LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
BİRİNCİ DÖNEM
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 1001
İŞLETME YÖNETİMİ
3
4
İşletmecilik temel kavramları ve tarihsel gelişim süreci, işletmecilik biliminin diğer
bilim dalları ile olan ilişkisi, işletme amaçları, işletmelerin sorumlulukları, işletme
türleri, işletmelerin hukuki yapıları, işletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi,
işletmecilik ilkeleri, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmelerde kuruluş yeri seçimi,
işletme büyüklükleri, işletme kapasitesi ve kapasite türleri, işletme temel işlevleri.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
SFH 1003
GENEL MUHASEBE
3
4
Muhasebenin temel kavramları, belgeleri tanıma ve düzenleme, hesabın tanımı, şekli,
işleyiş kuralları, yevmiye ve defteri kebir kayıtları, bilânço düzenleme, mizanlar, tek
düzen hesap planı, kaynak hesapları, varlık hesapları, gelir tablosu hesapları.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
SFH 1005
EKONOMİ
3
3
İktisadın temel kavramları, ekonomik sistemler, arz ve talep kavramı, talep esnekliği,
piyasa fiyatının oluşumu, üretici ve tüketim teorisi, kısa ve uzun dönem üretim
modelleri, azalan verimler yasası, içsel ve dışsal ekonomiler, mevcut piyasaları
sınıflama, piyasa türlerinin örneklerle açıklanması, gelir dağılımı politikası, Türkiye’de
gelir dağılımını ölçen araştırmaların incelenmesi, Türkiye’nin dünyadaki mevcut yerinin
analiz edilmesi.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 1007
PAZARLAMA İLKELERİ
3
4
Pazarlama kavramı, tanımı ve pazarlama karmasının açıklanması, pazarlama yönetimi
anlayışları, pazarlamayı etkileyen makro ve mikro çevre koşulları, Pazar kavramı ve
pazar türleri, hedef pazar seçimi, Pazar bölümleme, tüketici pazarı bölümleme kriterleri,
örgütsel pazarları bölümleme kriterleri, tüketici pazarlarında satın alma davranışı ve
satın alma karar süreci, örgütsel pazarlarda satın alma davranışı ve satın alma süreci,
ürün (mal) kavramı, pazarlamada ürün türlerinin incelenmesi, mal yaşam dönemi, mala
bağlı hizmetler.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 1009
LOJİSTİK İLKELERİ I
2
3
Temel lojistik kavramları, tedarik zinciri ilişkileri ve bunların uygulama alanları,
lojistiğin fiziksel dağıtım ve tedarik ağı sistemleri, dış kaynak kullanımı, bilgi sistemleri
ve entegre lojistik gibi lojistiğin temel fonksiyonları.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 1013
HUKUK BİLGİSİ VE TİCARET HUKUKU
3
3
Hukuk ve ticaret hukukunun temel kavramları, kamu hukuku, özel hukuk, hukuki
ilişkiler, hak ve yükümlülükler, gerçek ve tüzel kişilikler, hukuki ehliyetler, Türk
Ticaret Kanunu esasları, ticari iş, ticari işletme, tacir, şirketler, kıymetli evrak.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
ATA 1001
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
2
2
Türk devrimine ilişkin temel kavramlar, Modern Avrupa’nın Ortaya çıkışı, Osmanlı
Devletinde modernleşme girişimleri, I. Dünya Savaşına yol açan uluslar arası
gelişmeler, I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Anlaşması,
Anadolu’da Mustafa Kemal liderliğinde Örgütlenme ve Silahlı Mücadele Dönemi bu
dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
TDL 1001
TÜRK DİLİ I
2
2
Dilin ulusal açıdan yeri ve önemi, iletişim hakkında genel bilgi, sözlü ve yazılı iletişim,
dil bilgisi, ses bilgisi, yazım kuralları ve uygulaması, anlatım biçimleri, kişinin kendini
ifade edebilmesi, noktalama işaretlerini kullanarak kurallı ve planlı yazma, sözcüklerin
anlamlarını bilerek konuşma, cümle kurma, cümlenin öğeleri, cümle kurarken
yararlanılan yöntemler, konuşurken yapılan hataların giderilmesi için anlatım
bozukluklarını bilmek ve kendini doğru ifade edebilmek.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
YDİ 1005
YABANCI DİL I
4
4
Verb "to be", Possessive adjectives, Possessive''s, Adjectives, Present Simple, Articles,
Plurals, There is - there are, some-any, can-can''t, The simple past tense - past forms of
can: (could) and the verbs "be" was-were, Prepositions of place, Desribing places,
people, Present continious, "going to" near future, Question words, Present perfect, verb
patterns, Reported speech.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
BDE/GSR 1001
BEDEN EĞİTİMİ I
1
1
İKİNCİ DÖNEM
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 1014
MATEMATİK
2
3
Matematikte temel kavramlar, kümeler, permütasyonlar ve kombinasyonlar, denklemler
ve fonksiyonlar.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 1004
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
3
4
Yönetim kavramı ve bileşenlerinin tanımlanması, yönetim düşünce sisteminin gelişimi,
Türk yönetim düşünce sisteminin incelenmesi, yönetim işlevleri, yönetici-lider-girişimci
ve özellikleri, değişim yönetimi.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 1016
HİZMET PAZARLAMASI
2
3
Hizmetlerin gelişimi, hizmet kavramının tanımlanması, hizmetlerin ortak özellikleri,
hizmetlerin sınıflandırılması, hizmet sektörünün günümüzdeki önemi, hizmetlerde
pazarlama karması, geleneksel pazarlama karması, genişletilmiş pazarlama karması,
hizmetlerde ürün kavramı, hizmetlerin dağıtımı, hizmetlerin fiyatlandırılması,
hizmetlerin tutundurulması, hizmet pazarlanmasında insan, personel, müşteri, fiziksel
kanıtlar, çevre, hizmet tesisinin boyutları, hizmet işletmelerinde talep ve kapasite
yönetimi, hizmet kapasitesi, model, boyutlar, kalitenin artırılması, hizmet karşılanması,
ilişkisel pazarlama, hizmet pazarlamasının yönetim ve organizasyonu.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 1020
LOJİSTİK İLKELERİ II
3
3
Küresel ekonomide lojistikte öngörü yöntemleri, müşteri hizmeti ve planlama
fonksiyonları, taşımacılık altyapısı, taşımacılık yönetimi ve ekonomisi ve taşımacılık
düzenlemeleri, envanter yönetiminin, antrepo yönetiminin ve lojistik konumlandırmanın
çeşitli yönleri.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 1010
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
3
4
Dış ticarete giriş, dış ticarette sözleşmeler ve taraflar, dış ticarette teslim ve ödeme
şekilleri, dış ticarette mevzuatlar, teşvikler, krediler ve devlet yardımları, dış ticarette
maliyetlendirme ve fiyatlandırma teknikleri, dış ticarette finansman, ihracat pazar
araştırması ve e-ticaret uygulamaları, dış ticarette lojistik yönetimi, dış ticaret
işlemlerinin muhasebeleştirilmesi.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
SFH 1018
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2+1
4
İnternet kullanımı, internet ortamında iletişim kurabilme, internet ve kariyer, işlem
tablosu yazılımı, sunu hazırlama, kişisel internet sitesi hazırlama
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
ATA 1002
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
2
2
Lozan Anlaşması, Siyasal, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Devrimler, Demokrasi
denemeleri ve yaşanan tartışmalar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk
Devriminin kuramsal boyutu: felsefesi ve ilkeleri, II. Dünya Savaşı ve Türkiye,
Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Partinin Kurulması, Demokrat Parti
Dönemi, 1960-1980 Arası Türkiye, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
TDL 1002
TÜRK DİLİ II
2
2
Dilimizi sözlü ve yazılı anlatımda dil bilgisi kurallarına uygun olarak, güzel ve etkili bir
biçimde kullanmak, edebi yapıtları tanımak, değerlendirme yapabilmek, okuma, yazma
ve güzel konuşma alışkanlığı.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
YDİ 1004
YABANCI DİL II
4
4
The simple past tense - past forms of can: (could) and the verbs "be" was-were,
Prepositions of place, Desribing places, people, Present continious, "going to" near
future, Question words, Present perfect, verb patterns, Reported speech.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
BDE/GSR 1002
BEDEN EĞİTİMİ II
1
1
ÜÇÜNCÜ DÖNEM
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2001
ULAŞTIRMA İŞLEMLERİ
3
5
Ulaştırma ile ilgili temel kavramlar ve terimler, uluslararası lojistik ve ticarette
ulaştırmanın rolü, ulaştırma modları ve özellikleri, ulaştırma modları taşıyıcı seçimi,
ulaştırma operatörleri ve aracıları, ulaştırma altyapıları, ulaştırma araç ve ekipmanları,
ulaştırma planlaması ve ulaştırma işlemleri, intermodal taşımacılık kavramları.
ulaştırma maliyetleri, ulaştırmada dokümantasyon. ulaştırmada stratejik gelişmeler,
ulaştırma politikaları ve sürdürülebilir ulaştırma.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2003
LİMAN VE TERMİNAL BİLGİSİ
2+2
5
Modern liman çevresi, liman tanımı ve sınıflandırılması, limanda taraflar ve paydaşlar,
liman hizmetleri ve fonksiyonları, liman ekipmanları ve teknolojileri, liman ve terminal
operasyonlarının temel prensipleri, limanlarda performans ve verimlilik, limanlarda
emniyet ve güvenlik, limanlarda lojistik ve katma değerli hizmetler, liman pazarlaması
ve rekabeti. liman finansmanı, limanlarda insan kaynakları yönetimi, limanlarda
yönetim ve organizasyon.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2005
ULAŞTIRMA HUKUKU
3
4
Genel hükümler, taşıma sözleşmeleri, tarafların sorumlulukları ve sınırları, zaman
aşımı, kara, hava, deniz ve deniz yoluyla eşya taşınması ile ilgili uluslararası ve ulusal
düzenlemeler, genel hükümler, taşıyıcının sorumluluğu, zararın saptanması ve tazmin
esasları, taşıma işleri komisyonculuğu ve hukuksal boyutları.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2007
STOK İŞLEMLERİ VE KONTROLÜ
2
3
Stok kavramları ve tanımı, stok çeşitleri, stok kararları, stok seviyesi ile ilgili temel
hesaplar, tam zamanlı üretim sistemleri (JIT), stok kontrolü süreci ve kapsamı, stok
kontrolü yazılımları, stok kontrolü ekipmanları.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2017
MESLEKİ YABANCI DİL I
3
5
Lojistikte temel kavramlar, taşıma türleri, incoterms, depolama ve stok yönetimi,
tedarik zinciri yönetimi, gümrükleme, dağıtım, sigorta.
SEÇMELİ DERSLER (2 ADET)
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2019
TAŞIMACILIKTA OPERASYON SÜREÇLERİ
2
4
Dağıtım kanalları, dağıtım stratejileri, dağıtım fonksiyonları, tedarik zinciri yönetimi,
trend analizi, kombine taşımacılık sistemleri ve ilgili belgeler.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2013
LOJİSTİK DOKÜMANTASYON İŞLEMLERİ
2
4
Lojistik işlemlerinde dokümantasyonun yeri ve önemi, akreditif işlemlerinde
dokümantasyon, ulaştırma dokümantasyonunda temel esaslar, denizyolu taşımacılığında
dokümantasyon, karayolu taşımacılığı dokümantasyonu ve CMR belgesi, havayolu
taşımacılığı dokümantasyonu, demiryolu taşımacılılığı dokümantasyonu, demiryolu
taşımacılığı dokümantasyonu CIM belgesi, FIATA dokümanları, gümrük
dokümantasyonu.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2021
SATINALMA VE SİPARİŞ İŞLEMLERİ
2
4
Satınalma kapsamı ve hedefleri, satınalma ve sipariş ilişkisi, satınalma yapısı ve
organizasyonu, satınalma değişkenleri, satınalma yönetimi uygulamaları, satınalma
sistemleri, satınalma yönetimine ilişkin mevzuat.
DÖRDÜNCÜ DÖNEM
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2002
LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ
3
3
Lojistikte bilgi sistemi akışı, lojistik bilgi sistemleri, lojistik bilgi teknolojileri, lojistik
yazılımları, bilgi sistemi uygulamaları (filo takip yönetimi, depo takip yönetimi vb.).
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2018
GÜMRÜK MEVZUATI VE GÜMRÜKLEME HİZMETLERİ
3
3
Dış ticaret işlemlerinde gümrük ve gümrüklerin fonksiyonları, gümrük işlemleri ile ilgili
temel kavramlar ve tanımlar, gümrüklerde taraflar, GTİP, gümrük rejimleri ve gümrük
mevzuatı (ihracat,ithalat, dahilde işleme, hariçte işleme vb.), ihracat, ithalat, transit
gümrükleme işlemleri, serbest bölge işlemleri, örnek uygulamalar.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2006
DEPOLAMA İŞLEMLERİ
2
2
Depo kavramı ve tanımları, depo ve dağıtım merkezi yerleşimleri, depolama süreçleri,
depolama fonksiyonları, depolama ekipmanları, depolama teknikleri, depolama raflama
sistemleri ve seçimi.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2008
ÇOKLU TAŞIMACILIK
3
3
Lojistik ve ulaştırma sistemlerinde gelişmeler ve çoklu taşımacılık (intermodal
transport) ,ulaştırma politikalarında çoklu taşımacılığın yeri ve önemi, taşıma
modlarının entegrasyonu, taşımacılıkta üniteleştirme ve konteyner taşımacılığı, çoklu
taşımacılık kavramı, çoklu ulaştırma sistemleri ve türleri, çoklu ulaştırma sistemlerinin
gerekleri, altyapı, teknolojik, çevresel, hukuksal, lojistik ve operasyonel boyutlar,
örgütsel yapılar, çoklu ulaştırma işletmeleri ve hizmetleri, çoklu ulaştırmada stratejik
boyutlar, çoklu ulaştırma sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve yönetimi, dünya, AB
ve Türkiye’de çoklu taşımacılık.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2024
ULUSLARARASI LOJİSTİK
2
2
Yurtiçi ve uluslararası lojistik arasındaki farklar, küreselleşme ve uluslararası lojistik,
uluslararası pazarlara giriş stratejileri, uluslararası lojistik işletmeleri ve hizmetleri,
uluslararası lojistik destek kuruluşları, uluslararası lojistikte ulaştırma, depolama,
dağıtım merkezleri, limanlar, gümrükler, uluslararası lojistikte dışkaynaklama,
uluslararası lojistikte dokümantasyon işlemleri.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2026
MESLEKİ YABANCI DİL II
3
4
Telefon görüşmesi, pazarlama kavramları, elektronik ticaret kavramları, akreditif,
sözleşmelerin analizi, profesyonel metin çevirileri
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS
LOJ 2022
STAJ (30 işgünü)
5
SEÇMELİ DERSLER (2)
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2028
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
2
4
Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin kavramlar, tehlikeli maddenin tanımı ve
sınıflandırılması, tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan araçlar, tehlikeli madde
taşımacılığında kullanılan belgeler, güvenlik ve risk yönetimi.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2014
GEMİ ACENTALIĞI
3
4
Lojistik ve deniz ulaştırmasında dağıtım kanallarının yapısı ve aracılar, gemi acenteliği
kavramı, gemi acenteliği türleri, gemi acentelik sözleşmeleri, gemi acentelerinin
fonksiyonları ve hizmetleri, gemi acentelik işlemleri (liman acenteliği, pazarlama ve
satış rezervasyon işlemleri, dokümantasyon işlemleri, diğer işlemler),uluslararası
lojistikte nakliye yükleniciliği (freight forwarding), nakliye yüklenicilerinin türleri,
lojistik hizmet dışkaynaklama ve nakliye yükleniciliği, nakliye yüklenicilerinin
fonksiyonları ve hizmetleri, nakliye yükleniciliğinde operasyonel işlemler, nakliye
yükleniciliğinde dokümantasyon ve FIATA belgeleri.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
LOJ 2016
DENİZ ULAŞTIRMASI
3
4
Deniz taşımacılığında yük türleri ve özellikleri, gemi türleri ve özellikleri, dünya deniz
ticaret rotaları ve yük akışları, gemi işletmeciliği türleri, tarifeli ve tarifesiz deniz
taşımacılığı, deniz ulaştırmasında yer alan aktörler, deniz ulaştırmasında limanlar ve
fonksiyonları, deniz ulaştırmasında aracılar, gemi acenteleri, gemi brokerleri, nakliye
yüklenicileri, gemi işletmeciliğinde bayrak, klas ve sigorta konuları, deniz
ulaştırmasında maliyetler ve sefer hesaplamaları.
Download

Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.