T.C.
ALASEHjRKAYMAKAMLIEI
1時eMilliEgitimMtidHr1時n
Sayl:44241161/160.01/713927 22/01/2015
Konu:BilgiIstemeFormu
…………………………………………………MUDtJRLtJeUNE
OzeiEgitimveRehberlikHizmetleriGenelMtidHr時gtinnnilglyaZllarlnda31/05/2006
tarih ve26184saylll Resmi Gazetede yaylnlanan Milli Egitim Bakanllg10zelEg両m
HizmetleriY6netmeliginde destekegitimodaiarlnda verilecekegitim hizmetlerinln準erigl
tanlmlarmlitlr・Destekegitimodalarlndaegitimalanvellgiliy6netmelikletanllananegitim
uygulamalarlndaUlkemizgeneLindetnmogrencilerimizinaynliamardavekoSuliardaegitim
almalarlni Saglamak destek egitim odalarlnda verilen egitimin niteligini ynkseltmek
amaelandlglndan ekte g6nderiien Ek−la,Ek−lb ve Ek−lc formunaistenen bilgilerjn
doldurutarak23/01/2014tarihimesaibitiminekadarg6mderilmesihususunda;
Gereginiricaederim.
MehmetYENIR
IleeMilliEgitimMndmi
Eki:
1−BilgiFormu(lsayfD
Daむtlm:
1−AlasehirOnaokuluMudtirlti郵
2−Celal軸krtiSaymSOyOrtaokuluMtid・
3−PiyadelerIlk6gretimKurumlanMud・
Adrcs HuklimetKonaglKat4A函ehLr/MANISA
ElektronlkAg www・mebgo−tr
叩OSta alaSChlr45@mebgovtr
AyrmtLllBilgL申nirtibat HUNCUMem
Tel(0236)6531032
Fax(02諦)6536863
BLie\′rakguYenLieie博onikLmZaiieLnmianiniStirhttp//eVraksorg”mCbgoVtradresiildene794−5349−3b72−9e89−59dOkoJL‖icteyltedLlebilir
T.C.
MANisAVALiLidj
IiMiliiEgitimMiid鉦1時ii
Sayl;64915421/160.01/516270
16/01/2015
Konu:BilgiIstemeFormu
……KAYMAKAMLIGINA
(11ccMilliEgitimMud旺rlugn)
llgi:Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mudnrl鴫nnnn15/01/2015 tarihli
482773saylllyaZISl.
OzelEg証mveRehberlikHizmetlerjGenelMtid証噌iintinilglyaZliarlnda31/05/2006
tarih Ve26184saylll Resmi Gazetcde yaylnlanan Milli Egitim Bakan蒔10zel Egltlm
HizmetleriY6metmeligindc destekegitim odalarlnda verilecekegitim hizmetierininleerigl
tammlanmlStlr・Destekegitimodalarlndaegitimalanveilgiliyonetmeliktetanllananegitim
uygulamalarlndaUlkemizgenelindetnmOgrencilerimizinaynlSartlardaveko即日ardaegitim
almalarlnl Saglamak destek egitim odalarlnda veriien egitimi−l niteligini ytikseltmek
amaelanmaktadlr.
BukapsamdaGenel Mnd血1時nmtizceyapllacakCallSmalaraesas olmakiizere ekte
g6nderiIenEK−la,EK−1bVeEK−lcfbrmlardaistenenbilgilerin ba凱01unanRehberljkve
Ara担rma Merkezi M捉tirl鴫nile koordineli bir Sekilde M的url堕imze bagIl tum
okul/kurumlarcaeksiksizolarakdoldurularaktek birfbrm halinde herhangibirgecikmeye
mahalverHmeden 30/01/2015tarihine kadaT M地軸ugmIuZ OzeiEgitimve Rehberlik
Hizmetleri;ubesineg6mderilmesihususunda;
Gereginiricaederim.
MustafaALTINSOY
Valia.
M冊EgitimMudmi
EKLER:
1−BiIgiFomu (lSayiも)
DAGITJM.
17ilGeKaymakamlLgl(IIceMiliiEg両mMudnrlnkierl)
Not:EK−lb−deIdgeGmis d6ncmlereaitdestek egitimodalarlSayIlarlna∴ait bilgiierin
onaylallnlI)aktifolarak k皿anllan destek egitim odaIarlnln SayHarlbelirtiiecektir・
EK−la ve EK−lc deki bilgilerise2014−2015 時retim ylll Verileri esas allnarak
doldurulacaktlr.
NlSmCIPaSaMari−Must舶KemalpaiaCdMANISA Aynntillbligil叩OzeiEgItlmRehbcrilkSubcsI
ElektromkAg血p〝mmLSamebgovtr
Tcl(0236)2314608
C型StarChbcriik45@mebgov・tr
Faks(236)2311251
BuevTakguvenlleLektroniklmZal−e−mZalanml沖同時//cVraksorgumebgo、・tradreslnden315e−bcO3−3196−9735−63bdkodulictcyltC(Ⅲeb−i一「
開山9iHi⊥SiqlNVldO⊥
ネ
「
B
X*メ
Vツ
X
「
*リ*メ
*ヨ
T「
+
「
*リ
*リ,"
ィ爾
y
イ
E
メ
yB
151人VSPN測99 回⊥!9]Hi⊥Siq=NVldO⊥
lSIed岬Jqe」eS
ー
ユ
︰一S一>くS−Sくさ○∑壬嘗善トS岩こく三mくー>くZO≦〇三≒二三m墓地のmHeN・呂ON亡く〇二一
e一−豊山
︰一S一><Sくさ○王手あ山善LS]合プ吉⊃三重﹂つと]一重くd−三〇くー>くZOL−くく≡±>∑−﹂馨りOngZ・寸gN亡く〇三
⊃茎は○]竜王壷−Sくさo∑ED山善卜経口﹂⊃¥○
ngZ.すさN−S−>くSP害毒〇三三三年く篭>こくq≡SくQo三m遺山善SS苦く2−一撃のこけミ﹂一山岩UuN竜三害﹁±⊇¥○
uiZi10
n如iうnaun∧nieS[AnO
iZO8elMl準」ed川i準19羽!0
間euel3人unl叩
“208iaS田舟i98ui8人2人
”わDeuS…○汁I!0
r
+WR
i^
b
イ
イ
]測pedElJO
]euueD
b
8
b
耳
「
yB
GR
f
h5"
ヒ
D
イ
”王ら山l!ii
”うnDi」的IeZe
:=I 〇: :=I L =) :■ くつ _」 ⊃ さと o さと 一一i
「? ツ f
*リ メ *リ*メ ィ爾 ie2 ネ 「 ∑ L i.i」 tr lくp ie B ツ ネ D b ,メ ィ*リ,"
U} i.〃i U Z ;○ _」 ⊃ :iこ ○ 劍*リ*メ
ツ
H,b
ネ 「
2
D「 「
H*メ ィ爾 リ+
D「 *リ,"
hHb
+V 耳耳 2
ネ 「 D箸 yB
テ
H
fb
D
b
Download

Yazı için tıklayınız. - Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü