ÖZET
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI CEP TELEFONU İLE
CEP TELEFONU MARKA KİŞİLİĞİ ARASINDAKİ FARKLILIĞIN
BELİRLENMESİ
AYASUN, Hicran
İşletme Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Murat AKIN
Ocak 2014, 132 sayfa
Günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan cep telefonu, gün çtikçe
kullanıcıların özelliklerini açığa çıkartmaktadır ve onların kullandıkları bir araç haline
dönüşmektedir. Cep telefonu şirketleri, piyasaya çıkardıkları ürünlerin teknolojik
özelliklerini her gün geliştirmeye çalışmalarının yanı sıra, kendi marka kriterlerini ve
özelliklerini de yansıtmaktadırlar.
Kullanıcılar cep telefonu satın alırken artık, telefonun iletişim özelliğinden
başka kriterlere de bakmaya başlamışlardır. Ürünü satın alırken telefonun
özelliklerine, rakip firmalara göre üstünlüklerine, çevresindeki kullanım oranına,
markanın imajına ve yansıttığı faktörlere de önem vermeye başlamışlardır.
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kullandıkları cep telefonu ile cep
telefonu marka kişiliği arasındaki farklılığın belirlenmesi amaçlanmıştır. Bulunan
sonuçlara göre araştırmaya katılan öğrencilerin kullandıkları cep telefonu markalarını
sağlam, güvenli, kaliteli, orijinal ve başarılı olarak niteleyerek kişileştirdikleri
anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cep Telefonu, Marka, Marka Kişiliği, Üniversite Öğrencileri,
İletişim
ABSTRACT
MASTER THESIS
THE IDENTIFICATION OF THE DIFFERENCE BETWEEN THE
CELULLAR PHONES’ BRAND PERSONALITY AND CELULLAR PHONES
USED BY UNIVERSITY STUDENTS
AYASUN, Hicran
Business Administration
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Murat AKIN
January 2014, 132 pages
The cellular phone which is one of the indispensable needs of the daily life,
exposes the users’ characteristics day by day and it becomes a tool that they use.
Every day, the cellular phone companies try to improve the technological qualities of
the products that they launched on the market. Besides this, they reflect their own
brand criteria and properties.
When buying cellular phones, users now begin to look for other criteria more
than the cellular phone’s communication quality. They began to care the cellular
phone’s properties, the superiority from the competing companies’ products, the
usage ratio among other people, the brand image and the factors it reflects.
In this study, it is aimed to identify the difference between the cellular phones’
brand personality and cellular phones used by university students. According to the
results found, it is understood that the students participated to the research
personalized the cellular phone brand as robust, secure, original, and successful.
Keywords: Cellular Phones, Brand, Brand Personality, University Students,
Communication
Download

Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Cep Telefonu ile Cep