ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ruhsat Şube Müdürlüğü
1. SINIF GAYRISIHHİ MÜESSESE
YER SEÇİMİ ve TESİS KURMA İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1 Dilekçe
Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı
2
Başvuru/Beyan Formu (Form-2)
Tapu kayıt sureti (1 ay içinde alınmış)
3
Kira sözleşmesi
4 İmza sirküleri
Web sayfamızdan temin edebilirsiniz
İlgili Tapu Müdürlüğü (Mülkiyeti Belediyemize ait
olan yerlerden alınmaz)
Noter
5 1/200 ölçekli Vaziyet planı
6
7
8
9
10
1/5000 ölçekli onaylı imar planı örnekleri
Büyükşehir Belediyesinden
(1 ay içinde alınmış)
1/1000 ölçekli onaylı imar planı örnekleri
İlçe Belediye Başkanlığından
(1 ay içinde alınmış)
ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli
değildir belgesi (ÇED Yönetmeliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
kapsamında olan tesisler için)
Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla
alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve
niceliğine göre hazırlanmış proje ve
açıklama raporları
Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde
içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan
sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve
kimyasal analiz raporu
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU DÜZENLENMESİ GEREKEN TESİSLER İÇİN
DÜZENLENEN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ OLUMLU BELGESİ VE RAPORU, YER
SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ YERİNE GEÇER.
*
*
*
Başvurularda belgelerin asılları suretleriyle birlikte sunulacaktır.
Başvuru için gerekli belgelerin yeni tarihli olması gerekmektedir.
Başvuru sahibi yerine işlemleri vekil takip edecekse noter onaylı vekaletname
istenecektir.
Download

1.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Yer Seçim ve Tesis Kurma İzni İçin