Hekimce Bakış 29
etmek isteyen, hastasının
mahrem bilgilerini saklayan
hekimleredir. Her ne kadar
“ambulans gelinceye kadar”
acil müdahale yapılabilmesi
“ayrıcalığı” komisyonda
eklenmişse de deprem,
sel, toplumsal olaylar gibi
olağan dışı durumlarda dahi
kamu yararına hekimlik
yapmak “ruhsatsız” sayılarak
cezalandırılmak istenmekte,
hekimlik kendi ruhundan
arındırılmaktadır. Hekimliği
doğduğu topraklara gömmek
tam da budur!
Sağlık Bakanlığı, üç yıldır,
sağlık tacirleri karşısında
hekimlere diplomaları
ile kendi adlarına
uzmanlık alanlarında
yerler açıp çalışmalarına
ruhsat vermemekte,
binbir hukuksuz engel
çıkarmaktadır. Yargı
kararlarını uygulamamakta,
şimdi de hukuksuz olarak
ruhsat vermediği hekimlere
hapis ve para cezası vermek
istemektedir.
Hekimlere “tam gün”
çalışması adı altında mesai
saati sonrası ikinci bir işte
çalışma yasağı getirilirken,
diğer yanda mesai saati
sonrasında, taşeron
şirketlere teslimedilen
işyeri hekimliği alanında
çalışılması “ayrıcalığı”
tanınmakta; özünde
hekimlere insanca
çalışma sürelerinde
insanca yaşayacak ücret
verilmeyeceği, fazla
çalışmanın iktidarın
istediği alanda ve şartlarda
dayatıldığı, görülmektedir.
Bugün sağlık personeli için
yakıcı konuların başında
gelen şiddetin önlenmesi
ve şiddetten arındırılmış
güvenli yaşam alanları
oluşturulması hedefine
yönelik ciddi ve caydırıcı bir
düzenleme yapılmamıştır.
Torba Yasa Tasarısında
yoruma açık şekilde
kaleme alınan Aile
Hekimliği Kanunu’nda
yapılması planlanan
değişiklik ise tetkik ve sarf
malzemelerinin bedellerinin
öncelikle vatandaşlardan
alınacağı kuşkusunu
doğurmakta, muallakta
kalan ifadeler içermektedir.
Türk Tabipleri Birliği olarak
sağlık hizmetlerinin ücretli
hale getirilmesini, özellikle
de birinci basamak sağlık
hizmetinde her ne ad altında
olursa olsun kişilerden
ücret alınmasını kabul
etmeyeceğimizi bir kez daha
belirtmek isteriz.
Mecburi hizmet
konusunda yurt dışında
tıp fakültesi okuyan ya da
iki yıl yurt dışında çalışan
hekimleri muaf tutan
düzenleme getirilmekte,
adeta Türkiye’de tıp
fakültesi okuyan,
ülkemizde yurttaşlara
hizmet veren hekimler
cezalandırılmaktadır.
Mecburi hizmet bazıları
için kaldırılabiliyorsa tüm
hekimler için kaldırılmalıdır.
Türkiye’de hekimlere,
sağlık çalışanlarına,
yurttaşların sağlık hakkına
katkısı olmayacağını
bildiğimiz, hekimleri hiçe
sayan bu düzenlemelere
karşı mücadelemizi
sürdüreceğimizi kamuoyuna
saygılarımızla duyururuz.
(Torba Yasa Tasarısına ilişkin
ilk değerlendirmelerimize ve
Hükümet Tasarısınınbütün
maddelerine ilişkin TTB
Hukuk Bürosu tarafından
hazırlanan bilgi notuna
http://www.ttb.org.tr/
index.php/Haberler/
torbayasa-3889.html
internet adresinden
erişebilirsiniz.)
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
30 Aralık 2013
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ’NDE
TIP EĞİTİMİ SKANDALI
Türk Tabipleri Birliği
Turkish Medical Association
B
alıkesir Tabip Odası
tarafından hazırlanan
raporda Balıkesir
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve
tıp eğitiminde yaşanan sorunlara
dikkat çekildi.
Türk Tabipleri Birliği’nin 2010
mezuniyet öncesi tıp eğitimi
raporuna göre; Türkiye’de 1980’li
yıllardan başlayarak her on yılda
bir, tıp fakültesi sayısı yaklaşık
2 katı artırılmıştır. Yeni açılan
tıp fakülteleri ile birlikte bu sayı
2010 yılında 74’e yükselmiştir.
Öğrenci sayısı ise 40 bine
ulaşmıştır. Bu fakültelerden biri
de 2006’da kurulan Balıkesir Tıp
Fakültesidir.
Balıkesir Tıp Fakültesi:
1. Balıkesir Üniversitesi Çağış
Yerleşkesindeki 50 yataklı geçici
hastanede sağlık hizmeti ve
eğitim binaları ile, Fen-Edebiyat
Fakültesi ve İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi dersliklerinde
tıp eğitimi vermektedir.
Morfoloji Binası henüz proje
aşamasındadır. En az 3 yıl
sürmesi beklenmektedir. 200
yataklı yeni hastanesinin 2014
yılı içinde tamamlanacağı ifade
edilmektedir.
2. Tıp Fakültesinde; Dönem
I: 97 , Dönem II: 76 ,Dönem III:
53 ,Dönem IV: 59 ,Dönem V:
35 olmak üzere toplam 320
tıp öğrencisi vardır. 2009’da
alınan ilk öğrenciler (41), 20132014 eğitim öğretim yılında, 5.
sınıftalar (35) ve ilk mezunlarını
2015 Haziranında verecektir.
3. Halen 17 Profesör (1’i ücretsiz
izinli), 12 Doçent ve 29 Yardımcı
Doçent olmak üzere toplam 58
öğretim üyesi var. 13 anabilim
dalı hiç yok, 9 anabilim dalında
tek öğretim üyesi var. Ayrıca,
5 adet tıpta doktara/uzmanlık
veya doçentliği olmayan
öğretim üyesi vardır.* (Bu
konuda TTB’ye Balıkesir Tabip
Odası olarak başvurulmuştur.)
4. Dönem V öğrencileri programa
göre pediatri stajını (3 Şubat
2014) nerede alacaktır? Çünkü,
pediatri anabilim dalında hiç
öğretim üyesi yoktur. 2009
yılında eğitime başlayan tıp
fakültesinde, pediatriye neden
hala öğretim üyesi alınmamıştır?
Yine Dönem V’te başlayan
Dermatoloji (9 Eylül 2013), Çocuk
Cerrahisi (4 Kasım 2013), Göğüs
Cerrahisi (2 Aralık 2013) stajları
öğretim üyesi olmadan nasıl
yapılacaktır?
5. Ayrıca, fakültede, akademik
işleyişi felce uğratan hukuk
tanımaz uygulamalar devam
ediyor. Eğitim-öğretim ve sınav
yönetmeliğinin değiştirilmesi
ve yönergenin çıkarılması
gerekmektedir. 2547 sayılı
kanuna ve ilgili yönetmeliklere
göre yapılması gereken Fakülte
Akademik Genel Kurulu ve
Eğitim Kurulları yapılmıyor.
Fakülte Kurulu’na öğretim üyesi
temsilcisi seçimleri yapılmıyor
(1 Prof, 1 Doç). Eğitimin
koordinasyonu, toplanmayan
kurullar, hukuki dayanağı
olmayan Başkoordinatör (!)
ataması ve uygulamaları ile fiilen
kaosa sürüklenmektedir.
Biliyoruz… Sorumluluklarımız
var…
• Öğrencilerimiz nasıl iyi bir tıp
eğitimi alacak?
• Nasıl iyi hekim olacak?
32 Aralık 2013
• Bu şekilde mezun olursa nasıl
halkına sağlık hizmeti verecek?
Balıkesir Tabip Odası olarak,
sorumlulukarımızı yerine
getirmek için 14 Mart Tıp
Haftası programı çerçevesinde
23 Mart 2013’de “HERKESE
SAĞLIK HAKKI” panelinde,
“Nasıl Bir Balıkesir Tıp
Fakültesi istiyoruz” diye
oturum gerçekleştirdik. Panele
tüm ısrarlı davetimize rağmen
üniversite yönetimi ve tıp
fakültesi yönetimi gerekçesiz
olarak katılmamışlardır.
BAÜ Tıp eğitiminin bu kısır
döngüden çıkabilmesi için;
• Üniversite yönetimi,
asli görevi olan akademik
ortamın geliştirilmesi için
nitelikli bilimsel eğitimi
sunacak akademisyenlerin
üniversitemize gelmesinin önünü
açmalıdır. Tek tip kadrolaşma
“ufuksuzluğu” yerine; başvuran
nitelikli öğretim üyelerine acilen
kadro açılmalıdır.
• Üniversiteyi ve tıp fakültesini
yönetenler, eleştiri ve öneri
getiren akademisyenlere ve
kurumlara karşı “hasmane
tutum” alacağına, asli görevi olan
akademik eğitimin ve ortamın
demokratik ve katılımcı nitelik
kazanarak, geliştirilmesine
ve iyileştirilmesine çaba
harcamalıdır.
karşı çıkması gereken bir
durumdur. Tıp öğrencilerimizin
eğitimi için gerekli asgari
öğretim üyesi, diğer personel,
derslik, laboratuvar, kütüphane
gibi gereksinimleri gecikmeden
mutlaka karşılanmalıdır.
• YÖK yasasının antidemokratik maddeleriyle
üniversiteyi ve tıp fakültesini
yönetme kolaylığına son
verilmelidir.
• Gelecek eğitim-öğretim
yılının sonunda bu öğrencilere
diplomalarını verirken kendimizi
iyi hissedecek miyiz? Öğrenciler
tümüyle kaderlerine terk
edilmişlik duygusu içindedir,
bu durum seyredilerek
geçiştirilecek bir vaka değildir.
• Akademik kurulların
toplantıya çağrılmaması yasaya
ve ilgili yönetmeliklere aykırıdır.
Fakülte yönetiminin, görüş
almaktan, eleştirilmekten
çekindiği için çalıştırmadığı
Fakülte Akademik Genel
Kurulu ve Eğitim Kurulları
derhal toplantıya çağrılmalıdır.
Üniversite Rektörünü denetim
görevini yapmaya davet ediyoruz.
• Balıkesir Tabip OdasıÜniversite ve Tıp Fakültesi
ilişkisinin yaptığımız
her başvuruya “uygun
görülmemiştir” yaklaşımından
öteye taşınması gerekmektedir.
• Eksik bir tıp eğitimi, herkesin
• Görmezden geldiğimiz bu
eksik tıp eğitimin kurbanları
olmak istemiyorsak; birinci
dereceden sorumlu olanları,
Balıkesir kamuoyunu ve tüm
yurttaşlarımızı kendi kaderine
terkedilen BAÜ Tıp Fakültesi’ne
aktif bir şekilde sahip çıkmaya
çağırıyoruz.
Çok geç olmadan!
Sorumluluk hepimizindir.
BALIKESİR TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU
TABLOLAR : BAÜ TIP FAKÜLTESİ GÖSTERGELERİ
BAÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANI LİSTESİ 24 EYLÜL 2013
TEMEL TIP
BİLİMLERİ
ANABİLİM DALI
Profesör
Doçent
Yrd. Doç.
Öğr. Gör.
Uzman
Arş. Gör.
Anatomi
(1) İlter Kuş
-
(1) Ömür Karaca
-
(1) Burak Gülcen
(2) Dr. Alper
Vatansever
Dr. Emrah Özcan
Fizyoloji
-
(1) * Ali Karadeniz
(1) Gültekin Erken
(1) Haydar A.
Erken
-
(1) Dr. Deniz Önal
Histo. ve
Embriyol.
-
(1)* Nejdet Kılıç
(1) F. Bahar Sunay
-
(2) Dr. Furkan
Bölükbaşı
Dr. Başak Işıldar
Tıbbi Biyokimya
(2) Özlem Yavuz
Kamil Seyrek
-
(1)*A.Adil
Hişmioğulları
-
-
(1) Nazlı Özcan
Tıbbi Biyoloji
(1) Nevin Erensoy
-
(1) Jülide Altınışık
-
-
(1) Dr. Gizem
Karagedikli
Tıbbi
Mikrobiyoloji
(3) Gülhan Ünlü
Mehmet Ünlü
M. Tevfik Yavuz
-
-
-
-
-
Toplam
7
2
5
1
1
1+6
Hekimce Bakış 33
BAÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANI LİSTESİ-2 24 EYLÜL 2013
DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ
ANABİLİM DALLARI
Profesör
Doçent
Yrd. Doç.
Öğr. Gör.
Uzman
Arş. Gör.
Adli Tıp
-
-
(1) Muhammet Can
-
-
-
Çocık Sağ. ve Hast.
-
-
-
(1) Nihal Coşkun
(1) Selçuk Yazıcı
-
Deri ve Zühr. Hast.
-
-
-
-
-
(1) İlkay Can
Enfeksiyon Hast.
-
-
-
-
-
-
Farmakoloji
(1) *Cengiz Gökbulut
-
(1) Elif Aksöz
-
(1) Oğuzhan Korkut
-
Göğüs Hastalıkları
-
(1) Fuat Erel
(1) Nurhan Sarıoğlu
-
-
(1) Mehmet Köse
Halk Sağlığı
(1) Sait Bodur
-
-
-
-
-
İç Hastalıkları
-
(1) Ömer Toprak Nefr.
(2) Cihat Sarkış
Gastroen.
Hüseyin Kurt
(1) Yasin Sarı
Ayrılmıştır
-
(2) Ali Kırık
Halil Us
Kardiyoloji
-
-
(2) Erhan Ayhan
Turgay Işık
-
-
(1) Taha Gürbüzler
Nöroloji
-
-
(1) Emine Rabia Koç
-
-
-
Fizik Ted. ve Rehab.
-
(1) Nilay Şahin
-
-
-
-
Psikiyatri
-
(1) Tunay Karlıdere
(1) Hayriye Baykan
-
-
(4) Merve Şahin
Oktay Kılıç
Elif Gülşah Yılmaz
Serap Akdeniz
Radyoloji
(1) Bahar Keyik
(1) Gülenn Demirpolat
(1) Erdoğan Bülbül
-
-
(1) Vildan Köksal
Tıbbi Genetik
-
-
-
-
-
-
Toplam
3
5
11
2
2
10
BAÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANI LİSTESİ-3 24 EYLÜL 2013
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
ANABİLİM DALI
Profesör
Doçent
Yrd. Doç.
Öğr. Gör.
Uzman
Arş. Gör.
Anestezi ve Rean.
(1) Ahmet Köroğlu
-
(2) Özlem Sağır
Hatice Fisun Demir
-
(1) A. Neslihan
Balkaya
(4) Yücel Meriç
İsmail Arslan
Betül Kapucu
Tuğba Meliköylü
Beyin ve Sinir Cer.
-
(1) Olcay Eser
-
(1) Mehmet A. Sönmez
-
-
Genel Cerrahi
(1) Hayrullah Derici
-
(3) İsmail Yaman
Murat Yıldar
Murat Başbuğ
-
-
-
Göz Hastalıkları
(2) Cenap Güler
Sıtkı Samet Ermiş
(1) Adil Kılıç
(1) Alper Yazıcı
(1) Esin Söğütlü Sarı
-
(4) Mukaddes Yüceur
Nesime Setge Tıskaoğlu
Gözde Şahin
Esin İlhan
Kadın Hast. Doğ.
(1) Ümit İnceboz
(1) Ertan Adalı
(1) Mine İslimye Taşkın
06.02.2013
-
-
(3) Eda Üreyen
Emine Öztürk
Meltem Çağrı Menteşe
Kalp ve Damar Cer.
-
-
(1) Abdülkadir Ercan
(1) Orçun Gürbüz
-
-
KBB Hast.
-
-
(2) Mustafa Kaymakçı
Haşmet Yazıcı
-
-
-
Patoloji
-
-
(1) Serpil Paksoy
-
-
-
Plast. ve Rekon. Cer.
-
(1) Betül Gözel Ulusal
Dr. Barış Şahin
Ayrılmıştır
-
-
(1) Alp İnce
Ortop. ve Travmat.
(1) Devrim Akseki
(izinli)
(1) Ali Engin Ulusal
(1) Serdar Sargın
(1) Gökhan Meriç
-
(4) Aykut Demir
Koray Başdelioğlu
Ramazan Tıskaoğlu
Halit Faruk Çırmayın
Üroloji
(1) Cem Güler
-
(1) Erhan Sarı
(1) Akif Koç
-
(1) Ahmet Küçükyangöz
Toplam
7
5
13
5
1
17
Genel Toplam
17
12
29
8
4
28/34
Öğretim Ü. Toplam
58
34 Aralık 2013
HİÇ ÖĞRETİM ÜYESİ OLMAYAN ANABİLİM DALLARI VE YAN DALLARI
Temel Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Biyofizik
Acil Tıp
Çocuk Cerrahisi
Tıp Eğitimi
Aile Hekimliği
Göğüs Cerrahisi
Tıp Tarihi ve Etik
Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Dermatoloji
Enfeksiyon Hastalıkları
Nükleer Tıp
Radyasyon Onkolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yenidoğan, Nefroloji,
Çocuk Nörolojisi
Allerji, Kardiyoloji, İmmünoloji
Hematoloji,
Endokrin ve Metabolizma
Romatoloji, Onkoloji
İç Hastalıkları Yan Dalları
Endokrin ve Metabolizma
İmmünoloji, Hematoloji
Romatoloji, Onkoloji
TEK ÖĞRETİM ÜYESİ OLAN ANABİLİM DALLARI
Dahili Tıp Bilimleri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Adli Tıp
Patoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Kalp ve Damar Cerrahisi
Halk Sağlığı
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Nöroloji
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Tıbbi Genetik
Download

balıkesir üniversitesi tıp fakültesinde tıp eğitimi