YE LYUVA ATIKSU ARITMA TES S
Tesis Acıpayam lçesine ba lı Ye ilyuva Mahallesi sınırları içerisinde kurulmu olup
evsel atıksu karakteristi indeki suları arıtmaktadır
Arıtma Tesisi 7500 ki ilik evsel atıksu arıtma tesisi olarak in a edilmi olup; uzun
havalandırmalı aktif çamur sistemidir. Tesis yeni i letmeye alınmı oldu undan henüz i letme
verileri yoktur.
Ye ilyuva Atıksu Arıtma Tesisi tasarım parametreleri a a ıdadır.
Parametreler
E de er nüfus
Günlük debi
7.500 ki i
900 m3/g
Saatlik dizayn debisi
Maksimum debi
BOI5 yükü
KOI
SS (akm)
Toplam Fosfor
Toplam Azot
37,5 m3/sa
1800 m3/g
317 mg/l
600 mg/l
275 mg/l
8 mg/l
50 mg/l
Ye ilyuva Atıksu Arıtma Tesisi evsel nitelikli atıksu arıtma tesisi olup, üniteleri
a a ıda listelenmi tir.
1. Kaba ızgara
2. Giri terfi merkezi
3. nce ızgara
4. Kum tutucu ünitesi
5. Havalandırma havuzu
6. Çökeltim havuzu.
7. Çamur kurutma yata ı
Download

YE LYUVA ATIKSU ARITMA TES S Tesis Acıpayam lçesine ba lı Ye