7 re
C }//
cc).
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
TS E -
INSTITUT TURC DE NORMALISATION
EGE BÖLGE KOORD İ NATÖRLO Ğ O
AEGEAN REGIONAL COORDINATION UNIT
PANEL
"STANDARD İ ZASYONUN M İ LL İ EKONOM İ YE FAYDALARI"
Tarih :21/Mart/2014 CUMA
: İ zmir Katip Çelebi Üniversitesi Konferans Salonu Balatç ı k KampüsU
Yer
Çi ğ li / İ ZM İ R
PROGRAM
14:00-14:30:Kay ıt- Kokteyl
14:30-15:00:Aç ı l ış Konu ş malar ı
PANEL : 15:00
Oturum Ba ş kan ı : Prof. Dr. Jülide KESKEN ( Ege Üniv. IIBF Dekan ı )
"STANDARDIZASYON VE STANDARTLARA GENEL BAKI Ş "
r Ramazan USTA (TSE Standart Haz. ✓ rk. B ş k.)
"EG İTİ MDE STANDARD İ ZASYONUN ÖNEM İ "
Prof. Dr Ibrahim Atilla ACAR (Katip Çelebi Üniv. ilBF Dekan ı )
"STANDARD İ ZASYONUN İ SLETMELERE SA Ğ LADI Ğ I FAYDALAR"
> Fuat ERO Ğ LU (Cemer Kent Ekipmanlar ı A. Ş .- Genel Müdür)
"STANDARDLARIN UYGUNLUK DE Ğ ERLEND İ RMEDEK İ ROLÜ"
Omer ÖZKAN (PETK İ M Petrokimya Holding A. Ş .-Sistem ve Süreç
Geli ş tirme Yöneticisi)
L- Gülsün KESKIN BEYO Ğ LU ( Valf Sanayi A. Ş . E.C.A.- Yönetim Sistemleri
Müdürü)
"KOB İ LER İ N STANDARD İ ZASYONDAK İ ÖNEM İ "
Mehmet Ça ğ an SARI (KOSGEB- Kobi Uzman ı )
18:00-18:30: Soru- Cevap-Kapam ş
LCV
Ebru CEM
Duygu BAKİ LER
Tel: 0232 376 24 25/ 341
Tel: 0232 376 13 01 -0232 376 24
Fax: 0232 386 45 91
Fax: 0232 386 33 98
E-Mail : [email protected]
E-Mail : [email protected]
25/301
8780/1 Sok. No: 5 35610
- IZINIR
Tel: (0 232)376 24 25 - 32 (8 Hat) Faks: (O 232) 356 33 9E
www.taB.Ofq.tf
Türk Standardlan Enstitüsü; ISO, IEC. E00, WPD. CEN. CENELEC'in üyesi ve bu kurulu ş lar ı n Türkiye Temsilcisidli
132 Say ı l ı Kanunun 11. maddesi uyar ı nca Enstitürnim gelirleri ve muameleleri her türlü yemi ve harçtan mal ı n
kı,_QTŞ TATALutz3
"STANDARD İ ZASYONUN MİLLİ EKONOMİYE
FAYDALARI"
21 MART 2014
CUMA
KURUM/KURULU Ş/F İ RMA İSMİ
KATILIMCININ
ADI SOYADI
KATILIMCININ
CEP NO VE MAIL
LCV
Ebru CEM
Tel: 0232 376 24 25/ 341
Fax: 0232 386 45 91-0232 376 38 32
E-Mail : ecenı tse.org.tr
Duygu BAK İ LER
Tel: 0232 376 13 Ol -0232 376 24 25/301
Fax: 0232 386 33 98
E-Mail : dbakilertse.org.tr
Download

standardizasyonun mi lli ekonomiye faydaları