EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ
DIŞ TİCARET RAPORU
ŞUBAT 2014
YÖNETİCİ ÖZETİ
EV TEKSTİLİ İHRACATI
Sektörümüz, 2013 yılını %13,5’luk artış kaydederek 3,3 Milyar Dolar ihracat ile kapatmıştır.
2008 yılından bu yana, tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz sonucunda, tüm sektörler gibi
ev tekstili sektörü de, 2009 yılından başlayarak, büyük ihracat kaybı yaşamış olmasına
rağmen, 2013 yılı itibariyle 2007-2008 senelerinde kaydettiği 3,3 Milyar Dolar ihracat
değerine tekrar ulaşmıştır.
2013 yılı için ev tekstili sektörü; 152 Milyar Dolar olan Türkiye ihracatının %2,17’sini, yaklaşık
26 Milyar Dolar olan Tekstil ve Hazır Giyim İhracatının %12,8’ini ve yaklaşık 8,4 Milyar Dolar
olan Tekstil ve Hammaddeleri ihracatının %39,4’ünü oluşturmaktadır.
2005 yılından bu yana yapılmış olan ev tekstili ihracat rakamları incelendiğinde en yüksek
ihracat artışının 2012-2013 yılları arasında gerçekleştiği görülmektedir. Bu da Türkiye genel
ihracatının hemen hemen aynı kaldığı 2013 senesinde, sektörün büyük başarı kaydettiği
anlamına gelmektedir. Ayrıca bavul ticareti ile de 2 Milyar Dolarlık ihracat gerçekleştirildiği
tahmin edilmektedir. Bu ülkemizdeki pek çok sektörün erişemediği bir başarıdır.
Sektörümüzün 2023 yılı ihracat hedefi ise 10 Milyar Dolardır.
Türkiye, ev tekstil ürünleri ihracatında dünyanın en büyük dördüncü ihracatçı ülkesi
konumundadır. 2012 yılı sonu itibariyle; dünya ev tekstili ihracat rakamı 83 Milyar 146 Milyon
dolardır. Bu pazar içinde en büyük payı %49,7’lik oran ile Çin almaktadır.
Ev Tekstili sektörü; katma değeri en yüksek sektörlerin başında gelmektedir. Sektörümüzün
ihracat birim fiyatı 2013 yılı itibari ile 10,2 Dolar/kg’dır. Bu birim fiyat bilindiği üzere 2013 yılı
için Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin ortalamasında 1,58 Dolar/kg; örneğin mobilya sektörü
için ise 3,7 dolar/kg’dır.
Ev tekstili sektörü en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerimizden biridir. Sektörümüz
kullandığı yerli girdi ve sağladığı istihdam ile öne çıkmaktadır. Ev testili sektörünün yaptığı
ihracatın karşılığında, girdi maliyeti olarak yurt dışına yapılan harcama yok denecek kadar
azdır.
Ev tekstili ihracatını miktar olarak incelediğimizde ise toplam ihracat miktarının 2013
senesinde 321,9 kiloton olduğu kaydedilmiştir. 2012 senesinde gerçekleşmiş olan 293,4
kiloton ihracat rakamına göre %9,73 artış gerçekleşmiştir.
Ev tekstili ihracatı ürün bazında incelendiğinde ise en yüksek ihracatın “havlu ve bornoz”
grubunda yapıldığı gözlenmektedir. Bu ürün grubunun 2013 yılına ait ihracat rakamı 941
Milyon Dolardır. Ardından 630 Milyon Dolarlık ihracat ile “yatak çarşafları”, 558 Milyon
Dolarlık ihracat ile de “perdelik ve döşemelik kumaş” grupları yer almaktadır. “Havlu ve
bornoz” grubunda yapılan ihracat toplam ev tekstili ihracatını %28’ini kapsamaktadır. “Havlu
ve bornoz” grubunu %19’luk pay ile “yatak çarşafları”, %17’lik pay ile de “perdelik ve
döşemelik kumaşlar” takip etmektedir.
2
Ürün gruplarının bir önceki yıla göre olan değişimi incelendiğinde ise en büyük artışın %26,8
ile “yatak çarşafları” grubunda olduğu gözlenmektedir. Ardından %20,5’lik artışla “perdeler ve
yatak farbelaları” ile %15,8’lik artışla “yatak, yorgan ve uyku tulumları” gelmektedir.
En çok ihracatı yapılan ev tekstil ürünleri GTİP bazında ele alındığında ise ilk sırada
“630260” numaralı GTİP ile “havlu mensucattan tuvalet ve mutfak bezleri” yer almaktadır. Bu
ürünün toplam ev tekstili ihracatı içindeki payı %18,35 gibi oldukça yüksek bir değerdir.
Ardından %10,1’lik payla “630221” GTİP numaralı “yatak çarşafları” ile %5,9’luk payla
“580136” GTİP numaralı “dokunmuş tırtıl mensucat” gelmektedir.
Ev tekstili ihracatı ülke bazında incelendiğinde ise; en fazla ihracatın Almanya’ya yapıldığı
gözlenmektedir. Bu ülkeye yapılan ihracat 2013 senesinde 593,5 Milyon Dolardır ve bu değer
toplam ihracat içinde %18’ lik bir paya sahiptir. Almanya’yı, 398 milyon dolar ve %12’lik pay
ile Rusya Federasyonu ve 244,9 milyon dolar ve %7,4’lük pay ile ABD izlemektedir.
İhracatımızda Avrupa Birliği’nin payı oldukça büyüktür. Türk ev tekstili sektörü ihracatının
neredeyse 1 Milyar Dolarını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirmektedir. Avrupa Birliği gibi
kalite kriterinin oldukça yüksek olduğu bir pazara bu miktarda ihracat yapabilmesi sektörün
yetkinliğini göstermek açısından oldukça önemlidir.
EV TEKSTİLİ İTHALATI
Ev tekstili ithalatı 2005-2010 yılları arasında dalgalı olarak hareket ederken 2011 yılında 537
Milyon Dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştır. Fakat 2011 yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından
alınan Koruma Önlemleri ile ithalatın 2012 senesinde yine 370 Milyon Dolar’a gerilediği
gözlenmektedir. 2013 yılında yapılan toplam ev tekstili ithalatı ise %16,02 artışla 429 Milyon
Dolar olmuştur. 2005-2013 yılları arasında tüm tekstil ithalatı içinde ev tekstili ithalatının oranı
ise %4-5 arasında değişim göstermektedir.
Ev tekstili ithalatı ürün grupları açısından incelendiğinde en yüksek ithalat değerinin “perdeler
ve yatak farbelaları” grubunda olduğu gözlenmektedir. Bu ürün grubuna ait ithalatın değeri
124 Milyon Dolardır. İkinci sırada ise 103 Milyon Dolarlık ithalat ile “yatak, yorgan ve uyku
tulumları grubu” gelmektedir. Üçüncü sırada ise “diğer ev tekstili ürünleri” grubu bulunmakta
ve ithalat değeri 95 Milyon Dolardır. 2012 senesine göre ithalatında en çok artış gözlenen
grup ise %28,8 ile “yatak, yorgan ve uyku tulumları”dır. Bunu %21,2 ithalat artışı ile
“battaniyeler” ve %20,2 ithalat artışı ile “tüller ve dantelalar” ürün grubu izlemektedir.
En fazla ithalatı gerçekleştirilen “perdeler ve yatak farbelaları” ürün grubunun toplam ev
tekstili ithalatı içindeki payı %29’dur. “Yatak, yorgan ve uyku tulumları” ile “diğer ev tekstili
ürünleri”nin ithalatının payı ise sırasıyla %24 ile % 2’dir. Bu üç ana ithalat grubunun toplamı
ise %75’lik dilimi kapsamaktadır.
İthalatı gerçekleştirilen ev tekstil ürünleri GTİP bazında daha detaylı incelendiğinde
“540751009011”, “540744009011”, “540833009012” ve “540761909011” numaralı
GTİP’lerde yapılan ithalatta 2013 yılında çok çarpıcı bir artış meydana geldiği
gözlenmektedir.
3
En fazla ithalatı yapılan ürün ise “940490” GTİP numaralı “şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak
örtüleri, minderler vb.”dir ve ithalat değeri 101 Milyon Dolar’dır. Tüm ev tekstili ithalatı içindeki
payı ise %23,71’dir.
Ülkeler itibariyle yapılan incelemede ise en fazla ithalat yapılan ülkenin Çin olduğu
görülmektedir. Türkiye ev tekstili ithalatının yaklaşık yarısını (%48,13) Çin’den
gerçekleştirmektedir. Çin’den yapılan toplam ithalat 206 Milyon Dolar’dır ve 2012 yılına göre
%16,28 artış göstermiştir. Çin’den sonra ikinci sırada %6 ile Almanya, üçüncü sırada ise %5
ile Hindistan yer almaktadır.
EV TEKSTİLİ DIŞ TİCARET DENGESİ
Türkiye ev tekstili sektörü 3,7 Milyar Dolar’lık dış ticaret hacmine sahiptir. Bu değerin 3,3
Milyar $‘lık bölümü ihracat 430 Milyon $’lık bölümü ise ithalat kaynaklıdır. Buna göre toplam
ev tekstili sektörünün dış ticaret dengesi ise ihracat lehine 2,9 Milyar Dolardır. Türkiye
yapmış olduğu ev tekstili ithalatının çok üzerinde bir ev tekstili ihracat hacmine sahiptir.
Türkiye ev tekstili ihracatı ve ithalatı birim değer bazında incelendiğinde; ihracatta en yüksek
birim fiyat 14,9 $ ile “tüller ve dantelalar” grubuna, ithalatta ise %49,7 ile “elişi duvar halıları”
grubuna aittir.
Sektör, Türkiye’deki pek az sektörde rastlanabilen bir özellikle, çok yüksek oranda, dış ticaret
fazlası vermektedir. Yoğun ithalatın olduğu GTİP’ler için de Ekonomi Bakanlığımız tarafından
tedbir alındığı takdirde bu dış ticaret fazlası daha da yükselecektir.
4
DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Ocak 2014 tarihinde güncelleştirilen Dünya
Ekonomik Görünümü raporunu baz aldığımızda; dünya ekonomisinin 2013 yılının ikinci
yarısında güçlendiği, Euro bölgesi ekonomisinin durgunluktan toparlanmaya doğru yol aldığı,
ABD ekonomisinin 2013 yılı sonu itibariyle AB ekonomisine göre daha iyi bir grafik çizdiği
değerlendirilmektedir.
Ekonomistlerin genel değerlendirmeleri, 2014 yılında görece bir toparlanma yaşanacağı
yönünde. Ancak, tam bir ekonomik toparlanmadan söz etmek mümkün değildir. Bir başka
deyişle, dünya ekonomik büyümesini aşağıya doğru yönlendirebilecek risklerin halen varlığını
sürdürdüğü gözlenmektedir. Bu risklerin arasında, dünya ekonomisinin temel sorunları olan
gelişmiş ülkelerdeki durgunluk riski, gelişmekte olan ülkelerdeki azalan iç talep, gelişmekte
olan piyasalarda yavaşlayan büyüme ve Euro bölgesinde gözlemlenen durgunluk ve
gelişmekte olan ülkelere sermaye akışındaki azalma sayılabilir.
Dünya ekonomik büyümesinin, 2013 yılında %3, 2014 yılında ise %3,7 olarak gerçekleşmesi
beklenmektedir. 2013 yılında dünyadaki büyüme oranlarına baktığımızda gelişmiş ülkelerin
büyüme ortalamasının %1,3; gelişmekte olan ülkelerin büyüme ortalamasının %4,7 olduğu
ve 2014 yılında ise bu oranların sırasıyla %2,2 ve %5,1 olarak gerçekleşeceğinin tahmin
edildiğini söyleyebiliriz.
2013 yılını %1,9 büyüme ile tamamlayan ABD ekonomisinin 2014 yılında %2,8 oranında
büyümesi; 2013 yılında aynı kalan AB ekonomisinin, 2014 yılında %1,5 büyümesi
beklenmektedir.
2012 ve 2013 yıllarında %2,7’şer büyüyen dünya mal ve hizmetler hacminin 2013’te %4,5 ve
2014’te %5,2 büyüyeceği tahminleri yapılmaktadır.
Türkiye ekonomisi de dünyada yaşanan bu ekonomik durum ile uyumlu olarak bir büyüme
2013 yılında dalgalı bir büyüme seyri izleyerek yılı %3,8 büyüme ile kapatmıştır. İhracat
konusunda ise 2013 yılında bir önceki yıla göre bir değişim kaydedilmemiş ve Türkiye’nin
Genel İhracatı 152 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.
5
EV TEKSTİLİ İHRACATI
Türkiye’de ev tekstil sektörü, 2013 senesini %13,5 artışla 3,296 Milyar Dolar’lık ihracat ile
kapatmıştır. Ev tekstili sektörünün yıllar bazında tüm dünyada yaşanan finansal kriz
sonucunda tüm sektörler gibi ev tekstili sektörü de 2009 yılında sekteye uğramıştır. 2009
yılında yaşanan küresel finansal kriz nedeni ile sektörün ihracatı 4 sene kadar çalkantılı bir
biçimde ilerlemiş ve ihracat rakamları ancak 2013 yılı itibariyle 2007 ile 2008 senelerinde
kaydettiği 3,3 Milyar Dolar değerine ulaşmıştır.
Tablo 1. Ev Tekstili İhracatının Yıllar Bazında Değişimi
Yıllar
Teksil İhracatı ($)
Ev Tekstili İhracatı ($)
2005
4.807.143.218
2.885.819.393
2006
5.403.521.229
2.951.436.822
2,27
54,62
2007
6.363.917.840
3.330.015.527
12,83
52,33
2008
6.640.492.320
3.351.656.928
0,65
50,47
2009
5.373.838.174
2.585.244.333
-22,87
48,11
2010
6.352.784.994
2.779.758.710
7,52
43,76
2011
7.707.384.326
3.126.541.624
12,48
40,57
2012
7.749.225.552
2.904.301.449
-7,11
37,48
2013
8.373.580.529
3.296.782.484
13,51
39,37
Ev Tekstili
İhracatı Değişim
Oranı (%)
Ev Tekstili
İhracatının
Payı (%)
60,03
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Aylar bazında ev tekstili ihracatı incelendiğinde en yüksek ihracatın Kasım ayında
gerçekleştiği görülmektedir. Kasım ayında 352 Milyon Dolar ihracat gerçekleşmiştir. Kasım
ayını Eylül ve Aralık ayları takip etmektedir. 2012 senesine göre en fazla artışın olduğu ay
yine kasım ayıdır ve %19,49 artış söz konusudur.
6
Tablo 2. Aylara Göre Ev Tekstili İhracatı
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
İhracat 2012 ($)
İhracat 2013 ($)
Değişim (%)
213.204.748
217.374.023
251.603.606
216.298.863
224.683.430
234.054.521
233.405.689
238.025.487
264.850.644
267.700.620
294.836.634
248.263.184
251.713.635
254.883.016
264.908.147
246.523.769
265.752.105
259.586.878
277.380.481
256.866.048
303.929.966
280.367.666
352.299.155
282.571.618
18,06
17,26
5,29
13,97
18,28
10,91
18,84
7,92
14,76
4,73
19,49
13,82
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Ev tekstili ihracatının 2005-2013 yılları arasındaki değişimi aşağıdaki grafikte yer almaktadır.
Buna göre 2007 ile 2008 senelerinde ulaşılan 3.300 Milyon Dolar değerlerine 2013
senesinde tekrar ulaşılmıştır. Ev Tekstili İhracatının toplam Tekstil İhracatı içindeki payı
seneler içinde azalma göstermiş olsa da 2013 senesinde 2012 senesine göre %2,3 artarak
%39,3’lük bir pay almıştır.
2005 yılından bu yana yapılmış olan ev tekstili ihracat rakamları incelendiğinde en yüksek
değişim oranı %13,5 ile 2012-2013 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu da Türkiye genel
ihracatının hemen hemen aynı kaldığı 2013 senesinde sektörün büyük başarı kaydettiğini
göstermektedir.
Grafik 1. Ev Tekstili İhracatının 2005-2013 Yılları Arasındaki Değişimi
Ev Tekstili İhracatı (2005-2013)
İhracat
Değer
($)
3.500.000.000
3.400.000.000
3.300.000.000
3.200.000.000
3.100.000.000
3.000.000.000
2.900.000.000
2.800.000.000
2.700.000.000
2.600.000.000
2.500.000.000
2004
2006
2008
2010
Yıllar
Kaynak: TUİK
7
2012
2014
Ev tekstili ihracatı ürün bazında incelendiğinde en yüksek ihracatın havlu ve bornoz
grubunda yapıldığı gözlenmektedir. Havlu ve bornoz grubu ihracatı 2013 senesinde 941
Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ardından yatak çarşafları ile perdelik ve döşemelik
kumaş grupları yer almaktadır. Ürün gruplarının 2012 senesine göre ihracat değerlerindeki
değişimi incelendiğinde ise en büyük artışın %26,8 ile yatak çarşafları grubunda olduğu
gözlenmektedir. Ardından %20,5’lik artışla perdeler ve yatak farbelaları ile %15,8’lik artışla
yatak, yorgan ve uyku tulumları gelmektedir.
Tablo 3. Ürün Gruplarına Göre Ev Tekstili İhracatı
2012
ÜRÜN GRUBU
Miktar (Ton)
Değişim (%)
2013
Değer ($)
Miktar (Ton)
Değer ($)
Miktar
Değer
Havlu ve Bornozlar
87.418
812.573.261
94.959
941.173.518
8,63
15,83
Yatak Çarşafları
53.778
497.145.476
64.124
630.387.520
19,24
26,80
Perdelik ve Döşemelik Kumaş
41.822
516.629.665
45.385
558.184.472
8,52
8,04
Diğer Ev Tekstili Ürünleri
27.849
327.974.726
29.689
352.156.715
6,61
7,37
Yatak Örtüleri ve Diğer Mefruşat
Eşyası
Perdeler ve Yatak Farbelaları
13.877
182.142.863
12.615
165.608.822
-9,10
-9,08
36.332
317.057.277
42.499
382.104.676
16,98
20,52
6.243
88.082.796
6.285
93.905.229
0,68
6,61
14.990
74.784.910
14.810
75.829.994
-1,20
1,40
6.734
49.506.421
7.301
57.356.585
8,42
15,86
4.357
38.280.635
4.310
40.043.145
-1,08
4,60
20
123.419
3
31.808
-86,81
-74,23
293.418
2.904.301.449
321.980
3.296.782.484
9,73
13,51
Tüller ve Dantelalar
Battaniyeler
Yatak, Yorgan ve Uyku
Tulumları
Masa Örtüleri
Elişi Duvar Halıları
ANA TOPLAM
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Tablo 3 “Ürün Gruplarına Göre Ev Tekstili İhracatı” tablosunu GTİP bazında
detaylandırdığımızda Tablo 4’e ulaşılmaktadır. Bu tabloda ev tekstili GTİP’lerinin 2012 ve
2013 senesine ait ihracat rakamları miktar ve değer olarak verilmekte; bir önceki yıla göre
değişim oranları da hesaplanmaktadır. Toplam ihracat miktarı 2012 senesinde 293.418 ton
iken %9,73 artışla 2013 senesinde 321.980 ton olmuştur. İhracat değeri ise 2012’de 2,9
Milyar Dolar iken %13,51 artışla 2013’de yaklaşık 3,3 Milyar Dolara ulaşmıştır.
8
Tablo 4. GTIP Bazlı Ev Tekstil Ürünleri İhracatı
2012
GTIP
GTIP AÇIKLAMA
580211
Havlu cinsi bukleli
mensucat (pamuktan,
ağartılmamış)
Havlu cinsi bukleli
mensucat (pamuktan,
diğer)
Havlu cinsi bukleli
mensucat (dokumaya
elverişli maddelerden)
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; pamuktan
(örme)
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; dokunabilir diğer
maddeden (örme)
Kadın/kız çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; pamuktan
(örme)
Kadın/kız çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; sentetik/suni lif.
(örme)
Kadın/kız çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; dokunabilir diğer
maddeden (örme)
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; pamuktan
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; dokunur diğer
maddeden
Kadın/kız çocuk için
diğer iç giyim eşyası;
pamuktan
Kadın/kız çocuk için
diğer iç giyim,
sentetik/suni lifden
Kadın/kız çocuk için
diğer iç giyim eşyası;
dokunabilir diğer
maddeden
Tuvalet ve mutfak
bezleri [pamuktan (havlu
mensucattan)]
Tuvalet ve mutfak
bezleri (pamuktan)
Tuvalet ve mutfak
bezleri (sentetik/suni
lifden)
Tuvalet ve mutfak
bezleri (dokunabilir diğer
maddeden )
Yer, bulaşık, toz bezi vb.
temizlik bezleri
HAVLU VE
BORNOZLAR
Yatak çarşafı (örme)
580219
580220
610791
610799
610891
610892
610899
620791
620799
620891
620892
620899
630260
630291
630293
630299
630710
TOPLAM
630210
630221
630222
Yatak çarşafı
[(pamuktan (baskılı)]
Yatak çarşafı
Değer ($)
Miktar (Ton)
Değişim (%)
2013
Miktar (Ton)
Değer ($)
Miktar
Değer
185
783.075
149
522.628
-19,34
-33,26
2.125
15.768.144
2.411
18.302.240
13,46
16,07
307
2.461.274
515
4.163.511
67,92
69,16
953
9.110.085
500
5.862.061
-47,52
-35,65
268
3.825.268
240
3.288.345
-10,69
-14,04
2.392
24.896.242
2.630
27.823.652
9,94
11,76
1.661
17.342.668
2.165
24.219.600
30,35
39,65
164
2.093.638
98
1.121.816
-40,40
-46,42
2.266
28.491.452
2.241
28.746.977
-1,11
0,90
320
3.130.036
341
4.843.461
6,69
54,74
8.194
106.180.629
8.927
126.410.180
8,94
19,05
1.243
18.185.159
1.198
18.981.511
-3,61
4,38
570
5.620.489
461
4.174.951
-19,11
-25,72
58.956
510.630.968
65.170
604.957.453
10,54
18,47
1.952
18.515.391
2.232
21.162.545
14,34
14,30
1.873
17.864.413
1.708
17.573.565
-8,78
-1,63
1.378
12.877.792
1.362
12.396.920
-1,11
-3,73
2.610
14.796.538
2.611
16.622.102
0,00
12,34
87.418
812.573.261
94.959
941.173.518
8,63
15,83
11.740
92.870.694
15.558
122.726.964
32,52
32,15
28.929
278.901.076
32.747
334.442.872
13,20
19,91
1.742
19.145.585
3.267
39.122.920
87,53
104,34
9
630229
630231
630232
630239
TOPLAM
540741009011
540741009012
540742009011
540742009012
540743009011
540743009012
540744009011
540744009012
540751009011
540751009012
540752009011
540752009012
540753009011
540753009012
(sentetik/suni lifden
(baskılı)]
Yatak çarşafı
(dokunabilir diğer madde
(baskılı)]
Yatak çarşafı
(pamuktan, diğer
hallerde)]
Yatak çarşafı
(sentetik/suni lifden
(diğer hallerde)]
Yatak çarşafı
(dokunabilir diğer madde
(diğer hallerde)]
YATAK ÇARŞAFLARI
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış
,döşemelik, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış
,perdelik, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, boyanmış,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, boyanmış,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, renkli
ipliklerden, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, renkli
ipliklerden, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, baskılı,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, baskılı,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartlmış/ağartılmamış,
döşemelik, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartlmış/ağartılmamış,
perdelik, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, boyanmış,
tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, boyanmış,
tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, renkli
ipliklerden, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, renkli
ipliklerden, tekstüre
poliester=>%85)
154
1.454.576
242
2.261.427
57,06
55,47
7.777
73.259.948
8.583
95.385.738
10,37
30,20
2.866
26.279.492
3.290
31.442.955
14,80
19,65
570
5.234.105
436
5.004.644
-23,42
-4,38
53.778
497.145.476
64.124
630.387.520
19,24
26,80
479
4.316.178
580
5.154.444
20,96
19,42
551
6.001.576
502
4.905.843
-8,99
-18,26
79
820.581
132
1.081.729
67,17
31,82
538
7.927.884
627
9.017.016
16,46
13,74
51
744.587
55
987.187
7,56
32,58
78
953.515
42
548.589
-46,62
-42,47
156
744.155
87
878.580
-44,37
18,06
11
156.604
65
1.209.606
468,42
672,40
162
1.046.743
109
885.612
-32,82
-15,39
135
1.158.522
206
1.757.584
52,24
51,71
478
4.609.330
707
7.192.671
47,75
56,05
3.376
54.682.658
4.379
69.766.408
29,72
27,58
719
7.489.284
867
8.645.075
20,57
15,43
2.292
35.539.359
2.126
36.552.111
-7,22
2,85
10
540754009011
540754009012
540761109011
540761109012
540761309011
540761309012
540761509011
540761509012
540761909011
540761909012
540769109011
540769109012
540769909011
540769909012
540771009011
540771009012
540772009011
540772009012
540773009011
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, baskılı,
tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, baskılı,
tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış
,döşemelik, tekstüre
edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış
,perdelik, tekstüre
edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, boyanmış,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, boyanmış,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, renkli
iplikten, tekstüre,
edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, renkli iplikten,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, baskılı,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, baskılı,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Döşemelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
poliester
filament=>%85)
Perdelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
poliester
filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(poliester
filament=>%85)
Perdelik mensucat
(poliester
filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
sentetik filament=>%85)
Perdelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
sentetik filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(boyanmış, sentetik
filament=>%85)
Perdelik mensucat
(boyanmış, sentetik
filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(farklı renkteki
ipliklerden, sentetik
filament=>%85)
26
285.467
67
878.955
157,14
207,90
333
4.095.425
129
2.137.361
-61,27
-47,81
111
701.267
211
1.440.202
90,12
105,37
769
9.266.432
796
9.274.979
3,51
0,09
542
6.150.175
956
8.876.309
76,34
44,33
6.412
92.078.870
6.493
92.732.469
1,26
0,71
489
4.420.745
470
3.961.553
-3,76
-10,39
2.263
36.394.829
2.829
43.940.639
25,02
20,73
53
405.575
63
380.370
19,85
-6,21
1.037
13.547.578
1.146
15.611.802
10,47
15,24
271
3.047.586
302
2.998.719
11,51
-1,60
238
4.579.902
295
6.160.644
23,90
34,51
1.121
10.894.409
2.673
24.327.484
138,50
123,30
3.451
50.838.134
2.906
45.254.009
-15,78
-10,98
312
1.745.913
436
3.007.471
39,54
72,26
12
163.527
45
370.996
289,53
126,87
658
4.852.553
1.044
8.488.619
58,73
74,93
462
6.658.255
219
3.195.002
-52,74
-52,01
4.161
34.174.027
3.394
31.337.030
-18,42
-8,30
11
540773009012
540774009011
540774009012
540781009011
540781009012
540782009011
540782009012
540783009011
540783009012
540784009011
540784009012
540791009011
540791009012
540792009011
540792009012
540793009011
540793009012
540794009011
540794009012
540821009011
540821009012
Perdelik mensucat (farklı
renkteki ipliklerden,
sentetik filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(baskılı, sentetik
filament=>%85)
Perdelik mensucat
(baskılı, sentetik
filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış
, sent.fil.<%85) ve
sadece pamukla karışık
Perdelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış
, sent.fil.<%85) ve
sadece pamukla karışık
Döşemelik mensucat
(boyanmış,
sent.fil.<%85) ve
pamukla karışık
Perdelik mensucat
(boyanmış,
sent.fil.<%85) ve
pamukla karışık
Döşemelik mensucat
(farklı renkteki
ipliklerden, sent.fil<%85)
pamuk karışık
Perdelik mensucat (farklı
renkteki ipliklerden,
sent.fil<%85) pamuk
karışık
Döşemelik mensucat
(baskılı, sent.fil<%85)
pamuk karışık
Perdelik mensucat
(baskılı, sent.fil<%85)
pamuk karışık
Döşemelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış
, sentetik filament
ipliğinden)
Perdelik
(ağartılmış/ağartılmamış
, sentetik filament
ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(boyanmış, sentetik
filament ipliğinden)
Perdelik (boyanmış,
sentetik filament
ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(farklı renkteki
ipliklerden, sentetik
filament ipliğinden)
Perdelik (farklı renkteki
ipliklerden, sentetik
filament ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(baskılı, sentetik filament
ipliğinden)
Perdelik (baskılı,
sentetik filament
ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış
, suni fil.şerit, vb.=>%85)
Perdelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış
, suni fil.şerit, vb.=>%85)
65
1.333.688
43
660.882
-32,77
-50,45
112
1.196.240
165
1.572.832
48,23
31,48
28
626.123
14
346.589
-51,29
-44,65
39
320.574
16
130.262
-58,83
-59,37
8
186.978
18
335.700
124,73
79,54
329
2.937.637
266
2.137.948
-19,29
-27,22
214
3.323.848
117
1.804.086
-45,22
-45,72
1.589
16.338.360
1.551
16.384.069
-2,42
0,28
73
1.055.289
85
1.113.556
15,54
5,52
1
18.626
5
79.778
373,90
328,32
33
1.109.336
27
809.862
-18,29
-27,00
93
449.605
55
365.096
-40,83
-18,80
77
1.077.109
54
465.903
-30,23
-56,75
897
8.348.257
643
5.061.828
-28,34
-39,37
504
9.671.878
383
8.788.034
-23,87
-9,14
4.123
33.549.068
4.902
40.246.110
18,89
19,96
95
2.465.006
235
4.718.351
146,00
91,41
46
331.682
38
272.135
-16,22
-17,95
167
1.148.442
450
1.735.131
169,39
51,09
74
410.245
38
226.891
-48,92
-44,69
265
2.761.222
40
482.485
-85,06
-82,53
12
540822109011
540822109012
540822909011
540822909012
540823009011
540823009012
540824009011
540824009012
540831009011
540831009012
540832009011
540832009012
540833009011
540833009012
540834009011
540834009012
TOPLAM
580110
580121
580122
580123
580126
580131
580132
Döşemelik mensucat
(bez a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni
fil.şer, vb.=>%85)
Perdelik mensucat (bez
a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni
fil.şer, vb.=>%85)
Döşemelik mensucat
(bez a.dimi, saten
boyalı, diğer, suni fil.şer,
vb.=>%85)
Perdelik mensucat (bez
a.dimi, saten boyalı,
diğer, suni fil.şer,
vb.=>%85)
Döşemelik mensucat
(renkli ipliklerden, suni
filament şerit vb.=>%85)
Perdelik mensucat
(renkli ipliklerden, suni
filament şerit vb.=>%85)
Döşemelik mensucat
(baskılı, suni filament
şerit vb.=>%85)
Perdelik mensucat
(baskılı, suni filament
şerit vb.=>%85)
Diğer döşemelik
mensucat;ağartılmış/ağa
rtılmamış
Diğer Perdelik
mensucat;ağartılmış/ağa
rtılmamış
Diğer döşemelik
mensucat; boyanmış
Diğer Perdelik
mensucat; boyanmış
Diğer döşemelik
mensucat; farklı renkteki
ipliklerden
Diğer Perdelik
mensucat; farklı renkteki
ipliklerden
Diğer döşemelik
mensucat; baskılı
Diğer Perdelik
mensucat; baskılı
PERDELİK VE
DÖŞEMELİK KUMAŞ
Dokunmuş mensucat
(yün/ince kıldan)
Dokunmuş mensucat
(pamuktan, kesilmemiş
atkı iplikli kadife, pelüş,
fasoneli)
Dokunmuş mensucat
(pamuklu, kesilmiş atkı
iplikli (fitilli) kadife ve
pelüş)
Dokunmuş mensucat
(pamuklu, atkı iplikli
diğer kadife ve pelüş)
Dokunmuş tırtıl
mensucat (pamuklu)
Dokunmuş mensucat
(suni/sen liften,
kesilmemiş atkı iplikli
kadife ve pelüş)
Dokunmuş mensucat
(suni/sen liften, kesilmiş
atkı iplikli (fitilli)kadife ve
2
8.382
3
35.678
34,91
325,65
37
431.840
60
906.318
62,80
109,87
10
110.366
6
146.045
-38,75
32,33
5
96.196
8
114.336
69,37
18,86
48
500.976
79
582.417
63,97
16,26
55
605.843
34
402.617
-37,28
-33,54
13
101.667
361
5.664.825
172
2.905.853
-52,45
-48,70
44
307.536
4
38.180
-91,83
-87,59
24
138.906
5
11.807
-78,34
-91,50
19
325.958
311
2.245.447
1517,52
588,88
111
3.382.212
135
3.818.485
21,83
12,90
191
2.954.547
187
3.429.848
-1,72
16,09
2
36.541
2
59.159
-19,46
61,90
239
2.424.588
239
2.265.036
-0,02
-6,58
17
490.091
29
426.983
65,38
-12,88
41.822
516.629.665
45.385
558.184.472
8,52
8,04
5
55.295
3
34.137
-38,37
-38,26
203
521.883
96
449.783
-52,65
-13,82
160
1.898.094
158
1.981.702
-0,76
4,40
73
766.490
86
852.052
17,80
11,16
75
750.808
87
838.683
16,82
11,70
258
1.451.186
262
1.981.669
1,47
36,56
146
1.217.674
165
1.157.116
12,82
-4,97
13
pelüş)
580133
580136
580190
580810
580890
581010
581091
581092
581099
TOPLAM
630411
630419
630491
630492
630493
630499
TOPLAM
600531
600532
600533
600534
600631
600632
600633
600634
630312
Dokunmuş mensucat
(suni/sen liften, atkı
iplikli diğer kadife ve
pelüş)
Dokunmuş tırtıl
mensucat (sentetik/suni
liften)
Diğer dokumaya elverişli
maddeden kadife, pelüş,
vb.mensucat
Kordon, saçak, ponpon,
işlenmemiş şeritçi
eşyası; parça halinde
Kordon, saçak, ponpon,
işlenmemiş şeritçi
eşyası
Kimyasal işlemelerzemin dokuması
kesilerek çıkarılmış
işleme
Pamuktan işlemeler
(parça, şerit-motifler)
Sentetik-suni lifden
işlemeler
Dokumaya elverişli diğer
maddeden işlemeler
DİĞER EV TEKSTİLİ
ÜRÜNLERİ
Yatak örtüleri (örme)
Yatak örtüleri (diğer
hallerde)
Diğer mefruşat eşyası
[(örme) diğer
maddelerden]
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) pamuktan]
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) sentetik
lifden]
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) dokunabilir
diğer maddeden ]
YATAK ÖRTÜLERİ VE
DİĞER MEFRUŞAT
EŞYASI
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
ağırtılmış/ağırtılmamış)
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
boyanmış)
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
farklı renkteki iplikten)
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
baskılı)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften,
boyanmış)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften, farklı
renkteki iplikten)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften, baskılı)
Perde ve iç stor, perde
ve yatak farbalaları
[(sentetik lifden (örme)]
1.260
11.600.221
2.170
17.724.190
72,31
52,79
19.042
185.558.622
19.593
195.040.096
2,89
5,11
544
4.729.603
635
5.099.997
16,85
7,83
637
6.342.999
737
6.140.910
15,72
-3,19
966
10.353.795
813
10.243.152
-15,87
-1,07
51
1.501.809
36
1.187.395
-29,78
-20,94
34
660.093
28
552.805
-19,15
-16,25
4.151
99.113.608
4.333
104.496.958
4,39
5,43
243
1.452.546
486
4.376.070
99,55
201,27
27.849
327.974.726
29.689
352.156.715
6,61
7,37
453
4.080.780
524
5.603.849
15,69
37,32
3.013
27.664.519
2.456
23.542.376
-18,50
-14,90
2.731
42.985.049
3.574
54.882.242
30,85
27,68
1.965
30.686.691
1.910
28.016.307
-2,81
-8,70
1.770
19.349.370
1.544
18.516.745
-12,76
-4,30
3.945
57.376.454
2.607
35.047.303
-33,91
-38,92
13.877
182.142.863
12.615
165.608.822
-9,10
-9,08
1.921
16.152.541
2.325
19.748.611
21,01
22,26
2.627
30.140.779
3.988
41.161.394
51,80
36,56
119
1.366.860
31
332.615
-73,95
-75,67
711
9.213.865
578
6.402.355
-18,75
-30,51
2.157
12.875.372
1.509
10.465.073
-30,08
-18,72
13.257
92.721.415
14.474
110.238.941
9,19
18,89
7.051
39.176.874
8.475
46.912.148
20,20
19,74
1.424
14.442.014
2.084
20.469.554
46,38
41,74
290
3.757.721
315
4.329.000
8,58
15,20
14
630319
630391
630392
630399
TOPLAM
580410
580421
580429
580430
TOPLAM
630110
630120
630130
630140
630190
TOPLAM
Perde ve iç stor, perde
ve yatak farbalaları
[(dokunur diğer
maddelerden (örme)]
Perde ve iç stor, perde
ve yatak farbalaları
[(pamuktan (diğer
hallerde)]
Perde, iç stor, perde ve
yatak farbalaları
[(sentetik lifden (diğer
hallerde)]
Perde, iç stor, perde ve
yatak farbalaları
[(dokunur diğer
maddeden (diğer
hallerde)]
PERDELER VE YATAK
FARBELALARI
Tüller (diğer file
mensucat)
Makinede yapılmış
dantelalar;sentetik-suni
lifden
Makinede yapılmış
dantelalar;diğer
maddeden
Dantela; el işi,
dokunmuş/örme hariç
TÜLLER VE
DANTELALAR
Battaniye (elektrikli)
Battaniye (yün/ince
kıldan) (elektrili hariç)
Battaniye (pamuktan)
elektrili hariç
Battaniye ve diz
battaniyesi (sentetik
lifden) elektrikli hariç
Diğer battaniye ve diz
battaniyeleri elektrikli
hariç
BATTANİYELER
19
267.875
153
1.924.112
709,86
618,29
1.446
14.820.709
1.261
13.811.288
-12,78
-6,81
4.898
77.785.430
6.604
97.043.316
34,82
24,76
411
4.335.822
703
9.266.269
70,91
113,71
36.332
317.057.277
42.499
382.104.676
16,98
20,52
3.363
47.106.770
3.258
46.034.637
-3,14
-2,28
1.591
26.059.082
1.671
30.209.822
5,02
15,93
1.052
12.937.737
1.240
16.709.725
17,86
29,15
236
1.979.207
117
951.045
-50,71
-51,95
6.243
88.082.796
6.285
93.905.229
0,68
6,61
46
729.333
112
1.298.288
141,66
78,01
291
1.692.586
398
2.690.662
36,95
58,97
1.502
12.322.674
1.752
14.427.838
16,64
17,08
11.838
54.986.818
10.834
51.168.605
-8,48
-6,94
1.313
5.053.499
1.714
6.244.601
30,59
23,57
14.990
74.784.910
14.810
75.829.994
-1,20
1,40
108
1.257.757
175
1.824.645
62,74
45,07
940430
Uyku tulumları
940490
Şilte, yorgan, yastık, puf,
diz-ayak örtüleri,
minderler vb.
YATAK, YORGAN VE
UYKU TULUMLARI
Masa örtüleri (örme)
6.626
48.248.664
7.125
55.531.940
7,53
15,10
6.734
49.506.421
7.301
57.356.585
8,42
15,86
492
3.539.553
662
4.996.823
34,67
41,17
Masa örtüleri [pamuktan
(diğer hallerde)]
Masa örtüleri
[sentetik/suni elyaftan
(diğer hallerde)]
Masa örtüleri
[dokunabilir diğer
maddeden (diğer
hallerde)]
MASA ÖRTÜLERİ
1.254
15.137.597
1.319
16.433.880
5,24
8,56
2.331
17.722.603
1.955
16.274.350
-16,14
-8,17
281
1.880.882
374
2.338.092
33,15
24,31
4.357
38.280.635
4.310
40.043.145
-1,08
4,60
20
123.419
3
31.808
-86,81
-74,23
20
123.419
3
31.808
-86,81
-74,23
293.418
2.904.301.449
321.980
3.296.782.484
9,73
13,51
TOPLAM
630240
630251
630253
630259
TOPLAM
580500
TOPLAM
Duvar halısı; el
dokuması/iğne işlemesi
ELİŞİ DUVAR
HALILARI
ANA TOPLAM
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
15
Aşağıda yer alan grafikte ise ev tekstili ihracatının ürün gruplarına göre yüzde dağılımı
bulunmaktadır. Havlu ve bornozlar %28 ile en fazla ihraç edilen ürün grubudur. Havlu ve
bornozları, %19 ile yatak çarşafları ve %17 ile perdelik ve döşemelik kumaşları takip
etmektedir. Bu üç ürün grubunun toplam ev tekstili ihracatı içindeki payı ise %64’tür.
Grafik 2. Türkiye Ev Tekstili İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı
Havlu ve Bornozlar
3% 2% 2% 1% 0%
Yatak Çarşafları
Perdelik ve Döşemelik Kumaş
5%
28%
11%
Perdeler ve Yatak Farbelaları
Diğer Ev Tekstili Ürünleri
Yatak Örtüleri ve Diğer Mefruşat Eşyası
12%
Tüller ve Dantelalar
19%
Battaniyeler
Yatak, Yorgan ve Uyku Tulumları
17%
Masa Örtüleri
Elişi Duvar Halıları
Kaynak: TUİK
En çok ihracatı yapılan ilk 20 ev tekstil ürününe ait GTIP’ler ise aşağıdaki tabloda yer
almaktadır. İlk sırada 630260 numaralı GTIP ile havlu mensucattan tuvalet ve mutfak bezleri
yer almaktadır. Bu ürünün toplam ev tekstili ihracatı içindeki payı %18,4 gibi oldukça yüksek
bir değerdir. Ardından 630221 GTİP numaralı yatak çarşafları ve 580136 GTİP numaralı
dokunmuş tırtıl mensucat yer almaktadır. İhracatı yapılan ilk 20 ürünün toplam ev tekstili
ihracatı içindeki payı %72,11’dir.
16
Tablo 5. Türkiye’nin İhraç Ettiği İlk 20 Ev Tekstil Ürünü
2013
SIRA
NO
GTIP
GTIP AÇIKLAMA
Miktar (Ton)
Tüm Ev Tekstili İhracatı
Değer ($)
Miktar
Oran (%)
Değer
Oran (%)
321.980
3.296.782.484
Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu
mensucattan)]
Yatak çarşafı [(pamuktan (baskılı)]
65.170
604.957.453
20,24
18,35
32.747
334.442.872
10,17
10,14
Dokunmuş tırtıl mensucat (sentetik/suni
liften)
Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası;
pamuktan
Yatak çarşafı (örme)
19.593
195.040.096
6,09
5,92
8.927
126.410.180
2,77
3,83
15.558
122.726.964
4,83
3,72
Diğer örme mensucat (sentetik liften,
boyanmış)
Sentetik-suni lifden işlemeler
14.474
110.238.941
4,50
3,34
4.333
104.496.958
1,35
3,17
Perde, iç stor, perde ve yatak farbalaları
[(sentetik lifden (diğer hallerde)]
Yatak çarşafı (pamuktan, diğer hallerde)]
6.604
97.043.316
2,05
2,94
8.583
95.385.738
2,67
2,89
Diğer dokunmuş men (perdelik, boyanmış,
tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men (perdelik, boyanmış,
tekstüre poliester=>%85)
Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri,
minderler vb.
Diğer mefruşat eşyası [(örme) diğer
maddelerden]
Battaniye ve diz battaniyesi (sentetik lifden)
elektrikli hariç
Diğer örme mensucat (sentetik liften, farklı
renkteki iplikten)
Tüller (diğer file mensucat)
6.493
92.732.469
2,02
2,81
4.379
69.766.408
1,36
2,12
7.125
55.531.940
2,21
1,68
3.574
54.882.242
1,11
1,66
10.834
51.168.605
3,36
1,55
8.475
46.912.148
2,63
1,42
3.258
46.034.637
38,44
1,40
Perdelik mensucat (poliester filament=>%85)
2.906
45.254.009
34,29
1,37
Diğer dokunmuş men (perdelik, renkli
iplikten, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)
600532
Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik,
19
boyanmış)
540793009011
Döşemelik mensucat (farklı renkteki
20
ipliklerden, sentetik filament ipliğinden)
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
2.829
43.940.639
33,38
1,33
3.988
41.161.394
140,98
1,25
4.902
40.246.110
173,29
1,22
1
630260
2
630221
3
580136
4
620891
5
630210
6
600632
7
581092
8
630392
9
630231
10
540761309012
11
540752009012
12
940490
13
630491
14
630140
15
600633
16
580410
17
540769909012
18
540761509012
Ev tekstili ihracatı ülke bazında incelendiğinde ise; en fazla ihracatın Almanya’ya yapıldığı
gözlenmektedir. Bu ülkeye yapılan ihracat 2013 senesinde 593,5 Milyon Dolar’dır ve bu
değer toplam ihracat içinde %18’lik bir değere sahiptir. Almanya’yı, %12’lik artış ve 398
Milyon Dolar ile Rusya Federasyonu ve %7,4’lük artış ve 244,9 Milyon Dolar ile ABD
izlemektedir. Ev tekstili ihracatı yapılan ilk on ükenin toplam ev tekstili ihracatı içindeki payı
%64,13, ilk 20 ülkenin payı ise %78,05’tir.
İhracatımızda Avrupa Birliği’nin payı oldukça büyüktür. Türk ev tekstili sektörü ihracatının
neredeyse 1 Milyar Dolarını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirmektedir. Avrupa Birliği gibi
kalite kriterinin oldukça yüksek olduğu bir pazara bu miktarda ihracat yapabilmesi sektörün
yetkinliğini göstermek açısından oldukça önemlidir.
17
Tablo 6. Türkiye’nin Ev Tekstili İhraç Ettiği İlk 20 Ülke
ÜLKE
İHRACAT 2012
($)
İHRACAT 2013
($)
DEĞİŞİM 2012/2013
(%)
ORAN 2013
(%)
Tüm Ev Tekstili İhracatı
2.904.301.449
3.296.782.484
1
Almanya
518.279.524
593.501.594
14,51
18,00
2
Rusya Federasyonu
387.020.550
398.845.867
3,06
12,10
3
ABD
236.599.695
244.955.094
3,53
7,43
4
Fransa
151.097.026
190.870.401
26,32
5,79
5
İngiltere
153.931.952
171.403.545
11,35
5,20
6
İtalya
112.127.514
141.115.561
25,85
4,28
7
Ukrayna
84.406.678
125.892.206
49,15
3,82
8
Hollanda
94.112.805
108.479.314
15,27
3,29
9
Polonya
72.398.562
76.601.552
5,81
2,32
10
İran
72.924.536
62.679.179
-14,05
1,90
11
Irak
55.710.304
56.994.057
2,30
1,73
12
Belçika
48.158.863
49.785.047
3,38
1,51
13
Libya
39.024.086
48.366.984
23,94
1,47
14
Romanya
42.290.961
46.461.085
9,86
1,41
15
İspanya
44.970.730
45.677.693
1,57
1,39
16
İsrail
34.960.546
43.025.050
23,07
1,31
17
Suudi Arabistan
35.953.703
42.952.085
19,46
1,30
18
Bulgaristan
49.836.357
42.818.468
-14,08
1,30
19
Avusturya
35.128.960
41.819.954
19,05
1,27
20
Cezayir
29.157.955
40.899.853
40,27
1,24
SIRA
NO
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Grafik 3. Türkiye’nin Ev Tekstili İhraç Ettiği İlk 10 Ülke Dağılımı
Almanya
Rusya Federasyonu
18%
ABD
36%
12%
2%
8%
2%
3%
4%
4%
5%
Fransa
İngiltere
İtalya
Ukrayna
6%
Hollanda
Polonya
İran
Diğer
Kaynak: TUİK
18
EV TEKSTİLİ İTHALATI
Ev tekstili ithalatı 2005-2010 yılları arasında dalgalı olarak hareket ederken 2011 yılında 537
Milyon Dolar’lık rekor seviyeye ulaşmıştır. Fakat 2011 yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından
alınan Koruma Önlemleri ile ithalatın 2012 senesinde yine 370 Milyon Dolara gerilediği
gözlenmektedir. 2013 yılında yapılan toplam ev tekstili ithalatı ise %16,02 artışla 429 Milyon
Dolar olmuştur.
Tablo 7. Ev Tekstili İthalatının Seneler Bazında Değişimi ile Tekstil İthalatı İçindeki Payı
Yıllar
Tekstil İthalatı
($)
Ev Tekstili İthalatı
($)
Ev Tekstili Değişim
Oranı (%)
Ev Tekstili İthalatının
Payı (%)
2005
5.833.449.775
273.892.584
2006
6.222.227.006
357.457.043
30,51
5,74
2007
8.039.756.467
333.785.999
-6,62
4,15
2008
7.301.405.106
326.505.680
-2,18
4,47
2009
6.301.148.239
289.109.452
-11,45
4,59
2010
9.079.066.534
395.387.427
36,76
4,35
2011
10.386.750.480
537.319.865
35,90
5,17
2012
8.674.485.448
370.609.724
-31,03
4,27
2013
9.301.494.550
429.988.324
16,02
4,62
4,70
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
2013 senesinde ev tekstilinde yapılan ithalat verileri aylık bazda incelendiğinde en yüksek
değerin Eylül ayında 43 Milyon Dolar olduğu tespit edilmektedi. En düşük ithalat değeri ise
27 Milyon Dolar ile Ocak ayına aittir. 2012 senesine göre değişim incelendiğinde en düşük
değişim %3,39 azalma ile Şubat ayına, en yüksek artış ise %32,59 ile Ekim ayına aittir.
19
Tablo 8. Aylık Ev Tekstili İthalatı ve Değişimi
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
İthalat 2012 ($)
İthalat 2013 ($)
Değişim (%)
26.436.065
27.126.900
28.402.257
28.292.081
32.546.328
34.523.555
35.970.720
30.606.780
35.007.892
28.804.404
33.570.126
29.322.616
27.568.385
28.047.635
33.997.718
31.140.150
35.497.840
39.349.680
42.671.262
35.978.406
43.986.955
38.192.357
38.411.555
35.146.381
4,28
3,39
19,70
10,07
9,07
13,98
18,63
17,55
25,65
32,59
14,42
19,86
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Tüm tekstil ithalatı içinde ev tekstili ithalatının oranı ise %4-5 arasında değişim
göstermektedir. 2005-2013 yılları arasında gerçekleştirilen ev tekstili ithalatı değerlerine ait
grafik aşağıda yer almaktadır.
Grafik 4. Ev Tekstili İthalatının 2005-2013 Yılları Arasındaki Değişimi
Ev Tekstili İthalatı (2005-2013)
600.000.000
550.000.000
500.000.000
İthalat
Değer
($)
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
2000
2005
2010
Yıllar
Kaynak: TUİK
20
2015
Ev tekstili ithalatı ürün grupları açısından incelendiğinde en fazla ithalatın “perdeler ve yatak
farbelaları grubu”nda olduğu gözlenmektedir. Bu ithalatın değeri 124 Milyon Dolardır. İkinci
sırada ise 103 Milyon Dolarlık ihracat ile “yatak, yorgan ve uyku tulumları” grubu gelmektedir.
Üçüncü sırada ise “diğer ev tekstili ürünleri” grubu bulunmakta ve ithalat değeri 95 Milyon
Dolardır. 2012 senesine göre ithaltında en çok artış gözlenen grup ise %28,8 ile “yatak,
yorgan ve uyku tulumları”dır. Bunu %21,2 artışı ile “battaniyeler” ve %20,2 artışı ile “tüller ve
dantelalar” grubu izlemektedir.
Tablo 9. Ürün Gruplarına Göre Ev Tekstili İthalatı
2012
ÜRÜN GRUBU
Değer ($)
Miktar (Ton)
Değişim (%)
2013
Miktar (Ton)
Değer ($)
Miktar
Değer
Havlu ve Bornozlar
3.439
30.198.831
3.687
30.643.368
7,22
1,47
Yatak Çarşafları
1.549
15.418.653
1.893
17.918.333
22,19
16,21
Perdelik ve Döşemelik Kumaş
3.554
24.004.912
2.474
21.463.057
-30,38
-10,59
Diğer Ev Tekstili Ürünleri
8.289
86.511.549
7.687
95.109.567
-7,26
9,94
Yatak Örtüleri ve Diğer Mefruşat Eşyası
1.973
17.036.591
1.292
15.937.717
-34,52
-6,45
13.741
99.470.488
14.981
124.301.216
9,03
24,96
Tüller ve Dantelalar
963
8.277.470
961
9.949.272
-0,19
20,20
Battaniyeler
574
5.965.618
672
7.230.673
17,08
21,21
13.268
80.226.916
18.329
103.320.470
38,14
28,79
391
3.461.348
394
4.079.838
0,65
17,87
1
37.348
0,7
34.813
-34,89
-6,79
47.743
370.609.724
52.372
429.988.324
9,69
16,02
Perdeler ve Yatak Farbelaları
Yatak, Yorgan ve Uyku Tulumları
Masa Örtüleri
Elişi Duvar Halıları
ANA TOPLAM
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Yukarıda ürün grupları bazında incelenen ev tekstili ithalatı, daha detaya girerek ürün
bazında incelendiğinde aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır. Bu tablo incelendiğinde;
540751009011, 540744009011, 540833009012 ve 540761909011 numaralı GTİP’lerde
yapılan ithalatın 2013 yılında bir önceki yıla göre çok çarpıcı bir artış gösterdiği izlenmektedir.
21
Tablo 10. GTIP Bazlı Ev Tekstil Ürünleri İthalatı
2012
GTIP
GTIP AÇIKLAMA
580211
Havlu cinsi bukleli
mensucat (pamuktan,
ağartılmamış)
Havlu cinsi bukleli
mensucat (pamuktan,
diğer)
Havlu cinsi bukleli
mensucat (dokumaya
elverişli maddelerden)
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; pamuktan (örme)
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; dokunabilir diğer
maddeden (örme)
Kadın/kız çocuk için diğer
iç ve gece giyim eşyası;
pamuktan (örme)
Kadın/kız çocuk için diğer
iç ve gece giyim eşyası;
sentetik/suni lif. (örme)
Kadın/kız çocuk için diğer
iç ve gece giyim eşyası;
dokunabilir diğer
maddeden (örme)
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; pamuktan
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; dokunur diğer
maddeden
Kadın/kız çocuk için diğer
iç giyim eşyası; pamuktan
Kadın/kız çocuk için diğer
iç giyim, sentetik/suni
lifden
Kadın/kız çocuk için diğer
iç giyim eşyası; dokunabilir
diğer maddeden
Tuvalet ve mutfak bezleri
[pamuktan (havlu
mensucattan)]
Tuvalet ve mutfak bezleri
(pamuktan)
Tuvalet ve mutfak bezleri
(sentetik/suni lifden)
Tuvalet ve mutfak bezleri
(dokunabilir diğer
maddeden )
Yer, bulaşık, toz bezi vb.
temizlik bezleri
HAVLU VE BORNOZLAR
580219
580220
610791
610799
610891
610892
610899
620791
620799
620891
620892
620899
630260
630291
630293
630299
630710
TOPLAM
630210
Yatak çarşafı (örme)
630221
Yatak çarşafı [(pamuktan
(baskılı)]
Yatak çarşafı
(sentetik/suni lifden
(baskılı)]
Yatak çarşafı (dokunabilir
diğer madde (baskılı)]
Yatak çarşafı (pamuktan,
diğer hallerde)]
630222
630229
630231
Değer ($)
Miktar (KG)
Değişim (%)
2013
Miktar (KG)
Değer ($)
Miktar
Değer
474.905
2.107.196
215.512
658.997
-54,62
-68,73
8.081
58.098
1.312
27.964
-83,76
-51,87
3.662
58.858
40
1.986
-98,91
-96,63
3.222
128.111
5.086
284.122
57,85
121,78
1.151
62.888
2.950
139.859
156,30
122,39
14.962
803.028
15.465
812.926
3,36
1,23
31.518
1.371.284
41.189
1.337.508
30,68
-2,46
495
37.670
470
50.883
-5,05
35,08
12.737
434.055
10.206
385.905
-19,87
-11,09
2.378
39.090
2.068
62.142
-13,04
58,97
20.225
589.334
17.082
574.236
-15,54
-2,56
17.213
979.151
14.403
768.008
-16,32
-21,56
1.070
196.042
1.141
270.603
6,64
38,03
300.883
3.300.775
214.221
2.736.644
-28,80
-17,09
60.965
793.276
53.370
626.275
-12,46
-21,05
73.934
870.422
56.732
1.120.383
-23,27
28,72
14.828
185.626
13.198
223.989
-10,99
20,67
2.396.748
18.183.927
3.022.742
20.560.938
26,12
13,07
3.438.977
30.198.831
3.687.187
30.643.368
7,22
1,47
30.344
390.627
37.724
495.316
24,32
26,80
387.367
3.242.632
418.693
4.147.674
8,09
27,91
321.109
2.309.942
146.693
1.214.080
-54,32
-47,44
40.273
604.599
19.109
216.585
-52,55
-64,18
661.373
7.235.907
794.777
7.980.710
20,17
10,29
22
630232
630239
TOPLAM
540741009011
540741009012
540742009011
540742009012
540743009011
540743009012
540744009011
540744009012
540751009011
540751009012
540752009011
540752009012
540753009011
540753009012
540754009011
540754009012
540761109011
540761109012
Yatak çarşafı
(sentetik/suni lifden (diğer
hallerde)]
Yatak çarşafı (dokunabilir
diğer madde (diğer
hallerde)]
YATAK ÇARŞAFLARI
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış,d
öşemelik, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış,p
erdelik, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, boyanmış,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, boyanmış,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, renkli
ipliklerden, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, renkli ipliklerden,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, baskılı,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, baskılı,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartlmış/ağartılmamış,dö
şemelik, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartlmış/ağartılmamış,pe
rdelik, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, boyanmış,
tekstüre poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, boyanmış,
tekstüre poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, renkli
ipliklerden, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, renkli ipliklerden,
tekstüre poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, baskılı,
tekstüre poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, baskılı, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış,d
öşemelik, tekstüre
edilmemiş polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış,p
61.034
635.607
406.392
3.158.325
565,85
396,90
47.885
999.339
69.875
705.643
45,92
-29,39
1.549.385
15.418.653
1.893.263
17.918.333
22,19
16,21
1.047
38.491
148
723
-85,86
-98,12
0
0
24
527
326
34.284
198
20.971
-39,26
-38,83
0
0
328
3.850
803
17.872
402
24.958
-49,94
39,65
174
6.517
0
0
-100,00
-100,00
3
110
166
10.967
5433,33
9870,00
0
0
0
0
22
267
142
30.241
545,45
11226,22
86.699
528.531
162.641
505.777
87,59
-4,31
164.272
2.414.126
157.528
2.770.705
-4,11
14,77
62.426
460.131
32.931
567.755
-47,25
23,39
91.036
1.988.415
129.332
2.621.243
42,07
31,83
38.027
487.708
78.600
810.289
106,70
66,14
141
8.937
16
2.985
-88,65
-66,60
3.818
50.309
749
55.515
-80,38
10,35
0
0
3
432
1.138.855
4.812.409
819.548
4.505.114
-28,04
-6,39
23
540761309011
540761309012
540761509011
540761509012
540761909011
540761909012
540769109011
540769109012
540769909011
540769909012
540771009011
540771009012
540772009011
540772009012
540773009011
540773009012
540774009011
540774009012
540781009011
540781009012
540782009011
540782009012
erdelik, tekstüre edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, boyanmış,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, boyanmış,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, renkli iplikten,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, renkli iplikten,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, baskılı,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, baskılı, tekstüre,
edilmemiş polies.fil=>%85)
Döşemelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
poliester filament=>%85)
Perdelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
poliester filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(poliester filament=>%85)
Perdelik mensucat
(poliester filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
sentetik filament=>%85)
Perdelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
sentetik filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(boyanmış, sentetik
filament=>%85)
Perdelik mensucat
(boyanmış, sentetik
filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(farklı renkteki ipliklerden,
sentetik filament=>%85)
Perdelik mensucat (farklı
renkteki ipliklerden,
sentetik filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(baskılı, sentetik
filament=>%85)
Perdelik mensucat
(baskılı, sentetik
filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış,
sent.fil.<%85) ve sadece
pamukla karışık
Perdelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış,
sent.fil.<%85) ve sadece
pamukla karışık
Döşemelik mensucat
(boyanmış, sent.fil.<%85)
ve pamukla karışık
Perdelik mensucat
(boyanmış, sent.fil.<%85)
9.012
144.106
21.080
293.129
133,91
103,41
348.998
2.713.369
261.530
3.005.813
-25,06
10,78
95.497
171.684
6.294
242.293
-93,41
41,13
35.768
640.520
13.844
177.786
-61,30
-72,24
17
1.671
2.526
36.374
14758,82
2076,78
40.738
542.517
18.750
61.111
-53,97
-88,74
4
784
73
2.976
1725,00
279,59
768.316
3.395.710
404.598
1.667.411
-47,34
-50,90
77.902
588.915
24.925
247.407
-68,00
-57,99
407.995
2.315.658
257.101
2.132.301
-36,98
-7,92
50
2.532
29
2.034
-42,00
-19,67
40
2.467
15
379
-62,50
-84,64
6.405
60.115
918
15.674
-85,67
-73,93
1.152
21.753
311
9.638
-73,00
-55,69
58.363
763.365
13.821
246.893
-76,32
-67,66
1.425
61.322
1.862
64.316
30,67
4,88
431
2.865
71
18.059
-83,53
530,33
0
0
0
0
940
10.140
390
4.992
-58,51
-50,77
91
2.649
255
3.266
180,22
23,29
6.177
95.028
8.584
169.842
38,97
78,73
984
22.050
6.306
105.315
540,85
377,62
24
ve pamukla karışık
540783009011
540783009012
540784009011
540784009012
540791009011
540791009012
540792009011
540792009012
540793009011
540793009012
540794009011
540794009012
540821009011
540821009012
540822109011
540822109012
540822909011
540822909012
540823009011
540823009012
540824009011
540824009012
Döşemelik mensucat
(farklı renkteki ipliklerden,
sent.fil<%85) pamuk
karışık
Perdelik mensucat (farklı
renkteki ipliklerden,
sent.fil<%85) pamuk
karışık
Döşemelik mensucat
(baskılı, sent.fil<%85)
pamuk karışık
Perdelik mensucat
(baskılı, sent.fil<%85)
pamuk karışık
Döşemelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış,
sentetik filament
ipliğinden)
Perdelik
(ağartılmış/ağartılmamış,
sentetik filament
ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(boyanmış, sentetik
filament ipliğinden)
Perdelik (boyanmış,
sentetik filament
ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(farklı renkteki ipliklerden,
sentetik filament
ipliğinden)
Perdelik (farklı renkteki
ipliklerden, sentetik
filament ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(baskılı, sentetik filament
ipliğinden)
Perdelik (baskılı, sentetik
filament ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış,
suni fil.şerit, vb.=>%85)
Perdelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış,
suni fil.şerit, vb.=>%85)
Döşemelik mensucat (bez
a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni
fil.şer, vb.=>%85)
Perdelik mensucat (bez
a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni
fil.şer, vb.=>%85)
Döşemelik mensucat (bez
a.dimi, saten boyalı, diğer,
suni fil.şer, vb.=>%85)
Perdelik mensucat (bez
a.dimi, saten boyalı, diğer,
suni fil.şer, vb.=>%85)
Döşemelik mensucat
(renkli ipliklerden, suni
filament şerit vb.=>%85)
Perdelik mensucat (renkli
ipliklerden, suni filament
şerit vb.=>%85)
Döşemelik mensucat
(baskılı, suni filament şerit
vb.=>%85)
Perdelik mensucat
(baskılı, suni filament şerit
4.347
106.987
8.535
122.537
96,34
14,53
8.619
98.657
2.938
72.465
-65,91
-26,55
660
16.435
3.085
44.742
367,42
172,24
8.186
115.077
4.741
66.304
-42,08
-42,38
220
14.939
4
544
-98,18
-96,36
702
9.940
268
5.183
-61,82
-47,86
9.602
158.235
9.105
174.096
-5,18
10,02
1.157
43.712
2.738
94.314
136,65
115,76
52.513
578.985
11.977
213.909
-77,19
-63,05
1.373
54.607
616
34.331
-55,13
-37,13
330
12.357
136
9.597
-58,79
-22,34
1.964
66.842
602
35.583
-69,35
-46,77
6.442
69.893
0
0
-100,00
-100,00
0
0
0
0
140
4.784
0
0
-100,00
-100,00
0
0
130
4.278
1
386
28
1.650
2700,00
327,46
82
5.578
0
0
-100,00
-100,00
23
2.571
2
475
-91,30
-81,52
3
853
0
0
-100,00
-100,00
2
1.223
0
0
-100,00
-100,00
120
25
3.289
vb.=>%85)
540831009011
540831009012
540832009011
540832009012
540833009011
540833009012
540834009011
540834009012
TOPLAM
580110
580121
580122
580123
580126
580131
580132
580133
580136
580190
580810
580890
581010
581091
581092
581099
TOPLAM
630411
Diğer döşemelik
mensucat;ağartılmış/ağartı
lmamış
Diğer Perdelik
mensucat;ağartılmış/ağartı
lmamış
Diğer döşemelik
mensucat; boyanmış
Diğer Perdelik mensucat;
boyanmış
Diğer döşemelik
mensucat; farklı renkteki
ipliklerden
Diğer Perdelik mensucat;
farklı renkteki ipliklerden
Diğer döşemelik
mensucat; baskılı
Diğer Perdelik mensucat;
baskılı
PERDELİK VE
DÖŞEMELİK KUMAŞ
Dokunmuş mensucat
(yün/ince kıldan)
Dokunmuş mensucat
(pamuktan, kesilmemiş
atkı iplikli kadife, pelüş,
fasoneli)
Dokunmuş mensucat
(pamuklu, kesilmiş atkı
iplikli (fitilli) kadife ve
pelüş)
Dokunmuş mensucat
(pamuklu, atkı iplikli diğer
kadife ve pelüş)
Dokunmuş tırtıl mensucat
(pamuklu)
Dokunmuş mensucat
(suni/sen liften,
kesilmemiş atkı iplikli
kadife ve pelüş)
Dokunmuş mensucat
(suni/sen liften, kesilmiş
atkı iplikli (fitilli)kadife ve
pelüş)
Dokunmuş mensucat
(suni/sen liften, atkı iplikli
diğer kadife ve pelüş)
Dokunmuş tırtıl mensucat
(sentetik/suni liften)
Diğer dokumaya elverişli
maddeden kadife, pelüş,
vb.mensucat
Kordon, saçak, ponpon,
işlenmemiş şeritçi eşyası;
parça halinde
Kordon, saçak, ponpon,
işlenmemiş şeritçi eşyası
Kimyasal işlemeler-zemin
dokuması kesilerek
çıkarılmış işleme
Pamuktan işlemeler
(parça, şerit-motifler)
Sentetik-suni lifden
işlemeler
Dokumaya elverişli diğer
maddeden işlemeler
DİĞER EV TEKSTİL
ÜRÜNLERİ
Yatak örtüleri (örme)
0
0
0
0
0
0
0
0
4.366
119.311
1.326
30.565
-69,63
-74,38
328
16.687
190
13.206
-42,07
-20,86
787
46.553
1.585
79.389
101,40
70,53
7
423
84
13.153
1100,00
3009,46
4.423
48.299
253
6.452
-94,28
-86,64
7
2.185
0
0
-100,00
-100,00
3.554.356
24.004.912
2.474.384
21.463.057
-30,38
-10,59
21.132
520.782
16.729
447.909
-20,84
-13,99
13.384
163.722
40.164
463.869
200,09
183,33
1.190.825
14.891.455
1.324.542
16.695.944
11,23
12,12
13.427
181.788
7.773
143.514
-42,11
-21,05
28.703
364.036
48.933
568.235
70,48
56,09
14.221
161.937
822
16.907
-94,22
-89,56
230.692
2.003.041
463.444
3.258.422
100,89
62,67
321.239
2.824.030
265.138
1.509.982
-17,46
-46,53
907.899
9.418.090
707.179
7.852.433
-22,11
-16,62
19.496
471.055
3.855
262.643
-80,23
-44,24
49.551
1.454.945
48.011
1.483.517
-3,11
1,96
2.808.665
11.729.813
1.613.324
8.127.936
-42,56
-30,71
5.210
433.613
70.380
1.924.351
1250,86
343,79
172.534
3.813.605
236.809
3.739.406
37,25
-1,95
2.430.667
36.920.450
2.817.288
47.809.438
15,91
29,49
61.046
1.159.187
22.288
805.061
-63,49
-30,55
8.288.691
86.511.549
7.686.679
95.109.567
-7,26
9,94
46.749
412.979
73.285
573.110
56,76
38,77
26
630419
630491
630492
630493
630499
TOPLAM
600531
600532
600533
600534
600631
600632
600633
600634
630312
630319
630391
630392
630399
TOPLAM
580410
580421
580429
580430
TOPLAM
630110
630120
630130
Yatak örtüleri (diğer
hallerde)
Diğer mefruşat eşyası
[(örme) diğer
maddelerden]
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) pamuktan]
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) sentetik
lifden]
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) dokunabilir
diğer maddeden ]
YATAK ÖRTÜLERİ VE
DİĞER MEFRUŞAT
EŞYASI
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
ağırtılmış/ağırtılmamış)
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
boyanmış)
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik, farklı
renkteki iplikten)
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
baskılı)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften, boyanmış)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften, farklı
renkteki iplikten)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften, baskılı)
Perde ve iç stor, perde ve
yatak farbalaları [(sentetik
lifden (örme)]
Perde ve iç stor, perde ve
yatak farbalaları [(dokunur
diğer maddelerden (örme)]
Perde ve iç stor, perde ve
yatak farbalaları
[(pamuktan (diğer
hallerde)]
Perde, iç stor, perde ve
yatak farbalaları [(sentetik
lifden (diğer hallerde)]
Perde, iç stor, perde ve
yatak farbalaları [(dokunur
diğer maddeden (diğer
hallerde)]
PERDELER VE YATAK
FARBELALARI
Tüller (diğer file mensucat)
341.102
1.944.235
113.466
1.126.613
-66,74
-42,05
349.651
3.244.336
198.598
2.121.178
-43,20
-34,62
235.758
2.670.758
250.787
3.225.961
6,37
20,79
657.199
6.439.103
490.088
5.877.716
-25,43
-8,72
342.995
2.325.180
166.013
3.013.139
-51,60
29,59
1.973.454
17.036.591
1.292.237
15.937.717
-34,52
-6,45
1.455.093
7.226.982
2.024.922
14.299.678
39,16
97,87
2.908.151
20.671.633
2.978.780
24.044.693
2,43
16,32
169.858
1.828.599
201.469
2.077.301
18,61
13,60
196.512
5.212.009
577.817
14.085.195
194,04
170,25
1.740.361
7.888.764
1.465.222
7.268.765
-15,81
-7,86
5.295.523
36.549.349
5.422.320
38.519.223
2,39
5,39
637.949
4.896.210
1.097.521
9.102.282
72,04
85,90
641.426
5.072.802
599.842
5.454.208
-6,48
7,52
197.995
2.636.771
132.063
2.257.881
-33,30
-14,37
117
5.189
1.079
25.160
822,22
384,87
91.341
1.192.235
105.788
1.538.715
15,82
29,06
366.310
5.776.494
354.188
4.960.402
-3,31
-14,13
40.156
513.451
20.084
667.713
-49,99
30,04
13.740.792
99.470.488
14.981.095
124.301.216
9,03
24,96
620.207
2.722.903
607.952
2.725.123
-1,98
0,08
Makinede yapılmış
dantelalar;sentetik-suni
lifden
Makinede yapılmış
dantelalar;diğer maddeden
Dantela; el işi,
dokunmuş/örme hariç
TÜLLER VE
DANTELALAR
Battaniye (elektrikli)
293.827
4.274.616
304.762
5.213.467
3,72
21,96
47.985
1.234.286
45.529
1.872.345
-5,12
51,69
1.147
45.665
3.139
138.337
173,67
202,94
963.166
8.277.470
961.382
9.949.272
-0,19
20,20
8.301
106.092
737
44.243
-91,12
-58,30
Battaniye (yün/ince kıldan)
(elektrili hariç)
Battaniye (pamuktan)
9.166
368.198
5.780
412.146
-36,94
11,94
52.510
706.488
86.366
984.419
64,48
39,34
27
elektrili hariç
630140
Battaniye ve diz
battaniyesi (sentetik lifden)
elektrikli hariç
Diğer battaniye ve diz
battaniyeleri elektrikli hariç
BATTANİYELER
342.570
3.353.348
575.217
5.700.775
67,91
70,00
161.392
1.431.492
3.848
89.090
-97,62
-93,78
573.939
5.965.618
671.948
7.230.673
17,08
21,21
940430
Uyku tulumları
108.836
1.214.700
113.463
1.351.731
4,25
11,28
940490
Şilte, yorgan, yastık, puf,
diz-ayak örtüleri, minderler
vb.
YATAK, YORGAN VE
UYKU TULUMLARI
Masa örtüleri (örme)
13.159.473
79.012.216
18.215.868
101.968.739
38,42
29,05
13.268.309
80.226.916
18.329.331
103.320.470
38,14
28,79
24.189
163.058
15.184
134.461
-37,23
-17,54
Masa örtüleri [pamuktan
(diğer hallerde)]
Masa örtüleri [sentetik/suni
elyaftan (diğer hallerde)]
Masa örtüleri [dokunabilir
diğer maddeden (diğer
hallerde)]
MASA ÖRTÜLERİ
117.599
1.549.570
116.266
1.681.982
-1,13
8,55
232.482
1.470.521
172.670
1.220.108
-25,73
-17,03
16.710
278.199
89.408
1.043.287
435,06
275,01
390.980
3.461.348
393.528
4.079.838
0,65
17,87
1.072
37.348
698
34.813
-34,89
-6,79
1.072
37.348
698
34.813
-34,89
-6,79
9,69
16,02
630190
TOPLAM
TOPLAM
630240
630251
630253
630259
TOPLAM
Duvar halısı; el
dokuması/iğne işlemesi
ELİŞİ DUVAR HALILARI
580500
TOPLAM
ANA TOPLAM
47.743.121
370.609.724
52.371.732
429.988.324
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Ürün gruplarının tüm ev tekstili ithalatı içindeki payı ise aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Bu
grafiğe göre en fazla ithalatı yapılan “perdeler ve yatak farbelaları”nın payı %29’dur. “Yatak,
yorgan ve uyku tulumları” ile “diğer ev tekstili ürünleri”nin ithalatının payı ise sırasıyla %24 ile
%22’dir. Bu üç ana ithalat grubunun toplamı ise %75’lik dilimi kapsamaktadır.
Grafik 5. Türkiye’nin İthal Ettiği Ev Tekstili Ürün Gruplarının Dağılımı
5%
4%
Perdeler ve Yatak Farbelaları
2% 1% 0%
4% 2%
Yatak, Yorgan ve Uyku Tulumları
29%
7%
Diğer Ev Tekstili Ürünleri
Havlu ve Bornozlar
Perdelik ve Döşemelik Kumaş
Yatak Çarşafları
22%
24%
Yatak Örtüleri ve Diğer Mefruşat Eşyası
Tüller ve Dantelalar
Battaniyeler
Masa Örtüleri
Elişi Duvar Halıları
Kaynak: TUİK
28
İthalatı gerçekleştirilen ilk 20 ev tekstili ürünlerine ait GTİP sıralaması ile bu ürünlere ait
ithalat miktarı ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu tabloya göre en fazla ithalatı
yapılan ürün 940490 GTİP no’lu “şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri, minderler vb.”dir
ve ithalat değeri 101 Milyon Dolar’dır. Tüm ev tekstili ithalatı içindeki payı ise %23,71’dir.
İthalatı yapılan ilk 4 ürünün toplam ithalat oranı içindeki payı ise yaklaşık %50’dir. İlk 20
ürünün ithalatının toplamı ise %82,38’lik bir orana karşılık gelmektedir.
Tablo 11. Türkiye’nin İthal Ettiği İlk 20 Ev Tekstil Ürünü
2013
SIRA
NO
GTIP
1
940490
2
581092
3
600632
4
600532
5
630710
6
580122
7
600531
8
600534
9
600633
10
580890
11
630231
12
580136
13
600631
14
630493
15
630140
16
600634
17
580421
18
630392
19
540761109012
20
630221
GTIP AÇIKLAMA
Miktar
(Ton)
Değer
($)
Miktar Oran
(%)
Değer Oran
(%)
Tüm Ev Tekstili İthalatı
52.372
429.988.324
Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak
örtüleri, minderler vb.
Sentetik-suni lifden işlemeler
18.216
101.968.739
34,78
23,71
2.817
47.809.438
5,38
11,12
5.422
38.519.223
10,35
8,96
2.979
24.044.693
5,69
5,59
3.023
20.560.938
5,77
4,78
1.325
16.695.944
2,53
3,88
2.025
14.299.678
3,87
3,33
578
14.085.195
1,10
3,28
1.098
9.102.282
2,10
2,12
1.613
8.127.936
3,08
1,89
795
7.980.710
1,52
1,86
707
7.852.433
1,35
1,83
1.465
7.268.765
2,80
1,69
490
5.877.716
0,94
1,37
575
5.700.775
1,10
1,33
600
5.454.208
1,15
1,27
305
5.213.467
0,58
1,21
354
4.960.402
0,68
1,15
820
4.505.114
1,56
1,05
419
4.147.674
0,80
0,96
Diğer örme mensucat (sentetik liften,
boyanmış)
Çözgü tipi örgülü diğer mensucat
(sentetik, boyanmış)
Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik
bezleri
Dokunmuş mensucat (pamuklu,
kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve
pelüş)
Çözgü tipi örgülü diğer mensucat
(sentetik, ağırtılmış/ağırtılmamış)
Çözgü tipi örgülü diğer mensucat
(sentetik, baskılı)
Diğer örme mensucat (sentetik liften,
farklı renkteki iplikten)
Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş
şeritçi eşyası
Yatak çarşafı (pamuktan, diğer
hallerde)]
Dokunmuş tırtıl mensucat
(sentetik/suni liften)
Diğer örme mensucat (sentetik
liften)
Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş)
sentetik lifden]
Battaniye ve diz battaniyesi (sentetik
lifden) elektrikli hariç
Diğer örme mensucat (sentetik liften,
baskılı)
Makinede yapılmış
dantelalar;sentetik-suni lifden
Perde, iç stor, perde ve yatak
farbalaları [(sentetik lifden (diğer
hallerde)]
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış,perdelik,
tekstüre edilmemiş polies.fil=>%85)
Yatak çarşafı [(pamuktan (baskılı)]
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
29
Ülkeler itibariyle yapılan incelemede ise en fazla ithalat yapılan ülkenin Çin olduğu
görülmektedir. Çin’den yapılan toplam ithalat 206 Milyon Dolar’dır ve 2012 yılına göre
%16,28 artış göstermiştir. Çin’ den yapılan ithalatın Türkiye’nin tüm ev tekstili ithalatı içindeki
payı ise %48,13’tür. Diyebiliriz ki Türkiye ev tekstili ithalatının yarısını Çin’den
gerçekleştirmektedir. Çin’den sonra ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise Hindistan yer
almaktadır. Ev tekstili ithalatı yapmış olduğumuz ilk on ülke toplamının toplam ev tekstili
ithalatı içindeki payı %79,19 iken, ilk 20 ülkenin ise %91,04’tür.
Tablo 12. Türkiye’nin Ev Tekstili İthal Ettiği İlk 20 Ülke
ÜLKE
İTHALAT 2012
($)
İTHALAT 2013
($)
Tüm Ev Tekstili İthalatı
370.609.724
429.988.324
SIRA
NO
DEĞİŞİM 2012/2013
(%)
ORAN 2013
(%)
1
Çin
177.978.140
206.952.163
16,28
48,13
2
Almanya
14.181.324
24.511.491
72,84
5,70
3
Hindistan
20.495.255
20.136.875
-1,75
4,68
4
Güney Kore
13.146.313
18.059.990
37,38
4,20
5
İtalya
12.892.237
15.785.065
22,44
3,67
6
Trakya Serbest Bölgesi
14.269.770
14.035.036
-1,64
3,26
7
İstanbul Endüstri ve Tic.Serb.Böl.
6.237.999
12.377.665
98,42
2,88
8
Mısır
18.659.891
11.915.426
-36,14
2,77
9
Bulgaristan
4.965.808
8.514.171
71,46
1,98
10
Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi
5.724.539
8.254.167
44,19
1,92
11
Çek Cumhuriyeti
9.416.987
7.528.323
-20,06
1,75
12
Fransa
7.856.798
6.773.772
-13,78
1,58
13
Malta
504.222
6.634.408
1215,77
1,54
14
İspanya
7.498.107
6.478.994
-13,59
1,51
15
Türkmenistan
4.670.361
4.760.230
1,92
1,11
16
Romanya
2.472.149
4.247.742
71,82
0,99
17
Tayland
2.670.473
4.183.966
56,68
0,97
18
Pakistan
2.978.686
3.561.143
19,55
0,83
19
Polonya
2.285.468
3.490.996
52,75
0,81
20
İngiltere
3.134.947
3.267.472
4,23
0,76
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
30
Grafik 6. Türkiye’nin Ev Tekstili İthal Ettiği İlk 10 Ülke Dağılımı
Çin
Almanya
2%
2%
3%
3%
3%
4%
Hindistan
18%
Güney Kore
48%
İtalya
Trakya Serbest Bölgesi
5%
6%
İstanbul Endüstri ve Tic.Serb.Böl.
Mısır
4%
Bulgaristan
Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi
Diğer
Kaynak: TUİK
31
EV TEKSTİLİ DIŞ TİCARET DENGESİ
Türkiye ev tekstili sektörü 3,7 Milyar Dolar’lık dış ticaret hacime sahiptir. Bu değerin 3,3
Milyar Dolar‘lık bölümü ihracat 430 Milyon Dolar’lık bölümü ise ithalat kaynaklıdır. Buna göre
toplam ev tekstili sektörünün dış ticaret dengesi ise 2,9 Milyar Dolar’dır. Türkiye yapmış
olduğu ev tekstili ithalatının çok üzerinde bir ev tekstili ihracat hacmine sahiptir.
Sektör, Türkiye’deki pek az sektörde rastlanabilen bir özellikle, ciddi bir dış ticaret fazlası
vermektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı hayli yüksektir. Yoğun ithalatın olduğu GTİP’ler
için de Ekonomi Bakanlığımız tarafından tedbir alındığı takdirde bu karşılama oranı daha da
yükselecektir.
Tablo 13. Türkiye’nin Ev Tekstili Dış Ticareti
İHRACAT
ÜRÜN
GRUBU
Havlu ve
Bornozlar
Yatak
Çarşafları
Perdelik ve
Döşemelik
Kumaş
Diğer Ev
Tekstili
Ürünleri
Yatak
Örtüleri ve
Diğer
Mefruşat
Eşyası
Perdeler ve
Yatak
Farbelaları
Tüller ve
Dantelalar
Battaniyeler
İTHALAT
DIŞ TİCARET DENGESİ
DIŞ TİCARET HACMİ
Miktar
(Ton)
94.959
Değer
($)
941.173.518
Miktar
(Ton)
3.687
Değer
($)
30.643.368
Miktar
(Ton)
91.272
Değer
($)
910.530.150
Miktar
(Ton)
98.647
Değer
($)
971.816.886
64.124
630.387.520
1.893
17.918.333
62.230
612.469.187
66.017
648.305.853
45.385
558.184.472
2.474
21.463.057
42.911
536.721.415
47.859
579.647.529
29.689
352.156.715
7.687
95.109.567
22.003
257.047.148
37.376
447.266.282
12.615
165.608.822
1.292
15.937.717
11.323
149.671.105
13.907
181.546.539
42.499
382.104.676
14.981
12.430.1216
27.518
257.803.460
57.480
506.405.892
6.285
93.905.229
961
9.949.272
5.324
83.955.957
7.246
103.854.501
14.810
75.829.994
672
7.230.673
14.138
68.599.321
15.482
83.060.667
Yatak,
7.301
57.356.585
Yorgan ve
Uyku
Tulumları
Masa
4.310
40.043.145
Örtüleri
Elişi Duvar
3
31.808
Halıları
ANA
321.980
3.296.782.484
TOPLAM
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
18.329
103.320.470
-11.029
-45.963.885
25.630
160.677.055
394
4.079.838
3.917
35.963.307
4.704
44.122.983
0,7
34.813
2
-3.005
3
66.621
52.372
429.988.324
269.609
2.866.794.160
374.352
3.726.770.808
32
Türkiye ev tekstili ihracatı ve ithalatı birim değer bazında incelendiğinde; ihracatta en yüksek
birim fiyatı 14,9 $ ile “tüller ve dantelalar” grubuna, ithalatta ise %49,7 ile “elişi duvar halıları”
grubuna aittir. Ortalama birim fiyatlar ise ihracat için 10,3$, ithalat için ise 13,3$’dır.
Tablo 14. Ürün Grupları Bazında Ev Tekstili Birim Fiyatları
ÜRÜN GRUBU
Havlu ve Bornozlar
Yatak Çarşafları
Perdelik ve Döşemelik Kumaş
Diğer Ev Tekstili Ürünleri
Yatak Örtüleri ve Diğer Mefruşat Eşyası
Perdeler ve Yatak Farbelaları
Tüller ve Dantelalar
Battaniyeler
Yatak, Yorgan ve Uyku Tulumları
Masa Örtüleri
Elişi Duvar Halıları
ANA TOPLAM
İhracat
(KG Başına Birim Fiyat)
($)
9,9
9,8
12,3
11,9
13,1
9,0
14,9
5,1
7,9
9,3
10,6
10,2
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
33
İthalat
(KG Başına Birim Fiyat)
($)
8,3
9,5
8,7
12,4
12,3
8,3
10,4
10,8
5,6
10,3
49,7
8,2
Download

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ