İL
:KASTAMONU
TARİH :30.01.2015
ِ ‫بِسِم‬
ِ ‫الر ْح‬
‫الرِح ِيم‬
َّ ‫من‬
َّ ‫اهلل‬
ْ
َِّ ِ ِ
ِ
ِ
َِّ
‫آمُنوا‬
َ ‫يع اْلفَاح َشةُ في الذ‬
َ ‫ين ُيحب‬
َ ‫{إِ َّن الذ‬
َ ‫ين‬
َ ‫ُّون أَن تَش‬
ِ ‫اب أَلِيم‬
ُّ ‫ف‬
} ‫الد ْن َيا َو ْاْل ِخ َ ِرة‬
ٌ ٌ ‫لَهُ ْم َع َذ‬
ِ
َّ
‫ « ُك ُّل أَ َّمتِي‬: ‫وسلَّم‬
َ ‫صلّى اهللُ َعلَ ْيه‬
َ ‫قال رسول الله‬
َّ ِ
» ‫ين‬
َ ‫المجاهر‬
ُ ‫ُم َعافًى إال‬
HATA VE KUSURLARI ÖRTMEK
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum Ayet-i Kerimede Yüce Allah
şöyle buyuruyor: “Mü’minler arasında
hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere, işte
onlara, dünyave âhirette can yakıcı azab
vardır.”i
Okuduğum Hadis-i Şerifte Peygamberimiz
şöyle buyuruyor: “İşlediği günahları açığa
vuranlar
dışında,
ümmetimin
tamamı
affedilmiştir. Bir adamın, gece kötü bir iş
yapıp, Allah onu örttüğü halde, sabahleyin
kalkıp: Ey falan! Ben dün gece şöyle şöyle
yaptım, demesi, açık günahlardandır. Oysa o
kişi, Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü
halde geceyi geçirmişti. Fakat o, Allah’ın
örttüğünü açarak sabahlıyor.”ii
Muhterem Müminler!
Her şey zıddı ile kâimdir. İyi-kötü, güzelçirkin, doğru-yanlış, günah-sevap gibi. İnsanoğlu,
kul olması sebebiyle zaman zaman hata ve kusur
işler. Büyüklerimiz bunu “İnsan beşer, kuldur
şaşar” diyerek ifade etmişlerdir. Fakat önemli
olan kişinin
haramlardan, yasaklardan,
yanlışlardan kaçınması, yanlış yaptığında ve
haram işlediğinde de Allah’tan af isteyip tevbe
de
bulunup yaptığı yanlışları
açığa
vurmamasıdır, topluma yaymamasıdır.
görmesini istemediği şeylerini örterse, Allah'u
Teâlâ da kıyamet gününde onun ayıplarını
örter. Her kim müslüman kardeşinin meydana
çıkmasını istemediği bir şeyini ortaya çıkarır
ve dile verirse; Allah da onun ayıplarını,
kimsenin bilmesini istemediği hallerini
meydana çıkarır. Bu suretle kendi evi içinde
de olsa onu rezil eder. Müslüman kardeşinin
ayıplarını örten, bir ölüyü diriltmiş gibidir. "iii
buyurarak müslümanın ayıpları
örtmekle
mükellef olduğunu açıklar. Nitekim herhangi bir
kusurdan dolayı başkalarının günah ve hatalarını
ortaya dökenler, aynı hatayı yapmadan bu
dünyadan ayrılmayacağını da unutmamalıdır.1
Ayıpların örtülmesinden maksat kişinin her
türlü kötülüğü görmezden gelerek sesini
çıkartmaması anlamında düşünülmemelidir.
Herkes, iyiliği emretmek ve kötülükten
sakındırmakla sorumludur. Kişi
gördüğü
kötülüklere imkân ölçüsünde eliyle, diliyle veya
kalbiyle buğz ederek de engel olmaya çalışmakla
görevlidir.
Değerli Müminler!
Hutbemi bir dua
demetiyle
bitirmek
istiyorum: “Ey Rabbimiz! Unutursak veya
hataya düşersek bizi hesaba çekme.
iv
Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra
kalplerimizi eğriltme.v ‘Bizim günahlarımızı
bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle
beraber al, ey Rabbimiz!--Rabbimiz! Bize,
peygamberlerin vasıtasıyla vâdettiklerini de
ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rüsvay
etme; şüphesiz sen vâdinden caymazsın! vi
i
Nûr 24/19
Buhârî, Edeb 60; Müslim, Zühd 52
iii
Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr, 58
iv
Bakara, 284-286
v
Ali İmran :8
vi
Ali İmran :193-194
ii
Kıymetli Kardeşlerim!
“Kusurları örtmede gece gibi ol” der Mevlana
Celaleddin-i Rûmi. Dinimiz, sadece kendimizin
değil başkalarının da ayıp ve kusurlarını araştırıp
ortaya çıkarmayı yasaklamıştır. Hz. Peygamber
(sav): "Her kim bir müslüman kardeşinin ayıp
ve kusurlarını, kimsenin görmediği ve
Hazırlayan: Şükran ÇAKIR (İl Vaizi)
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
Download

بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ }إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن ت