; insan eylemlerinin analiz edilmesi; tasarlama olgusunun tasarım-çevreinsan sistemlerinin etkileşimi açısından incelenmesi; ölçülebilir kavramlar; çocuklar yaşlılar ve bedensel
engelliler için tasarım yaklaşımları, örnek spor ekipmanı tasarımı ve prototiplenmesi.
TAS210 Model, Kalıp ve Prototip
Model malzemelerin tanıtımı; ölçü alma ve markalama; model işleme aletleri tanıtımı; model işleme
makineleri; model türleri, ilke modelleri, kinematik modeller, hacim modelleri, ergonomi modelleri, görünüş
ve sunum modelleri, model-insan ve model işlev ilişkileri, çalışma maketleri yapımı, sunuş maketleri
yapımı, üretilebilir ve uygulanabilir bir ürünün ele alınması; düşünsel boyut; konsept, skeç, mokap, maket;
uygulama aşaması; kalıba alma ve kalıp uygulamaları, prototip; sürecin planlanması; prototipler,
endüstriyel alan ile bağlantılı proje uygulamaları; tasarım kriterlerinin belirlenmesi, Atölye düzeni içinde
uygulamalar.
TAS212 Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı I
Bilgisayar destekli tasarımın anlamı ve kapsamı; tasarım yazılımları ve diğer iletişim konuları, iki ve
üç boyutlu tasarımlar ve çizimler için AutoCad, RhinoCeros ve diğer CAD programlarıyla yapılan
uygulamalar, üç boyutlu çizim ve bunların üretime geçirilmesi, CAM esasları ve örnekleri, temel ürün
tasarım projeleri, laboratuvar düzeni içinde değerlendirme yapılır.
TAS214 Üretim Yöntemleri
Üretim yöntemleri kavramı; üretim yöntemlerinin gelişimi ve ilerlemesi: döküm, lehim, kaynak,
dövme, bükme, çekme, toz metalürjisi, levha malzemeler; şekillendirme yöntemleri ve test; şekillendirme
tekniklerinin seçim kriterleri; üretim yöntemlerinin tasarım ve maliyet üzerindeki etkileri; ürüne yönelik
üretim yöntemlerinin seçimi; üretim yöntemleri ve tasarım.
ENG 202 Teknik İngilizce II (Dili Anlama ve Yazma Becerileri)
SEÇ 220 Bölüm Seçmeli Ders I
TAS220 Endüstriyel Plastikler
TAS222 Kullanıcı Merkezli Tasarım
TAS224 Kavramsal Araştırma Yöntemleri
V Dönem
TAS301 Modelleme ve Simulasyon
Matematiksel modeller, deney veya anlatım ölçeğinde yapılacak üç boyutlu çalışmalarda kullanılacak
yöntem, teknik ve malzeme gereç ve makinelerin tanıtımı, tasarım, deneme ve üretim aşamaları için
6
modeller ve simulasyonlar, benzetim çalışmaları, sanal ve gerçek modelleme teknikleri, sanal ve artırılmış
gerçeklik sistemleri ve uygulamaları.
TAS303 Mesleki Staj I
Bu staj’da Öğrenciler ilk önce Fakülte Staj Komisyonu tarafından belirlenen şekilde az tehlikeli
işyerleri için en az sekiz saat, tehlikeli işyerleri için en az on iki saat ve çok tehlikeli işyerleri için en az on
altı saat olmak üzere iş güvenliği bilgileri ile 4 saat staj kuralları, çalışmaları ve raporlamaları hakkında
bilgiler alırlar, bu çalışmalarının sonunda staja başlarlar, staj bir üretim tesisinde 4 hafta sürer, stajyerler bir
üretim tesisinde tasarım, ürün ve üretim süreçlerini içeren gözlem, inceleme ve mülakatlar yaparlar ve bu
çalışmalarını ve deneyimlerini yorumlayarak bir rapor halinde staj değerlendirme komisyonuna sunum
şeklinde değerlendirme yapılır.
TAS305 Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyosu I
Temel tasarım ilke ve kavramlarının bir proje kapsamında uygulanması: denge, renk, hacim, doluboş, yüzey, kullanılabilirlik kavramları; basit kullanım objeleri; ürünün incelenmesi: konsept oluşturulması;
eskiz, sunum, üretim yöntemlerinin proje kapsamında verilmesi; küçük ölçekli ürün tasarımına giriş; proje
uygulama: tasarım kriterlerinin belirlenmesi, stüdyo düzeni içinde seminerler, eleştiri ve jüriler ile
değerlendirme yapılır.
TAS307 Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı II
Yazılım temel kavramları; ara yüzleri; yazılımın nurbs süreçleri: eğri, 2 boyutta işlemler; iki boyutlu
modellerde birleştirme ve deformasyon; yüzey modelleme; 3 boyutlu katı modelleme; mesh modelleme;
ölçülendirme, katmanları kullanma; görselleştirme ve ışık; malzeme oluşumu ve yüzeye giydirme;
görselleştirme ve sunum teknikleri. bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve üretim kavramı-bilgisayar
destekli endüstriyel tasarım aşamaları ve yazılımları; yazılımların arayüzü-altyapı; yazılım versiyon
entegrasyonu; sketcher-taslak modelleme-ölçüsel ve geometrik temeller; parça tasarımına giriş, part
design; katı bazlı modelleme temelleri; wireframe and surface tel kafes ve temel yüzey, hibrit modelleme;
assembly design, montaj modelleme temel-komponent montajı; generative dafting; 3d/2d teknik resim,
kesit ve yardımcı görüşlerin oluşturulması; ınteractive drafting, teknik resim; render, fotorealistik model
görünümü oluşturma, laboratuvar düzeni içinde değerlendirme yapılır.
TAS309 Tasarım Araştırma Yöntemleri
Araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek,
belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve
belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez)
kurma,
kavramsallaştırma,
işletimselleştirme,
ölçme,
veri
toplama,
veri
analizi,
verileri
değerlendirme/yorumlama ve araştırma/fizibilite raporu yazmak, parametrik ve parametrik olmayan istatistik
testler aracılığıyla denence testleri ile PASW yazılımı.
7
TAS311 Mekatronik ve Adaptronik
Mekanik ve elektronik ilkeler, kullanım alanları ve kapsadığı konular, mekatronik ve adaptronik
sistem elemanları, mekanik, hidrolik, pnömatik, manyetik, elektrik/elektronik vb. sistemlerin tanınması,
sistematik yapının özelliklerinin açıklanması, sistemi oluşturan detayların saptanması; endüstrinin değişik
alanlarından mekatronik uygulama örneklerinin seçilerek incelenmesi ve sunumu, mekatronik ve adaptronik
ürün geliştirme stratejisi.
ENG 301 Mesleki İngilizce I (Dili Konuşma Becerileri)
SEÇ 310 Bölüm Seçmeli Ders II
TAS321 Endüstriyel Seramikler
TAS323 Grafik Tasarım
TAS325 Web Tasarımı
VI Dönem
TAS302 Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyosu II
Üç boyutlu ölçü alma ve ölçümlendirme; ölçülerin test edilmesi; ürün formu ve model malzemesi
ilişkisi; model malzemelerinin limitleri; hareketli detayların modellenmesi; model malzemelerinin ileri
düzeyde işlenmesi: öğrenilen model yapım tekniklerinin ileri düzeyde uygulanması, stüdyo düzeni içinde
seminerler, eleştiri ve jüriler ile değerlendirme yapılır.
TAS304 Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı III
Ürün tasarımında kullanıcı ürün ilişkisi; kullanıcı kriterleri: ergonomik veriler, maliyet; müşteri
beğenileri; müşteri profili; hedef kitle; malzeme kullanımı; malzeme ürün uyumu; malzeme kullanıcı ilişkisi;
proje uygulamaları: tasarım kriterlerinin belirlenmesi, laboratuvar düzeni içinde değerlendirme yapılır.
TAS306 Uluslararası Pazarlama
Küresel pazarlamaya giriş, uluslararasılaşma süreci, ekonomik kültürel politik ve yasal ve teknolojik
dış pazarlara giriş stratejileri AB ve Türkiye ilişkileri, yeni ortaya çıkan pazarlar, küresel ürün stratejileri,
küresel pazarlama kanalı ve dağıtım, küresel tutundurma ve fiyatlandırma, küresel pazarlama yönetimi ve
kontrol.
TAS308 Mühendislik Analizleri
Bilgisayar destekli mühendislik genel tanımlar ve giriş, bilgisayar destekli tasarımda katı
modellemeye giriş ve IDEAS bilgisayar destekli mühendislik sonlu elemanlar analizi, üç boyutlu
modellemeler için farklı yapı metodları, dinamik navigasyon teknikleri kullanarak çizim ve yapı
oluşturulması parça modellemede ağaç yapısı kullanımı CAE, FEA ön işleme parça tasarımında özellik
bazlı tasarım kullanımı ve yeniden yapılandırma, serbest ağ haritalandırma, ağ teknikleri, sonlu elemanlar
analizi ve geometri temelli şartlar CAE, FEA lineer statik analiz ve üst seviye işlemler, vaka analizi.
8
TAS310 Sanat ve Tasarım Hukuku
Sınai mülkiyet hakları: patent, marka, endüstriyel tasarım, faydalı model, coğrafi işaretler; türkiye'de
ve dünyada sınai mülkiyet hakları: kanun hükmünde kararnameler, uygulamalar, uluslararası anlaşmalar ve
ilişkiler, yaptırımlar; patent enstitüsü ve büroların kuruluş, görev ve yetkileri.
TAS312 Tüketici Davranışları
Disiplinlerarası yaklaşımlar bağlamında tüketici davranış modelleri, tüketicilerin satın alma davranış
biçimleri tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi, tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörler:
öğrenme, güdülenme ve algılama tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörler: tutum ve duygular
tüketici davranışlarını etkileyen kişisel faktörler: kişilik özellikleri tüketici davranışlarını etkileyen sosyal ve
kültürel faktörler: grup dinamiği ve danışma grupları. tüketici davranışlarını etkileyen sosyal ve kültürel
faktörler: gelir ve sosyal sınıf, ailenin karar verme süreci tüketici davranışlarını etkileyen sosyal ve kültürel
faktörler: yaşam tarzı analizi ve psikografik faktörler farklı kültürlerde tüketici davranışlarının incelenmesi
postmodern tüketici davranışı tüketici satın alma süreci: duygular, bilişsel çelişkiler, sorun çözme süreci.
tüketici davranışlarında kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemleri.
ENG 301 Mesleki İngilizce II (Dili Konuşma Becerileri)
SEÇ 320 Bölüm Seçmeli Ders III
TAS320 Endüstriyel Metaller
TAS322 Sürdürülebilir Tasarım
TAS324 Deneysel Tasarım
VII Dönem
TAS401 Toplam Kalite Yönetimi
Ürün, üretim, üretim süreçleri ve kalite kavramı; kalite boyutları ve kalite maliyetleri; kalitenin ürün ve
üretim sürecindeki teri ve önemi; üretimde kullanılan kalite geliştirme araçları ve yedi temel kalite aracı;
sürekli iyileştirme kapsamında deming döngüsü ve kıyaslama; ISO 9000 standartları, altı sigma, değer
mühendisliği, eş zamanlı mühendislik, yalın üretim ve kalite fonksiyon yayılımının üretim sürecindeki yeri ve
kalite geliştirmeye katkıları.
TAS403 Maliyet ve Değer Analizi
Maliyet kavramı: tanımı, türleri; kısa ve uzun dönem maliyet kavramları, toplam, ortalama ve marjinal
maliyetler arasındaki ilişkiler; yeni tasarımı yapılan bir ürünün maliyet analizi; arz, talep, fiyatlama, gelir,
hasılat kavramları. örnek olay incelemeleri.
TAS405 Detay Analizleri
Endüstriyel ürünlerde sistem yaklaşımlarının analiz edilmesi ve ürün tasarımı sürecinde detay
sorunlarının çözümlenmesi; endüstriyel ürünlerin sistem yapılarının genel anlamda yorumlanması;
incelenen sistematik yapının teknik yorumunun yapılması teknik detaylı çizim taslaklarının hazırlanması;
9
karmaşık sistemleri oluşturan detayların çözümlenmesi; bir üründe uygulanan sistemlerin ayırt edilmesi, bir
üründe uygulanan sistemlerin eleştirilmesi, benzer ürünlerin özelliklerinin karşılaştırılması, sistemi oluşturan
detayların sorgulanması, stüdyo düzeni içinde seminerler, eleştiri ve jüriler ile değerlendirme yapılır.
TAS407 Araştırma Projesi
Proje öğrencisi, bir ürün veya ürün grubu hakkında, ürün, kullanıcı ve firma odaklı araştırma ve ürün
geliştirme stratejileri belirler, gerçek zamanlı tasarım; tasarım, altyapı, üretim yöntemleri pazarlama ağı
ilişkisini araştırır, firmaların ürün, kullanıcı, tasarım algısı inceler, firmanın piyasa analizini, rakiplerine göre
piyasa yeri ve değerini; firmanın pazar ve ürün segmentasyonunu; kurumsal kimlik çalışmalarını yapar. Bir
fizibilite raporu hazırlar ve bir jüri önünde seminer ve uygulama şeklinde sunarler.
TAS409 Mesleki Staj II
Bu staj, profesyonel tasarım süreçleri üzerine deneyim kazandırmak için düzenlenir. Stajyerler 6
hafta boyunca bir tasarım ofisinde tasarım süreçlerine katılarak gözlem, inceleme ve çalışmalar yaparlar ve
bu çalışmalarını ve deneyimlerini bir rapor halinde staj değerlendirme komisyonuna teslim ederler ve ayrıca
bir jüri önünde seminer şeklinde sunarlar, jüriler ile değerlendirme yapılır.
ENG 401 Mesleki İngilizce III (Yabancı Dilde Sunum Becerileri)
Üniversite Seçmeli Dersi
ÜSD401 İletişim Tekniği
ÜSD402 Yönetim ve Organizasyon
ÜSD403 Uluslararası İlişkiler
ÜSD404 Topluma Hizmet ve Uygulamaları
ÜSD405 Avrupa Birliği
ÜSD406 Demokrasi
Bölüm Seçmeli Ders IV
TAS421 Endüstriyel Ahşap Tasarımı
TAS423 Tasarım Kalitesi
TAS425 Marka Tasarımı
VIII Dönem
TAS402 Tasarım Yönetimi
Yönetim Süreci Olarak Tasarım: Tasarım kavramı ve tasarım stratejisi; Yaratıcılık, Tasarım ve
İnnovasyon Nedir?, Bu Kavramların İlişkileri Nasıldır?, Tasarımın yönetilmesi ve işletme stratejisine etkileri.
Tasarım ve pazarlama ve Birbirleriyle İlişkileri; Üretim İçin Tasarım ve Ürün Geliştirme Sürecinin
Değerlendirilmesi; Kültürün Tasarıma Etkileri; Tasarım Araçları ve Tasarım Geleceğinin oluşturulması.
10
TAS404 Portfolyo ve Sunu Teknikleri
Portfolyonun altyapısını hazırlamak, tanıtım malzemelerine genel bakış; yapılan tasarımları
toparlamak; mock-up, prototip ve projelerin fotoğraf çekimlerini yapmak; digital ortamda kullanıma hazır
hale getirmek; portfolyo’yu kişiselleştirmek; kullanılacak simgeleri tasarlamak, çeşitli sunum örnekleri
üzerinde incelemeler; projelerin etkin bir biçimde sunulması, sunumla ilgili biçimsel tercihler sunum kavramı
ve önemi; kişisel tanıtım, portfolyo hedef kitlelerinin belirlenmesi; biçim ve teknik hazırlıklar, sergilenecek
çalışmaların baskı tekniğinin kararlaştırılması; basılı veya dijital ortamda portfolyonun hazırlanması;
özgeçmiş tasarımı; çalışmaların öğrenci kişinin tarzını yansıtacak şekilde profesyonel biçimde sunumunu
yapması, stüdyo düzeni içinde seminerler, eleştiri ve jüriler ile değerlendirme yapılır.
TAS406 Girişimcilik ve Liderlik
Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship)
boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal,
kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik
kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir
süreç olarak ele alınması; girişimci-liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler;
Girişimciliğin tarihsel süreç içerisinde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi, Proje liderleri
ve yöneticileri için liderlik sergileme ve teknik kapasitesi yüksek insanların yönetimi. Yenilikçi ve yetenekli,
insanların saptanması, doğru iş için istihdam edilmesi, etkili liderlik yöntemleri ile eğitilmesi ve yönetilmesi.
TAS408 Diploma Projesi
“TAS407 Araştırma Projesi” devamı niteliğinde proje çalışmaları gerçekleştirilir, bu projeler; tasarım
kriterlerinin belirlenmesi, bireysel tasarım yöntemlerinin geliştirilmesi; tasarımda ürün ve kurum kimliği;
tüketim nesnelerinin tasarlanması; prototip yöntemlerinin geliştirilmesi; sektörel gezi ve incelemeler. yeni
ürün geliştirme; karar aşamaları, ihtiyaç analizi, ürün-üretilebilirlik kavramları; tasarım-üretim-pazarlama
ilişkisi: gerçek zamanlı, eş zamanlı tasarım; tersine mühendislik; ürün odaklı araştırma ve ürün geliştirme
stratejileri; kullanıcı odaklı araştırma ve ürün geliştirme stratejileri; firma odaklı araştırma ve ürün geliştirme
stratejileri: ölçme, gözlemleme ve değerlendirme yöntemleri içerir ve stüdyo düzeni içinde seminerler
yapılır, eleştiri yöntemi kullanılarak jüriler ile değerlendirilir.
TAS410 Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimi bağlamında yer alan temel kavramsal olguların benimsetilmesi, müşteri
kavramının incelenmesi ve farklı boyutlarıyla algılanması, müşteri analiz bağlamında yer alan temel teknik
analiz teknikleri ile müşteri ilişkilerinin işletme amaçları doğrultusunda yürütülebilmesi amacıyla gerekli
strateji ve programların geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik bilgiler.
ENG 402 Mesleki İngilizce IV (Yabancı Dilde Sunum Becerileri)
11
Üniversite Seçmeli Dersi
ÜSD401 İletişim Tekniği
ÜSD402 Yönetim ve Organizasyon
ÜSD403 Uluslararası İlişkiler
ÜSD404 Topluma Hizmet ve Uygulamaları
ÜSD405 Avrupa Birliği
ÜSD406 Demokrasi
Bölüm Seçmeli Ders V
TAS420 Endüstriyel Kompozitler
TAS422 Oyuncak Tasarımı
TAS424 Ambalaj Tasarımı
TAS426 Mobilya Tasarımı
TAS428 Kent Mobilyaları Tasarımı
TAS430 Engelliler için Tasarım
TAS432 Ulaşım Araçları Çizimi
12
Download

Ders İçerikleri