Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 36
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Meclis Başkan Vekilliği Seçimi
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.
maddesi gereğince, iki yıl süre ile görev yapmak üzere, gizli oylama ile yapılan seçim neticesinde Meclis
Birinci Başkan Vekilliğine Ahmet UYKUSUZ'un, Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Tahir ÖZER'in
seçilmelerine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
1/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 37
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Katip Üye Seçimi
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.
maddesi gereğince iki yıl süre ile görev yapmak üzere, gizli oylama ile yapılan seçim neticesinde Taner
ÇOLAK, Mustafa KÜÇÜKTOKA, Abdullah YAYLA'nın asil katip üyeliğe, Sabri ÇELİK, Kamil OFLAZ'ın
yedek katip üyeliğe seçilmelerine (42 kabul 1 çekimser) oy çokluğu ile karar verilmiştir.
2/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 38
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Encümen Üyeliği Seçimi
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.
maddesi gereğince, bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oylama ile yapılan seçim neticesinde, Ali
SÖNMEZ, Serhan GÜNGÖR, Meryem ALTINTAŞ'ın Belediye Encümen üyeliklerine seçilmelerine (40
kabul 2 çekimser 1 boş) oy çokluğu ile karar verilmiştir.
3/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 39
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İhtisas Komisyonları Seçimi
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince oluşturulacak İmar Komisyonunun beş
kişiden oluşturulmasına, bir yıl süre ile görev yapmak üzere imar komisyonu üyeliklerinin belirlenmesi için
işaretle oylama usulü ile yapılan seçim neticesinde Ahmet PEKYATIRMACI, Faruk ULULAR, Hasan
Hüseyin ACAR, Ali İmran ARITAN, Ali VURAL'ın imar komisyonu üyeliklerine seçilmelerine (39 kabul 4
red) oy çokluğu ile karar verilmiştir.
4/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 40
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İhtisas Komisyonları Seçimi
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince oluşturulacak Plan ve Bütçe
Komisyonunun beş kişiden oluşturulmasına, bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu
üyeliklerinin belirlenmesi için işaretle oylama usulü ile yapılan seçim neticesinde Osman ŞİMŞEK, Bülent
GÜLVEREN, Özlem YILMAZ, Mustafa TURHAN, Ali KÜL'ün Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine
seçilmelerine (39 kabul 4 red) oy çokluğu ile karar verilmiştir.
5/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 41
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İhtisas Komisyonları Seçimi
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince oluşturulacak Eğitim Sağlık ve Çevre
Komisyonunun beş kişiden oluşturulmasına, bir yıl süre ile görev yapmak üzere Eğitim Sağlık ve Çevre
Komisyonu üyeliklerinin belirlenmesi için işaretle oylama usulü ile yapılan seçim neticesinde Mehmet
YAVAŞ, Belma GÜLER, Veli VURAL, Ramazan BOZKURT, Ahmet Han HORASAN'ın Eğitim Sağlık ve
Çevre Komisyonu üyeliklerine seçilmelerine (39 kabul 4 red) oy çokluğu ile karar verilmiştir.
6/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 42
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İhtisas Komisyonları Seçimi
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince oluşturulacak Kadın-Erkek Eşitliği
Komisyonunun beş kişiden oluşturulmasına, bir yıl süre ile görev yapmak üzere Kadın-Erkek Eşitliği
Komisyonu üyeliklerinin belirlenmesi için işaretle oylama usulü ile yapılan seçim neticesinde Ferda ÖZSÖZ,
Dilek YALÇIN, Hava YOLCU, Mehmet YAMAN, Ali ALTINKAYA'nın Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu
üyeliklerine seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
7/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 43
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Birliklere Üye Seçimi
KARAR : Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğinin Belediye Başkanının da doğal üyesi olduğu Meclis
Üyeliğine 2 asil 1 yedek üye seçimi için işaretle oylama usulü ile yapılan seçim neticesinde Fikret Seyfi
KAÇAR ve Kasım ÇAKIR'ın asil üyeliğe, Mehmet KANMAZ'ın ise yedek üyeliğe seçilmelerine oy birliği ile
karar verilmiştir.
8/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 44
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Birliklere Üye Seçimi
KARAR : Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin Belediye Başkanının da doğal üyesi olduğu Meclis Üyeliğine
1 asil 1 yedek üye seçimi için işaretle oylama usulü ile yapılan seçim neticesinde Ertuğrul USLU'nun asil
üyeliğe, Gürsoy BİLGİN'in ise yedek üyeliğe seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
9/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 45
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Birliklere Üye Seçimi
KARAR : Konya Belediyeler Birliğinin Belediye Başkanının da doğal üyesi olduğu Meclis Üyeliğine 1 asil
1 yedek üye seçimi için işaretle oylama usulü ile yapılan seçim neticesinde Fatma Tuba SARI'nın asil üyeliğe,
Ramazan YAŞAR'ın ise yedek üyeliğe seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
10/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 46
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Birliklere Üye Seçimi
KARAR : Tarihi Kentler Birliğinin Belediye Başkanının da doğal üyesi olduğu Meclis Üyeliğine 1 asil 1
yedek üye seçimi için işaretle oylama usulü ile yapılan seçim neticesinde Mevlüt AYDIN'ın asil üyeliğe,
Ömer Faruk ÖZCAN'ın ise yedek üyeliğe seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
11/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 47
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Sözleşme İmzalamak Üzere Yetki Verilmesi.
KARAR : 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun, 6289 Sayılı Kanun ile değişik 32. maddesi
yerel yönetimlerde "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi" yapılması imkanı tanınmıştır. İlgili kanun
gereğince Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Konya Şubesi ile Belediyemiz
arasında Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.
12/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 48
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ücret Tespiti.
KARAR : Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre
görevlendirilecek Başkan Yardımcısına ödenecek olan aylık ödeneğin, yine aynı madde uyarınca Belediye
Başkanına verilen aylık ödeneğin 2/3'ü oranında tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
13/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 49
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Gayrimenkul Satın Alınması.
KARAR : Belediyemiz tarafından yapılan Sille Sokak Sağlıklaştırılması projesi kapsamında, imar planında
Mesken Sahasına isabet eden tapunun Sille Subaşı Mahallesi 29478 ada 10 parsel nolu gayrimenkulün; 5393
Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Belediyemizce satın alınmasına (41 kabul 2 red) oy
çokluğu ile karar verilmiştir.
14/17
Karar Tarihi : 08.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 50
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İhale İle Hizmet Alımı
KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı "67.
maddesinde belirtilen Belediyede Belediye Meclisinin, Belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı
ile park , bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakım ve tamiri, araç kiralama,kontrollük,temizlik, güvenlik ve
yemek hizmetleri, makine-teçhizat bakım ve onarım işleri, bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi
erişim hizmetleri, sağlıkla ilgili destek hizmetleri, fuar, panayır ve sergi hizmetleri, baraj, arıtma ve katı atık
tesislerine ilişkin hizmetler, kanal bakım ve temizleme alt yapı ve asfalt yapım ve onarım , trafik
sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı,sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler, toplu
ulaşım ve taşıma hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel
seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir "
hükmü uyarınca belediyemizin asfalt yapım, onarım, tamirat işlerinin Belediyemiz ekiplerinin yanında 30 ay
süre ile ihale yoluyla yaptırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
15/17
Karar Tarihi : 11.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 51
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Faaliyet Raporu
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.
Maddesi “a” bendi ve 56. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesi
gereğince çıkartılan Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmeliğin 11.
Maddesinin 3. Bendine göre hazırlanan Belediyemizin 2013 Yılı Faaliyet Raporu Komisyonumuzca
değerlendirilmiş olup, söz konusu Birimlerimiz 2010 – 2014 Stratejik planımıza göre hedef ve amaçları
doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Tüm birimlerimize teşekkür edilerek, başarılarının devamı
dileğimizle 2013 Yılı Faaliyet Raporu komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir." raporu doğrultusunda.
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (a) bendi ve 56. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 41. maddesi gereği çıkartılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları
Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin 3. bendine göre hazırlanan Belediyemizin 2013 Yılı İdare Faaliyet
raporunun kabulüne (42 kabul 1 red) oy çokluğu ile karar verilmiştir.
16/17
Karar Tarihi : 11.04.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 52
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İsim Verilmesi
KARAR : Eğitim Sağlık ve Çevre Komisyonunun " Meclisimizin 08.04.2014 tarihli birleşiminde
Komisyonumuza havale edilen, trafik kazasında hayatını kaybeden Talha BAYRAKÇI’nın isminin
Belediyemize ait bir tesise verilmesi hakkındaki teklif üzerine yapılan çalışma neticesinde, Belediyemizin
Bosna Hersek Mahallemizde bulunan Gençlik Merkezine Talha BAYRAKÇI’nın isminin verilmesi
Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Meclisimizce karara bağlanması" raporu doğrultusunda.
İlçemiz Bosna Hersek Mahallemizde bulunan Belediyemize ait Gençlik Merkezine Talha BAYRAKÇI’nın
isminin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
17/17
Download

KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye