T.C.
DiYARBAKıR vALİLiüi
iı Millj
15 KASIM
Eğitim
Müdürlüğü
2014 ATA11'URK'ÜN DİYARHfI KIR' A TE~,RiFLEl
OÖNÜMÜ KUTLAMA P OGRAMınIR.
. r iN 7'7.Y1L
\ ..1. Kasım 2014 Cumartesi
günü saat 09.30·da Tren Gannda yapılacak temsil. karşrlama
ıöre i ve saat IO.OO'da Anıt Park Atatürk Anıtında
yapılacak
çelenk s nma törc ine tüm
birim amirieri
( Eğitim Denetmenleri
flaşkanı
ve
ardımcrları.
illi Eğitim Müdür
"anlımcılan,
Şube Müdürleri ile Merkez ilçe Mill; Eğitim Müdürleri,
Şuoc vlıldurleri. O .ul
'/ ü( ürleri ) katılacaktır.
2"Ttim ilkokul,
Ortaokul ve Ortaöğretim
Kurumlı rından i idareci gözeti ıiClde Flama ve
Bayraklarryla
2'şcr öğrenci 15 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 09.30'da Tren Garında hazır
oulunacaklardır.
ı-
15 Kasım 20 i4 Cumartesi günü saat 09.30'da Tren Garında yantacak 'ıla törene
tustafa
İma 1 Hatip Ortaokulu,
Mehmetcik
ilkokulu.
Yenişehir
İlko ulu, Şair Sırrı i tanım
lko . lt. 5 Nisan İlkokulu.
Şehit Öğretmen
Nuriye
Ak llkokulu.Mchrneı
Akif Ersoy
( .ta )ICULU. Arif Eminoğlu
İlkokulu, Fevzi Çakmak Ortaokulu,
Öğretmen
lehrnet Sabri GÜLe!
.kok lu, İnönü Ortaokulu, Koşuyolu Ortaokulu. Kazım ır arabekir Ortaol: ulu, r;a7j İlkokulu,
" ip nar ilke'kul, Fatih Ortaokulu, Fatih İlkokulu.Hüseyin Uluğ [tkokulu.
Atatı.rk Ortaokulu,
nağl~l" Vehbi Koç Ortaokulu.Muazzez
Sümer Kız Meslek Lisesi.Yeni
Diyarbakır
Lisesi.
.~:irl k Anadolu Lisesi, SO.Yıl Cumhuriyet
Anadolu Lisesi, .Diyarbakır Anadolu Lisesi, 85. li
lvtilli Egemı;nlik Anadolu Lisesi i idareci, iki öğretmen, Beden Eğitimi öğretmenleri
ve
2\fşer öğrenciyle saat 09.00'dcı hazır bulunacaklardır.
'."mal
4- Tren Garında yapılacak
etkinliklecin sonunda töre e katılan ok Uar Anıt Parka BU) iıkşehir
Belediyesine
ait otobüslerlc gelerek Çelcuk Surıma Törenine katılacaklardır.
~. I: Kasım 2014 Cumartesi
günü Saat 09,30'da Tren Garında yapılacal
tt: nsili ka şılama
:jrı;;ni 'e saat i O.OO'da Anıt Park Atatürk Anıtında yapılacak
olan çelenk sunma törenin
s. nuc ıluğurıu Yenişehir
Öğretmen Mehmet Sabri Güzel ilkokul Müdür Y' r nrıcısı Meral
t· )ZOKALF A yapacaktır.
)- Yer.işehir Nevzat Ayaz Anadolu Lisesinden
i ız vı i erkex öğrerı: i 15 Kasım 20J 4
= ımcr.esi ~'.[jniisaat 09.00'da Tren Gannda
hazır bekleyecekler.
bu öğrenciler
Diyarbakır
v.rlis
Sayın Hüseyin AKSOY'dan
Türk Bayrağın
teslim alaca lardır. BtJ konuda Okul
. Ldı")'"';' sorumlu olacuktır.
- -- -----._-----~------- ---Hilli Eğilim Müdürlüğü Orta Öğretim Şubesi
E5h.i EJ:itim Fakültesi Binası Yenişehir DİYARBAKIR
e-P0sts.:()rtaogrclim2 [email protected]
------+--------- ._--_._-
Ayrıntılı bilgi için: M. Nur Tl! AN Memur
Tel: (O 4 J 2) 2265850
[).ıhili : i R3
lJOd
f:C:' [1
l7TOC:-('ı·JI'-01
:::0
c:
Lf~_:ıı
T.C.
DiYARBAKıR
n Milli
VALiLiÖi
Eğitim M üdürlüğü
7·Yçni~dıirN~vzat Ayaz Anadolu Lisesi i Kız i erkek 15 Kas i"ll 1014 Cumartesi gü
Tren
Garında yapılacak olan günün anlam ve önemiyle ilgili siir okuyacak la d ır. Bu şiirleri
j .clcmck
üzere okul İdarelerince
en geç 04 Kası-n 2(1ı t._ tarihin - e .adar öğretmen
rıczarctir de Valilik Özel Kalem Müdürlüğünde hazır hul ndurulacakur.
ü
8· Bağla i Ialk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Halk Oyunları Ekibı VI.: cav.ıl zurrıa
ilı: birlikte Tren Garında
15 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 9.00'dil gösı .ri yapacaktır.
rı ılk oyunları ekiplerinin kryafetlcrinin düzgün \ e temiz olmasma dik kat edilecektir, Bu
d iplerde n Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü sorumlu olacaktı (
9- V1ü&.r1üği.imüz Basın ve l Ialkla ilişkiler Şubesince 15 Kasım 2014 Cumartesi gunu
saat 09.30'da Tren Cannda yapılacak temsili arşılama töreni ve saat O.OO'da Anıt Park
Aratürk Aıtında yapılacakoları
çclcnk Sunma törc unde Resim çekrnek üzere Ayl an KA YA.
g{ revlerıdirilecektir.
Ayrıca yerel basma gerekli duyuru apılacaktır.
J
ıo-ıs
l( - Atatürk' ü Anma Hancısı rnünasebetiyle
Kasım 2 14 tarihleri arasında ili uzdeki
11 Müzeler Öğretmen,
Öğrenci ve Veliler tarafından ücretsiz ola ak gezil ebilecektir.
tü
Miidürıiii6Ü
Orta Öğretim Şubesi
Eski Eğitim Fakültesi Binası Yenişehir DjYARBAKI'{
-'-r osuı.ortacgrerirnz [email protected]::h_gov.tr
ıvıili Eğilim
--------Aynr.ul] bilgi için: M_1\ ur TURAN Memur
Tt~ı:(O412 n6 58 50 ['"hili :18:;
I,JeJ::!
[::: : U
v' 10e-(~ot ~-01
Download

1-program - Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

zde

zde