ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ZORUNLU DERSLER

CIVE 211 Malzeme Bilimi
Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom hareketleri.
Malzemelerin elastik ve viskoelastik deformasyonları. Faz diyagramları. Metaller, seramikler,
polimerler. Mekanik özellikler ve bozulmalar Yapıdaki değişikliklerle malzeme özelliklerinin
değişmesi. Kompozitler. Malzemelerin korozyonu ve aşınması. Laboratuvar.
Kredi: 4
AKTS:6

CIVE 212 Mühendislik Malzemeleri
Çimentolanan malzemeler, agregalar, beton, seramik ve duvar, yapısal metaller, polimerler,
ahşap ve kompozit malzemeler. Bunların İnşaat Mühendisliği’ndeki uygulamalarının
örneklendirilmesi. Beton, agrega ve çimentolanan malzemeler üzerine laboratuar
uygulamaları.
Kredi: 3
AKTS:6

CIVE 243 Statik
Temel prensipleri modelleme kavramı; Katı cisimler: Eşdeğer kuvvet sistemleri; Katı
cisimlerin dengesi, düzlemsel katı cisim sistemlerinin analizi; Dağıtılmış kuvvetler; Normal ve
kesme kuvvetler ve moment diyagramları; Virtüel iş prensibi.
Kredi: 3
AKTS:6

CIVE 244 Mekanik
Temel prensipleri modelleme kavramı. Kuvvetler, Bileşkeler, eşdeğer kuvvet sistemleri.
Serbest cisim diyagramı ve denge. Virtual iş ve denge stabilitesi. İç kuvvetler. Kafeslerin ve
kirişlerin analizi. Maddesel noktanın kinematiği. Bir parçacığın kinetiği. İtme ve momentum.
Katı cisim dinamiği. Enerji prensipleri.
Kredi: 4
AKTS:6

CIVE 246 Mukavemet I
Gerilme ve deformasyon kavramları. Tek eksenli gerilme testi. Kalıplarda sıcaklık etkileri.
Dairesel millerin burulması. bükülmeye bağlı kirişler ve kiriş eğilmelerinin basit eğilmesi.
Kirişlerde kayma gerilmeleri. eğilme, burulma, kesme ve eksenel yüklere bağlı birleşik
gerilmeler. Stres, asal gerilmeler ve Mohr dairesi dönüşümü. Enerji prensiplerine giriş. Hata
kriterleri. Stabilite ve burkulma.
Kredi: 4
AKTS:6

CIVE 311 Akışkanlar Mekaniği
Akışkanlar mekaniği ve mühendislik problemlerine uygulamalarının temel ilkeleri. Akışkan
statiği. Akış kinematiği: süreklilik denklemi, akım fonksiyonu, irrotasyonel akış hızı
potansiyeli. Akışkan dinamiği: viskoz sıvıların akışı. Newton akışkanları, basit laminer akış
sistemleri, türbülanslı akış, borularda akış. Sıkıştırılabilir akış, açık kanal akışı, sınır tabaka
teorisinden seçilen konular.
Kredi: 4
AKTS:6

CIVE 331 Yer Bilimleri
Toprak kökeni; oluşumu, mineral ve kayaların dağılımı ve özellikleri. Değişiklik süreçleri;
hava aşınması, sedimantasyon, metamorfizma. Jeolojik yapılar. Jeolojik haritaların kullanımı.
Mühendislik jeolojisi.
Kredi: 3
AKTS:5
1

CIVE 353 Çelik Yapılar
Çelik yapıların tasarımı, çeliğin malzeme özellikleri. Emniyet gerilmesi tasarım yaklaşımı.
Türk Standartlarına, Eurocode’a ve AISC kodlarına giriş. Bağlantılar, gerilim elemanları,
basınç elemanları, kiriş-kolonlar. Kirişler ve döşemeler. Çerçeveler, kafesler ve endüstriyel
binaların tasarımı.
Kredi: 3
AKTS:6

CIVE 355 Yapı Statiği
Varsayımlar, reaksiyonların belirlenmesinde denge prensipleri, eğilme momenti ve kesme
diyagramları. Tesir çizgileri. Virtüel iş ile yer değiştirmelerin belirlenmesi. Castigliano's
teoremi ve moment alan teoremleri. Hiperstatik yapılar. Açı Yöntemi kullanılarak kuvvet ve
yer değiştirme metodu yaklaşımı. Esneklik ve sertlik yöntemleri. Virtüel iş, zorlanma enerjisi,
moment alanı ve moment dağılım metotları. Yapı statiğinde matris yöntemleri. Bilgisayar
programları ve yapı statiği için program paketlerinin kullanımına giriş.
Kredi: 4
AKTS:6

CIVE 312 Hidrolik Mühendisliği I
Su iletimi, depolanması, kontrolü ve kullanımı ile ilgili sistemlerin analizi, tasarımı için
hidroloji, hidrolik ve su kaynakları prensipleri; açık kanallar ve basınç borusu tasarımı. Yeraltı
suyu mühendisliği, su kaynakları projelerinin ekonomik analizi.
Kredi: 4
AKTS:6

CIVE 332 Zemin Mekaniği I
Zeminlerin fiziksel özellikleri, toprak sınıflandırılması, toprak yapısı, nem etkileri;
sıkıştırılabilirlik ve konsolidasyon; gerilme, deformasyon ve mukavemet özellikleri; gerilme
dağılımı ve analizi; yanal zemin basınçları; şev stabilitesi. Temel laboratuvar deneyleri ve
seçilmiş problemlerin çözümü.
Kredi: 3
AKTS:5

CIVE 334 Zemin Mekaniği Lab.
Temel laboratuvar deneyleri: Özgül ağırlık, Atterberg Limitleri, tane boyut dağılımı,
kompaksiyon, permeabilite, konsolidasyon, serbest basınç dayanımı, CBR, direkt kesme ve üç
eksenli basınç testleri. CIVE 332 dersinde ele alınan prensiplerin uygulanması.
Kredi: 1
AKTS:1

CIVE 354 Betonarme I
Yapısal betonun mekanik özellikleri. Farklı doğal ve fiziksel koşullar altında ve normal
kuvvet, kesme kuvveti, moment ve burulma altında betonarme elemanların davranışları.
Betonarme kirişler, döşeme sistemleri ve kolonların nihai tasarımı. Türk Standart Betonarme
Tasarımı ve betonarme binalar için Amerikan Beton Enstitüsü ile ilgili kodlara giriş.
Kredi: 4
AKTS:6

CIVE 421 Çevre Mühendisliği
Su temini kaynakları, iletimi, su dağıtım depoları ve ağları; atık su toplama ve bertarafı; su ve
atık su arıtma yöntemlerine giriş.
Kredi: 3
AKTS:5

CIVE 431 Temel İnşaatı
Temellerin tasarımıyla ilgili zemin mekaniği teknikleri ve diğer tekniklerin uygulanması. Yer
ve zemin arama yöntemleri; taşıma kapasitesi ve yerleşimler; sığ ve derin temeller;
canlandırıcı ve tutucu yapılar. Örnek olaylar.
Kredi: 4
AKTS:5

CIVE 461 Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği
Otoyol ve havaalanı üzerinde durularak ulaşım tesislerinin tasarım esasları. Planlama,
2
geometrik tasarım, drenaj, kaplama tasarımı, hava fotogrametrisi ve haritalama , jeofizik
yeraltı keşifler, karayolu inşaatı ve malzeme ve test örneklendirmesi.
Kredi: 4
AKTS:6

CIVE 491 Bitirme Projesi I
Mühendislik temel dersleri altında listelenen proje.
Kredi: 1
AKTS:4

CIVE 402 İnşaat Mühendisliği Sistem Analizi
Sistem mühendisliği ile ilgili yaygın teknikler.İnşaat mühendisliği sistemlerinin tasarımı ve
işlemleri için geçerli yeni teknikler. Lineer optimizasyon; lineer programlama, ulaştırma ve
atama problemleri, ağ analizi, kuyruk teorisi, simülasyon teknikleri, karar analizi. Lineer
olmayan optimizasyon; Kritik yol yöntemi, inşaat mühendisliğinde bulanık mantık, uzman
sistemler, yapay sinir ağlarına yapılan başvurular.
Kredi: 3
AKTS:6

CIVE 491 Bitirme Projesi I
Mühendislik temel dersleri altında listelenen proje.
Kredi: 1
AKTS:4

CIVE 492 Bitirme Projesi II
Mühendislik temel dersleri altında listelenen proje.
Kredi: 4
AKTS:6
SEÇMELİ DERSLER

CIVE 200 Ölçme Bilgisi Arazi Uygulaması
Dört hafta arazi uygulaması. Şerit metre, geçişler, plançete ve taban terazisi kullanımı, sürgülü
cetvel ve plançete kullanılarak bir alanın topografik haritasının oluşturulması; Nirengi, hassas
tesviye ve astronomik gözlemler.
Kredi:
AKTS:3

CIVE 241 Mukavemet II
Temel prensipleri modelleme kavramı. Katı cisimler: Eşdeğer kuvvet sistemleri. Katı
cisimlerin dengesi. İki boyutlu kafes analizi. Tek boyutlu yapılarda normal ve kesme
kuvvetleri ve hareket diyagramları. Mekanik özellikler, statik ve dinamik yükleme. Eksenel ve
kesme yüklemesi ve eğilme ve burulma momentleri nedeniyle plastik gerilmeler ve
zorlanmalar. Gerilme ve şekil değiştirme dönüşümleri, çok boyutlu gerilme-şekil değiştirme
ilişkileri. Birleşik yükleme sebebiyle oluşan gerilmeler. Hata kriterleri. Kirişlerin eğilmesi.
Elastic stabilite. Flastokinetik.
Kredi: 3
AKTS:5

CIVE 222 Çevre Kirliliği ve Kontrolüne Giriş
Katı atık tanziminin yanı sıra su, hava, toprak ve gürültü kirliliğinin temel ilkeleri.
Türkiye’den ve yurtdışından olay örneklendirmeleri. Arıtma tesisi ziyaretleri. Kirlilik ölçüm
tekniklerinin gösterilmesi.
Kredi:3
AKTS:5

CIVE 301 İnşaat Mühendisliği Sistem Analizi
Sistem mühendisliğindeki yaygın teknikler. İnşaat mühendisliği sistemlerinin tasarımı ve
işlemleri için geçerli yeni teknikler. Lineer optimizasyon, Lineer programlama, ulaştırma ve
atama problemleri, ağ analizi, kuyruk teorisi, simülasyon teknikleri, karar analizi. Lineer
olmayan optimizasyon; Kritik yol yöntemi, inşaat mühendisliğinde bulanık mantık, uzman
sistemler, yapay sinir ağlarına yapılan başvurular.
Kredi: 3
AKTS:5
3

CIVE 371 İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
Hidrolik, geoteknik ve yapı da dahil olmak üzere inşaat mühendisliği konularında örnek
olayları araştırmak için sayısal tekniklerin kullanımı. İnterpolasyon ve sayısal entegrasyon
teknikleri; Runge-Kutta ve çok aşamalı teknikler kullanılarak basit diferansiyel denklemler
için sayısal çözümler; parabolik ve eliptik denklemler de dahil olmak üzere kısmi diferansiyel
denklemler için sonlu farklar tekniklerinin uygulanması; yakınsama ve hata analizi, İnşaat
mühendisliği uygulamalarından elde edilen örnek olaylar için bilgisayar programları
geliştirme ve uygulama.
Kredi: 3
AKTS:5

CIVE 381 Bilgisayar Destekli Tasarım
Bilgisayar ile mühendislik tasarımı, yazı, boyutlandırma, imla çizim, kesit ve iki ve üç boyutlu
görünüm ilkeleri.
Kredi: 3
AKTS:5

CIVE 401 Yapı İşletmesi
İnşaat ekipman, malzeme ve yöntemleri; maliyet tahmini, planlama, zamanlama, kontrol;
teklif yazma; özellikler, inşaat ile ilgili yasalar ve güvenlik gereksinimleri.
Kredi: 3
AKTS:6

CIVE 453 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
Depreme dayanıklı tasarımı kodlarının yorum; deprem tasarım ilkelerinde alternatif felsefeler;
betonarmede sünek tasarım ilkeleri ve düzenlemeleri kavramı, çelik ve prefabrik yapılar;
Depremsellik karşıtı yapılarda aktif ve pasif kontrollere giriş.
Kredi: 3
AKTS:6

CIVE 412 Hidrolik Mühendisliği II
Sulama ve drenaj, su ağı tasarımı, rezervuarlar. Hidrolik makine: pompa türbinleri. Nehir
kontrolü, aşırı drenaj sorunu, erozyon ve sediment taşınımı, sel kontrolü, su kaynakları
sistemlerinin işletme ve bakımı.
Kredi: 3
AKTS:6

CIVE 414 Kıyı Mühendisliği
Kıyı bölgesi; dalga sınıflandırılması; su dalgaları; su dalgalarının mühendislik özellikleri;
duran dalgalar; dalga enerjisi, dalgaların dönüşümü, sığlaşma, kırılma, kırınım; dalga kıran;
dalga üretimi ve tahmini; gel-git, dalga kuvvetleri; dalgakıran tasarımı, kıyı duvarları, kazık
yapıları ve kıyı dolguları.
Kredi: 3
AKTS:6

CIVE 422 Çevre Mühendisliği Tasarımı
Doğal sistemlerde su arıtma süreçleri; ötrofikasyon; çevre ve inşaat mühendisliği kapsamında
filtreleme gibi su arıtma için mühendislik sistemleri; çevre mühendisliği hidrolik tasarımı.
Kredi: 3
AKTS:6

CIVE 452 Betonarme II
Betonarme derin kirişlerin analizi ve tasarımı, kabuklar ve katlanmış plaka üyeleri, altyapılar,
istinat duvarları, bacalar, tanklar, silolar ve köprüler. Ön gerilmeli beton İlkeleri: Sünme,
büzülme ve sıcaklık etkileri. Betonarme elemanların depreme dayanıklı tasarımı için özel
hükümler. Önceden dökülmüş beton.
Kredi: 4
AKTS:6

CIVE 462 Yol Güvenlik Mühendisliği
Yol güvenliği sorununun küresel ve ulusal önemi. Kaza çalışmaları. Yol güvenliğinde insan,
araç ve yol faktörlerinin rolü. Güvenliği için otoyol ve sokak ağlarının çalışma, kontrolü ve
yönetimi. Güvenlik iyileştirme programları. Karayolu tasarımı ve güvenlik arasındaki ilişki.
4
Karşı önlem için güvenlik değerlendirme yöntemleri. Geliştirme programlarının maliyet/fayda
ve etki değerlendirilmesi. Gelecek araştırma ihtiyaçları.
Kredi: 3
AKTS:6

CIVE 480-489 İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular
İnşaat Mühendisliğinde öğrencilerin bireysel ilgi alanlarına uygun seçilmiş özel konular. Ders
öğrenciye ileri düzeyde bağımsız çalışmak için bir fırsat vermek amacıyla tasarlanmıştır.
Kredi: 3
AKTS:6
5
Download

1 uluslararası antalya üniversitesi mühendislik fakültesi inşaat