01 HAZİRAN 2014– 31 MAYIS 2016 ARASI 24 (YİRMİDÖRTAYLIK)AYLIK
DÖNEM İÇİN İSTANBUL BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ PROF.DR.N.REŞAT BELGER BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE, MAAŞ VE MAAŞA BAĞLI
ÖDEMELERİNİN TEK BİR BANKA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE
KARŞILIĞINDA BANKA PROMOSYONU ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME
TANIMLAR
Madde-1
Kurum deyimi, Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma
Hastanesini ifade etmektedir.
Komisyon deyimi, sözleşme imzalanacak bankayı belirlemek üzere görevlendirilen üç
kişilik komisyonu,
Harcama Yetkilisi Kurum emrine genel ve döner sermaye bütçesinden gelen maaş,
döner sermaye ve maaşa bağlı ödenek kalemlerindeki giderlerin gerçekleştirilmesindeki imza
ile yetkilendirilen personeli,
Gider Gerçekleştirme Görevlisi : Kurum emrine genel ve döner sermaye bütçesinden
gelen maaş, döner sermaye ve maaşa bağlı ödenek kalemlerindeki giderlerin
gerçekleştirilmesindeki imza ile yetkilendirilen personeli,
Banka: Kurum personeline döner sermaye, maaş ve maaşa bağlı ödemeleri hususunda
istekli olan bankalar arasından komisyonca belirlenen ve sözleşme imzalanan bankayı,
Yetkili Şube: Banka tarafından sözleşme imzalamak üzere yetkilendirilmiş ve hastane
personeline döner sermaye, maaş ve maaşa bağlı ödemeleri yapmak üzere teklif veren banka
şubesini,
Muhabir Şube deyimi; Banka tarafından hastane için görevlendirilen en yakın şubesini,
Personel: Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
657 Devlet Memurluğu Kanuna tabi memurlar,4-B, 663 sayılı KHK göre sözleşmeli personeli
olmak üzere, kadrolu, geçici görevli ve sözleşmeli toplam 229 personel bulunmakta olup, her
personelin nakit akışı ayrı ayrı olmakla birlikte personellerin tamamının toplam nakit akışı
01.01.2014-31.01.2014 tarihi itibariyle 1.131.047,85TL bulunmaktadır.
Döner Sermaye Maaş ve Maaşa bağlı ödemeler : T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. N.
Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ödeme yapılan personelin
maaş, döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücreti, özlük v.b. ödemelerini.(Personelin SGK kesinti
ödemeleri kapsam dışıdır).
Protokol: Hastanemiz ve banka arasında imza edilen döner sermaye, maaş ve maaşa
bağlı ödemelerin tek bir banka tarafından gerçekleştirilmesi ve karşılığında banka
promosyonu alınması hususunda usul esasları düzenleyen metni,
Saymanlık deyimi kurumun bağlı olduğu Sağlık Kurumları Saymanlığı ile Döner
Sermaye Saymanlığını,
Birleştirilmiş Banka Listesi: Hastane tarafından hazırlanarak Şube’ye verilen
Personel, ad, soyadı, hesap numaraları ve ödeme tutarlarını gösteren yazılı dokumanı,
Maaş Ödeme Günü deyimi: yürürlükteki uygulamaya göre her ayın 15. gününü ifade
etmekle birlikte; kamu maliyesinin konu ile ilgili uygulamalarına göre o ödeme dönemi için
belirlediği günü,
Kurum Mevduat Hesabı, Personele yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere banka
nezdinde açılacak vadesiz kurum hesaplarını,
Personel Mevduat Hesabı, her bir personel adına açılan vadesiz mevduat hesabını,
Bankacılık İşlem Seçenekleri, Bankanın ülke sınırları içerisindeki şube ve ATM’leri
ile internet, telefon ve wap bankacılığı gibi bankacılık hizmetlerini ifade eder.
1
DAYANAK
Madde-2
İşbu şartname, 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2007/21 Nolu ve “Banka Promosyonları” konulu Başbakanlık Genelge’sine dayanılarak
hazırlanmıştır. Buna göre “Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller
çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenebilmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile
bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca
verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek
mali imkânlar da sağlanabilmektedir. Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte
ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu
birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama
yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve
ücretlerin ödeneceği banka, yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir. Bu şekilde
oluşturulacak komisyona, ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan, bu birimlerin tamamı
itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır.” denilmektedir.
Madde-3
İşbu şartname, Genel Sekreterlik Makamı’nın 15/04/2014 tarih ve 12876 sayılı yetki
devri ile kurulan komisyon tarafından hazırlanmıştır.
AMAÇ
Madde-4
Bankalar tarafından sunulan ayni ve/veya nakdi ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin
olarak birlik içinde uygulama birliğinin sağlanması birlik merkezi ve kurumlarda çalışan
personelin söz konusu banka promosyonlarından eşitlik ve adalet ilkesi içinde
yararlandırılması amaçlanmıştır.
KAPSAM VE SÜRE
Madde-5
İşbu şartname 01/06/2014 tarihi itibariyle Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli personellerin 01 HAZİRAN 2014 – 31 MAYIS
2016 ARASI 24 (YİRMİDÖRT) aylık dönemde döner sermaye, maaş ve maaşa bağlı
ödemelerini ve karşılığında alınacak banka promosyon ödemesinin şartlarını içerir. Komisyon
tarafından tespit edilen banka ile imzalanan sözleşme; 31 MAYIS 2016 protokol tarihi bitimi
olup, bu tarihte tarafların ihbarına gerek kalmadan protokol feshedilmiş olacaktır.
PROMOSYON ÖDEMELERİ
Madde-6
Protokolün geçerli olduğu 01 HAZİRAN 2014 – 31 MAYIS 2016 ARASI 24
(YİRMİDÖRT) promosyon ödemeleri açısından 4 (DÖRT) promosyon ödeme dilimine
ayrılacaktır. Buna göre;
Dönem Tarihleri
Haziran 2014 - Kasım 2014
Aralık 2014 - Mayıs 2015
Haziran 2015 - Kasım 2015
Aralık 2015 - Mayıs 2016
Dönemler
1.Promosyon Dönemi
2.Promosyon Dönemi
3.Promosyon Dönemi
4.Promosyon Dönemi
Promosyon Ödeme Tarihi
20 Haziran 2014
20 Aralık 2014
20 Haziran 2015
20 Aralık 2015
2
olarak adlandırılacaktır.
Madde-7
İstekli bankalar; tekliflerinde, personel başına ödemeyi taahhüt ettikleri aylık nakdi
promosyon tutarını belirteceklerdir.
Madde-8
8.1. Banka promosyon ödemesini yılda iki defa yapacaktır. İlk promosyon ödemesi
sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk maaş ödemesinin yapılacağı ayın 20 inde,
takip eden 6 (altı) ayı kapsayacak şekilde nakdi olarak hesaplara yatırılacaktır. İkinci
promosyon ödemesi de ilk promosyon ödemesini takip eden 7. (yedi) ayın 20 inde 6 (altı)
ayı kapsayacak şekilde toplu olarak personel hesaplarına yatırılacaktır.
Örnek:Haziran 2014 maaş ödemesi ayın 15 inde hesaba yatırılacak olup promosyon
ödemesi Haziran ayının 20’inde, 6 (altı) aylık olarak (haziran,temmuz,ağustos, eylül,
ekim, kasım) yatırılacak olup, bir sonraki promosyon ödemesi ise Aralık 2014 maaş
ödeme tarihini takiben 20 Aralık 2014 tarihinde 6 (altı) aylık olarak
(Aralık,Ocak,şubat,mart,nisan,mayıs) hesaplara yatırılacaktır.
8.2. Yeni gelecek olan personel ilk maaş ödemesini takip eden ayın 20 inde promosyon
ödemesini alacaktır.
Örnek: Personelin sözleşmeye dahil olduğu ay Temmuz 2014 ise promosyon ödemesi
Temmuz ayının 20 inde temmuz,ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayacak şekilde
5 aylık olarak yatırılacaktır.
Madde-9
6. 7. ve 8. Maddelerdeki usul ve esaslara göre belirlenen nakdî promosyon meblağının
yine 6. (altı) maddede söz konusu dönem için bildirilen tarihte, ilgili personelin Mevduat
hesabına Banka tarafından aktarılmaması durumunda; Hastane, Banka ile akdolunan
protokolü tek taraflı olarak yazılı ihbarda bulunmak suretiyle feshedebilir. Bu durumda;
Banka, Hastane Personeline ödemesi gereken promosyon tutarını, ödemeyi taahhüt ettiği tarih
itibariyle maaş ve döner sermaye ödemesi yapılan, o dönem için sözleşmeye dahil olan ve
promosyon almaya hak kazanan personel sayısı üzerinden hesaplayarak promosyon ödemesini
protokolün sona erdirilme tarihine kadar kalan promosyon dönemlerinde yapılacak ödemeyi
işleyecek kanuni faiz ile beraber, Hastanenin yapacağı ilk yazılı talep üzerine nakden ve
defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
PERSONELE HESAP AÇILMASI VE ATM KARTI VERİLMESİ
Madde-10
Banka, personele hesap açılması sürecinde; Yetkili Şubesinde maaş mutemetliğiyle
görevlendirilmiş çalışanları ve personel için müşteri temsilcileri belirler ve bu kişilerin isim
ve iletişim bilgilerini Kuruma yazılı olarak bildirir. İlgili müşteri temsilcisi, hesap açma
işlemleri için Kurumla mutabık olunan tarihte Kurumun faaliyet adresine giderek Personele
hesap açma işlemlerini başlatır. Söz konusu işlemlerin Kurumda tamamlanması esastır.
Ancak, bunun mümkün olamadığı durumlarda Banka tarafından talep edilen bilgi ve belgeler,
Kurumun maaş mutemetliği ile görevlendirilmiş personel tarafından daha sonra Bankaya
ulaştırılır.
3
Madde-11
Banka, Yetkili Şubesinde Kuruma ilişkin ilk maaş ödemesinden 10 (on) gün önce
Mevduat Hesabı açma ve Kuruma ilişkin ilk maaş ödemesinden 5 (beş) gün önce söz konusu
hesaba ait ATM kartlarını ve kart şifrelerini personele dağıtmış olmakla mükelleftir.
Kurum, herhangi bir personelinin hesap açılması ve ATM kartı dağıtılması işleminin
Banka tarafından tamamlanamamış olması durumunda; bu durumdaki personelinin maaş,
döner sermaye ve maaşa bağlı ödemelerini söz konusu işlemler ile ilgili Banka tarafından
tamamlanıncaya kadar ilgili personelin daha önce maaş almakta olduğu Banka ve şubesi
üzerinden ödemeye devam eder. Ancak bu aya ait promosyon ödemesi bu personele sözleşme
imzalanan banka tarafından yapılacaktır.
ÖDEME BİLGİLERİNİN BANKAYA ULAŞTIRILMASI
Madde-12
Hastane, Bankanın Maaş ödemeleri hizmetinden yararlanabilmesi için, her bir ödeme
döneminde, Personeline o dönem için yapılacak ödemelerin dökümünü, Ödeme Günü’nden
en az 1 (bir) gün önce Banka’nın Sistem Analiz Birimine ya da ilgili Kurum için
görevlendirilmiş Müşteri Temsilcisine, CD, DVD ya da e-mail ile ya da yazılı-basılı
Birleştirilmiş Banka Listesi formatında iletmesi zorunludur. Söz konusu bilgilerin bu süre
içerisinde gönderilmemesi veya eksik, hatalı olarak gönderilmesi veya Banka’ya ulaştırılması
esnasında oluşabilecek her türlü zarar ya da zayi halinde Banka’nın hiç bir sorumluluğu söz
konusu olmayacaktır.
Madde-13
Hastane; Personele ait her türlü bilginin değişmesi nedeni ile ad, soyad, adres, yeni
Personel girişi, Personelin işten ayrılması, maaşının artırılması ve maaşa bağlı her türlü
değişikliği de Banka’ya derhal bildirecektir.
ÖDEMELERİN
YATIRILMASI
TOPLAM
TUTARININ
NAKDEN
VE
DEFATEN
BANKAYA
Madde-14
Yürürlükteki uygulamaya göre; Gider Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama
Yetkilisinin imzasıyla ilgili Genel Bütçe ve Döner Sermaye Saymanlıklarına teslim edilen
Ödeme Emri Belgelerinin Saymanlıklar tarafından kontrol ve kabulünü müteakip, Kurum
personel ödemelerinin toplamı, Ödeme Günü'nden 2 (iki) takvim günü öncesi, Banka’ca
Personel hesaplarına intikal ettirmek üzere Bankanın Yetkili Şubesindeki Kurum Mevduat
Hesabı'na, Kurum tarafından ilgili saymanlığa ödeme emri bildirilir.
ÖDEMELERİN PERSONEL HESAPLARINA AKTARIMI
Madde-15
Kurumun bildireceği ödeme gününde Banka kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda,
o döneme ilişkin maaş, döner sermaye ve “Maaş ve maaşa bağlı ödemeler” bölümünde
belirtilen diğer ödemeleri Kurumun yatırdığı tutardan alarak her bir Personelin kişi hesabına
alacak kaydedecek, ödeme günü (Saat 00:01) itibariyle bu tutarı hesap sahibi her bir
Personel’in kullanımına hazır hale getirecektir.
Banka, Bayram vb. nedenlerle Kamu Maliyesi veya Sağlık Bakanlığının maaş ödeme
gününü öne çektiği dönemlerde; Kurum tarafından personel maaşlarının bankaya aktarılması
4
kaydıyla ve protokol gereği 2(iki) gün öncesinde maaşların Bankaya yatırılma şartını
aramaksızın, Kamu Maliyesinin ve Sağlık Bakanlığının ödeme emrine uymak ve personele
maaş ve ücretlerini bu Ödeme Gününde ödemekle mükelleftir.
BANKA VE KURUMUN ÖDEME SÜRECİNDEKİ SORUMLULUKLARI
Madde-16
Ödeme sürecine ilişkin 12., 13., 14. ve 15. maddelerde belirtilen sorumlulukların
Hastane tarafından tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine rağmen Bankadan kaynaklanan
Personel maaş tutarlarının hiç veya süresinde yatırılmaması veya eksik yatırılması veya
sistem arızaları nedeniyle hatalı yatırılması (eksik, fazla, mükerrer veya ayrılan Personele
ödeme yapılması) durumlarında, Banka, Kurumun kendi Personeline karşı hiçbir sorumluluğu
olmadığını; Personelin bu gibi durumlarda vaki olabilecek taleplerine Bankanın muhatap
olacağını; bu nedenle Kurumun herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde ise
söz konusu tutarı Kurumun ilk talebinde nakden ve defaten ödemeyi; ödemenin gecikmesi
halinde, gecikilen günlere ait işleyecek kanuni faizi ile beraber ödemeyi; kabul, beyan ve
taahhüt eder.
Anlaşma süresince ve daha sonra, elde ettiği personel bilgilerini bu şartname
hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz. Kişisel bilgilerinin saklanmasından ve bilgi
güvenliğinden sorumludur.
Promosyon ödemesinden doğan damga vergisi banka tarafından ödenecek, personele
yansıtılmayacaktır. Banka promosyon ödeme dönemleri sonrasında yatırmış olduğu damga
vergisini hastaneye düzenli bildiricektir.
BAŞKA BANKA / FİNANS KURULUŞU İLE ÇALIŞMA YASAĞI
Madde-17
Protokol konusu hizmetleri temin amacı ile, Protokol yürürlükte kaldığı sürece, Banka
dışında ikinci bir banka ve/veya finans kurumu veya kuruluşu ile benzer ya da aynı içerikte
bir anlaşma yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
KURUMUN HUKUKİ YAPISININ DEĞİŞMESİ
Madde-18
Protokol süresince Hastanenin isim/unvan ve/veya hukuki statüsünün değişmesi veya
bir başka kurum veya kuruluş ile birleşmesi veya devrolması halinde veya personel istihdam
şekillerinde bir politika veya sistem değişikliği nedeniyle maaş ve döner sermaye ödemelerine
ilişkin kamunun yeni bir yapılanmaya gitmesi durumunda; yani Kurum’un insiyatifi dışındaki
fiili durumlarda söz konusu durumun Kurum tarafından yazılı olarak Bankaya bildirilmesini
müteakip, Banka ve Protokolü imzalayan Kurum anlaşmayı feshedilmiş kabul edecek ve
karşılıklı olarak hiçbir şekilde geçmiş ve gelecek dönemler için bir hak talebinde
bulunmayacaklardır. Kurum ve Bankanın karşılıklı olarak yükümlülükleri yerine getirilmiş
olacaktır. Banka, kendi tüzel kişiliğinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik halinde
ise, sözleşmede öngörülen süre boyunca, sözleşme hükümlerinin yerine getirileceğini ve
verdiği hizmeti aksatmaksızın uygulayacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde-19
Bakanlık emirleri gereği, Kurum’un Gerçekleştirme Görevlilerinin ve maaş
mutemetlerinin görev ve yetkilerinin bir üst Kuruma alınması vb. yapısal değişikliklerde yeni
5
yapılanmayı esas alacak biçimde yapılan düzenlemeyi, derhal bankaya bildirmekle ve
akabinde de Banka bu uygulamanın gereğini yapmakla yükümlüdür.
Hastanenin başka bir binaya taşınması durumunda hastaneye en yakın şubeye hesap
açtırılıp aynı işlemler yürütülecektir.
DELİL SÖZLEŞMESİ
Madde-20
Bu Protokol gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü
uyuşmazlıklarda idarenin ve bankanın kayıtları delil olarak kabul edilecektir.
TEBLİGAT
Madde-21
Banka ve Hastane Protokolden doğan uyuşmazlıklarda ve diğer hususlarda protokolde
belirtilen adreslerine yapılacak tebligatların kanuni ikametgâhlarına yapılmış sayılacağını,
adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde dahi bu hususun
geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.
İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
Madde-22
Taraflar arasında, işbu Protokol’den doğabilecek ihtilafların çözümlenmesinde
İstanbul (Merkez) Mahkemeleri yetkilidir.
PERSONELE ve KURUMA SAĞLANACAK AVANTAJLAR
Madde-23
Kurum protokol süresince banka nezdinde birden çok Kurum Mevduat hesabı
açtırabilir veya açılmış olan Kurum Mevduat Hesabını kapattırabilir.
Kurumun yazılı talimat göndermesi şartıyla banka bu hesapları açmak ve/veya
kapatmak zorundadır.
Banka Kurum Mevduat Hesabındaki para hareketleri için her ne ad altında olursa
olsun işlem ücreti/komisyon alamaz. Kurum Mevduat Hesabı için hesap işletim ücreti alamaz.
Madde-24
Banka, protokole dahil olan ve protokol süresince daha sonra dahil olacak personele
protokol hükümleri dahilinde hizmet vermek, Banka nezdinde Personel Mevduat Hesabı
açmak, mevcut Personel ve göreve başlayacak personele ilk maaş ödeme tarihinden 5 (beş)
gün önce ATM kartlarını ve şifrelerini teslim etmek zorundadır.
Banka protokol süresince ATM kartlarının verilmesi, kullanılması, yenilenmesi,
değiştirilmesi veya iptal edilmesi için her ne ad altında olursa olsun hiçbir masraf/ ücret talep
etmeyecektir.
Banka personele talep etmesi halinde kredi kartı ya da ek kart verebilecektir.
Banka protokol süresince Personelin alacağı kredi kartı (normal, gold, platin) ve ek
kartların verilmesi, kullanılması ve iptali için üyelik aidatı, kullanım ücreti, yıllık ücret vb.
gibi her ne ad altında olursa olsun ücret talep etmeyecek olup özellikli kartlar (mil kazandıran
v.b.) bu protokol kapsamında değildir.
Banka nezdindeki Personel Mevduat Hesabına ancak Personelin yazılı talebi halinde
kredi limiti eklenebilecektir.
6
Banka saymanlık, mal müdürlüğü, ayrılan personelin geri ödeme, ödeme ve iade
işlemlerini yapabilmesi için hastanemiz adına yapılacak olan EFT, havale vb. işlemlerden
ücret alınmayacaktır.
EK İMKANLAR
Madde-25
Şartnamede talep edilen hususlara ilave olarak istekliler arasında avantajlı hale
geçmek için, teklif veren Bankalar; Hastane ya da personel adına ek imkânlar sunabilir.
Komisyon Hastane ya da Hastane personeli adına ek imkânlar talep edebilir. Bu husus
komisyon tarafından değerlendirilir.
Madde-26
Banka protokol süresince sunduğu Bankacılık İşlem Seçenekleri ile Personel Mevduat
Hesabından yapılacak havale, EFT, hesap özeti alma, internet bankacılığı, telefon bankacılığı
düzenli ödeme talimatı verme vb. gibi işlemler için Hastane ve personelden her ne ad altında
olursa olsun hiçbir masraf/ücret/komisyon talep edemez. Banka Hastane personeli adına
açılacak her türlü vadeli, vadesiz (TL,Altın,döviz v.b) yatırım hesaplarından hesap işletim
ücreti, işlem masrafı ve herhangi bir masraf talep etmeyecektir. Personelin yapacağı otomatik
ödeme talimatlarıyla ilgili (eletrik, su, doğalgaz, telefon, GSM, kira vs.) herhangi bir ücret
almayacaktır.
Madde-27
Protokol öncesi dönemde şube mudisi olan veya Banka kredi kartı kullanan Hastane
personeli de hesapları dönüştürülmek veya gerekli düzenlemeler yapılmak suretiyle yukarıda
belirtilen ek imkân ve haklardan aynıyla yararlandırılacaktır.
Madde-28
Bankaların Hastane’ye verecekleri tekliflerin alınması ve değerlendirilmesiyle ilgili
hususlar, Başbakanlık Genelgesine göre oluşturulan komisyonun değerlendirmesine tâbidir.
Bankaların sunduğu hizmetler, şube ağı ve sunduğu ek imkanlar bakımından teklifleri
avantajlı olan Banka, Komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenecektir. Tekliflerin
alınması ve değerlendirilmesi, komisyonca belirlenen bir takvime bağlı olarak geliştirilen bir
süreç içinde gerçekleştirilecektir. Komisyon, istekli Bankanın belirlenmesi hususunda,
yukarıda belirtilen çerçevede, şartname hükümlerine ilave olarak ek koşullar talep etme
hakkını saklı tutar.
TEKLİF TAKVİMİ VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
Madde-29
Bankalar, ilk tekliflerini kapalı zarfta komisyona teslim edecektir. Teklifler şartname
eki "Banka Teklif Mektubu"na yazılacak ve imzalı olacak şekilde sunulacaktır. İlk tekliflerin
komisyon tarafından alınması neticesinde zarflar açılarak teklifler isteklilere açıklanacak
ardından açık arttırma usulüne geçilecektir.
Komisyon açık arttırma sürecinde aynı zamanda teklif miktarları ile personele
sunulacak avantajları değerlendirecektir.
Son teklifler Bankanın Şube ve ATM sayısı ve banka avantajları da göz önüne
alınarak belirlenebilecektir.
7
Komisyon açık arttırma sırasında tekliflerin ve personele sağlanacak avantajların
durumunu değerlendirerek, ihaleyi iptal etme veya süreçte değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
Komisyon kararına müteakip Harcama yetkilisi ile Banka adına yetkili şube
tarafından görevlendirilen kişi arasında protokol imzalanacaktır.
Banka, işbu şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen sürelere bağlı kalmak şartıyla,
ilgili Şubeler nezdindeki Kurum hesabı ve Personel Mevduat hesaplarını ivedilikle açar ve
yine ilgili maddelerde belirtilen şartlarda ATM kartlarını personele ulaştırır. Banka; Kurum
personeline ilişkin Mevduat Hesabı bilgilerini maaş ödeme gününden 10 (on) gün önce
Kuruma ulaştırır.
KURUM TASARRUFU
Madde-30
Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede istekli bankaların tekliflerinin
emsallerinden düşük olması ya da Kurum ve/veya personele sunulan ek imkanların yeterli
bulunmaması nedeniyle uygun bir banka tespit edilememesi durumunda; Komisyon, protokol
imzalanacak Bankayı seçmek amacıyla işbu şartname hükümleri haricinde bir usul takip
edebilir.
Madde-31
İstekli Banka; 01 HAZİRAN 2014 – 31 MAYIS 2016 ARASI 24 (YİRMİDÖRT) aylık
dönem için Hastane personelinin maaş, döner sermaye ve maaşa bağlı ödemelerinin tek bir
banka tarafından gerçekleştirilmesi ve karşılığında banka promosyonu alınması” işine teklif
vermekle işbu şartnamedeki şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
Madde-32
İşbu Şartname 32 (otuz iki) maddeden ve 8 (sekiz) sayfadan ibarettir. Bu şartnameye göre
imzalanacak protokol 01/06/2014 tarihinde başlayıp 31/05/2016 tarihinde sona erecektir.
Şartname Hazırlama Komisyonu
ÜYE
Adem DEMİR
Yetkili Sendika Temsilcisi
ÜYE
Hafize MUTLU DİRİCAN
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
BAŞKAN
Prof.Dr.Ahmet DEMİROK
Hastane Yöneticisi
8
Download

1-Dökümanı indirmek için tıklanayınız.