1. TEMA
ÝÇÝNDEKÝLER
BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ .............................................................................................. 10
Eþ Anlamlý (Anlamdaþ) Kelimeler ................................................................................ 10
Karþýt (Zýt) Anlamalý Kelimeler ......................................................................................11
Eþ Sesli (Sesteþ) Kelimeler ..........................................................................................12
Anlamlý ve Kurallý Cümle Oluþturma ..............................................................................13
Neden (Sebep)-Sonuç Ýliþkisi ......................................................................................15
Atasözleri ....................................................................................................................16
Karakter (Kiþilik) Özellikleri ..........................................................................................18
Konu............................................................................................................................19
Ana Düþünce (Ana Fikir) ..............................................................................................20
Yardýmcý Düþünceler ....................................................................................................22
Baþlýk ..........................................................................................................................23
Ölçme ve Deðerlendirme ..............................................................................................24
Kazaným Deðerlendirme Testi-1 ....................................................................................28
Kazaným Deðerlendirme Testi-2 ....................................................................................30
Kazaným Deðerlendirme Testi-3 ....................................................................................32
BÖLÜM-2 YAZIM BÝLGÝSÝ ................................................................................................ 34
2. TEMA
Kiþi Adlarýnýn Yazýlýþý.................................................................................................... 34
Nokta ..........................................................................................................................35
Ölçme ve Deðerlendirme ..............................................................................................36
Kazaným Deðerlendirme Testi-4 ....................................................................................38
Tema Deðerlendirme Testi-1 ........................................................................................40
BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ .............................................................................................. 44
Gerçek Anlam ............................................................................................................ 44
Mecaz Anlam ..............................................................................................................45
Terim Anlam ................................................................................................................45
Ad (Ýsim) ....................................................................................................................46
Öznellik-Nesnellik ........................................................................................................47
Gerçek-Hayal Ürünü ....................................................................................................48
Cümlede Ýþi Yapaný Bulma ............................................................................................48
Cümlede Anlamý Farklýlaþtýran Kelimeler........................................................................49
Özdeyiþ........................................................................................................................50
Giriþ, Geliþme ve Sonuç ..............................................................................................51
Cümleden Anlamlý Paragraf Yapma ..............................................................................52
Hikâye Haritasý ............................................................................................................53
Kýnalý Mehmet ..............................................................................................................53
Ölçme ve Deðerlendirme ..............................................................................................54
Kazaným Deðerlendirme Testi-1 ....................................................................................58
Kazaným Deðerlendirme Testi-2 ....................................................................................60
BÖLÜM-2 YAZIM BÝLGÝSÝ ................................................................................................ 62
Virgül.......................................................................................................................... 62
Kesme Ýþareti ..............................................................................................................63
Not Alma ....................................................................................................................63
Kurum, Kuruluþ, Kurul Adlarýnýn Yazýlýþý ........................................................................64
Savaþ, Devir, Çað Adlarýnýn Yazýlýþý ..............................................................................64
Ölçme ve Deðerlendirme ..............................................................................................65
Kazaným Deðerlendirme Testi-3 ....................................................................................66
Tema Deðerlendirme Testi-2 ........................................................................................68
Genel Tekrar Testi-1 ....................................................................................................71
3. TEMA
BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ .............................................................................................. 76
Deyimler .................................................................................................................... 76
Varlýðý Niteleyen Kelimeler ............................................................................................77
Yüzler ve Ýfade Ettikleri ................................................................................................78
Kiþileþtirme ..................................................................................................................79
Betimleme....................................................................................................................79
Duygusal-Abartý Cümleleri............................................................................................80
Destekleme ve Açýklama Bildiren Ýfadeler ......................................................................80
Þiirde Ana Duygu ........................................................................................................81
Þiirde Anlatýlaný Bulma ve Baþlýk ..................................................................................82
Tablo Okuma................................................................................................................82
Parçadaki Kiþi Özellikleri ..............................................................................................83
5N 1K ..........................................................................................................................83
Ölçme ve Deðerlendirme ..............................................................................................84
Kazaným Deðerlendirme Testi-1 ....................................................................................88
Kazaným Deðerlendirme Testi-2 ....................................................................................90
BÖLÜM-2 YAZIM BÝLGÝSÝ ................................................................................................ 92
4. TEMA
Hayvan Adlarýnýn Yazýlýþý.............................................................................................. 92
Dil Adlarýnýn Yazýlýþý ......................................................................................................92
Hâl Ekleri ....................................................................................................................93
Adres Yazma................................................................................................................94
Ýmza Atma ..................................................................................................................94
Kýsa Çizgi ....................................................................................................................94
Ölçme ve Deðerlendirme ..............................................................................................95
Kazaným Deðerlendirme Testi-3 ....................................................................................96
Tema Deðerlendirme Testi-3 ........................................................................................98
Genel Tekrar Testi-2 ..................................................................................................101
BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ ............................................................................................ 106
Ýsmin Yerine Kullanýlan Kelimeler .............................................................................. 106
Tahmin, Olasýlýk, Ýhtimal Cümleleri ..............................................................................107
Birbiriyle Anlamca Çeliþen Cümleler............................................................................108
Paragrafý Bölme ........................................................................................................109
Gazete Haber Baþlýklarý ..............................................................................................110
Grafik Okuma ............................................................................................................110
Ölçme ve Deðerlendirme ............................................................................................111
Kazaným Deðerlendirme Testi-1 ..................................................................................112
Kazaným Deðerlendirme Testi-2 ..................................................................................114
BÖLÜM-2 YAZIM BÝLGÝSÝ .............................................................................................. 116
5. TEMA
Anlatým Bozukluklarý-1 .............................................................................................. 116
Anlatým Bozukluklarý-2 .............................................................................................. 117
Yapým Ekleri ..............................................................................................................118
Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerler ..............................................................................119
Günlük Yazma ............................................................................................................119
Soru Ýþareti ................................................................................................................119
Ölçme ve Deðerlendirme ............................................................................................120
Kazaným Deðerlendirme Testi-3 ..................................................................................121
Tema Deðerlendirme Testi-4 ......................................................................................123
Genel Tekrar Testi-3 ..................................................................................................126
BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ ............................................................................................ 130
Kelimeleri ve Cümleleri Birbirine Baðlayan Sözcükler.................................................. 130
Benzerlik-Farklýlýk........................................................................................................131
Karþýlaþtýrma Cümleleri ..............................................................................................132
Ön Yargý (Peþin Hüküm) Cümleleri ..............................................................................133
Anlatýmýn Akýþýný Bozan Cümleler................................................................................133
Ölçme ve Deðerlendirme ............................................................................................134
Kazaným Deðerlendirme Testi-1 ..................................................................................136
5. TEMA
BÖLÜM-2 YAZIM BÝLGÝSÝ .............................................................................................. 138
6. TEMA
BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ ............................................................................................ 152
Soru Eki “mý, mi, mu, mü”nün Yazýlýþý ........................................................................138
Gezegen Adlarýnýn Yazýlýþý ..........................................................................................139
Ýki Nokta (:)................................................................................................................140
Týrnak Ýþareti (“ ”) ......................................................................................................140
Ölçme ve Deðerlendirme ............................................................................................141
Kazaným Deðerlendirme Testi-2 ..................................................................................142
Tema Deðerlendirme Testi-5 ......................................................................................144
Genel Tekrar Testi-4 ..................................................................................................147
Fiil (Eylem) ................................................................................................................152
Cümle Ögeleri ............................................................................................................153
Taným Cümlesi ..........................................................................................................154
Soru Cümlesi ............................................................................................................155
Önemli Olaný Belirtirken Kullandýðýmýz Kelimeler ..........................................................155
Ölçme ve Deðerlendirme ............................................................................................156
Kazaným Deðerlendirme Testi-1 ..................................................................................158
BÖLÜM-2 YAZIM BÝLGÝSÝ .............................................................................................. 160
7. TEMA
“de, da”nýn Yazýlýþý .................................................................................................... 160
Hece Düþmesi (Ünlü Düþmesi) ..................................................................................161
Ünlem Ýþareti (!) ........................................................................................................161
Sýra Sayýlarýnýn Yazýlýþ ve Okunuþlarý ..........................................................................162
Tebrik Kartý-Davetiye Yazma ......................................................................................162
Ölçme ve Deðerlendirme ............................................................................................163
Kazaným Deðerlendirme Testi-2 ..................................................................................164
Tema Deðerlendirme Testi-6 ......................................................................................166
Genel Tekrar Testi-5 ..................................................................................................169
BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ ............................................................................................ 174
Gibi, Kadar, Ýse, Ýçin, Ýle, Göre, Üzere..........................................................................174
Eylemde Zaman ........................................................................................................175
Ýki Cümleyi Tek Cümle Yapma ....................................................................................176
Özetleyen ve Sonuç Bildiren Ýfadeler ..........................................................................176
Trafik Ýþaret Levhalarý ................................................................................................176
Ölçme ve Deðerlendirme ............................................................................................177
Kazaným Deðerlendirme Testi-1 ..................................................................................178
BÖLÜM-2 YAZIM BÝLGÝSÝ .............................................................................................. 180
8. TEMA
ki’nin Yazýlýþý ............................................................................................................ 180
Mektup Yazma ..........................................................................................................181
Yay Ayraç Ýþareti ( ( ) ) ..............................................................................................181
Konuþma Çizgisi (–) ..................................................................................................181
Ölçme ve Deðerlendirme ............................................................................................182
Kazaným Deðerlendirme Testi-2 ..................................................................................183
Tema Deðerlendirme Testi-7 ......................................................................................184
Genel Tekrar Testi-6 ..................................................................................................187
BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ ............................................................................................ 192
Eylemi Niteleyen Kelimeler..........................................................................................192
Telefonda Konuþma Kurallarý ......................................................................................193
Görgü Kurallarý ..........................................................................................................193
Genel ve Özel Durumlarý Bildiren Ýfadeler ....................................................................194
Kelimeler Arasý Anlam Ýliþkisi......................................................................................194
Eleþtiri Cümleleri ........................................................................................................195
Harita-Kroki Okuma....................................................................................................195
Kazaným Deðerlendirme Testi-1 ..................................................................................196
Tema Deðerlendirme Testi-8 ......................................................................................198
Genel Tekrar Testi-7 ..................................................................................................201
CEVAP ANAHTARI ........................................................ 205
BÖLÜM
1
ANLAM BÝLGÝSÝ
Kazanýmlar
Bu bölümde;
« Dinlediklerimde ve okuduklarýmda eþ ve zýt anlamlý kelimeleri ayýrt etmeyi,
« Dinlediklerimde ve okuduklarýmda eþ sesli kelimeleri ayýrt etmeyi,
« Konuþtuklarýmda, yazdýklarýmda kelimeleri yerinde ve anlamlarýna uygun kullanmayý,
« Yeni öðrendiðim kelimeleri yazýlarýmda kullanmayý,
« Dinlediklerimde ve okuduklarýmda geçen bilmediðim kelimelerin anlamlarýný araþtýrmayý,
« Okuduklarýmda, yazýlarýmda sözlükten ve imla kýlavuzundan yararlanmayý,
öðreneceðim.
Çözüm
1. EÞ ANLAMLI (ANLAMDAÞ)
KELÝMELER
Sözlüðe baktýðýmýzda “icat” kelimesinin eþ
anlamlýsýnýn “buluþ” olduðu görülecektir.
Anahtar Bilgi
Cevap C
Anlamlarý ayný veya çok yakýn olan
kelimelere eþ anlamlý kelimeler denir.
kaygýtasa
misalörnek
yabancýel
hürözgür
Sýra Sizde - 1
eþ anlamlýanlamdaþ…
Niçin kara kara düþünüyorsun?
Aferin, özverili kýzým.
© Coþku Yayýnlarý
UYARI: Anlamdaþ olan sözcükler ayný
cümlede birbirinin yerine kullanýlmayabilir.
(“Niçin siyah siyah düþünüyorsun?” denmez.)
Örnek - 1
“Ýcat” kelimesinin eþ anlamlýsý aþaðýdakilerden hangisidir?
Annenin, kýzýna söylediði cümlede “özverili”
kelimesinin yerine aþaðýdakilerden hangisini
getirebiliriz?
A) Ýniþ
B) Yarýþ
A) Ýyiliksever
B) Fedakâr
C) Buluþ
D) Arayýþ
C) Yardýmcý
D) Güzel
10
BB
1. Tema
Çözüm
2. KARÞIT (ZIT) ANLAMLI
KELÝMELER
Ceza sözcüðünün anlamý “Uygunsuz davranýþlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sýkýntý, acý verici iþlem veya yaptýrým”dýr. Zýt anlamý ise “ödül”dür.
Anahtar Bilgi
Anlamlarý birbirinin karþýtý olan kelimelere
zýt anlamlý kelimeler denir.
aþaðý yukarý
ileri geri
siyah beyaz
dar geniþ
büyük küçük
þiþman zayýf
Cevap B
Sýra Sizde - 2
“Öfkeli” kelimesinin zýt anlamlýsý hangi seçenekte
doðru olarak verilmiþtir?
UYARI:
CC
1. Kelimelerin olumlu-olumsuz biçimleri
karþýt anlamlý deðildir.
-2
gelmek 2 gelmemek (olumsuzu)
öfkeli
gelmek gitmek (karþýtý)
Þiddetli yaðmurun damlalarý camlarý
dövüyordu.
“Þiddetli” sözcüðü, “hýzlý” anlamýnda kullanýldýðýndan “yavaþ” sözcüðünün karþýtý
olarak kullanýlmýþtýr.
© Coþku Yayýnlarý
2. Bir kelimenin karþýt anlam oluþturmasý,
kullanýldýðý cümleye baðlýdýr.
A)
B)
þaþkýn
aðlayan
C)
D)
Þiddetli bir romatizmaya tutulmuþtu.
Bu cümlede “þiddetli” sözcüðü “etkisi çok
olan, zorlu” anlamýnda kullanýldýðýndan,
“sakin, yumuþak” sözcüðünün karþýtý
anlamýnda kullanýlmýþtýr.
sakin
kýzgýn
Sýra Sizde - 3
Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “tenha” kelimesinin zýt anlamlýsý vardýr?
Örnek - 2
BB
“Ceza” kelimesinin zýttý aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Depremde zarar görmüþ insanlara karþý
cömert olalým.
B) Þehrin ana caddesine göre burasý kalabalýktý.
A) ödün
B) ödül
C) Fazla ürün almak için çalýþmalýyýz.
C) ödünç
D) ödlek
D) Bilgisiz insanlar daha çok zarar verebilir.
11
1. Tema
3. EÞ SESLÝ (SESTEÞ)
KELÝMELER
Sýra Sizde - 4
Aþaðýdaki kelimelerden hangisinin sesteþi
vardýr?
CC
Anahtar Bilgi
A) tel
B) gel
C) yüz
D) sel
Söyleniþleri ayný, anlamlarý ayrý olan kelimelere eþ sesli kelimeler denir.
Sol: “Sað”ýn zýt anlamlýsý.
Sola dönmek zorundayýz.
Sol: Müzikte nota adý.
Sýra Sizde - 5
Fa’dan sonra sol gelir.
Aralýk: Iðdýr iline baðlý ilçelerden biri.
“Yaz” kelimesi aþaðýdaki cümlelerin hangisinde mevsim anlamýnda kullanýlmýþtýr?
Babamýn tayini Aralýk’a çýktý.
BB
Aralýk: Ýki þey arasýndaki açýklýk, mesafe.
A) Öðretmenle beraber sen de defterine yaz.
Ýki masa arasýnda bir metre aralýk var.
B) Deniz kenarýnda yazýn tatil yaptýk.
C) Havalarýn ýsýndýðýný gazeteler yazdý.
© Coþku Yayýnlarý
D) Hatýralarýný yazdýðý defterini kaybetmiþ.
Örnek - 3
Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden
hangisinin eþ seslisi yoktur?
Sýra Sizde - 6
Boz ayý karþýma çýktý.
Elimde deliller var.
A) Kara gözlü kuzusunu çayýra götürdü.
B) Bu dere yazlarý kururdu.
C) Yüzümde sivilceler çýktý.
Bir petek bal aldýk.
Aðacýn dallarý kýrýlmýþ.
D) Kýr gezisi için hazýrlýklar yapýldý.
Çözüm
A seçeneðindeki kara kelimesi hem toprak
parçasý hem de siyah anlamýndadýr, eþ seslidir. Yüz kelimesi hem sayý hem de surat, çehredir. Kýr kelimesi hem beyazla az miktarda siyah karýþmasýndan oluþan renktir hem de þehir ve kasabalarýn dýþýnda kalan, çoðu boþ ve
geniþ yerdir. Dere eþ sesli deðildir.
Cevap B
12
Öðretmenin tahtaya yazdýðý cümlelerdeki altý
çizili kelimelerden hangisinin eþ seslisi yoktur?
DD
A) boz
B) el
C) dal
D) bal
1. Tema
Kazanýmlar
Bu bölümde;
« Anlamlý ve kurallý cümleler yazmayý,
« Konuþmalarýmda, yazýlarýmda söz varlýðýndan yararlanmayý,
« Dinlediklerimdeki, konuþmalardaki, okuduklarýmdaki, yazýlanlardaki sebep-sonuç iliþkilerini
belirlemeyi,
« Konuþmalarýmda, yazýlarýmda deyim, atasözü, tekerleme, mani, özdeyiþ, özlü söz, mecaz,
mizahî ögeler vb. kullanmayý
öðreneceðim.
1. ANLAMLI VE KURALLI
CÜMLE OLUÞTURMA
Örnek - 4
ser v
et
küçü
k
rir
kaz
Cümle, yargý bildiren sözcük ya da
sözcükler topluluðudur.
geti
anç
lar
Anahtar Bilgi
“Çalýþýyorum.” sözcüðü cümledir.
“Yarýnki sýnava çalýþýyorum.” sözcükleri de
cümledir.
Kurallý cümle, eylemin cümle sonunda
bulunduðu cümledir. Eylemde belirtilen iþi
yapan varlýk baþta olursa daha güzel olur.
“Zeliha, güzel konuþur.” cümlesinde
konuþma eylemi cümlenin sonunda
olduðu için bu cümle kurallýdýr.
“Kalbimizde yaþýyor Atatürk.” cümlesi
kurallý deðlidir. Kurallý cümle olmasý için
“yaþýyor” eylemi cümlenin sonuna getirilmelidir.
Yukarýdaki özlü söz, dört parçaya ayrýlmýþ ve
karýþýk olarak sepetlere konmuþtur.
© Coþku Yayýnlarý
“Hikâye ve roman okumayý.” cümle
deðildir çünkü yargý bildirmiyor.
Bu vecizeyi kurallý bir cümle hâline getirdiðimizde soldan ikinci sepette aþaðýdakilerden
hangisi olmalýdýr?
A) küçük
B) servet
C) getirir
D) kazançlar
Çözüm
Atatürk, kalbimizde yaþýyor.
Vecizenin cümle þekline getiriliþ þekli þöyledir:
Yerleþtirdi kitaplarýný kütüphaneye (Kurallý
cümle deðil.).
Küçük kazançlar servet getirir.
Kitaplarýný kütüphaneye yerleþtirdi.
(Kurallý cümle.)
Soruda istenen soldan ikinci sepet yani soldan ikinci sözcüktür. O da “kazançlar”dýr.
Cevap D
13
1. Tema
Sýra Sizde - 9
Sýra Sizde - 7
Aþaðýdakilerden hangisi anlamlý ve kurallý bir
cümledir?
DD
doðar
A) Bir kuþ gelir pecereye her sabah.
do
ma ðdan
B) Gelecek, parlak deðildir bugünden.
C) Gitti güzelim upuzun saçlarým.
ne
ler
D) Kara bulutlar bazen gökyüzünü kaplar.
n
gü
Yukarýdaki trenin hareket etmesi için kelimelerin kurallý ve anlamlý þekilde sýralanmasý gerekiyor.
Hangi sýralama, bu cümleyi kurallý ve anlamlý
kýlar?
AA
B) 2-4-3-1
C) 1-2-3-4
D) 3-4-2-1
© Coþku Yayýnlarý
A) 4-2-3-1
Sýra Sizde - 10
savaþmaktýr
en
insanlara
kötülüklerle
yapabileceðimiz
büyük
iyilik
Sýra Sizde - 8
I. düzenli
II. gerekir
III. çalýþmak
IV. ilerlemek için
V. bilimde
Yukarýdaki numaralanmýþ sözcüklerle kurallý
ve anlamlý bir cümle oluþturulduðunda sýralama nasýl olur?
DD
A) III - I - II - IV - V
B) IV - III - I - II - V
C) I - IV - II - V - III
D) V - IV - I - III - II
14
Tahtadaki sözcüklerden kurallý ve anlamlý bir
cümle oluþturduðumuzda aþaðýdakilerden
hangisi doðru olur?
BB
A) En büyük insanlara yapabileceðimiz iyilik
kötülerle savaþmaktýr.
B) Ýnsanlara yapabileceðimiz en büyük iyilik, kötülerle savaþmaktýr.
C) Kötülerle savaþmaktýr insanlara en büyük iyilik yapabileceðimiz.
D) Yapabileceðimiz insanlara iyilik en büyük
kötülerle savaþmaktýr.
1. Tema
Çözüm
2. NEDEN (SEBEP) - SONUÇ
ÝLÝÞKÝSÝ
A seçeneðindeki cümlede olumsuzluk ifade
edilmiþtir. C seçeneðindeki cümlede ders çalýþma esnasýndaki durum anlatýlmýþtýr. D seçeneðinde arkadaþýný çok sevdiðini belirtmiþ. B
seçeneðinde ise kapýya koþma sebebi babasýný karþýlamak için olduðu ifade edilmiþtir.
Anahtar Bilgi
Eylemin, asýl anlatýlmak istenenin gerçekleþme sebebinin belirtildiði cümlelerdir.
Cevap B
Neden-sonuç cümleleri iki bölümden
oluþur. Bölümün birinde neden (sebep),
ikincisinde ise sonuç belirtilir. Bu tür cümlelerde eyleme “niçin?” sorusunu sorduðumuzda cevap alýnýr.
Hasta olduðumdan dolayý
okula gidemiyorum.
Çok yaðmur yaðdýðýndan ürünler zarar
gördü.
Yorum yapamayacaðým çünkü konu
hakkýnda bilgim yok.
Bu cümlelerde de sebep-sonuç iliþkisi
vardýr. Yorum yapamamasýnýn sebebini
bilgisinin olmamasý olarak açýklamýþ.
© Coþku Yayýnlarý
Bu cümlede neden-sonuç iliþkisi vardýr.
Sözü edilen ürünlerin zarar görmesinin
nedeni çok yaðmur yaðmasýdýr.
Sýra Sizde - 11
Hangi öðrenci, cümlesinde baþýna gelen olayýn nedenini de belirtmiþtir?
Banu
Þapkam olmadýðýndan
baþýma güneþ geçti.
Kitap okumanýn zevkini
çok iyi bilirim.
Nihal
Sahilde dolaþmak
istiyorum.
Örnek - 5
Kadir
Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç iliþkisi vardýr?
A) Bize, erken geleceðini söylememiþti.
B) Babasýný karþýlamak için kapýya koþtu.
C) Kimseyi rahatsýz etmeden ders çalýþýyordu.
D) Arkadaþlarý, Murat’ý çok seviyordu.
Adnan
Elimdeki okul çantasý
yere düþtü.
AA
A) Banu
B) Nihal
C) Kadir
D) Adnan
15
1. Tema
3. ATASÖZLERÝ
Sýra Sizde - 13
Ýnsanýn içinde var olan öfke, çoðu zaman
olumsuz sonuçlar doðurur. Öfke anýnda insan
doðru düþünemez. Normal davranýþlarda bulunamaz. Öfkeliyken insan, çevresindekilere
büyük haksýzlýk eder. Öfkeli olarak yapýlan iþler sonradan hep piþmanlýk duyulan iþlerdir.
Anahtar Bilgi
Uzun deneme ve gözlemlere dayanýlarak
söylenmiþ ve halka mal olmuþ öðüt verici
nitelikteki sözlere atasözü denir.
Ayaðýný yorganýna göre uzat.
Bu paragrafta anlatýlan düþünceyi destekleyen atasözünü hangi öðrenci söylemiþtir?
El, elden üstündür.
Ýþten artmaz, diþten artar.
Ýþleyen demir ýþýldar.
Örnek - 6
Figen
Aþaðýdakilerden hangisi atasözü deðildir?
Öfkeyle kalkan zararla oturur.
BB
A) Et, týrnaktan ayrýlmaz.
© Coþku Yayýnlarý
B) Akýntýya kürek çekmek.
C) Kul kusursuz olmaz.
D) Damlaya damlaya göl olur.
Ersin
Cahil ile konuþan cahil olur.
Sema
Bülent
Tatlý dil, yýlaný deliðinden çýkarýr.
AA
A) Figen
B) Ersin
C) Sema
D) Bülent
Çözüm
A, C ve D seçeneðindeki cümleler atasözüdür. B seçeneðinde verilen deyimdir.
Cevap B
Sýra Sizde - 14
Yandaki resim,
bize hangi atasözümüzü hatýrlatýr?
Sýra Sizde - 12
D Bin bilsen de bir bilene sor.
Danýþan dað aþmýþ, danýþmayan düz yolda þaþmýþ.
AA
Akýl akýldan üstündür.
Cana gelen mala gelsin.
Yukarýdaki atasözlerinin hangisi anlamca diðerlerinden farklýdýr?
DD
A) D
16
B) C) D) A) Birlikten kuvvet doðar.
B) El, elin eþeðini türkü çaðýrarak arar.
C) Ýstediðini söyleyen istemediðini iþitir.
D) Duvarý nem, insaný gam yýkar.
1. Tema
Sýra Sizde - 15
Söz
Sýra Sizde - 17
Bu atasözümüz,
aþaðýdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmalýdýr?
___________________
sükut altýndýr.
býrakma
akþamýn
sabaha
iþini
BB
A) pýrlantaysa
B) gümüþse
C) elmassa
D) yakutsa
Yukarýdaki kelimelerle elde edilecek atasözü
aþaðýdakilerden hangisidir?
DD
A) Sabahýn iþini akþama býrakma.
B) Býrakma akþamýn iþini sabaha.
C) Akþamýn sabaha iþini býrakma.
Düþenin dostu olmaz: Zengin ve otorite sahibi insan, tüm kudretini yitirdiðinde, daha önce yanýndan ayrýlmayan dostlarýný da yitirir.
© Coþku Yayýnlarý
D) Akþamýn iþini sabaha býrakma.
Sýra Sizde - 18
Aþaðýdaki atasözlerinden hangisi konusu yönünden farklýdýr?
BB
A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
B) Ne ekersen onu biçersin.
C) El eli yýkar, iki el de yüzü.
D) Nerede birlik orada dirlik.
Sýra Sizde - 16
Ak akçe, kara gün içindir.
Acele iþe þeytan karýþýr.
Sakla samaný, gelir zamaný.
Aðaç, yaþ iken eðilir.
Acele giden, ecele gider.
Yukarýda verilen atasözlerinden ayný anlamda olanlarý ikiþerli gruplarsak hangisi grubun
dýþýnda kalýr?
BB
A)
B)
C)
D)
Sýra Sizde - 19
Hangi atasözü “Hayvanlar koklaþarak birbirlerini tanýrlar. Ýnsanlar konuþarak arkadaþ
olur, tanýþýrlar.” anlamýndadýr?
AA
A) Hayvanlar koklaþa koklaþa, insanlar konuþa konuþa.
B) Kiþi sevdiðine naz eder.
C) Ýyiyle konuþan iyi olur.
D) Acýmayana acýmazlar.
17
Download

bölüm 1