2014 YILI
PEŞİN BEDELLİ SANAYİ SÖZLEŞMESİ
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
………. İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
...............................................................................................................................’ NE
LİNYİT KÖMÜRÜ TESLİMİ İLE İLGİLİ
YILLIK/DÖNEMLİK /(….. AYLIK) SÖZLEŞME
MADDE-1 TARAFLAR:
Satıcı : Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu ……. Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü
Alıcı : ……………………………………………………………………………………….
MADDE-2 SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Bu sözleĢmenin konusu; Satıcı tarafından aĢağıda cins ve ebatları belirtilen () % 25 toleranslı toplam
............ ton kömürün Alıcıya satılmasıdır.
MADDE-3 KÖMÜRÜN CİNSİ, EBATI, MİKTARI, SATIŞ FİYATI ve TERMİN PLANI :
Kömürün
Cins ve Ebadı
SözleĢme Miktarı
(Ton)
SatıĢ Fiyatı (KDV hariç)
(TL /Ton)
Tabloda
cins ve ebadı belirtilen kömürün KDV hariç (FOB) satıĢ fiyatı bu dönem için
………TL/Ton olarak belirlenmiĢtir. ĠĢ bu fiyat sabit olup, sözleĢme süresi sonuna kadar geçerli olacaktır.
Termin Planı: Miktar (Ton)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
OCAK
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
MİKTAR(Ton)
a) Yıllık toplam tonaj değiĢmemek ve yazılı olarak bildirilerek Satıcı onayı alınmak kaydıyla
maksimum 2 (iki) kez termin planında aylık miktarlar bazında Alıcı tarafından değiĢiklik yapılabilir.
Sayfa 1 / 5
b) Satıcının belirtilen termine göre kömür teslim edememesi halinde Alıcı herhangi bir hak ve
tazminat talebinde bulunamayacaktır.
c) Satıcı gerek gördüğü durumlarda Madde- 3’deki termini revize etme hakkına sahip olacaktır.
MADDE- 4 KÖMÜRLERİN TARTIM ve TESLİMİ
Madde 3’de belirtilen kömürler Satıcının kömür ocaklarından FOB (Kömürün alıcıya Satıcının
iĢletme sahasında bulunan kantarlarda teslimi) esasına göre alıcı vasıtasına Satıcı tarafından
tartılarak/tarttırılarak teslim edilecektir. Bu teslimata iliĢkin olarak Satıcı tarafından düzenlenecek tartım
fiĢlerinde;
-Alıcının adı,
-Teslim tarihi,
-Kömür cinsi,
-Kamyon plaka veya vagon numarası,
-SatıĢ Ģekli,
-Kullanım yeri,
-Dolu, boĢ ve net ağırlığı,
belirtilecektir.
Kömür teslimatları Alıcının Satıcıya vereceği Madde – 3’deki termine göre yapılacaktır. Satıcı
tarafından yapılacak teslimat ( ± % 25 Tolerans dahilinde ) sözleĢme süresi son günü saat 24.00 de sona
erecektir.
MADDE- 5 SİPARİŞ VE ÖDEME :
-SipariĢ termine bağlı olarak aylık bazda yapılacaktır
-Alıcı sipariĢe bağlayacağı aylık kömür bedelini Madde-3’de belirtilen sözleĢme fiyatı ile ton
çarpımından bulunacak toplam tutarını KDV dahil peĢin olarak Satıcının kömür satıĢ hesaplarına
yatıracaktır.
-Alıcı, aylık termin miktarını Satıcı tarafından belirlenerek ilan edilen koĢullarda defaten veya
partiler halinde sipariĢe bağlatabilecektir.
-Alıcı, sipariĢe bağlatmadığı veya teslim almadığı kömürler ile ilgili herhangi bir talepte
bulunamaz,
-Satıcı Alıcının sipariĢ miktarından teslim alınmayan kısmını iptal ederek sipariĢ bakiye bedelini
müteakip ayların termininde kullanır.
MADDE- 6 FATURALAMA :
Her 7 (yedi) günlük kömür teslimatına ait faturalar KDV de ilave edilmek suretiyle Satıcı tarafından
tanzim edilerek alıcının adresine posta kanalı ile gönderilir (veya alıcı yetkilisine elden teslim edilir).
MADDE-7 SÖZLEŞME SÜRESİ VE DAMGA VERGİSİ:
Satıcı ve Alıcı arasında imzalanan iĢ bu sözleĢmenin süresi sözleĢmenin;
-Dönemsel (ay veya aylar) olarak yapılması halinde Alıcı tarafından belirtilen termine ait en son
ayın son günü saat 24.00 de sona erecektir.
-Yıllık olarak yapılması halinde ise 31/ 12 / 2014 günü saat 24.00 de sona erecektir.
SözleĢme akdi ile ilgili tüm masraflar (vergi, resim harç, vb.) Alıcıya aittir.
Sayfa 2 / 5
MADDE-8 CEZAİ ŞARTLAR:
Alıcının, Madde-3 de belirtilen kömürün aylık termin miktarının en az % 75’ini teslim alması
esastır. Alıcının aylık terminin % 50’sinden daha az kömür teslim alması durumunda Satıcı tarafından
sözleĢme fesh edilir (mücbir sebepler hariç) . Ancak mücbir sebepler dıĢında, teslim alınan miktarın %
50,00 – 74,99 oranları arasında kalması durumunda ise sipariĢe bağlanıp teslim alınmayan kömürün
bedeli Satıcı tarafından sözleĢme süresi sonuna kadar bloke edilir.
Bu iĢlem sözleĢme bitim tarihine
kadar her ay uygulanır. Bu hüküm 300 Ton/yıl ve daha az miktarlı sözleĢmelere uygulanmaz.
-SözleĢme dönemi sonunda yıllık toplam termin miktarının % 50’sini teslim almayan ve sözleĢme
Ģartlarını yerine getirmeyen Alıcıya ve Alıcıyla ortaklık iliĢkisi olan Ģahıs ya da sanayi Ģirketlerine
sözleĢmesi iptal edilen kömür cinsinden 1 yıl boyunca sözleĢme hakkı verilmez. 1 yıl sonra firmanın
talebi (sözleĢmesi iptal edilen kömür cinsinden) yeni müĢteri kapsamında değerlendirilir.
Aylık terminin % 75’ini teslim aldıktan sonra sipariĢe bağlatılan termin miktarından teslim
alınmayan kısmı iptal edilerek sipariĢ bakiye bedeli müteakip ayların termininde kullanılır. Bu iĢlem
sözleĢme bitim tarihine kadar her ay uygulanır.
SözleĢme süresi içerisinde alıcının sözleĢme toplam termin miktarının % 75’lik alım taahhüdünü
yerine getirmesi durumunda bloke edilen miktarlar talebi halinde iade edilir ve kalan aylarda % 50’lik
alım taahhüdü ile ilgili iĢlemler yapılmaz.
SözleĢme dönemi sonunda alıcının sözleĢme toplam termin miktarının % 75’lik alım taahhüdünü
yerine getirmemesi durumunda bloke edilen tutarlar irat kaydedilir.
-Alıcı, sipariĢe bağlatmadığı veya teslim almadığı kömürlerle ilgili herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.
MADDE-9 MÜCBİR SEBEPLER:
Bu sözleĢme çerçevesinde bir olayın zorunlu hal sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın,
gerekli özen ve dikkati göstermiĢ ve gerekli önlemleri almıĢ olmasına karĢın önlenemeyecek,
kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, sözleĢme kapsamındaki yükümlülüklerin
yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde
etkilemesi gerekir.
Alıcı Tesislerinin faaliyetlerini engelleyici zorunlu haller dıĢında sözleĢme hükümleri çerçevesinde
kömür alma faaliyetlerini sürdürmek zorundadır.
Belirtilen bu esaslar çerçevesinde kömür alma için faaliyetleri engelleyici zorunlu haller olarak
kabul edilebilecek olay ve haller aĢağıdakilerle sınırlı olmamak ve yetkili makamlarca belgelendirilmek
koĢuluyla Ģunlardır;
a. Satıcı ve Alıcıya ait tesislerde ki üretime müessir olabilecek uzun süreli teknik arızalar,
b. Satıcının ĠĢletmesinde Üretimi aksatabilecek ölçüde beklenmeyen jeolojik ve tektonik olaylar ile
zemin hareketlerinden kaynaklanan heyelanlar,
c. Kömür üretimine engel olacak Ģekilde meydana gelen ocak yangını, gaz patlaması, su baskını
gibi haller,
d. Doğal afetler ve bulaĢıcı hastalıklar
e. SavaĢ, halk hareketleri, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist hareketleri, grev veya diğer iĢçi ve
memur hareketleri,
f. Arkeolojik veya tarihi bulgulara rastlanması,
g. Nükleer ve kimyasal serpintiler,
Sayfa 3 / 5
h. Yasal merciler tarafından alınan ve bu sözleĢme hükümlerinin yerine getirilmesini olanaksız
bırakacak tedbirler,
Bu sözleĢme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında yukarda belirtilen
sebeplerden birinin veya birkaçının gerçekleĢmesi halinde, bundan etkilenen taraf olayın baĢlama
tarihinden itibaren 10 gün içinde zorunlu halin baĢlama tarihi ile mahiyetini, süresini veya tahminen ne
kadar süreceğini, alınan önlemleri, olayı belgeleyen yetkili makam yazısını, yazılı olarak diğer tarafa
bildirecek ve zorunlu hal sebebinin sona ermesinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak zorunlu halin
baĢlama ve bitiĢ tarihlerini, mahiyetini, gecikme süresini kanıtları ile birlikte karĢı tarafa bildirilecektir.
Zorunlu hal olayları ve sonuçları Satıcı ve Alıcı temsilcileri tarafından birlikte görüĢülerek kömür
alma programları ve diğer hususlar revize edilecektir.
Zorunlu hal olayları süresince Satıcı ve Alıcı zorunlu hal nedeniyle etkilenen yükümlülüklerini
karĢılıklı olarak askıya alırlar.
Mücbir sebeplerin 6 aydan fazla bir süre devam etmesi halinde herbir taraf iĢbu sözleĢme altındaki
yükümlülüklerin yerine getirilmesini feshetme hakkına sahip olacak ve böyle bir durumda, tarafların
hiçbiri diğer taraftan her türlü olası hasarın tazmini için bir talepte bulunma hakkına sahip olamayacaktır.
Zorunlu hal olaylarından mağdur olan taraflar, bu sözleĢme yükümlülüklerinin ifasından zorunlu hal
olayından etkilendikleri ölçüde mazur görüleceklerdir. Ancak taraflar zorunlu hal olayının neden olduğu
herhangi bir gecikme veya kömür alıĢ programına etkilerini önlemek, asgariye indirmek ve hafifletmek
amacıyla her türlü çabayı gösterecekler, herhangi bir zorunlu hal olayının meydana gelmesinden sonra bu
sözleĢmenin normal iĢleyiĢini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar ve yükümlülüklerini, taraflar
aralarında kararlaĢtırarak azami ölçüde yerine getireceklerdir.
Nakliyeden kaynaklanan ( Devlet Demir Yolları ve Karayolu ) olumsuzluklardan Satıcı sorumlu
değildir.
MADDE- 10 SÖZLEŞMENİN DEVRİ:
Taraflardan hiçbiri bu sözleĢme altındaki hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın yazılı onayını
almadan üçüncü bir Kurum, KuruluĢ veya Ģahsa devretme hakkına sahip değildir. Alıcının sözleĢmede
belirtilen tüm yükümlülüklerini bir baĢka Kurum, KuruluĢ, ġirket veya ġahsa devretmesi halinde dahi
birinci derecedeki sorumluluğu devam edecektir.
MADDE-11 ALICININ ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA
MAHKUMİYETİ
Alıcı tüzel kişi ise; iflası halinde SözleĢme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Alıcı şahıs firması ise;
a) Alıcı’nın ölümü halinde, SözleĢme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilerek alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı Ģartları taĢıyan ve talepte bulunan varislere TKĠ’nin
uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 gün içinde taahhüdün tamamı için gerekli belgeleri
vermeleri Ģartıyla SözleĢme devredilebilir.
b) Alıcı’nın iflas etmesi halinde, SözleĢme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile Alıcının
taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluĢunu izleyen otuz gün içinde Alıcının teklif
edeceği ve TKĠ’nin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koĢuluyla taahhüde devam edilebilir. Bu
hükmün uygulanmaması halinde 12.Madde hükümleri uygulanır.
Sayfa 4 / 5
MADDE- 12 SÖZLEŞMENİN FESHİ
Alıcı ve satıcı bu sözleĢme hükümlerine uymaz ve/veya yükümlülüklerini kısmen yada tamamen
yerine getirmez ise (Mücbir sebepler hariç) hiçbir yasal uyarıya ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın
her iki taraf da sözleĢmeyi fesh etmeye yetkilidir.
MADDE-13 DİĞER HUSUSLAR:
a) Taraflar arasında meydana gelebilecek bilumum anlaĢmazlıkların çözümüne ………… Mahkeme
ve Ġcra Daireleri yetkili olacaktır.
b) SözleĢme imzalandıktan sonra, iĢbu sözleĢme ile ilgili bütün önceki düzenlemeler ve yazıĢmalar
geçersiz ve hükümsüz olarak kabul edilecektir.
c) ĠĢbu sözleĢmede yapılacak her türlü değiĢiklikler ve ilaveler ancak, yazılı biçimde ve yetkili
organlarca imzalanmıĢ olması halinde geçerli olacaktır.
d) Alıcı sözleĢme konusu iĢin ifasında, karayolları ve trafik mevzuatı gereği her türlü tedbiri
alacaktır. Her türlü sorumluluk Alıcıya ait olup, Satıcı’ya gelecek her türlü ceza Alıcıya rücu edilecektir.
e) Alıcı tesisinde kullanmak üzere aldığı kömürü hiçbir Ģekilde satamaz devredemez. Kömürü
sattığı veya devrettiği tespit edildiğinde sözleĢmesi iptal edilir. Bu nedenle gelebilecek her türlü ceza
alıcıya aittir.
f) ĠĢ bu sözleĢme kapsamında Alıcı tarafından Satıcıya verilen belgelerin yanlıĢ/yanıltıcı ve gerçek
dıĢı olduğunun tespiti halinde sözleĢme Satıcı tarafından fesh edilir.
g)Bu sözleĢme taraflarca imzalandıktan, sonra yürürlüğe girer.
h)
Tebligat,Satıcı : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
Tebligat,Alıcı : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
ĠĢ bu yıllık sözleĢme 13 ( onüç) maddeden ibaret olup, 1 ( Bir ) nüsha olarak düzenlenmiĢtir.
…. / .... / 2014
ALICI
…………………………………..
…………………………………..
SATICI
T.K.İ.
………. LİNYİTLERİ İŞLETMESİ
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 5 / 5
Download

2014 yılı peşin bedelli sanayi sözleşmesi