T-BANK − ĐFSAK
2014 Ulusal Fotoğraf Yarışması
“Hayatımızı ve Şehrimizi Paylaştığımız Sevimli Dostlarımız”
GĐRĐŞ:
Kuruluşu
1985
yılına
dayanan
banka,
2007
yılında
BankMed
ve
Arab
Bank’ın
MNG Bank'ın çoğunluk hisselerini alması ile Turkland Bank A.Ş. (T-Bank) olarak
faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Bugün T-Bank, %50 BankMed, %28 Arab Bank,
%22 Arab Bank Đsviçre ortaklığında 32 şubesi ve 600 çalışanı ile müşterilerine hizmet
vermektedir.
T-BANK, Đstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ĐFSAK) ile birlikte fotoğraf
sanatına katkı yapmak, ilgiyi canlı tutmak ve kalıcı eserler bırakmak amacı ile “Hayatımızı
ve Şehrimizi Paylaştığımız Sevimli Dostlarımız” teması altında fotoğraf severlerle
buluşacaktır.
YARIŞMANIN KONUSU:
2014 Ulusal Fotoğraf Yarışmasının teması;
“Hayatımızı ve Şehrimizi Paylaştığımız Sevimli Dostlarımız”dır.
T-BANK, bu ilk yarışmanın konusu olan “Sevimli Dostlarımız” ile insanın hayvanlar ile
kurduğu dostluğu, sevgiyi, ilgi ve şevkati, işbirliğini katılımcıların kendi kadrajlarından
görmeyi, bir anlamda toplumda geniş kitlelere ulaşarak bilinç ve farkındalık yaratmayı
amaçlıyor.
KATILIM:
Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcisi ve birinci derece
yakınları dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. T-BANK Yönetimi ve ĐFSAK Yönetim
Kurulu üyeleri ile Organizasyon Komitesi üyeleri bu yarışmaya katılamazlar.
KATILIM ŞARTLARI:
•
Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar, aşağıda belirtilen detaylara
istinaden CD/DVD’ye kaydedilerek gönderilecektir.
•
Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
•
Fotoğraflar renkli veya siyah/beyaz olarak sunulabilecektir.
•
Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi
çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde ve her fotoğraf en çok 15 Mb boyutunda
olmalıdır.
1|5
•
Fotoğraflara verilecek isim; 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin;
012345 – bkz. katılım formu) ve fotoğrafın sıra numarası olarak hazırlanmalıdır.
Örneğin; 012345-1.jpg, 012345-2.jpg, ..., 012345-4.jpg. Bu rumuzu katılımcı kendisi
belirleyecektir.
•
Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
•
Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik
herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
• Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir (ulusal veya
uluslararası yarışmada ödül veya sergileme) almış fotoğrafların katılımı kesinlikle
kural ihlali olarak sayılacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle
kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul,
beyan ve taahhüt eder.
•
Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket
anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
ettiği
o Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişikliği yapan;
o Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile
ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan
kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma Đlkeleri gereğince 1 (bir) yıl
kısıtlanır.
o Haklarında bir yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali şuçu
işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
ESERLERĐN GÖNDERĐLMESĐ:
•
Fotoğraflar bir CD/DVD’ye kaydedilecektir.
•
CD/DVD’nin üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. Üzerinde
“katılımcı ismi” yazılan CD/DVD’ler yarışma dışı bırakılacaktır.
•
Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması
ve CD/DVD ile birlikte kapalı bir zarfa konulacak, zarfın üzerine; “T-BANK 1. ULUSAL
FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIMI ĐÇĐNDĐR” ibaresi ile katılımcının 6 rakamlı rumuzu
yazılacaktır.
•
Bu zarf, başka bir kapalı zarfa konularak aşağıdaki adrese gönderilecektir:
Đstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ĐFSAK)
Sayın Çetin Kaya, Đstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2 Beyoğlu/Đstanbul
Tel: 0212 292 18 07
DĐĞER HUSUSLAR:
•
Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. Elenen CD/DVD’ler TFSF
temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
•
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
•
Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve
sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte T-BANK’a ait olacaktır. Bu eserler T-BANK’ın
2|5
arşivinde saklanacaktır. Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler T-BANK tarafından
kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı
belirtilmek koşuluyla kullanılabilinir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF
yayını olan Almanak 2014 kitabında da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan
fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi
talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
•
Plananlanan sergi için ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar T-BANK
tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
•
Fotoğraflar bastırıldıktan sonra T-BANK arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz
konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
•
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.
•
Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
SEÇĐCĐ KURUL:
Hakkı Yıldırmaz
T-Bank Genel Müdür Yardımcısı
Nesteren Dede
T-Bank Kurumsal Đletişim Müdürü
Bennu Gerede
Fotoğraf sanatçısı
Burak Şenbak (EFIAP)
Fotoğraf sanatçısı
Đzzet Keribar (EFIAP)
Fotoğraf sanatçısı
Serra Mübeccel Gültürk
Fotoğraf sanatçısı
Şerif Antepli
Fotoğraf Dergisi
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında
değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya
gelememesi durumunda toplantı bir hafta ertelenir.
TFSF TEMSĐLCĐSĐ: Çetin Kaya
Organizasyon Komitesi
Nesteren Dede
T-Bank Kurumsal Đletişim Müdürü
Serkan Turaç (EFIAP)
ĐFSAK Yönetim Kurulu Başkanı
ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü
: 5.000 TL
2.lik Ödülü
: 3.000 TL
3.lük Ödülü
: 2.000 TL
Mansiyon
: 1.000 TL
Sergilemeler (En fazla 40 adet)
:
250 TL
TAKVĐM:
Son Başvuru tarihi
: 15.10.2014
Seçici Kurul Değerlendirmesi
: 18.10.2014
Sonuçların Açıklanması
: 24.10.2014
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl
: Aralık 2014
3|5
YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ve DUYURUSU:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.tfsf.org.tr, www.ifsak.org.tr, www.tbank.com.tr
adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve
sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici
Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser
bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
ĐLETĐŞĐM:
Đstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ĐFSAK)
Đlgili: Çetin Kaya
Adres: Đstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/Đstanbul
Tel: 0212 292 18 07
E-Posta: [email protected]
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2014/055)
numara ile onaylanmıştır.
(2014/055)
4|5
T-BANK - ĐFSAK
2014 Ulusal Fotoğraf Yarışması
“Hayatımızı ve Şehrimizi Paylaştığımız Sevimli Dostlarımız”
KATILIM FORMU
RUMUZ:
_________
T.C. Kimlik No:
_
_________
_
_
_________
_
_
_________
_
_
_
_________
_
_
_________
_
Adı
: ..................................................................................
Soyadı
: ...................................................................................
E-posta
: ........................................@........................................
Telefon
: ....................................................................................
Cep Telefonu
: ....................................................................................
Adres
: .....................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Gönderilen toplam fotoğraf sayısı: ............... adet.
Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.
Tarih / Đmza
: ...............................................................................................
(2014/055)
5|5
Download

gđrđş - Turkland Bank A.Ş.