ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Adı Soyadı: Fikret Birdişli
Doğum Tarihi: 22 Kasım 1971
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Tezli Yüksek
Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
Üniversite
Anadolu Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Yıl
2000-07.06.2004
2005-24.06.2007
Kamu Yönetimi
İnönü Üniversitesi
2007-01.03.2011
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı :
“1990 Sonrası Yeniden Yapılanan Dünyada Türkiye’nin Güvenlik Siyasası”,
Doç. Dr. Mihriban Şengül.
Doktora Tezi ve Danışmanı :
“Yeni Ulusal Güvenlik Politikalarının Metaekolojik Temelleri ve Türkiye’nin Ulusal
Güvenliği”, Doç. Dr. Mihriban Şengül.
Görevler:
Görev
Unvanı
Yardımcı
Doçent
Visiting
Scholar
Görev Yeri
Kahramanmaraş
Sütçü
İmam
Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih A.B.D.
University of Coventry/United Kingdom
Yıl
İ.İ.B.F.
20112013-2013
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
Projelerde Yaptığı Görevler:
İdari Görevler:
KSÜ Üniversitesi, İİBF Fakültesi, Dekan Yardımcısı (2014-Halen)
Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Md. Yrd. (2012-2013)
Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı (2011-Halen)
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (2012)
1
European International Studies Association (EISA) (2013)
International Relations and Islamic Studies Research Cohort (CO-IRIS), (2013)
European Consortium for Political Research (ECPR) (2013)
Ödüller :
2013 yılı KSÜ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Alanında Akademik Üretkenlik Ödülü
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2011-2012
İlkbahar
Dersin Adı
Türk Dış Politikası I
Uluslararası
Güvenlik
Siyasi Tarih
Teorik
Saat
3
2
Uyg.
Saati
0
0
Öğrenci
Sayısı
120
60
3
0
60
Güz
Türk Dış Politikası I
Diplomasi Tarihi
3
2
0
0
120
60
İlkbahar
Uluslararası
Güvenlik
Türk Dış Politikası II
Türk Dış Politikası I
Diplomasi Tarihi
Siyasi Tarih II
Uluslararası
Güvenlik
Türk Dış Politikası II
Türkiye ve Avrasya
Diplomasi Tarihi
Siyasi Tarih
2
0
60
3
2
0
0
0
0
0
60
110
60
60
60
2
2
2
3
0
0
0
0
60
60
60
75
2012-2013
Güz
2013-2014
Bahar
3
ESERLER
A. Alan Endeksi Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Tam Makaleler:
A1. BİRDİŞLİ, Fikret, (2012), “İran’ın Nükleer Teknoloji Politikası ve Türkiye için
Yaratacağı Sonuçlar”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl:8, Sayı:15, Stratejik Araştırmalar
Enstitüsü, Ankara, ss.33-55 ISSN:1305-4740
A2. BİRDİŞLİ, Fikret, (2012), “Metaekoloji ve Metaekolojik Güvenlik”, Türk Bilimsel
Derlemeler Dergisi, Nobel International Journal, 6(1), ss.139-143 ISSN:1308-0040 EISSN:2146-0132
A3. BİRDİŞLİ, Fikret, (2013), “Şiddet İçermeyen Eylemler ve Ulusal Güvenlik”,
Uluslararası Güvenlik ve Terrörizm Dergisi, Cilt 4 (2), ss. 117-133, ISSN: 1309-2022
2
A4. BİRDİŞLİ, Fikret, (2010), “Birleşmiş Milletler (BM)’in Uluslararası Sorunları
Önleyebilme Yeteneği”, The Journal of International Social Research, vol.: 3:11, pp.172182. ISSN:1307-9581
A5. BAKAN, Selahattin ve Fikret Birdişli (2010), “The Analyzing of Nationalism, Nation
State, State Nationalism and State Economy in Turkey’s Modernization Process: Comparing
The Nation States Of Europe To The State Nation in Turkey”, The Journal of Faculty of
Economics and Administrative Science, Suleyman Demirel University, vol.15:1, pp.357–
376. ISSN:1301-0603
A6. BİRDİŞLİ, Fikret, (2011), “Klasik Dönem Osmanlı Kaynaklarında Devlet Sorunları ve
Çözüm Yolları. Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın “Nesayih’ül Vüzera ve’l-Ümera/Devlet
Adamına Öğütler” Kitabının İçerik Çözümlemesi” Akademik Yaklaşımlar Dergisi, vol.:1:1,
Malatya: İnönü Üniv.İİBF Yayınları, ss.23-42. ISSN: 2146-1740
A7. BİRDİŞLİ, Fikret, (2014), “Securitisation of Kurdish Question in Turkey”, International
Journal of Research in Social Science, vol:4/2, Pakistan, pp.1-15, ISSN 2307-227X
A8. BİRDİŞLİ, Fikret, (2014), “Çevreye Metaekolojik Yaklaşım ve Doğada Karşılıklı
Dayanışma İlkesi”, Akademik İncelemeler Dergisi, vol:9/1, Sakarya: Sakarya Üniversitesi,
SBE Dergisi, ss. 25-46, ISSN: 1306-7885
A9. BİRDİŞLİ, Fikret, (2014), “Eleştirel Güvenlik Çalışmaları Bağlamında Frankfurt Okulu
ve Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Sorunlarına Eleştirel Bir Yaklaşım: Galler Ekolü”,
Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl:10 Sayı:20, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Ankara,
ISSN:1305-4740 (Hakem süreci tamamlanmış ve Ekim 2014 sayısı için planlamaya
alınmıştır. Editör mektubu ek’tedir.)
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings)
Basılan Bildiriler :
B1. BİRDİŞLİ, Fikret, (2012), “Küresel Ekonomik Sistemin İşleyişi İçinde Kredi
Derecelendirme Kuruluşları’nın İşlevi”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset
Kongresi II, Malatya, İnönü Üniversitesi, (19-21 Nisan 2012). ss.445-459
B2. BİRDİŞLİ, Fikret, (2012), “ABD’nin Yeni Dış Politikası: ‘İleri Konuşlandırılmış
Diplomasi’ ve Uluslararası Sistemin Yeniden Yapılandırılması”, I. International
Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Uludağ Üniversitesi, (17-21.06.2012)
B3. BİRDİŞLİ, Fikret ve Ahmet Karadağ, (2013), “From Threat Perception to the Model
Collabration: Desecuritisation of the Relationship Between Turkey and Other Islamic
Countries”, 8’th Pan-European Conference on International Relation, Warshow/Poland,
(18-21 Sept 2013)
B4. BİRDİŞLİ, Fikret, (2008), “Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Siyasasına Katkıları
Bakımından Stratejik Araştırma Kurumları”, V.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
Kongresi, Çanakkale: 18 Mart Üniversitesi,(24–26 Ekim 2008). Ss.
B5. BİRDİŞLİ, Fikret ve Selahattin Bakan, (2010), “The Economic Security and Crisis in the
Context of New National Security Approach and Some Evaluation about Turkey’s National
3
Security Policy”, Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Malatya: İnönü
Üniversitesi, (15–16 Nisan 2010).
B6. BİRDİŞLİ, Fikret, (2010), “Border Trade and Transborder Community Security In The
National Security Context” 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, Kilis: 7 Aralık
Üniversitesi, (04-06 Kasım 2010).
C.Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitaplar:
C11. BİRDİŞLİ, Fikret, (2012), Metaekolojik Güvenlik: Doğal Kaynakların Jeopolitik
Stratejisi ve Küresel Yönetimi, Ankara: Orion Kitapevi. (Sayfa sayısı: 218)
ISBN:978-9944-769-99-0
C12. BİRDİŞLİ, Fikret, (2014), Teori ve Pratikte Uluslararası Güvenlik, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, ISBN 978-975-02-2317-4 (Sayfa sayısı:207)
C.Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta Bölümler:
C21. BİRDİŞLİ, Fikret, (2011),“Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı Bağlamında Kamu
Denetçiliği ve Bir Denetim Aracı Önerisi Olarak Üniversite Ombudsmanlığı” , Kamu
Yönetimi, (ed.Y.Koçak, A.Cem Çiçek), Ankara: SFS Grup Yayınevi, ss.111-135 ISBN: 978605-61651-3-9
C22. BİRDİŞLİ, Fikret, (2013), “Sivil Asker İlişkileri”, Osmanlıdan Cumhuriyet’e
Türkiye’de Siyasal Hayat, (Ed. Ahmet Karadağ), Ankara: Orion Kitapevi, ss.323-393
ISBN: 978-605-5145-01-9
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler :
D1. BİRDİŞLİ, Fikret, (2011), “Ulusal Güvenlik Kavramının Tarihsel ve Düşünsel
Temelleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/2, sayı.31.
Kayseri, ss.149-169 ISSN: 1300-1582
D2. BERBER, Mesut ve Fikret Birdişli, (2012), “Türkmenistan’da Berdimuhammedov
Dönemi”, KSU İİBF Dergisi, Kahramanmaraş, 2012, 02/02, ss-39-54, ISSN: 2146-5908
D3. BİRDİŞLİ, Fikret (2009), “Neoliberalizm’in Ulusal Güvenlik Siyasaları Üzerindeki
Etkileri ve Türkiye’nin Güvenlik Siyasası Üzerine Bir İnceleme”, Stratejik Öngörü Dergisi,
5:13, TASAM Yayınları, ss.46–56.
E. Ulusal Tebliğler:
E1. BERBER, Mesut ve Fikret Birdişli, (2012), Ortadoğu’da Yeni Çatışma Alanları İçinde
Bir Prototip Ülke Olarak Lübnan”, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, (01-02 Ekim 2012).
4
E2. BİRDİŞLİ, Fikret ve Mihriban Şengül (2007), “Neoliberalizmin Küreselleşmesi
Bağlamında Güvenlik Siyasaları ve Türkiye’nin Güvenlik Siyasası Üzerine Bir İnceleme”,
X.Ulusal Sosyal Bilimciler Kongresi, Ankara: O.D.T.Ü, (28–30 Kasım 2007).
E3. BİRDİŞLİ, Fikret, (2009), “Küreselleşmenin Yasama Faaliyetleri Üzerinde Etkileri
Bakımından ‘Türkiye’de Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım Projesi”, XI. Ulusal Sosyal
Bilimciler Kongresi, Ankara: O.D.T.Ü, (9–11 Aralık 2009).
E4. BİRDİŞLİ, Fikret ve Hanefi Özdemir, (2009), “Nitelikli Kamusal Eğitim Politikaları
Bağlamında Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ve AB’de Uygulama Örnekleri”, II. Üstün
Yetenekli Çocuklar Ulusal Kongresi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, (25–27 Mart 2009).
F. Sanat ve Tasarım Etkinlikleri:
G. Yukarıda Tanımlanan Yayınlara, Diğer Yazarlar Tarafından Yapılan Atıflar:
G1. (Atıf) BAHARÇIÇEK, Abdulkadir, C.Emek Inan, (2013), “Dış Politikanın
Belirlenmesinde Ulusal Güvenlik Algısının Rolü”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 4/1,
s.108
G2. (Atıf) GÖKÇE, Ali Fuat, (2012), “Çağdaş Kamu Yönetiminde Kamu Denetçiliği
(ombudsmanlık) ve Türkiye İçin Askeri Ombudsmanlık Önerisi”, SDÜ İİBF Dergisi, 17:2,
ss.203-227.
G3. (Atıf) GÖZLİGÖL, Said Vakkas, (2013), “Nükleer Korku Gölgesinde Uluslararası Barış
ve Güvenlik”, Ankara Barosu Dergisi, 20132/2, ss.222-245
G4. (Atıf) TBMM, Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu
Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu.
H. Diğer yayınlar ve Faaliyetler:
H1 AKSU TV’de “Fransa’nın Sözde Ermeni Soykırımı Yasası” konulu Kent Penceresi
Programı canlı yayınına konuk olarak katılım
H2. BİRDİŞLİ, Fikret, (2012), “Active Ageing in Europe”, 8’th K.H. International Days,
Kemphen Katholic Hogeschool, Geel, Belgium (15-17 Feb. 2012). (Dinleyici)
H3. BİRDİŞLİ, Fikret, (2012), “Changes in the Middle East and Constitutional Working in
Turkey”, Kemphen Katholic Hogeschool, Geel/Belgium (15-17 Feb. 2012). (Erasmus
kapsamında toplam 124 öğrenciye ‘Arap Baharı ve Türkiye’de Anayasa çalışmaları’ hakkında
3 gün boyunca günde iki saat ders verildi).
H4.“II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu (Yönetim-Siyaset-Ticaret)” düzenleme
kurulu üyeliği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 01-02 Ekim 2012.
H5. KSU İİBF Dergisinde sayı hakemliği Yıl:2012, cilt:02, sayı:01
5
H6. Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, VII. Güvenlik Akademisi (19-23 Aralık 2012),
Katılımcısı ve mezunu.
H7. TRT Haber ve Cihan Haber Ajansı ile “Patriot Füzelerinin Kahramanmaraş’a
Yerleştirilmesi” hakkında röportaj (14.12.2012)
H8. ARTE TV (Fransız Alman ortak yapımı kültür ve sanat alanında uluslararası yayın yapan
TV Kanalı) ile “Patriot Füzelerinin Kahramanmaraş’a Yerleştirilmesi” hakkında röportaj.
17.01.2012, linkleri:
http://videos.arte.tv/de/videos/tuerkei-geteilte-reaktionen-auf-patriot-einsatz-der-bundeswehr-7273418.html (Almanca)
http://videos.arte.tv/fr/videos/turquie-arrivee-des-patriots-allemands--7273418.html
(Fransızca)
H9. BİRDİŞLİ, Fikret, (2013), “Turkish Foreign Policy and Its Meaning for Regional
Security”, University College of International and Public Relation Praque, Czech Republic,
(Erasmus ders verme etkinliği:15-20 Nisan 2013)
H10. Conflict Resolution Skills Course (60 Credits/Two weeks) in Centre for Peace and
Reconciliation Studies, Coventry University, CPRS, Coventry/United Kingdom
(05/16.Ağustos 2013)
H11. BİRDİŞLİ, Fikret, (2014), “İnsan Hakları ve Güvenlik” Konulu Seminer, Adalet
Bakanlığı, Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
H12. KSU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı Hakemliği
H13. Journal of History School Dergisi Hakemliği
6
Download

özgeçm ş ve eserler l stes - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi