2015 - 2016 GELİR GİDER
TAHMİNLERİ
2
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İÇİNDEKİLER
1- 2014 Yılı Bütçe Kararnamesi....................................................................................4
2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli......7
3- Ödenek (A) Cetveli................................................................................................... 11
4- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli............................................ 35
5- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli........................................... 43
6- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli............................................. 47
7- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli.............................................................................. 55
8- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl
Bütçe Tahmini Cetveli.............................................................................................. 59
9- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli................................................................................ 63
10- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli........................... 67
11- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli....... 71
12- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli.................. 75
13- İhdas Edilen Memur Kadroları Gösterir (K-1) Cetveli................................... 79
14- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli......................189
15- 237 Sayılı Taşıt Kan. Göre Satın Alınacak Taşıtları Gös.(T-1) Cetveli......193
16- Ayrıntılı Harcama Programı................................................................................197
17- Finansman Programı............................................................................................201
18- Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını
Gösterir Cetvel.......................................................................................................205
3
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge
Gider
MADDE 1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetveli’nde gösterildiği üzere
9.100.000.000 Türk Lirası’dır.
Gelir
MADDE 2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli’nde gösterildiği üzere 8.100.000.000 Türk Lirası’dır.
Denge
MADDE 3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 1.000.000.000 Türk Lirası net borçlanma
kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
MADDE 4- Gelirlerin Yasal Dayanakları (C) Cetveli’nde gösterilmiştir. MADDE 5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) Cetveli’nde nicelik ve niteliği gösterilen
yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi
ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden
ödenecektir.
MADDE 7- Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen para limiti 2014 yılı için 500 TL’ dir.
MADDE 8- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İmar Programının uygulanması, şehrin kalkınması bakımından
uygun görülen iç ve dış kaynaklı borçlanmalara ve bununla ilgili gayrimenkul ipoteğine veya diğer teminatları vermeye
yetkilidir.
MADDE 9- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.
MADDE 10- Büyükşehir Belediye Başkanı, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem,
toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde 10.000.000.-TL’ yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.
MADDE 11- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi değişik 6487 sayılı kanunun 21. Maddesinde “Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere,
ihtiyaç olması halinde, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının en az
yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır” denilmektedir. Bu hükme istinaden 2012 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı
7.423.983.344 TL’nin yüzde ikisine tekabül eden 148.480.000 TL kamulaştırmasız el koyma işlemleri için ayrılmıştır.
4
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
MADDE 12- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile
26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin
yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır” denilmektedir. Buna istinaden 225.000.000 TL
kanunda belirtilen uygulamalar için ayrılmıştır.
MADDE 13 - Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir;
1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli
2- Ödenek (A) Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Ayrıntılı Harcama Programı
16- Finansman Programı
17- Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderlerinin Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunan Miktara
Oranını Gösterir Tablo.
MADDE 14- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15- Bu kararname hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
Meclis Başkanı veya Vekili
Katip Üye
Katip Üye
5
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014
FONKSİYONEL VE EKONOMİK
SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
ÖDENEK CETVELİ
8
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
82.705.072
51.740.927
63.267.343
24.123.427
42.029.008
1.497.728
6.645.581
708.752.502
ÇEVRE KORUMA
HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM
REFAHI HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME, KÜLTÜR VE
DİN HİZMETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK VE
SOSYAL YARDIM HİZM
TOPLAM
05
06
07
08
09
10
35.380.616
KAMU DÜZENİ VE
240.145.384
GÜVENLİK HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER VE
HİZMETLER
36.522.932
196.598.032
GENEL KAMU
HİZMETLERİ
03
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
115.778.992
830.919
160.272
6.818.992
4.158.323
8.011.157
9.007.853
14.887.928
2.220.068.100
116.756.500
120.720.000
187.848.000
98.936.000
104.720.500
661.727.000
163.649.500
255.891.000
509.819.600
SOSYAL GÜVENLİK
MAL VE HİZMET
KURUMLARINA
ALIM GİDERLERİ
DEV
PERSONEL
GİDERLERİ
AÇIKLAMA
02
01
04
03
01
KOD
77.000.000
50.000.000
2.250
465.000
300.000
25.000.000
100.000
218.414.436
CARİ
TRANSFERLER
05
5.230.000
560.000
2.650.000
1.267.000
2.085.772.000
335.933.220
1.477.854.500
121.177.000
221.291.000
SERMAYE
GİDERLERİ
06
08
09
170.000.000
20.000.000
300.000.000
810.000.000
SERMAYE
YEDEK
BORÇ VERME
TRANSFERLERİ
ÖDENEKLER
07
206.463.000
122.938.000
289.346.000
128.487.000
2.262.236.000
1.058.709.000
1.784.097.000
652.694.000
2.595.030.000
TOPLAM
TL
132.384.000 371.281.686 4.251.734.720 170.000.000 320.000.000 810.000.000 9.100.000.000
132.384.000
FAİZ
GİDERLERİ
04
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA
DÜZEYİNDE ÖDENEK CETVELİ
9
2014
ÖDENEK
(A) CETVELİ
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
AÇIKLAMA
II
46
34
01
01
01
1
1
0
5
03
5
02
01
1
1
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
6
06
1
04
01
9
9
0
5
01
1
3
4
02
1
3
03
2
3
4
5
7
8
BELEDİYELER
İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GENEL SEKRETERLİK
GENEL KAMU HİZMETLERİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
ÖZEL KALEM
GENEL KAMU HİZMETLERİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
GENEL KAMU HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN GENEL KAMU HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN GENEL KAMU HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
12
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
9.100.000.000
9.100.000.000
9.100.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
12.425.000
12.425.000
12.425.000
12.425.000
12.425.000
351.484
351.484
36.516
36.516
12.007.000
5.000
1.000
1.000
12.000.000
30.000
30.000
725.675.000
523.643.000
523.643.000
523.643.000
523.643.000
66.787.750
5.758.767
60.945.125
83.858
14.139.250
670.968
13.468.282
271.315.000
57.812.000
64.000
2.552.000
199.552.000
11.235.000
100.000
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
II
05
3
4
06
1
5
7
03
1
4
0
5
01
1
02
1
03
3
4
5
7
06
1
08
1
0
0
5
01
1
02
1
03
2
3
4
5
05
3
05
01
1
3
0
5
01
1
02
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
CARİ TRANSFERLER
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
GÜVENLİK HİZMETLERİ
KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ
DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
CARİ TRANSFERLER
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
GENEL KAMU HİZMETLERİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ
DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2014
2013YILI
YILI
BÜTÇE
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
ÖDENEĞİ
(TL)
(TL)
20.000.000
2.000.000
18.000.000
151.401.000
1.400.000
2.500.000
147.501.000
56.167.000
56.167.000
56.167.000
56.167.000
192.168
192.168
20.832
20.832
55.854.000
2.000
1.000.000
54.832.000
20.000
100.000
100.000
145.865.000
145.865.000
145.865.000
145.865.000
779.224
779.224
85.776
85.776
95.000.000
2.110.000
1.000
100.000
92.789.000
50.000.000
50.000.000
228.854.000
105.916.000
8.200.000
8.200.000
8.200.000
1.204.460
1.204.460
129.540
13
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
AÇIKLAMA
II
1
03
2
3
5
6
7
05
6
06
1
3
3
1
0
5
01
1
2
3
4
5
02
1
2
3
5
03
2
3
4
5
05
1
3
09
5
0
0
5
01
1
02
1
03
2
3
4
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GENEL HİZMETLER
GENEL PERSONEL HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
DİĞER PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
CARİ TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
EĞİTİM HİZMETLERİ
SEVİYEYE GORE SINIFLANDIRILAMAYAN EĞİTİM HİZMETLERİ
SEVİYEYE GORE SINIFLANDIRILAMAYAN EĞİTİM HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
14
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
129.540
5.866.000
147.000
1.201.500
2.512.500
2.000.000
5.000
800.000
800.000
200.000
100.000
100.000
97.716.000
97.716.000
97.716.000
59.259.508
5.096.353
1.288.007
51.784.443
598.043
492.662
11.830.492
651.372
199.613
10.938.553
40.954
21.426.000
5.000
211.000
505.000
20.705.000
5.200.000
4.900.000
300.000
122.938.000
122.938.000
122.938.000
122.938.000
1.497.728
1.497.728
160.272
160.272
120.720.000
50.000
3.000
2.605.000
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
II
5
7
06
1
10
01
3
9
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
7
06
1
3
8
06
1
04
6
0
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
7
06
1
3
18
01
1
1
0
5
AÇIKLAMA
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
GENEL KAMU HİZMETLERİ
GENEL HİZMETLER
DİĞER GENEL HİZMETLER
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
İLETİŞİM HİZMETLERİ
İLETİŞİM HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
GENEL KAMU HİZMETLERİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
117.998.000
64.000
560.000
560.000
41.658.000
20.152.000
20.152.000
20.152.000
19.152.000
1.605.720
1.605.720
168.780
168.780
11.377.500
333.500
6.000
8.363.000
2.675.000
6.000.000
5.950.000
50.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
21.506.000
21.506.000
21.506.000
21.506.000
3.058.407
3.058.407
263.593
263.593
15.584.000
1.000
3.000
14.700.000
880.000
2.600.000
700.000
1.900.000
13.329.000
13.329.000
7.650.000
7.650.000
7.650.000
15
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
II
01
1
5
02
1
03
2
3
5
7
8
3
9
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
7
20
01
1
9
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
7
21
01
1
9
0
5
01
1
02
AÇIKLAMA
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
DİĞER PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GENEL HİZMETLER
DİĞER GENEL HİZMETLER
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
GENEL KAMU HİZMETLERİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
GENEL KAMU HİZMETLERİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
16
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
5.725.688
1.476.214
4.249.474
166.812
166.812
1.757.500
16.500
18.000
1.700.000
20.000
3.000
5.679.000
5.679.000
5.679.000
2.744.494
2.744.494
329.506
329.506
2.605.000
64.200
6.800
2.504.000
30.000
4.782.000
4.782.000
4.782.000
4.782.000
4.782.000
4.033.648
4.033.648
587.352
587.352
161.000
79.000
15.000
40.000
27.000
1.217.000
1.217.000
1.217.000
1.217.000
1.217.000
763.848
763.848
88.152
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
AÇIKLAMA
II
1
03
2
3
5
7
24
01
1
9
0
5
01
1
02
1
03
2
3
4
5
7
25
01
1
3
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
7
9
9
0
5
01
1
02
1
03
2
3
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
GENEL KAMU HİZMETLERİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ
DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN GENEL KAMU HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN GENEL KAMU HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
88.152
365.000
30.000
15.000
250.000
70.000
47.283.000
47.283.000
47.283.000
47.283.000
47.283.000
6.420.296
6.420.296
808.704
808.704
40.054.000
1.000
10.000
39.900.650
106.800
35.550
47.870.000
33.900.000
4.090.000
4.090.000
4.090.000
852.434
852.434
95.566
95.566
3.142.000
87.000
5.000
3.000.000
50.000
29.810.000
29.810.000
29.810.000
2.568.712
2.568.712
285.288
285.288
26.776.000
565.000
1.000
17
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
AÇIKLAMA
II
5
7
8
06
1
08
3
0
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
7
06
1
30
01
1
2
0
5
01
1
02
1
03
2
3
4
5
7
04
2
3
05
1
3
8
06
1
07
1
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
YAYIN VE YAYIM HİZMETLERİ
YAYIN VE YAYIM HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
GENEL KAMU HİZMETLERİ
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ
FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
18
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
25.780.000
230.000
200.000
180.000
180.000
13.970.000
13.970.000
13.970.000
13.970.000
1.081.341
1.081.341
109.659
109.659
12.529.000
730.000
1.500
11.766.500
31.000
250.000
250.000
1.636.654.000
1.636.654.000
1.634.604.000
1.634.604.000
1.634.604.000
7.977.700
7.977.700
1.066.764
1.066.764
20.713.100
96.600
70.750
661.500
19.826.000
58.250
132.384.000
38.388.000
93.996.000
192.412.436
5.582.000
41.830.436
145.000.000
50.000
50.000
170.000.000
170.000.000
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
AÇIKLAMA
II
08
1
09
6
3
2
0
5
01
1
02
1
03
2
3
4
5
7
05
3
31
04
7
1
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
07
2
1
0
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
BORÇ VERME
YURTİÇİ BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER
YEDEK ÖDENEK
GENEL HİZMETLER
GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
DİĞER ENDÜSTRİLER
DAĞITIM TİCARETİ, AMBAR VE DEPOLAMA HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
SAĞLIK HİZMETLERİ
AYAKTA YÜRÜTÜLEN TEDAVI HİZMETLERİ
GENEL POLİKLİNİKLER
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
300.000.000
300.000.000
810.000.000
810.000.000
2.050.000
2.050.000
2.050.000
1.391.968
1.391.968
139.032
139.032
517.000
178.000
5.000
1.000
303.000
30.000
2.000
2.000
315.829.000
80.000
80.000
80.000
80.000
59.760
59.760
9.240
9.240
11.000
5.000
1.000
5.000
109.286.000
94.230.000
94.230.000
94.230.000
11.638.156
7.716.854
3.921.302
1.934.594
1.059.840
874.754
80.500.000
3.167.000
12.000
19
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
AÇIKLAMA
II
5
7
8
9
05
3
4
06
1
9
9
0
5
01
1
3
02
1
3
4
03
2
3
5
7
8
06
1
2
5
7
10
2
0
0
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
4
5
7
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SAĞLIK HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SAĞLIK HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
YAŞLILIK YARDIMI HİZMETLERİ
YAŞLILIK YARDIMI HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
20
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
77.033.000
280.000
3.000
5.000
2.250
1.250
1.000
155.000
155.000
15.056.000
15.056.000
15.056.000
5.999.462
2.833.855
3.165.607
1.059.038
385.680
661.611
11.747
7.387.500
2.156.500
7.000
5.210.000
12.000
2.000
610.000
10.000
50.000
500.000
50.000
206.463.000
67.328.000
67.328.000
67.328.000
3.215.501
2.453.506
761.995
447.999
300.264
147.735
57.534.500
5.582.000
15.500
575.000
51.242.000
70.000
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
II
8
05
4
06
1
3
7
7
0
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
7
05
4
06
1
9
9
0
5
01
1
02
1
03
2
3
4
5
7
06
1
8
03
5
33
06
2
0
0
AÇIKLAMA
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER
SOSYAL GÜVENLİĞİ BULUNMAYANLARA SAĞLANAN HİZMETLER
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
-----
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
50.000
2.000.000
2.000.000
4.130.000
1.180.000
1.500.000
1.450.000
102.650.000
102.650.000
102.650.000
1.598.272
1.598.272
163.728
163.728
25.588.000
566.000
1.000
24.800.000
221.000
75.000.000
75.000.000
300.000
300.000
36.485.000
36.485.000
34.585.000
1.831.808
1.831.808
219.192
219.192
31.734.000
972.000
6.000
20.000
30.678.000
58.000
800.000
800.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.459.805.000
1.459.805.000
1.457.415.000
1.457.415.000
21
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
II
5
01
1
02
1
03
2
3
4
5
7
06
5
7
7
06
5
9
9
0
5
01
1
02
1
03
2
3
7
34
01
3
9
0
5
01
1
02
1
03
2
5
06
3
06
2
0
0
AÇIKLAMA
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
DIŞ PROJE KREDİLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
GENEL KAMU HİZMETLERİ
GENEL HİZMETLER
DİĞER GENEL HİZMETLER
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
HİZMET ALIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
-----
22
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
1.307.203.000
8.208.161
8.208.161
1.005.839
1.005.839
11.917.000
102.000
8.000
4.100.000
7.602.000
105.000
1.286.072.000
1.236.072.000
50.000.000
150.212.000
150.212.000
150.212.000
2.390.000
2.390.000
2.390.000
2.034.311
2.034.311
264.689
264.689
91.000
34.000
12.000
45.000
66.561.000
6.729.000
6.729.000
6.729.000
6.729.000
1.716.852
1.716.852
197.148
197.148
3.815.000
15.000
3.800.000
1.000.000
1.000.000
59.832.000
42.582.000
42.582.000
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
AÇIKLAMA
II
5
01
1
02
1
03
2
3
5
7
05
3
06
1
5
8
8
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
7
06
1
3
35
03
2
0
0
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
4
5
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ
YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
42.582.000
18.737.828
18.737.828
2.256.672
2.256.672
20.952.500
117.000
26.000
20.712.000
97.500
45.000
45.000
590.000
290.000
300.000
17.250.000
17.250.000
17.250.000
3.276.196
3.276.196
372.804
372.804
6.351.000
5.000
5.000
6.301.000
40.000
7.250.000
50.000
7.200.000
372.801.000
353.600.000
353.600.000
353.600.000
353.600.000
175.453.947
117.088.964
58.364.983
26.136.053
11.866.488
14.269.565
116.300.000
7.898.000
72.000
2.800.000
98.796.000
23
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
II
7
8
06
1
5
7
07
2
4
0
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
5
7
06
1
36
05
1
0
0
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
4
5
7
06
5
7
3
0
0
AÇIKLAMA
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
AYAKTA YÜRÜTÜLEN TEDAVI HİZMETLERİ
YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ
ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
KİRLİLİĞİN AZALTILMASI HİZMETLERİ
KİRLİLİĞİN AZALTILMASI HİZMETLERİ
-----
24
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
6.479.000
255.000
35.710.000
32.555.000
3.151.000
4.000
19.201.000
19.201.000
19.201.000
19.201.000
6.485.809
2.749.651
3.736.158
1.164.691
345.889
818.802
11.048.500
408.500
15.000
10.615.000
10.000
502.000
502.000
479.642.000
479.642.000
399.300.000
399.300.000
399.300.000
5.728.877
2.861.501
2.867.376
1.033.123
360.108
673.015
385.738.000
430.000
15.000
12.000
385.276.000
5.000
6.800.000
4.800.000
2.000.000
80.342.000
80.342.000
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
II
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
4
5
7
05
3
06
1
7
37
06
1
0
0
5
01
1
02
1
03
2
3
4
5
7
8
05
3
4
06
1
4
5
7
38
01
3
9
0
AÇIKLAMA
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
EMLAK YÖNETIMI DAİRE BAŞKANLIĞI
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ
İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
GENEL KAMU HİZMETLERİ
GENEL HİZMETLER
DİĞER GENEL HİZMETLER
-----
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
80.342.000
12.216.436
8.253.972
3.962.464
2.091.344
1.072.596
1.018.748
37.916.000
307.000
10.000
382.000
36.710.000
507.000
300.000
300.000
27.818.220
6.818.220
21.000.000
566.392.000
566.392.000
566.392.000
566.392.000
566.392.000
8.065.700
8.065.700
964.800
964.800
30.390.500
1.207.000
14.500
1.998.500
27.069.500
98.000
3.000
310.000
60.000
250.000
526.661.000
131.000
435.815.000
89.535.000
1.180.000
89.833.000
46.500.000
46.500.000
46.500.000
25
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
AÇIKLAMA
II
5
01
1
02
1
03
2
3
4
5
7
8
06
1
2
3
5
6
7
04
7
1
0
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
4
5
7
06
1
5
7
39
04
9
9
0
5
01
1
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
DİĞER ENDÜSTRİLER
DAĞITIM TİCARETİ, AMBAR VE DEPOLAMA HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
26
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
46.500.000
3.427.016
3.427.016
470.484
470.484
19.922.500
7.992.500
12.000
351.000
8.050.000
2.732.000
785.000
22.680.000
20.380.000
1.000.000
100.000
100.000
500.000
600.000
43.333.000
43.333.000
43.333.000
43.333.000
11.736.134
5.060.021
6.676.113
2.254.866
761.292
1.493.574
23.127.000
694.000
17.000
900.000
21.506.000
10.000
6.215.000
115.000
1.000.000
5.100.000
20.942.000
20.942.000
20.942.000
20.942.000
20.942.000
225.928
225.928
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
II
02
1
03
2
5
08
1
40
03
1
3
0
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
4
5
7
06
1
5
7
04
1
1
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
05
4
8
5
0
5
AÇIKLAMA
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
HİZMET ALIMLARI
BORÇ VERME
YURTİÇİ BORÇ VERME
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
GÜVENLİK HİZMETLERİ
TRAFİK GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
GENEL EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
GENEL EKONOMİK VE TİCARİ İŞLER VE HİZMETLER
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
CARİ TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
EKONOMİK FAALİYETLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ
ULAŞTIRMA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
21.072
21.072
695.000
45.000
650.000
20.000.000
20.000.000
151.610.000
99.750.000
99.750.000
99.750.000
99.750.000
7.298.552
3.618.712
3.679.840
1.251.448
456.360
795.088
10.500.000
575.000
6.500
161.000
100.000
9.657.500
80.700.000
250.000
2.000.000
78.450.000
51.860.000
28.419.000
28.419.000
28.419.000
2.656.320
2.656.320
331.680
331.680
431.000
25.000
6.000
400.000
25.000.000
25.000.000
23.441.000
23.441.000
23.441.000
27
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
AÇIKLAMA
II
01
1
02
1
03
2
3
5
7
06
1
41
03
9
9
0
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
4
5
7
8
06
1
5
42
06
2
0
0
5
01
1
02
1
03
2
3
4
5
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
28
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
6.281.104
6.281.104
807.396
807.396
16.162.500
18.000
3.500
16.096.000
45.000
190.000
190.000
122.163.000
122.163.000
122.163.000
122.163.000
122.163.000
53.870.432
48.142.996
5.727.436
7.531.568
6.243.648
1.287.920
60.454.000
948.000
33.000
510.000
58.826.500
90.500
46.000
307.000
178.000
129.000
118.248.000
118.248.000
109.376.000
109.376.000
109.376.000
10.754.925
10.754.925
1.333.075
1.333.075
18.729.000
150.700
20.100
5.000
18.542.000
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
II
7
05
3
06
5
7
8
8
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
06
7
43
08
2
0
0
5
01
1
2
3
02
1
2
3
4
03
2
3
4
5
7
8
06
1
6
44
04
5
AÇIKLAMA
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
KÜLTÜR HİZMETLERİ
KÜLTÜR HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
11.200
110.000
110.000
78.449.000
60.900.000
17.549.000
8.872.000
8.872.000
8.872.000
1.952.908
1.952.908
244.092
244.092
657.000
3.000
7.000
647.000
6.018.000
6.018.000
129.511.000
129.511.000
129.511.000
129.511.000
129.511.000
40.168.443
9.155.731
17.529.836
13.482.876
6.623.557
1.129.800
2.371.495
2.973.882
148.380
80.319.000
4.808.000
133.000
70.000
73.053.000
2.245.000
10.000
2.400.000
2.200.000
200.000
915.267.000
915.267.000
915.267.000
29
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
II
9
0
5
01
1
02
1
03
2
3
4
5
06
5
7
06
1
5
45
03
9
9
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
7
06
5
8
03
5
06
1
0
0
5
01
1
02
1
03
AÇIKLAMA
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
DIŞ PROJE KREDİLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ
İSKAN İŞLERİ VE HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
30
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
915.267.000
425.097.500
6.226.383
6.226.383
766.117
766.117
34.638.000
2.000
8.000
10.000
34.618.000
383.467.000
383.467.000
490.169.500
490.169.500
182.666.500
307.503.000
30.060.000
8.975.000
8.975.000
8.975.000
8.269.000
2.456.808
2.456.808
342.192
342.192
3.970.000
5.000
9.000
3.943.000
13.000
1.500.000
1.500.000
706.000
706.000
706.000
21.085.000
21.085.000
21.085.000
21.085.000
2.333.572
2.333.572
311.928
311.928
439.500
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
II
2
3
5
7
06
5
60
06
2
0
0
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
5
61
05
4
0
0
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
4
5
7
8
06
1
5
6
7
62
03
AÇIKLAMA
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
DOĞAL ORTAMIN VE BİO ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI
DOĞAL ORTAMIN VE BIO ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
55.000
7.000
372.500
5.000
18.000.000
18.000.000
22.026.000
22.026.000
22.026.000
22.026.000
22.026.000
5.857.246
3.489.291
2.367.955
1.002.754
457.128
545.626
15.166.000
160.000
6.000
15.000.000
579.067.000
579.067.000
579.067.000
579.067.000
579.067.000
33.795.614
13.003.224
20.792.390
5.883.386
1.718.151
4.165.235
238.073.000
188.616.500
82.000
4.015.000
44.799.500
520.000
40.000
301.315.000
640.000
185.475.000
400.000
114.800.000
757.996.000
12.039.000
31
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
AÇIKLAMA
II
9
9
0
5
01
1
02
1
03
2
3
5
7
05
4
06
1
04
5
1
0
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
4
5
06
5
6
7
06
9
9
0
5
01
1
02
1
03
2
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
KARAYOLU İNŞAAT İŞLERİ VE HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
32
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
12.039.000
12.039.000
12.039.000
873.477
873.477
98.523
98.523
8.107.000
41.000
3.000
8.001.000
62.000
100.000
100.000
2.860.000
2.860.000
731.109.000
731.109.000
731.109.000
731.109.000
52.461.036
15.086.157
37.374.879
10.433.964
1.803.168
8.630.796
73.001.000
2.420.000
106.000
230.000
70.245.000
595.213.000
3.000.000
20.000.000
572.213.000
14.848.000
14.848.000
14.848.000
14.848.000
2.046.496
2.046.496
254.504
254.504
27.000
5.000
ÖDENEK (A) CETVELİ
KURUMSAL
FONKSİYONEL FNS EKO.
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF.
I
II
III IV
I
II
III IV
I
I
AÇIKLAMA
II
3
4
5
7
06
1
5
63
01
9
9
0
5
01
1
3
02
1
3
03
2
3
4
5
7
06
1
2
5
7
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN GENEL KAMU HİZMETLERİ
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN GENEL KAMU HİZMETLERİ
----MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
2014 YILI
BÜTÇE
ÖDENEĞİ
(TL)
4.000
10.000
1.000
7.000
12.520.000
20.000
12.500.000
141.500.000
141.500.000
141.500.000
141.500.000
141.500.000
29.766.454
7.429.595
22.336.859
5.983.546
966.504
5.017.042
67.000.000
3.805.000
640.000
700.000
61.835.000
20.000
38.750.000
215.000
535.000
16.000.000
22.000.000
33
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014
GELİRLERİN EKONOMİK
SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODU
I
II
2014 YILI
GELİR BÜTÇESİ
(TL)
AÇIKLAMA
III IV V
01
3
9
51
02
01
52
00
53
00
6
9
53
00
54
00
57
00
58
00
59
00
99
01
02
03
03
1
1
01
00
2
02
01
02
03
04
01
11
01
39
00
40
01
51
VERGİ GELİRLERİ
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ
DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ
EĞLENCE VERGİSİ
EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ)
EĞLENCE VERGİSİ
YANGIN SİGORTASI VERGİSİ
YANGIN SİGORTASI VERGİSİ
İLAN VE REKLAM VERGİSİ
İLAN VE REKLAM VERGİSİ
HARÇLAR
DİĞER HARÇLAR
İŞGAL HARCI
İŞGAL HARCI
İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
TELLALLIK HARCI
TELLALLIK HARCI
TOPTANCI HALİ RESMİ
TOPTANCI HALİ RESMİ
DİĞER HARÇLAR
İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR
KAYIT VE SURET HARCI
MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
MAL SATIŞ GELİRLERİ
ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ
ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ
HİZMET GELİRLERİ
MUAYENE, DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
BOGAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
KURS, TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB. FAALİYET GELİRLERİ
İTFAİYE EĞİTİM ÜCRETİ
İLAN VE REKLAM GELİRLERİ
İLAN ASMA TAHSİS VE BAKIM ÜCRETİ
İHALE İLAN YAYIN GELİRİ
İHALE İLAN YAYIN GELİRİ
OTOPARK İŞLETMESİ GELİRLERİ
PARK YERLERİ İŞLETME GELİRLERİ
ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER
36
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
101,000,000
76,680,000
76,680,000
19,680,000
19,000,000
680,000
7,000,000
7,000,000
50,000,000
50,000,000
24,320,000
24,320,000
1,500,000
1,500,000
1,200,000
1,200,000
500,000
500,000
100,000
100,000
20,000,000
20,000,000
1,020,000
800,000
20,000
200,000
493,950,000
200,750,000
750,000
750,000
750,000
200,000,000
22,500,000
5,000,000
13,000,000
4,500,000
1,200,000
1,200,000
2,500,000
2,500,000
300,000
300,000
30,000,000
30,000,000
20,600,000
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODU
I
II
III IV V
01
02
03
04
54
01
02
03
55
01
02
03
04
56
01
03
04
57
01
02
59
01
02
03
04
05
06
99
99
01
02
03
04
05
99
5
5
52
00
57
00
9
99
00
6
2014 YILI
GELİR BÜTÇESİ
(TL)
AÇIKLAMA
TIBBİ ATIK BERTARAF ÜCRETİ
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KATI-SIVI ATIK ALIM ÜCRETİ
EKONOMİK HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER
SEBZE MEYVE HALİ ÜCRET GELİRLERİ
HAL ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
SU ÜRÜNLERİ HALİ ÜCRET GELİRLERİ
KÜLTÜREL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER
ŞEHİR TİYATROLARI BİLET GELİRLERİ
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
ŞEHİR TİYATROLARI KİRA ÜCRETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER
HAYVAN HASTANELERİ ÜCRETİ
SAĞLIK VE HIFSISIHHA MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
TEDAVİ ÜCRETLER
SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER
MİNİBÜS RUHSAT İZİN ÜCRETİ
TAKSİ RUHSAT İZİN ÜCRETİ
DOLMUŞ RUHSAT İZİN ÜCRETİ
SERVİS ARAÇLARI RUHSAT İZİN ÜCRETİ (PERSONEL, OKUL, TURİZM, AĞIR TO
DENİZ ARAÇLARI RUHSAT ÜCRETİ
FAYTON RUHSAT İZİN ÜCRETİ
TOPLU ULAŞIM HİZM. MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ (DİĞER)
DİĞER HİZMET GELİRLERİ
İTFAİYE HİZMETLERİ ÜCRETLERİ
STAND KURMA ÜCRETİ
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ
DİĞER
KURUMLAR KARLARI
MAHALLİ İDARELER
DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
DİĞER KURUMLAR KARLARI
DİĞER KURUMLAR KARLARI
DİĞER KURUMLAR KARLARI
KİRA GELİRLERİ
8,000,000
4,000,000
100,000
8,500,000
20,800,000
11,200,000
8,000,000
1,600,000
5,660,000
3,700,000
530,000
30,000
1,400,000
6,310,000
100,000
210,000
6,000,000
47,700,000
47,000,000
700,000
10,860,000
10,000
300,000
10,000
6,500,000
1,500,000
40,000
2,500,000
31,570,000
12,000,000
160,000
2,500,000
160,000
4,750,000
12,000,000
55,000,000
54,000,000
50,000,000
50,000,000
4,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
238,200,000
37
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODU
I
II
2014 YILI
GELİR BÜTÇESİ
(TL)
AÇIKLAMA
III IV V
1
01
00
02
00
99
04
01
02
03
2
01
00
04
1
1
01
00
4
1
02
01
02
99
5
1
05
00
05
1
8
01
01
9
01
00
03
00
99
00
2
2
51
01
02
TAŞINMAZ KİRALARI
LOJMAN KİRA GELİRLERİ
LOJMAN KİRA GELİRLERİ
ECRİMİSİL GELİRLERİ
ECRİMİSİL GELİRLERİ
DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ
HAL MÜDÜRLÜĞÜ KİRA GELİRLERİ
KİRA GELİRLERİ
KULLANIM HAKKI GELİRLERİ
TAHSİS GELİRLERİ
TAŞINIR KİRALARI
TAŞINIR KİRA GELİRLERİ
TAŞINIR KİRA GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
CARİ
AB' DEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
AB' DEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR
CARİ
KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR
DARÜLACEZE MD. MAAŞ VE NAFAKA BAĞIŞ VE YARDIMLARI
DARÜLACEZE MD. DEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
DİĞER
PROJE YARDIMLARI
CARİ
MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI
MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI
DİĞER GELİRLER
FAİZ GELİRLERİ
VERGİ, RESİM VE HARÇ GECİKME FAİZLERİ
VERGİ, RESİM VE HARÇ GECİKME FAİZLERİ
İLAN REKLAM VERGİ, RESİM VE HARÇ GECİKME FAİZLERİ
DİĞER FAİZLER
KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ
KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ
MEVDUAT FAİZLERİ
MEVDUAT FAİZLERİ
DİĞER FAİZLER
DİĞER FAİZLER
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR
MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR
5779 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ILLER BANKASI PAYI
5779 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN MALIYE BAKANLIGI PAYI
38
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
208,200,000
1,150,000
1,150,000
21,000,000
21,000,000
186,050,000
16,000,000
80,000,000
90,000,000
50,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
9,450,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,450,000
3,450,000
3,450,000
3,430,000
10,000
10,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
7,328,400,000
7,300,000
250,000
250,000
250,000
7,050,000
50,000
50,000
5,000,000
5,000,000
2,000,000
2,000,000
7,153,500,000
7,036,500,000
7,000,000,000
1,000,000,000
6,000,000,000
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODU
I
II
2014 YILI
GELİR BÜTÇESİ
(TL)
AÇIKLAMA
III IV V
52
01
02
3
99
01
4
53
00
99
00
8
52
00
53
01
02
99
01
02
03
3
2
99
01
02
03
4
01
00
02
00
99
01
9
01
00
99
01
9
1
01
00
03
00
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN ALINAN PAYLAR
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN ALINAN PAY (KONUT)
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN ALINAN PAY (İŞYERİ)
YÖNETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYLARI
DİĞERLERİNDEN ALINAN YÖNETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYLARI
ISINMA KATKI PAYI, ELEKTRİK VE SU BEDELİ
KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI
YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI
YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI
DİĞER HARCAMALARA KATILMA PAYLARI
DİĞER HARCAMALARA KATILMA PAYLARI
MAHALLİ İDARELERE AİT PAYLAR
MÜZE GİRİŞ ÜCRETLERİNDEN ALINAN PAYLAR
MÜZE GİRİŞ ÜCRETLERİNDEN ALINAN PAYLAR
ORTAK ALTYAPI HİZMETLERİ İÇİN DİĞER KURUMLAR TARAFINDAN PAYLAR
KURUM BÜTÇE PAYLARI
KAZILARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER (İRAT HARÇ BEDELLERİ)
MAHALLİ İDARELERE AİT DİĞER PAYLAR
BOĞAZ KÖPRÜLERİ GEÇİŞ ÜCRETİNDEN PAY (% 10)
HAZİNE ARAZİLERİ SATIŞINDAN PAY (% 10)
EMLAK VERGİSİNDEN ALINAN PAY
PARA CEZALARI
İDARİ PARA CEZALARI
DİĞER İDARİ PARA CEZALARI
İDARİ PARA CEZALARI
GEMİ PARA CEZALARI
DİĞER CEZALAR
VERGİ CEZALARI
VERGİ VE DİĞER AMME ALACAKLARI GECİKME ZAMLARI
VERGİ VE DİĞER AMME ALACAKLARI GECİKME ZAMLARI
VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
DİĞER VERGİ CEZALARI
İLAN REKLAM VERGİSİ VERGİ CEZALARI
DİĞER PARA CEZALARI
DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARLARI
DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARLARI
YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER PARA CEZALARI
MÜTEAHHİTLERDEN ALINACAK GECİKME CEZALARI
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR
İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR
İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI
İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI
36,500,000
22,500,000
14,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
500,000
500,000
1,500,000
1,500,000
113,500,000
2,000,000
2,000,000
50,000,000
10,000,000
40,000,000
61,500,000
26,500,000
10,000,000
25,000,000
33,700,000
19,700,000
19,700,000
18,000,000
1,650,000
50,000
8,000,000
4,500,000
4,500,000
1,000,000
1,000,000
2,500,000
2,500,000
6,000,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
133,900,000
133,900,000
250,000
250,000
1,500,000
1,500,000
39
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODU
I
II
2014 YILI
GELİR BÜTÇESİ
(TL)
AÇIKLAMA
III IV V
06
00
51
00
99
01
02
03
04
05
06
08
10
11
17
18
19
20
99
06
1
3
01
00
5
01
01
9
99
12
13
14
15
21
22
2
1
01
00
2
01
01
9
99
01
KİŞİLERDEN ALACAKLAR
KİŞİLERDEN ALACAKLAR
OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYARINCA ALINAN OTOPARK BEDELİ
OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYARINCA ALINAN OTOPARK BEDELİ
YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
HASAR KARŞILIKLARI
PANO SÖKÜM VE YIKIM BEDELLERİ
MAHKEME MASRAF GELİRİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)
KREŞ BEDELİ
TAZMİNATLAR
MAL MÜDÜRLÜKLERİ GERİ ALINACAK PARALAR
5018 SK M.34 GELİR KAYDEDİLECEK EMANETLER
MESKEN KİRA GELİRLERİ
MESKEN ECRİMİSİL GELİRLERİ
MESKEN GECİKME FAİZLERİ
MESKEN MEVDUAT FAİZLERİ
MESKEN HAZİNE ARAZİLERİ SATIŞINDAN PAY (% 10)
MESKEN ÇEŞİTLİ GELİRLER (DİĞER)
DİĞER
SERMAYE GELİRLERİ
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ
DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ
DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ
ARSA SATIŞI
ARSA SATIŞI
PEŞİN PARA İLE ARSA SATIŞ BEDELİ
DİĞER TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
DİĞER ÇEŞİTLİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
MESKEN PEŞİN PARA İLE MAL SATIŞ BEDELİ
MESKEN TAKSİTLE YAPILAN MAL SATIŞ BEDELİ
MESKEN İMAR AFFI PEŞİN SATIŞ GELİRLERİ
MESKEN İMAR AFFI TAKSİTLİ SATIŞ GELİRLERİ
MESKEN PEŞİN PARA İLE YAPILAN ARSA-ARAZİ-BİNA SATIŞ GELİRLERİ
MESKEN TAKSİTLE YAPILAN ARSA-ARAZİ-BİNA SATIŞ GELİRLERİ
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ
TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ
PEŞİN PARA İLE TAŞIT SATIŞ BEDELİ
DİĞER TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
DİĞER ÇEŞİTLİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
ESKİMİŞ EŞYA ENKAZ SATIŞ BEDELİ
40
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
7,000,000
7,000,000
65,000,000
65,000,000
60,150,000
2,200,000
20,000
300,000
1,000,000
100,000
500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
30,000
10,000,000
2,500,000
40,000,000
140,100,000
139,880,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
108,880,000
108,880,000
2,800,000
17,000,000
24,000,000
20,000,000
45,000,000
80,000
220,000
20,000
20,000
20,000
50,000
50,000
50,000
150,000
150,000
150,000
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODU
I
II
2014 YILI
GELİR BÜTÇESİ
(TL)
AÇIKLAMA
III IV V
08
1
5
05
00
09
1
1
01
01
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
MAHALLİ İDARELERDEN
BAĞLI İDARELERDEN
BAĞLI İDARELERDEN
RED VE İADELER
...
...
...
...
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
-2,900,000
-2,900,000
-2,900,000
-2,900,000
-2,900,000
TOPLAM
8.100.000.000
v
41
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014
FİNANSMANIN EKONOMİK
SINIFLANDIRMASI CETVELİ
44
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ
EKO.KOD
ı
ıı
ııı
AÇIKLAMA
ıv
01
İÇ BORÇLANMA
90
2014 YILI
BÜTÇESİ
(TL)
277,908,000
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
277,908,000
İLLER BANKASI
108,673,000
01
KULLANIM (İHRAÇ)
250,000,000
02
ÖDEME
-141,327,000
DİĞER BANKALARDAN
137,235,000
01
KULLANIM (İHRAÇ)
150,000,000
02
ÖDEME
-12,765,000
DİĞER
32,000,000
51
52
53
01
KULLANIM (İHRAÇ)
332,000,000
02
ÖDEME
-300,000,000
DIŞ BORÇLANMA
722,092,000
02
90
52
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
722,092,000
DİĞER BANKALAR
722,092,000
01
KULLANIM (İHRAÇ)
02
ÖDEME
1,295,342,000
-573,250,000
GENEL TOPLAM
1.000.000.000
45
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI
(C) CETVELİ
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODU
I
II
III
GELİRİN ÇEŞİDİ
GELİRİN YASAL DAYANAĞI
IV
01
VERGİ GELİRLERİ
01
03
01
03
09
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ
01
03
09
51
EĞLENCE VERGİSİ
2464 S.K.17-22.mad., 5216 S.K. 23/d Mad.
01
03
09
52
YANGIN SİGORTASI VERGİSİ
2464 S.K.40-44.Mad.
01
03
09
53
İLAN VE REKLAM VERGİSİ
2464 S.K.12-16.Mad.+5216 S.K. 23/e Mad.
DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ
01
06
01
06
09
HARÇLAR
01
06
09
51
BİNA İNŞAAT HARCI
2464 S.K. Ek Madde 1-6
01
06
09
52
HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI
2464 S.K. 72-75 Mad.
01
06
09
53
İŞGAL HARCI
2464 S.K. 52-57 Mad.
01
06
09
54
İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
2464 S.K. 81. Mad.
01
06
09
55
KAYNAK SULARI HARCI
2464 S.K. 63-66 Mad.
01
06
09
56
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI
2464 S.K. 76-78 Mad.
01
06
09
57
TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
2464 S.K. 58-62 Mad.
01
06
09
58
TELLALLIK HARCI
2464 S.K. 67-71. Mad.
01
06
09
59
TOPTANCI HALİ RESMİ
80 S.K. 6. Mad.
01
06
09
60
YAPI KULLANMA İZNİ HARCI
2464 S.K. 80, 84. Mad.
01
06
09
99
DİĞER HARÇLAR
2464 S.K. 80-84. Mad.
DİĞER HARÇLAR
03
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
01
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
03
01
01
03
01
01
01
MAL SATIŞ GELİRLERİ
ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/o Mad., 4734 S.K. 28. Mad.
03
01
01
02
KİTAP,YAYIN VB. SATIŞ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/o Mad.
03
01
01
04
DİĞER DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
5216 S.K. 23/o Mad.
03
01
01
99
DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/o Mad.
03
01
02
03
01
02
02
MUAYENE, DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
03
AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/o Mad.
03
01
02
04
KURS TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB.FAALİYET GELİRLERİ
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
05
DANIŞMANLIK / BİLGİLENDİRME GELİRLERİ
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
06
LABORATUVAR DENEY VE ANALİZ GELİRLERİ
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
07
KALİTE KONTROL HİZMET GELİRLERİ
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
10
SPORTİF FAALİYET GELİRLERİ
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
11
İLAN VE REKLAM GELİRLERİ
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
13
ÖLÇÜ VE AYAR HİZMET GELİRLERİ
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
28
SERGİ VE FUAR GELİRLERİ
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
36
SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
39
İHALE İLAN YAYIN GELİRİ
5216 S.K. 23/o Mad.
03
01
02
40
OTOPARK İŞLETMESİ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/f Mad.
03
01
02
51
ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
52
DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
53
EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
54
EKONOMİK HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
55
KÜLTÜREL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER
2464 S.K. 97. Mad.
HİZMET GELİRLERİ
48
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODU
GELİRİN ÇEŞİDİ
GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I
II
III
IV
03
01
02
56
SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
57
SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
58
SU HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
59
ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
60
TARIMSAL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER
2464 S.K. 97. Mad.
03
01
02
99
DİĞER HİZMET GELİRLERİ
2464 S.K. 97. Mad.
03
03
03
03
01
03
03
01
02
İŞTİRAK GELİRLERİ
5216 S.K. 23/o Mad.
03
03
01
03
YENİDEN DEĞERLENDİRME FARKLARI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
03
01
99
DİĞER HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ
5216 S.K. 23/o Mad.
03
04
03
04
05
03
04
05
51
ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
04
05
52
DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
04
05
53
EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
04
05
54
EKONOMİK HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
04
05
55
KÜLTÜREL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
04
05
56
SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
04
05
57
SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
04
05
58
SU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
04
05
59
ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
04
05
60
TARIMSAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
04
09
03
04
09
03
05
03
05
05
03
05
05
51
ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
05
05
52
DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
5216 S.K. 23/o Mad
03
05
05
53
EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
05
05
54
EKONOMİK HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
5216 S.K. 23/o Mad
03
05
05
55
KÜLTÜREL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
05
05
56
SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
5216 S.K. 23/o Mad
03
05
05
57
SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
5216 S.K. 23/o Mad.
03
05
05
58
SU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
5216 S.K. 23/j Mad
03
05
05
59
ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
5216 S.K. 23/j Mad., 5216 S.K. 23/o Mad.
03
05
05
60
TARIMSAL HİZMETLERE İLİŞKİN KURUMLARIN KARLARI
5216 S.K. 23/o Mad
03
05
09
03
05
09
03
06
03
06
01
03
06
01
01
LOJMAN KİRA GELİRLERİ
5216 S.K. 23/h Mad.
03
06
01
02
ECRİMİSİL GELİRLERİ
5216 S.K. 23/h Mad.
03
06
01
03
SOSYAL TESİS KİRA GELİRLERİ
5216 S.K. 23/h Mad.
KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ
HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ
KURUMLAR HASILATI
MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI
DİĞER KURUMLAR HASILATI
99
DİĞER KURUMLAR HASILATI
5216 S.K. 23/o Mad.
KURUMLAR KARLARI
MAHALLİ İDARELER
DİĞER KURUMLAR KARLARI
99
DİĞER KURUMLAR KARLARI
5216 S.K. 23/o Mad
KİRA GELİRLERİ
TAŞINMAZ KİRALARI
49
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODU
GELİRİN ÇEŞİDİ
GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I
II
III
IV
03
06
01
04
SPOR TESİSİ KİRA GELİRLERİ
5216 S.K. 23/h Mad.
03
06
01
05
KÜLTÜR AMAÇLI TESİS KİRA GELİRLERİ
5216 S.K. 23/h Mad.
03
06
01
99
DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ
5216 S.K. 23/h Mad.
03
06
02
03
06
02
03
09
03
09
09
03
09
09
TAŞINIR KİRALARI
01
TAŞINIR KİRA GELİRLERİ
5216 S.K. 23/h Mad.
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
DİĞER GELİRLER
99
04
DİĞER ÇEŞİTLİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
5216 S.K. 23/o Mad.
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
04
01
YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
04
01
01
04
01
01
01
AB’ DEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5216 S.K. 23/n Mad.
04
01
01
02
DÜNYA BANKASINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5216 S.K. 23/n Mad.
04
01
01
99
YURTDIŞINDAN ALINAN DİĞER BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5216 S.K. 23/n Mad.
04
01
02
04
01
02
01
AB’ DEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5216 S.K. 23/n Mad.
04
01
02
02
DÜNYA BANKASINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5216 S.K. 23/n Mad.
04
01
02
99
YURTDIŞINDAN ALINAN DİĞER BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5216 S.K. 23/n Mad.
04
02
04
02
01
04
02
01
01
HAZİNE YARDIMI
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
02
01
51
MUHTAR ÖDENEKLERİ İÇİN GENEL BÜTÇEDEN ALINAN
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
02
01
99
CARİ NİTELİKLİ DİĞER İŞLER İÇİN GENEL BÜTÇEDEN ALINAN
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
02
02
04
02
02
01
HAZİNE YARDIMI
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
02
02
51
ALT YAPI HİZMETLERİ İÇİN GENEL BÜTÇEDEN ALINAN
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
02
02
52
EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN GENEL BÜTÇEDEN ALINAN
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
02
02
99
SERMAYE NİTELİKLİ DİĞER İŞLER İÇİN GENEL BÜTÇEDEN ALINAN
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
03
04
03
CARİ
SERMAYE
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
CARİ
SERMAYE
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
01
CARİ
04
03
01
01
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216 S.K. 23/ i Mad.
04
03
01
02
MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
03
01
03
DİĞERLERİNDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
03
02
04
03
02
01
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5216 S.K. 23/ i Mad.
04
03
02
02
MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
03
02
03
DİĞERLERİNDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
04
04
04
01
04
04
01
01
KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR
5216 S.K. 23/n Mad.
04
04
01
02
KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR
5216 S.K. 23/n Mad.
04
04
02
04
04
02
01
KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR
5216 S.K. 23/n Mad.
04
04
02
02
KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR
5216 S.K. 23/n Mad.
04
05
SERMAYE
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR
CARİ
SERMAYE
PROJE YARDIMLARI
50
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODU
GELİRİN ÇEŞİDİ
GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I
II
III
04
05
01
IV
04
05
01
01
GENEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
05
01
02
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
05
01
03
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARDAN ALINAN PROJE YARDIMLARI 5216 S.K. 23/ i Mad.
04
05
01
04
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
05
01
05
MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
05
01
09
DİĞERLERİNDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
05
02
04
05
02
01
GENEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
05
02
02
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216 S.K. 23/ i Mad.
CARİ
SERMAYE
04
05
02
03
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARDAN ALINAN PROJE YARDIMLARI 5216 S.K. 23/ i Mad.
04
05
02
04
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
05
02
05
MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216 S.K. 23/ i Mad.
04
05
02
09
DİĞERLERİNDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216 S.K. 23/ i Mad.
05
DİĞER GELİRLER
05
01
05
01
03
FAİZ GELİRLERİ
05
01
03
05
01
04
05
01
04
05
01
05
05
01
05
05
01
08
05
01
08
05
01
09
05
01
09
01
KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ
5216 S.K. 23/h Mad.
05
01
09
03
MEVDUAT FAİZLERİ
5216 S.K. 23/h Mad.
05
01
09
99
DİĞER FAİZLER
5216 S.K. 23/h Mad.
05
02
05
02
02
05
02
02
51
MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR
5779 S.K. 2. Mad. ve 5. Mad.
05
02
02
52
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNDEN ALINAN PAYLAR
2464 S.K. mük. 44. mad.
05
02
03
KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLARIN FAİZLERİ
01
KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLARIN FAİZLERİ
5216 S.K. 23/h Mad.
TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ
01
TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ
5216 S.K. 23/h Mad.
MENKUL KIYMET VE GECİKMİŞ ÖDEMELER FAİZLERİ
01
MENKUL KIYMET VE GECİKMİŞ ÖDEMELER FAİZLERİ
5216 S.K. 23/h Mad.
VERGİ, RESİM VE HARÇ GECİKME FAİZLERİ
01
VERGİ, RESİM VE HARÇ GECİKME FAİZLERİ
213 S.K.112.Mad.
DİĞER FAİZLER
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
VERGİ VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR
YÖNETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYLARI
05
02
03
05
05
02
03
99
05
02
04
5216 S.K. 23/o Mad.
DİĞERLERİNDEN ALINAN YÖNETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYLARI 5216 S.K. 23/o Mad.
KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI
05
02
04
51
KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI
2464 S.K. 87. mad., 5216 S.K. 23/g Mad.
05
02
04
52
SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILMA PAYI
2464 S.K. 88. mad., 5216 S.K. 23/g Mad.
05
02
04
53
YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI
2464 S.K. 86. mad., 5216 S.K. 23/g Mad.
05
02
04
99
DİĞER HARCAMALARA KATILMA PAYLARI
5216 S.K. 23/o Mad.
05
02
08
05
02
08
51
MADEN İŞLETMELERİNDEN ALINAN PAYLAR
05
02
08
52
MÜZE GİRİŞ ÜCRETLERİNDEN ALINAN PAYLAR
05
02
08
53
05
02
08
99
MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN YÖNETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYLARI
MAHALLİ İDARELERE AİT PAYLAR
2464 S.K. Mükerrer 97. mad.
2464 S.K.Mükerrer 97. mad.
ORTAK ALTYAPI HİZMETLERİ İÇİN DİĞER KURUMLAR TARAFINDAN PAYLAR 5216 S.K 8. Mad.
MAHALLİ İDARELERE AİT DİĞER PAYLAR
2960 S.K. 15.Mad., 4706 S.K. 5. Mad, 5216 S.K. 23/o Mad.
51
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODU
GELİRİN ÇEŞİDİ
GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I
II
III
05
02
09
IV
05
02
09
05
03
05
03
02
05
03
02
05
03
04
05
03
04
01
VERGİ VE DİĞER AMME ALACAKLARI GECİKME ZAMLARI
05
03
04
02
VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
05
03
04
03
VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
05
03
04
99
DİĞER VERGİ CEZALARI
05
03
09
05
03
09
01
05
03
09
02
05
03
09
99
05
09
05
09
01
05
09
01
01
İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR
5216 S.K. 23/o Mad.
05
09
01
02
İRAT KAYDEDİLECEK HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER
5216 S.K. 23/o Mad.
05
09
01
03
İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI
5216 S.K. 23/o Mad.
05
09
01
05
PARA FARKLARI
5216 S.K. 23/o Mad.
05
09
01
06
KİŞİLERDEN ALACAKLAR
5216 S.K. 23/o Mad.
05
09
01
07
AFETLERDE KULLANILACAK GELİRLER
5216 S.K. 23/o Mad.
05
09
01
11
MERA GELİRLERİ
5216 S.K. 23/o Mad.
05
09
01
51
OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYARINCA ALINAN OTOPARK BEDELİ
3194 S.K. 44. Mad.
05
09
01
99
YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
5216 S.K. 23/o Mad.
DİĞER PAYLAR
99
DİĞER PAYLAR
5216 S.K. 23/o Mad.
PARA CEZALARI
İDARİ PARA CEZALARI
99
DİĞER İDARİ PARA CEZALARI
5326 S.K., 2872 S.K., 3194 S.K., 5216 S.K. 23/h Mad.
VERGİ CEZALARI
6183 S.K. 51. Mad.
213 S.K. 344, 352. Mad.
DİĞER PARA CEZALARI
DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARLARI
5393 S.K. Geçici 5. Mad, 5216 SK Geçici 3. Mad.
ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRET GELİRLERİNDEN ALINACAK GECİKME ZAMLARI 6183 S.K. 51. Mad.
YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER PARA CEZALARI
5216 S.K. 23/h Mad.
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
06
SERMAYE GELİRLERİ
06
01
06
01
01
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
06
01
01
06
01
02
06
01
02
06
01
03
06
01
03
06
01
04
06
01
04
06
01
05
06
01
05
06
01
09
06
01
09
06
02
06
02
01
06
02
01
06
02
02
06
02
02
LOJMAN SATIŞ GELİRLERİ
01
LOJMAN SATIŞ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/l Mad.
SOSYAL TESİS SATIŞ GELİRLERİ
01
SOSYAL TESİS SATIŞ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/l Mad.
DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ
01
DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/l Mad.
ARAZİ SATIŞI
01
ARAZİ SATIŞI
5216 S.K. 23/l Mad.
ARSA SATIŞI
01
ARSA SATIŞI
5216 S.K. 23/l Mad.
DİĞER TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
99
DİĞER ÇEŞİTLİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/l Mad.
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
01
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/l Mad.
TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ
01
TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/l Mad.
52
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
GELİRİN KODU
I
II
III
06
02
03
06
02
03
06
02
09
06
02
09
06
03
06
03
01
06
03
01
06
03
02
06
03
02
06
03
03
06
03
03
06
03
04
06
03
04
06
03
09
06
03
09
06
09
06
09
09
06
09
09
GELİRİN ÇEŞİDİ
GELİRİN YASAL DAYANAĞI
IV
STOK SATIŞ GELİRLERİ
01
STOK SATIŞ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/l Mad.
DİĞER TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
99
DİĞER ÇEŞİTLİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/l Mad.
MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ
TAHVİL SENET VE BONOLAR
01
TAHVİL SENET VE BONOLAR
5216 S.K. 23/o Mad.
ALTIN
01
ALTIN
5216 S.K. 23/o Mad.
ALTIN DIŞINDAKİ KIYMETLİ MADENLER
01
ALTIN DIŞINDAKİ KIYMETLİ MADENLER
5216 S.K. 23/o Mad.
KONVERTİBL OLMAYAN YABANCI PARALAR
01
KONVERTİBL OLMAYAN YABANCI PARALAR
5216 S.K. 23/o Mad.
DİĞER ÇEŞİTLİ MENKUL VARLIKLAR
99
DİĞER ÇEŞİTLİ MENKUL VARLIKLAR
5216 S.K. 23/o Mad.
DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ
DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ
99
08
DİĞER ÇEŞİTLİ SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ
5216 S.K. 23/o Mad.
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
08
01
YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
08
01
05
08
01
05
01
İL ÖZEL İDARELERDEN
5216 S.K. 23/o Mad.
08
01
05
02
BELEDİYELERDEN
5216 S.K. 23/o Mad.
08
01
05
03
KÖYLERDEN
5216 S.K. 23/o Mad.
08
01
05
04
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNDEN
5216 S.K. 23/o Mad.
08
01
05
05
BAĞLI İDARELERDEN
5216 S.K. 23/o Mad.
08
01
09
08
01
09
01
DERNEK, BİRLİK, KURUM,SANDIK VB. KURULUŞLARDAN
5216 S.K. 23/o Mad.
08
01
09
03
DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN
5216 S.K. 23/o Mad.
08
01
09
04
KAMU ORTAKLIKLARINDAN
5216 S.K. 23/o Mad.
08
01
09
05
ÖZEL TEŞEBBÜSLERDEN
5216 S.K. 23/o Mad.
08
01
09
06
HANE HALKLARINDAN
5216 S.K. 23/o Mad.
08
01
09
99
DİĞERLERİNDEN
5216 S.K. 23/o Mad.
MAHALLİ İDARELERDEN
DİĞER YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
53
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014
ÇOK YILLI
GİDER BÜTÇESİ CETVELİ
(2014 - 2015 - 2016)
56
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ
EKO.
I
AÇIKLAMALAR
II
01
PERSONEL GİDERLERİ
2014 YILI
BÜTÇESİ (TL)
2015 YILI
TAHMİNİ (TL)
2016 YILI
TAHMİNİ (TL)
708,752,502
743,083,118
781,516,235
382,562,821
401,481,588
423,052,072
18,817,843
19,758,736
20,755,373
301,947,801
316,147,555
331,728,173
1
MEMURLAR
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3
İŞÇİLER
4
GEÇİCİ PERSONEL
681,901
715,996
752,154
5
DİĞER PERSONEL
4,742,136
4,979,243
5,228,463
115,778,992
121,563,394
127,656,690
45,226,575
47,484,004
49,872,132
2,571,108
2,699,664
2,835,827
67,780,228
71,168,591
74,727,026
176,540
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
1
MEMURLAR
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3
İŞÇİLER
4
GEÇİCİ PERSONEL
160,127
168,133
5
DİĞER PERSONEL
40,954
43,002
45,165
2,220,068,100
2,344,388,524
2,427,942,368
295,651,500
317,621,734
333,744,506
2,963,650
3,110,053
3,263,332
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
64,174,650
66,436,601
69,472,131
5
HİZMET ALIMLARI
1,802,869,800
1,900,131,218
1,961,847,542
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
14,000,000
14,700,000
15,435,000
7
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
38,906,500
40,790,568
42,486,059
1,497,000
1,593,100
1,688,298
5,000
5,250
5,500
132,384,000
141,780,000
133,393,000
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
04
FAİZ GİDERLERİ
2
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
38,388,000
30,745,000
17,921,000
3
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
93,996,000
111,035,000
115,472,000
409,552,013
05
371,281,686
389,945,113
1
CARİ TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
10,482,000
11,006,000
11,558,000
3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
94,648,686
99,381,063
104,347,013
120,351,000
126,468,050
132,902,500
800,000
840,000
882,000
145,000,000
152,250,000
159,862,500
4,251,734,720
4,507,609,851
4,806,198,694
262,825,720
359,121,731
364,297,274
1,585,000
1,667,500
1,753,125
11,850,000
12,517,500
13,225,875
4
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
6
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
8
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
1
MAMUL MAL ALIMLARI
2
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
3
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
06
SERMAYE GİDERLERİ
4
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
5
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
435,815,000
457,602,500
480,484,500
2,478,644,000
2,780,204,620
3,088,771,423
6
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
21,100,000
22,901,000
26,269,250
7
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
1,039,915,000
873,595,000
831,397,247
SERMAYE TRANSFERLERİ
170,000,000
178,500,000
187,425,000
170,000,000
178,500,000
187,425,000
320,000,000
278,130,000
236,316,000
07
1
08
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
BORÇ VERME
1
09
6
YURTİÇİ BORÇ VERME
320,000,000
278,130,000
236,316,000
YEDEK ÖDENEKLER
810,000,000
850,000,000
890,000,000
YEDEK ÖDENEK
TOPLAM
810,000,000
850,000,000
890,000,000
9,100,000,000
9,555,000,000
10,000,000,000
57
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014
FONKSİYONEL VE EKONOMİK
SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN
İKİ YIL BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ
(2015 - 2016)
2014 MALİ YILI
60
BÜTÇESİ
6.951.536
SOSYAL GÜVENLİK
VE SOSYAL YARDIM
HİZMETLERİ
10
743.083.118
1.572.715
EĞİTİM HİZMETLERİ
09
TOPLAM
44.114.910
DİNLENME, KÜLTÜR
VE DİN HİZMETLERİ
66.405.211
İSKAN VE
TOPLUM REFAHI
HİZMETLERİ
06
08
54.098.903
ÇEVRE KORUMA
HİZMETLERİ
05
24.619.800
86.800.152
EKONOMİK İŞLER
VE HİZMETLER
04
SAĞLIK
HİZMETLERİ
252.140.952
KAMU DÜZENİ
VE GÜVENLİK
HİZMETLERİ
03
07
206.378.939
121.563.394
872.464
168.285
7.158.890
4.366.187
8.409.994
9.458.641
15.631.498
37.148.698
38.348.737
2.344.388.524
125.461.000
129.256.000
197.211.700
103.882.800
94.648.675
712.157.325
176.770.600
266.703.400
538.297.024
MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEV.
PERSONEL
GİDERLERİ
GENEL KAMU
HİZMETLERİ
AÇIKLAMA
03
02
01
01
KOD 141.780.000
141.780.000
FAİZ
GİDERLERİ
04
389.945.113
80.950.000
52.500.000
2.363
487.750
315.000
26.250.000
105.000
229.335.000
CARİ
TRANSFERLER
05
4.507.609.851
5.698.000
588.000
2.782.500
1.330.350
1.681.963.370
341.853.131
2.187.281.750
129.201.450
156.911.300
SERMAYE
GİDERLERİ
06
178.500.000
178.500.000
SERMAYE
TRANSFERLERİ
07
278.130.000
21.000.000
257.130.000
BORÇ
VERME
08
850.000.000
850.000.000
YEDEK
ÖDENEKLER
09
TOPLAM
TL
9.555.000.000
219.933.000
131.585.000
303.768.000
134.201.500
1.851.915.000
1.117.883.000
2.513.734.000
685.299.500
2.596.681.000
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
İZLEYEN İKİ YILDAN 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNİ
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
264.826.945
91.147.058
56.583.795
69.753.448
25.807.578
46.327.543
1.651.500
7.304.903
KAMU DÜZENİ
VE GÜVENLİK
HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER VE
HİZMETLER
ÇEVRE KORUMA
HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM
REFAHI HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME, KÜLTÜR
VE DİN HİZMETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK
VE SOSYAL YARDIM
HİZMETLERİ
TOPLAM
03
04
05
06
07
08
09
10
781.516.235
218.113.465
PERSONEL
GİDERLERİ
GENEL KAMU
HİZMETLERİ
AÇIKLAMA
01
01
KOD 03
127.656.690
916.244
176.700
7.518.159
4.584.990
8.833.787
9.932.169
16.413.864
39.014.037
40.266.740
2.427.942.368
134.885.250
136.190.300
206.433.548
109.076.727
94.150.021
732.956.299
175.104.228
278.190.106
560.955.889
SOSYAL
MAL VE
GÜVENLİK
HİZMET ALIM
KURUMLARINA
GİDERLERİ
DEV.
02
133.393.000
133.393.000
FAİZ
GİDERLERİ
04
409.552.013
85.107.500
55.125.000
2.750
512.763
330.750
27.562.500
110.250
240.800.500
CARİ
TRANSFERLER
05
4.806.198.694
6.210.103
630.500
2.920.750
1.396.955
1.802.030.981
291.293.987
2.489.178.850
135.612.662
76.923.906
SERMAYE
GİDERLERİ
06
08
187.425.000
187.425.000
236.316.000
22.050.000
214.266.000
SERMAYE
BORÇ VERME
TRANSFERLERİ
07
890.000.000
890.000.000
YEDEK
ÖDENEKLER
09
234.424.000
138.649.000
318.325.000
140.869.000
1.975.281.000
1.091.097.000
2.821.456.500
717.754.000
2.562.144.500
TOPLAM
TL
10.000.000.000
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
İZLEYEN İKİ YILDAN 2016 YILI BÜTÇE TAHMİNİ
61
2014
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ CETVELİ
(2014 - 2015 - 2016)
64
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ CETVELİ
GELİRİN
KODU
I
AÇIKLAMALAR
II
01
VERGİ GELİRLERİ
2014 YILI
BÜTÇESİ
(TL)
2015 YILI
TAHMİNİ
(TL)
2016 YILI
TAHMİNİ
(TL)
101,000,000
106,050,000
110,206,000
3
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ
76,680,000
80,514,000
83,400,000
6
HARÇLAR
24,320,000
25,536,000
26,806,000
493,950,000
515,897,500
539,235,500
200,750,000
209,037,500
220,033,500
55,000,000
57,750,000
60,637,000
238,200,000
249,110,000
258,565,000
9,450,000
9,922,500
10,417,000
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
1
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
5
KURUMLAR KARLARI
6
KİRA GELİRLERİ
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
1
YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
1,000,000
1,050,000
1,102,500
4
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR
3,450,000
3,622,500
3,802,000
5
PROJE YARDIMLARI
5,000,000
5,250,000
5,512,500
7,328,400,000
7,692,570,000
8,056,884,500
7,300,000
7,665,000
8,048,500
7,153,500,000
7,511,175,000
7,868,233,500
33,700,000
35,385,000
37,156,000
133,900,000
138,345,000
143,446,500
140,100,000
147,105,000
153,457,000
139,880,000
146,874,000
153,218,000
220,000
231,000
239,000
30,000,000
31,500,000
33,000,000
YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
30,000,000
31,500,000
33,000,000
RED VE İADELER
-2,900,000
-3,045,000
-3,200,000
-2,900,000
-3,045,000
-3,200,000
8,100,000,000
8,500,000,000
8,900,000,000
05
DİĞER GELİRLER
1
FAİZ GELİRLERİ
2
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
3
PARA CEZALARI
9
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
06
SERMAYE GELİRLERİ
1
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
2
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
08
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
1
09
1
...
TOPLAM
65
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
66
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK
SINIFLANDIRMASI CETVELİ
(2014 - 2015 - 2016)
67
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
68
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
ÇOK YILLI FİNANSMANIN
EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
EKO.KOD
AÇIKLAMA
ı
ıı
ııı
ıv
01
İÇ BORÇLANMA
90
51
2014 YILI
BÜTÇESİ
(TL)
2015 YILI
TAHMİNİ
(TL)
2016 YILI
TAHMİNİ
(TL)
277,908,000
-21,745,000
-25,400,000
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
277,908,000
-21,745,000
-25,400,000
İLLER BANKASI
108,673,000
-26,565,000
15,355,000
01
KULLANIM (İHRAÇ)
250,000,000
100,000,000
100,000,000
02
ÖDEME
-141,327,000
-126,565,000
-84,645,000
52
DİĞER BANKALAR
137,235,000
-45,180,000
-40,755,000
01
KULLANIM (İHRAÇ)
150,000,000
02
ÖDEME
-12,765,000
-45,180,000
-40,755,000
DİĞER
32,000,000
50,000,000
332,000,000
250,000,000
100,000,000
53
01
KULLANIM (İHRAÇ)
02
ÖDEME
-300,000,000
-200,000,000
-100,000,000
02
DIŞ BORÇLANMA
722,092,000
1,076,745,000
1,125,400,000
90
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
722,092,000
1,076,745,000
1,125,400,000
52
DİĞER BANKALAR
722,092,000
1,076,745,000
1,125,400,000
01
KULLANIM (İHRAÇ)
1,295,342,000
1,761,745,000
1,950,400,000
02
ÖDEME
-573,250,000
-685,000,000
-825,000,000
1,000,000,000
1,055,000,000
1,100,000,000
GENEL TOPLAM
69
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
70
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
GELECEK YILLARA YAYGIN
YÜKLENMELERİ KAPSAYAN
TAAHHÜTLER (G) CETVELİ
71
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
72
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ
KAPSAYAN TAAHHÜTLER (G) CETVELİ
TAAHHÜDÜN MAHİYETİ
TUTARI (TL)
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen ilgili mali yıl
Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programında yer alan, bir
mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan projelerle
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesinde belirtilen
park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç
kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri;
makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve
santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili
destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma
ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme,
alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve
aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri
ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal
tesislerin işletilmesi işleri ile ilgili; süresi ilk mahalli idareler genel
seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale
yoluyla birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidirler.
6.471.800.000
73
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
MEMUR OLMAYANLARA
VERİLECEK YOLLUKLARI
GÖSTERİR ( H ) CETVELİ
76
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK
YOLLUKLARI GÖSTERİR ( H ) CETVELİ
YOLLUK VERİLECEK
OLANLAR
Belediye Başkanı tarafından
görevlendirilen kimseler
YEVMİYE MİKTARI
6245 Sayılı Kanunun 8. Mad. Gereğince
4. Derecedeki memurun müstahak
olduğu harcırah miktarını geçmemek
üzere ödeneklerin tekabül ettiği en
yakın aylık veya ücret tutarı
YOL GİDERİ
Mutad ve Ekonomik
olan taşıt araçlarına
ait hakiki yol gideri
77
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN
MEMUR KADROLARINI
GÖSTERİR (K-1) CETVELİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
AHS
AVUKAT
1
31/12/1984
214
3
AHS
AVUKAT
1
05/01/1989
89/12361
1
AHS
AVUKAT
1
30/12/1993
93/5220
1
AHS
AVUKAT
1
07/12/1995
95/7524
1
AHS
AVUKAT
1
30/12/1999
99/13884
2
AHS
AVUKAT
1
19/10/2000
2000/1503
1
AHS
AVUKAT
1
31/12/2003
2003/6841
2
AHS
AVUKAT
1
30/12/2004
2004/8453
5
AHS
AVUKAT
1
16/09/2005
2016
6
AHS
AVUKAT
1
15/12/2005
3314
3
AHS
AVUKAT
1
11/01/2007
106
1
AHS
AVUKAT
1
11/04/2007
832
2
AHS
AVUKAT
1
10/10/2007
2339
1
AHS
AVUKAT
1
18/01/2008
290
3
AHS
AVUKAT
1
14/03/2008
632
1
AHS
AVUKAT
1
13/02/2009
123
1
AHS
AVUKAT
1
13/03/2009
186
3
AHS
AVUKAT
1
16/04/2010
1050
1
AHS
AVUKAT
1
13/05/2010
1238
2
AHS
AVUKAT
1
18/02/2011
289
9
AHS
AVUKAT
1
12/08/2011
1722
1
AHS
AVUKAT
2
18/02/2011
289
5
AHS
AVUKAT
2
12/08/2011
1722
1
AHS
AVUKAT
2
18/01/2013
201
1
AHS
AVUKAT
3
18/02/2011
289
1
AHS
AVUKAT
5
12/04/2012
821
4
AHS
AVUKAT
5
14/12/2012
2655
1
AHS
AVUKAT
5
12/04/2013
841
1
AHS
AVUKAT
6
16/09/2005
2016
3
AHS
AVUKAT
6
15/09/2013
1
1
AHS
AVUKAT
7
15/09/2013
1
6
AHS
AVUKAT
8
15/09/2013
1
9
AHS
AVUKAT
9
15/11/2012
2325
6
AHS
AVUKAT
9
15/09/2013
1
1
GIH
1.HUKUK MÜŞAVİRİ
1
31/12/1984
214
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/09/2006
1689
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/11/2006
1977
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
11/04/2007
832
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/10/2007
2339
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/08/2010
1802
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/11/2011
2539
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/11/2012
2325
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/05/2013
1096
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
16/12/2011
2895
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/09/2012
1793
1
80
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
11/07/2007
1563
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/05/2009
278
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
17/02/2012
388
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
12/04/2012
821
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
14/12/2012
2655
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
12/04/2013
841
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
17/05/2013
1096
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
14/12/2012
2655
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
HUKUK MÜŞAVİRİ
1
16/09/2005
2016
3
GIH
HUKUK MÜŞAVİRİ
1
15/12/2005
3314
1
GIH
MEMUR
5
12/04/2013
841
1
GIH
MEMUR
6
15/12/2010
2739
1
GIH
MEMUR
7
14/12/2012
2655
1
GIH
PROGRAMCI
2
17/11/2011
2539
3
GIH
PROGRAMCI
4
17/11/2011
2539
2
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
8
19/12/2008
3059
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
2
GIH
PROGRAMCI
9
15/09/2013
1
2
GIH
ÇOCUK EĞİTİCİSİ
4
14/06/2012
1290
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
1
12/09/2012
1793
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
7
12/04/2013
841
1
GIH
İMAM
4
14/06/2012
1290
2
GIH
İMAM
8
12/04/2012
821
1
GIH
ŞEF
3
07/12/1995
95/7524
1
GIH
ŞEF
3
13/03/1997
97/9436
1
GIH
ŞEF
3
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ŞEF
3
15/09/2006
1689
1
GIH
ŞEF
3
16/11/2006
1977
1
GIH
ŞEF
4
14/12/2012
2655
1
GIH
ŞOFÖR
5
11/01/2007
106
1
THS
KÜTÜPHANECİ
6
14/12/2012
2655
1
THS
TEKNİKER
6
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
TOPLAM
160
81
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ(İFM) MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
13/09/2007
1728
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
1
GIH
MEMUR
6
12/04/2012
819
1
GIH
MEMUR
8
12/04/2012
819
2
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
2
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
2
GIH
TERCÜMAN
7
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
12/04/2012
819
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
12/04/2012
819
1
THS
MÜHENDİS
1
12/04/2012
819
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
18/01/2013
201
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
2
12/04/2012
821
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
15/09/2013
1
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/09/2013
1
1
TOPLAM
22
ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/09/2008
2136
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/05/2009
278
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
17/07/2009
942
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/04/2010
1050
1
GIH
MEMUR
5
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
07/12/1995
95/7524
1
GIH
ŞEF
3
12/09/2008
2136
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
SHS
HEMŞİRE
1
16/09/2005
2016
1
SHS
HEMŞİRE
1
18/01/2008
290
1
SHS
HEMŞİRE
1
13/05/2010
1238
1
SHS
HEMŞİRE
1
18/02/2011
289
2
SHS
HEMŞİRE
1
12/09/2012
1793
1
SHS
HEMŞİRE
2
18/02/2011
289
6
SHS
HEMŞİRE
2
12/08/2011
1722
1
SHS
PSİKOLOG
6
15/12/2005
3314
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
1
18/02/2011
289
2
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
1
18/05/2012
1073
1
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
2
15/03/2012
520
1
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
7
15/09/2013
1
1
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
8
15/09/2013
1
1
82
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
1
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
10
15/11/2012
2325
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
3
18/01/2008
290
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
4
16/12/2011
2895
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
10
15/09/2013
1
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
11
11/04/2007
832
1
SHS
TABİP
1
30/12/1999
99/13884
3
SHS
TABİP
1
19/10/2000
2000/1503
2
SHS
TABİP
1
30/12/2004
2004/8453
1
SHS
TABİP
1
15/02/2008
464
1
SHS
TABİP
1
13/08/2010
1802
1
SHS
TABİP
1
18/02/2011
289
2
SHS
UZMAN TABİP
1
18/05/2012
1073
1
SHS
VETERİNER HEKİM
1
14/12/2012
2655
1
SHS
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
7
14/06/2013
1342
1
SHS
VETERİNER SAĞLIK
5
12/07/2013
1588
1
SHS
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
3
14/06/2012
1290
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
2
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
4
1
THS
TEKNİSYEN
10
15/12/2005
3314
THS
TEKNİSYEN
10
16/03/2006
338
2
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
10
TOPLAM
72
AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
11/10/2006
1830
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
4
17/02/2012
389
1
THS
JEOMORFOLOG
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
7
16/12/2011
2895
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
2
THS
TEKNİK ELEMAN
1
10/02/2012
2143
1
THS
TEKNİK RESSAM
3
17/11/2011
2539
1
THS
TEKNİKER
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
1
TOPLAM
22
83
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MÜHENDİS
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
2
THS
MÜHENDİS
1
15/10/2009
1942
1
THS
MÜHENDİS
1
11/03/2010
656
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
1
THS
MÜHENDİS
1
12/05/2011
1128
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
5
24/12/1992
92/3993
1
THS
MÜHENDİS
5
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
5
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
12
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
1
THS
MÜHENDİS
7
18/02/2011
289
1
THS
MÜHENDİS
7
17/06/2011
1480
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
5
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
MİMAR
1
15/10/2009
1942
1
THS
MİMAR
5
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
2
THS
SOSYOLOG
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
1
13/02/2009
123
1
THS
TEKNİKER
1
18/02/2011
289
1
THS
TEKNİKER
5
14/06/2012
1290
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
3
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
7
18/02/2011
289
2
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
3
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
4
THS
TEKNİSYEN
3
28/12/2001
2001/3661
1
THS
TEKNİSYEN
3
15/12/2010
2739
1
TOPLAM
65
ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/06/2008
1327
1
84
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/05/2013
1096
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/12/2012
2655
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
MEMUR
5
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
13/02/2009
123
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MÜHENDİS
1
05/11/1987
87/12301
1
THS
MÜHENDİS
1
27/12/1989
89/14927
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
MÜHENDİS
1
31/12/2003
2003/6841
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2004
2004/8453
2
THS
MÜHENDİS
1
11/01/2007
106
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2008
97453
1
THS
MÜHENDİS
1
15/05/2009
278
1
THS
MÜHENDİS
4
12/04/2012
821
1
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
2
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MİMAR
1
27/12/1989
89/14927
1
THS
TEKNİK ELEMAN
1
18/02/2011
289
1
THS
TEKNİKER
5
12/04/2013
841
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
4
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
3
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
4
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
2
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
1
TOPLAM
46
ALTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/05/2009
278
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
08/05/2012
6930
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/10/2012
2133
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
17/11/2011
2539
1
GIH
MEMUR
6
14/10/2010
2303
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
ŞEF
3
08/05/2012
6930
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
2
08/05/2012
6930
1
THS
GRAFİKER
2
08/05/2012
6930
1
THS
GRAFİKER
3
08/05/2012
6930
1
85
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MÜHENDİS
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
2
THS
MÜHENDİS
1
19/12/2008
3059
1
THS
MÜHENDİS
1
16/04/2010
1050
1
THS
MÜHENDİS
1
08/05/2012
6930
1
THS
MÜHENDİS
3
08/05/2012
6930
1
THS
MÜHENDİS
3
26/06/2012
183
1
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
1
THS
MÜHENDİS
5
08/05/2012
6930
2
THS
MÜHENDİS
5
14/12/2012
2655
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
3
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
12
THS
MÜHENDİS
7
08/05/2012
6930
1
THS
MÜHENDİS
7
12/07/2013
1588
2
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
4
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
2
THS
MİMAR
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MİMAR
1
08/05/2012
6930
1
THS
MİMAR
5
16/09/2005
2016
1
1
THS
MİMAR
5
08/05/2012
6930
THS
MİMAR
7
16/12/2011
2895
1
THS
MİMAR
7
08/05/2012
6930
2
THS
MİMAR
7
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
2
THS
MİMAR
8
15/09/2013
1
3
THS
PEYZAJ MİMARI
1
14/06/2013
1342
1
THS
TEKNİKER
1
08/05/2012
6930
1
THS
TEKNİSYEN
5
12/07/2013
1588
4
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
3
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
15/09/2013
1
1
YHS
BEKÇİ
7
08/05/2012
6930
1
TOPLAM
73
ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/05/2011
1129
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/02/2012
2142
4
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
15/11/2012
2325
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
10/02/2012
2142
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
17/11/2011
2539
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
10/02/2012
2142
2
GIH
PROGRAMCI
5
10/02/2012
2142
1
86
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
İMAM
9
12/04/2012
821
1
GIH
ŞEF
3
10/02/2012
2142
1
GIH
ŞEF
5
10/02/2012
2142
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/03/2007
649
1
SHS
BİOLOG
8
15/09/2013
1
1
THS
GRAFİKER
8
10/02/2012
2142
1
THS
KİMYAGER
6
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
1
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
1
26/11/2010
2673
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2142
33
THS
MÜHENDİS
5
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
3
THS
MÜHENDİS
6
10/02/2012
2142
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
10
THS
MÜHENDİS
7
16/12/2011
2895
1
THS
MÜHENDİS
7
10/02/2012
2142
1
THS
MÜHENDİS
7
12/07/2013
1588
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
2
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
3
THS
MİMAR
1
18/02/2011
289
2
THS
MİMAR
1
10/02/2012
2142
2
THS
MİMAR
5
30/12/2002
2002/5278
1
THS
PEYZAJ MİMARI
1
14/06/2013
1342
1
THS
PEYZAJ MİMARI
7
16/12/2011
2895
2
THS
PEYZAJ MİMARI
8
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİKER
1
10/02/2012
2142
3
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
15/12/2005
3314
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİSYEN
3
10/02/2012
2142
2
THS
TEKNİSYEN
5
12/07/2013
1588
1
THS
TEKNİSYEN
7
12/07/2013
1588
1
THS
TEKNİSYEN
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
4
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
7
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
10/02/2012
2142
1
YHS
BEKÇİ
5
10/02/2012
2142
1
1063
1
TOPLAM
119
ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/05/2008
87
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/10/2008
2384
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
14/11/2008
2643
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/12/2011
2895
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
26/06/2012
183
1
THS
ARKEOLOG
6
11/07/2007
1563
1
THS
GRAFİKER
1
26/06/2012
183
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
2
THS
MÜHENDİS
1
08/05/2012
6930
1
THS
MÜHENDİS
1
26/06/2012
183
5
THS
MÜHENDİS
2
12/04/2013
841
1
THS
MÜHENDİS
3
26/06/2012
183
1
THS
MÜHENDİS
4
26/06/2012
183
1
THS
MÜHENDİS
5
26/06/2012
183
6
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
3
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
6
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
2
THS
MÜHENDİS
7
18/02/2011
289
1
THS
MÜHENDİS
7
16/12/2011
2895
2
THS
MÜHENDİS
7
12/07/2013
1588
2
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
4
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
4
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
2
THS
MİMAR
1
27/12/1989
89/14927
1
THS
MİMAR
1
18/09/2009
1459
1
THS
MİMAR
1
08/05/2012
6930
1
THS
MİMAR
1
26/06/2012
183
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
2
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
2
THS
TEKNİKER
5
18/01/2013
201
1
YHS
BEKÇİ
7
26/06/2012
183
1
TOPLAM
67
AND. YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
AHS
AVUKAT
8
15/09/2013
1
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/02/2012
2143
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
10/02/2012
2143
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
18/05/2012
1073
1
88
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
DAKTİLOGRAF
5
10/02/2012
2143
1
GIH
MEMUR
5
10/02/2012
2143
2
GIH
MEMUR
9
17/05/2013
1096
1
GIH
PROGRAMCI
8
10/02/2012
2143
1
GIH
ŞEF
5
10/02/2012
2143
1
GIH
ŞOFÖR
11
15/11/2012
2325
5
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
11/10/2006
1830
1
THS
MÜHENDİS
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
13
1
THS
MÜHENDİS
1
14/06/2012
1290
THS
MÜHENDİS
2
12/08/2011
1722
1
THS
MÜHENDİS
2
15/03/2012
520
1
THS
MÜHENDİS
5
24/12/1992
92/3993
1
THS
MÜHENDİS
5
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
1
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2013
1096
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
7
17/06/2011
1480
1
THS
MÜHENDİS
7
12/07/2013
1588
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
1
10/02/2012
2143
3
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
9
THS
TEKNİKER
7
15/12/2005
3314
1
THS
TEKNİKER
7
16/03/2006
338
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİKER
7
10/02/2012
2143
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
4
THS
TEKNİKER
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
4
THS
TEKNİSYEN
3
31/12/2003
2003/6841
1
THS
TEKNİSYEN
3
10/02/2012
2143
1
THS
TEKNİSYEN
5
12/07/2013
1588
1
THS
TEKNİSYEN
9
16/09/2005
2016
17
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
14
THS
TEKNİSYEN
10
16/03/2006
338
2
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
7
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
10/02/2012
2143
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
1
YHS
BEKÇİ
5
10/02/2012
2143
2
TOPLAM
121
89
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
ARAŞTIRMACI
1
16/12/2011
2895
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/02/2007
269
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/05/2008
1063
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
18/01/2008
290
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
12/04/2012
820
1
GIH
MEMUR
5
12/04/2013
841
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
24/12/1992
92/3993
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
12/04/2013
841
GIH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
7
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
THS
KÜTÜPHANECİ
5
1
1
12/03/2013
511
2
THS
KÜTÜPHANECİ
6
17/05/2013
1096
1
THS
KÜTÜPHANECİ
6
15/09/2013
1
6
THS
KÜTÜPHANECİ
7
15/09/2013
1
1
THS
KÜTÜPHANECİ
8
15/11/2012
2325
3
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
1
14/03/2008
632
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
TOPLAM
31
ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2005
3314
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/01/2009
89
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
MEMUR
5
11/04/2007
832
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
16/09/2005
2016
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
TAHSİLDAR
3
15/12/2005
3314
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
14/11/2008
2643
1
GIH
ŞEF
3
14/02/2007
269
1
GIH
ŞEF
5
14/10/2010
2303
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
SHS
BİOLOG
1
13/06/2007
1415
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
3
14/10/2010
2303
1
THS
JEOMORFOLOG
1
29/07/1974
8286
1
THS
JEOMORFOLOG
1
07/12/1995
95/7524
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1999
99/13884
1
90
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
2
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2002
2002/5278
THS
MÜHENDİS
1
10/10/2007
2339
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
2
THS
MÜHENDİS
1
3
THS
MÜHENDİS
5
30/12/2004
2004/8453
2
THS
MÜHENDİS
5
16/03/2006
338
2
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
3
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
10
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
2
THS
MÜHENDİS
7
12/08/2011
1722
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
PEYZAJ MİMARI
1
14/06/2012
1290
1
THS
TEKNİKER
1
15/05/2009
278
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
3
THS
TEKNİSYEN
5
11/07/2007
1563
2
THS
TEKNİSYEN
5
12/07/2013
1588
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
1
2143
1
TOPLAM
61
AVR. YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
DHS
İMAM
3
10/02/2012
GIH
ANBAR MEMURU
3
10/02/2012
2143
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/02/2012
2143
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
10/02/2012
2143
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
10/02/2012
2143
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
DAKTİLOGRAF
5
10/02/2012
2143
1
GIH
KONTROL MEMURU
3
10/02/2012
2143
1
GIH
MEMUR
5
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
MEMUR
5
10/02/2012
2143
2
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
10/02/2012
2143
1
GIH
PROGRAMCI
5
10/02/2012
2143
1
GIH
TAHSİLDAR
3
10/02/2012
2143
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞEF
3
10/02/2012
2143
4
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/03/2007
649
1
THS
JEOMORFOLOG
1
10/02/2012
2143
1
THS
KİMYAGER
6
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
MÜHENDİS
1
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MÜHENDİS
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2142
1
91
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
20
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
THS
MÜHENDİS
1
14/06/2012
1290
1
THS
MÜHENDİS
3
17/07/2009
942
1
THS
MÜHENDİS
4
12/04/2013
841
1
THS
MÜHENDİS
5
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
1
THS
MÜHENDİS
5
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
3
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
4
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
3
THS
MÜHENDİS
7
12/07/2013
1588
2
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
THS
MİMAR
1
10/02/2012
2143
1
THS
SÜRVEYAN
3
10/02/2012
2143
1
THS
TEKNİKER
1
10/02/2012
2143
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
10
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
7
10/02/2012
2143
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
8
THS
TEKNİKER
8
16/12/2011
2895
1
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
3
THS
TEKNİKER
9
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİSYEN
3
10/02/2012
2143
2
THS
TEKNİSYEN
3
15/03/2012
520
2
THS
TEKNİSYEN
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
8
12/07/2013
1588
1
THS
TEKNİSYEN
9
16/09/2005
2016
9
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
17
THS
TEKNİSYEN
10
16/03/2006
338
3
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
14
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
16/05/2008
1063
1
YHS
BEKÇİ
5
10/02/2012
2143
1
YHS
HİZMETLİ
5
10/02/2012
2143
1
TOPLAM
152
AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/02/2012
2142
4
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/04/2013
841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
10/02/2012
2142
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
10/02/2012
2142
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
17/02/2012
388
1
GIH
TAHSİLDAR
5
10/02/2012
2142
2
GIH
ŞEF
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
ŞEF
3
12/04/2013
841
1
GIH
ŞOFÖR
5
10/02/2012
2142
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
11/10/2006
1830
1
92
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
10/02/2012
2142
1
THS
MÜHENDİS
1
13/03/1997
97/9436
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2142
32
THS
MÜHENDİS
1
08/05/2012
6930
1
THS
MÜHENDİS
5
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
4
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
13
THS
MÜHENDİS
7
12/08/2011
1722
1
THS
MÜHENDİS
7
10/02/2012
2142
3
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
5
THS
MİMAR
1
09/12/1975
10739
1
THS
MİMAR
1
30/12/1993
93/5220
1
THS
MİMAR
1
10/02/2012
2142
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
1
THS
PEYZAJ MİMARI
7
10/02/2012
2142
1
THS
SOSYOLOG
8
15/03/2012
520
1
THS
TEKNİKER
2
10/02/2012
2142
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
4
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
3
THS
TEKNİKER
9
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
3
10/02/2012
2142
3
THS
TEKNİSYEN
4
15/03/2012
520
1
THS
TEKNİSYEN
5
10/02/2012
2142
1
THS
TEKNİSYEN
5
12/07/2013
1588
1
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
6
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
3
TOPLAM
111
AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
AHS
AVUKAT
8
15/09/2013
1
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
26/06/2012
183
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
26/06/2012
183
1
GIH
ŞEF
3
12/04/2013
841
1
GIH
ŞEF
5
26/06/2012
183
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/12/2011
2895
1
THS
ARKEOLOG
7
15/09/2013
1
1
THS
FİZİKÇİ
6
11/07/2007
1563
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
2
93
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MÜHENDİS
1
26/06/2012
183
9
THS
MÜHENDİS
3
26/06/2012
183
1
THS
MÜHENDİS
5
20/12/1985
85/10208
1
THS
MÜHENDİS
5
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
5
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
1
THS
MÜHENDİS
5
26/06/2012
183
1
THS
MÜHENDİS
5
12/04/2013
841
2
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2013
1096
3
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
2
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
12
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
1
4
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
2
THS
MİMAR
1
05/01/1989
89/12361
1
THS
MİMAR
1
15/02/2008
464
1
THS
MİMAR
1
26/06/2012
183
3
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
1
THS
RESSAM
1
26/06/2012
183
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
9
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
3
26/06/2012
183
1
TOPLAM
68
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/01/2010
296
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
17/11/2011
2539
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
16/04/2010
1050
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
MEMUR
5
12/04/2013
841
2
GIH
MEMUR
7
12/05/2011
1128
1
GIH
PROGRAMCI
7
16/09/2005
2016
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
4
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
6
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
UZMAN
1
16/03/2007
649
1
GIH
ÇÖZÜMLEYİCİ
2
14/06/2012
1290
1
GIH
ÇÖZÜMLEYİCİ
3
16/12/2011
2895
1
GIH
ÇÖZÜMLEYİCİ
8
18/01/2013
201
1
GIH
İMAM
3
14/06/2012
1290
1
94
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
ŞEF
3
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
15/12/2005
3314
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
4
17/02/2012
389
1
THS
KÜTÜPHANECİ
8
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
11
15/11/2012
2325
2
THS
TEKNİSYEN
11
15/09/2013
1
2
TOPLAM
38
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2005
3314
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/09/2006
1689
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/01/2010
296
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/08/2010
1802
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/08/2011
1722
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/04/2012
820
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
19/11/2009
2438
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
MEMUR
5
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
2
GIH
ŞEF
3
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
ŞEF
3
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/03/2007
649
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
15/12/2005
3314
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
11/10/2006
1830
1
THS
KÜTÜPHANECİ
6
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1994
94/6433
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
MÜHENDİS
1
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MÜHENDİS
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
1
11/04/2007
832
1
THS
MÜHENDİS
1
12/09/2008
2136
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
4
THS
MÜHENDİS
1
17/06/2011
1480
1
THS
MÜHENDİS
1
12/08/2011
1722
1
THS
MÜHENDİS
1
12/04/2013
841
1
THS
MÜHENDİS
3
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
4
14/12/2012
2655
1
1
THS
MÜHENDİS
5
05/01/1989
89/12361
THS
MÜHENDİS
5
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
5
16/09/2005
2016
1
95
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MÜHENDİS
5
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
5
14/10/2010
2303
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
1
THS
MÜHENDİS
5
17/02/2012
388
1
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
2
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
1
13/03/2009
186
1
THS
MİMAR
1
18/02/2011
289
2
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
6
THS
MİMAR
7
16/05/2008
1063
1
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİKER
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
TEKNİKER
1
18/02/2011
289
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
8
15/09/2013
1
1
1
THS
TEKNİSYEN
3
27/12/1989
89/14927
THS
TEKNİSYEN
3
28/12/2001
2001/3661
1
THS
TEKNİSYEN
4
12/05/2011
1128
1
THS
TEKNİSYEN
11
15/09/2013
1
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
18/02/2011
289
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
2
14/12/2012
2655
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
3
17/11/2011
2539
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
16/03/2006
338
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
15/09/2013
1
2
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/11/2012
2325
1
TOPLAM
81
BÜTÇE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
ARAŞTIRMACI
1
10/03/2011
6191
1
GIH
BAŞKANLIK MURAKIBI
1
02/08/1983
83/6923
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
4
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/02/2008
464
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
13/09/2007
1728
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
18/06/2010
1570
1
GIH
MEMUR
7
12/05/2011
1128
1
GIH
MURAKIP
1
13/03/1997
97/9436
1
GIH
MURAKIP
1
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
MURAKIP
1
16/09/2005
2016
3
96
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/1999
99/13884
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
2
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
TAHSİLDAR
6
26/11/2010
2673
1
GIH
TAHSİLDAR
7
13/03/1997
97/9436
1
GIH
İMAM
3
14/06/2012
1290
1
GIH
ŞEF
5
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
4
17/02/2012
389
1
THS
EKONOMİST
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
EKONOMİST
1
12/09/2008
2136
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
1
841
1
TOPLAM
32
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/04/2013
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
EĞİTMEN
9
15/09/2013
1
1
GIH
MEMUR
9
15/05/2009
278
1
GIH
PROGRAMCI
1
19/12/2008
3059
1
GIH
PROGRAMCI
6
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
8
12/04/2013
841
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
10
11/04/2007
832
1
GIH
PROGRAMCI
10
15/11/2012
2325
3
GIH
ÇÖZÜMLEYİCİ
1
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
2
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
1
10/10/2007
2339
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
2
14/12/2012
2655
1
THS
MÜHENDİS
4
14/12/2012
2655
2
THS
MÜHENDİS
5
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
5
26/11/2010
2673
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
4
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
1
THS
MÜHENDİS
5
14/12/2012
2655
1
97
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MÜHENDİS
5
12/03/2013
511
1
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2013
1342
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
8
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
1
THS
MÜHENDİS
7
18/02/2011
289
2
THS
MÜHENDİS
7
16/12/2011
2895
3
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
2
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİK ELEMAN
1
31/12/2003
2003/6841
1
THS
TEKNİKER
1
18/02/2011
289
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
7
16/03/2006
338
1
THS
TEKNİKER
7
18/02/2011
289
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
11
15/09/2013
1
1
TOPLAM
70
BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/03/2012
520
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
14/10/2010
2303
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
13/09/2007
1728
1
THS
MÜHENDİS
1
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MÜHENDİS
1
31/12/2003
2003/6841
1
THS
MÜHENDİS
5
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2007
1228
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MİMAR
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
PEYZAJ MİMARI
1
14/06/2013
1342
1
THS
TEKNİKER
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
7
12/07/2013
1588
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
10/02/2012
2143
1
TOPLAM
16
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
26/11/2010
2673
1
GIH
MEMUR
5
16/09/2005
2016
1
98
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
13/09/2007
1728
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
1
18/01/2008
290
1
THS
MÜHENDİS
1
13/08/2010
1802
1
THS
MÜHENDİS
5
24/12/1992
92/3993
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
2
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
1
THS
MÜHENDİS
5
12/03/2013
511
2
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
4
THS
MÜHENDİS
7
18/02/2011
289
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
3
THS
MÜHENDİS
8
12/07/2013
1588
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
5
30/12/1999
99/13884
1
THS
TEKNİKER
1
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
1
18/02/2011
289
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
8
16/12/2011
2895
1
THS
TEKNİKER
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
3
16/04/2010
1050
1
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
15/09/2013
1
1
18/02/2011
289
1
TOPLAM
39
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
EHS
ÖĞRETMEN
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2005
3314
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/04/2013
841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
MEMUR
5
15/09/2006
1689
1
GIH
MEMUR
5
18/06/2010
1570
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
24/12/1992
92/3993
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
16/03/2006
338
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
TAHSİLDAR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞEF
3
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ŞEF
3
30/12/2002
2002/5278
1
99
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
ŞEF
3
11/07/2007
1563
1
GIH
ŞEF
5
10/10/2007
2339
1
GIH
ŞEF
7
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
KAPTAN
10
15/11/2012
2325
1
THS
KİMYAGER
1
15/05/2009
278
1
THS
KİMYAGER
1
11/03/2010
656
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1994
94/6433
1
THS
MÜHENDİS
1
15/09/2006
1689
1
THS
MÜHENDİS
1
11/04/2007
832
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
1
THS
MÜHENDİS
1
16/05/2008
1063
1
THS
MÜHENDİS
1
14/10/2010
2303
1
THS
MÜHENDİS
1
12/04/2012
821
1
THS
MÜHENDİS
4
12/04/2013
841
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
1
THS
MÜHENDİS
5
14/12/2012
2655
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
2
THS
SOSYOLOG
8
15/03/2012
520
1
THS
TEKNİK ELEMAN
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
TEKNİK RESSAM
3
31/12/2003
2003/6841
1
THS
TEKNİKER
1
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
2
THS
TEKNİSYEN
3
28/12/2001
2001/3661
1
THS
TEKNİSYEN
3
31/12/2003
2003/6841
1
THS
TEKNİSYEN
3
16/09/2005
2016
3
THS
TEKNİSYEN
3
15/05/2009
278
1
THS
TEKNİSYEN
3
16/12/2011
2895
1
THS
TEKNİSYEN
5
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİSYEN
5
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİSYEN
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
9
15/11/2012
2325
1
TOPLAM
58
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/01/2008
290
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/12/2011
2895
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/10/2010
2303
1
100
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
17/05/2013
1096
1
GIH
MEMUR
7
30/12/1993
93/5220
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
2
THS
JEOMORFOLOG
1
30/12/1993
93/5220
1
THS
JEOMORFOLOG
1
31/12/2003
2003/6841
2
THS
MÜHENDİS
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
MÜHENDİS
1
31/12/2003
2003/6841
3
THS
MÜHENDİS
1
16/03/2006
338
1
THS
MÜHENDİS
1
11/03/2010
656
1
THS
MÜHENDİS
1
14/10/2010
2303
1
THS
MÜHENDİS
1
26/11/2010
2673
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
2
THS
MÜHENDİS
5
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
5
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
6
THS
MÜHENDİS
7
18/02/2011
289
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
8
18/01/2013
201
2
THS
TEKNİKER
7
18/02/2011
289
1
2854
1
TOPLAM
39
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/11/2007
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/01/2008
290
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
12/04/2013
841
1
GIH
MEMUR
6
12/04/2012
819
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
MEMUR
10
15/05/2009
278
1
GIH
MUHASEBECİ
3
17/05/2013
1096
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
3
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
3
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
3
GIH
TERCÜMAN
8
15/09/2013
1
1
GIH
TERCÜMAN
9
15/09/2013
1
5
GIH
İMAM
5
14/06/2012
1290
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
11/07/2007
1563
1
THS
EKONOMİST
6
16/03/2006
338
1
101
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
EKONOMİST
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
TOPLAM
33
ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
18/01/2008
290
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
11/07/2007
1563
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
1
THS
MÜHENDİS
1
12/04/2012
821
1
THS
MÜHENDİS
5
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
5
26/11/2010
2673
1
THS
MÜHENDİS
5
12/04/2013
841
1
THS
MÜHENDİS
5
14/06/2013
1342
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
4
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
9
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
3
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
7
15/12/2005
3314
1
THS
TEKNİKER
7
16/03/2006
338
2
THS
TEKNİKER
7
18/02/2011
289
1
YHS
HİZMETLİ
5
19/12/2008
3059
1
TOPLAM
35
EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
AHS
AVUKAT
8
15/09/2013
1
1
GIH
ARAŞTIRMACI
2
10/03/2011
6191
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2005
3314
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/10/2007
2339
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/09/2008
2136
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2011
2322
1
12/03/2013
511
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
1
1
18/07/2008
1745
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
16/12/2011
2895
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
1
102
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
2
GIH
MEMUR
5
18/01/2008
290
1
GIH
MEMUR
6
16/12/2011
2895
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
MUHASEBECİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
PROGRAMCI
6
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
2
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
3
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
2
GIH
PROGRAMCI
9
15/09/2013
1
1
GIH
TAHSİLDAR
3
15/12/2005
3314
1
GIH
TAHSİLDAR
5
11/07/2007
1563
1
GIH
TAHSİLDAR
7
25/06/1979
BİLA
1
GIH
ŞEF
3
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
4
17/02/2012
389
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1994
94/6433
1
THS
MÜHENDİS
1
07/12/1995
95/7524
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
MÜHENDİS
1
31/12/2003
2003/6841
1
THS
MÜHENDİS
1
15/09/2006
1689
1
THS
MÜHENDİS
1
13/02/2009
123
1
THS
MÜHENDİS
5
16/09/2005
2016
1
1
THS
MÜHENDİS
5
16/11/2006
1977
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2013
1096
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
1
16/05/2008
1063
1
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
7
17/06/2011
1480
1
THS
TEKNİSYEN
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
17/05/2013
1096
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/11/2012
2325
2
YHS
HİZMETLİ
5
11/07/2007
1563
1
TOPLAM
63
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/04/2013
841
1
103
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
16/09/2005
2016
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
17/05/2013
1096
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
MUHASEBECİ
3
13/06/2007
1415
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/1991
91/2585
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
2
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
4
16/09/2005
2016
GIH
TAHSİLDAR
5
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
4
17/02/2012
389
1
THS
MİMAR
1
05/01/1989
89/12361
1
230
4
TOPLAM
1
1
22
ENGELLİLER
ENGELLİLER MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
25/01/2013
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
25/01/2013
230
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
17/05/2013
1096
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
25/01/2013
230
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
25/01/2013
230
1
GIH
EĞİTMEN
9
25/01/2013
230
1
GIH
MEMUR
5
25/01/2013
230
2
GIH
MEMUR
9
25/01/2013
230
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
25/01/2013
230
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
25/01/2013
230
2
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
25/01/2013
230
SHS
HEMŞİRE
8
25/01/2013
230
1
SHS
PSİKOLOG
5
25/01/2013
1538
1
SHS
PSİKOLOG
7
15/09/2013
1
1
SHS
PSİKOLOG
8
25/01/2013
230
2
SHS
SAĞLIK MEMURU
1
25/01/2013
230
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
3
25/01/2013
230
1
SHS
SOSYAL ÇALIŞMACI
1
25/01/2013
230
1
SHS
TABİP
1
25/01/2013
230
1
SHS
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
7
25/01/2013
230
1
THS
KÜTÜPHANECİ
9
25/01/2013
230
1
THS
MÜHENDİS
1
25/01/2013
230
1
THS
MÜHENDİS
5
25/01/2013
230
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
1
THS
MÜHENDİS
7
25/01/2013
230
1
104
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MİMAR
7
16/05/2008
1063
1
THS
SOSYOLOG
6
25/01/2013
230
2
THS
SOSYOLOG
6
12/04/2013
841
4
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
10
16/03/2006
338
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
6
30/12/2004
2004/8453
1
1689
1
TOPLAM
47
EĞİTİM
EĞİTİMMÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/09/2006
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
19/11/2009
2438
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
16/12/2011
2895
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/01/2010
296
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
17/05/2013
1096
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
17/11/2011
2539
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
EĞİTMEN
8
14/11/2008
2643
1
GIH
EĞİTMEN
8
15/09/2013
1
1
GIH
MEMUR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
MEMUR
5
12/04/2013
841
1
GIH
MEMUR
6
17/05/2013
1096
1
GIH
PROGRAMCI
6
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
4
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
5
17/07/2009
942
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
5
19/11/2009
2438
1
GIH
ÇÖZÜMLEYİCİ
1
14/06/2012
1290
1
GIH
İMAM
5
14/06/2012
1290
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1991
91/2585
2
GIH
ŞEF
3
30/12/1994
94/6433
1
GIH
ŞEF
3
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
ŞEF
3
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞOFÖR
5
12/09/2008
2136
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
4
17/02/2012
389
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
YHS
BEKÇİ
5
30/12/1999
99/13884
1
YHS
BEKÇİ
5
13/06/2007
1415
1
TOPLAM
40
105
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
FİNANSMAN
FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/06/2010
1570
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/05/2012
1073
1
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/07/2013
1588
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
2
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
2
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
2
GIH
TERCÜMAN
9
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞEF
3
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ŞEF
5
16/03/2007
649
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/03/2007
649
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
2
30/12/1999
99/13884
2
THS
İSTATİSTİKÇİ
6
15/09/2013
1
1
TOPLAM
24
GELİRLER
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
AHS
AVUKAT
6
16/09/2005
2016
1
GIH
ANBAR MEMURU
5
15/05/2009
278
1
GIH
BAŞKONTROL
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/09/2006
1689
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/09/2007
1728
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/10/2007
2339
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/11/2007
2854
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/02/2008
464
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/07/2008
1745
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/10/2009
1942
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2011
2322
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/02/2012
388
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/04/2013
841
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/09/2006
1689
2
106
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
13/02/2009
123
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
12/04/2013
841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
17/05/2013
1096
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
18/06/2010
1570
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
13/05/2010
1238
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
2
GIH
EĞLENCE YERLERİ KONTROL
3
16/09/2005
2016
1
GIH
KONTROL MEMURU
3
16/09/2005
2016
2
GIH
KONTROL MEMURU
3
11/01/2007
106
1
GIH
KONTROL MEMURU
3
17/06/2011
1480
1
GIH
MALİ HİZMETLER UZMAN
9
16/03/2007
649
1
GIH
MEMUR
5
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
MEMUR
8
17/06/2011
1480
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/1991
91/2585
1
GIH
PROGRAMCI
7
16/09/2005
2016
2
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
10
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
5
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
2
GIH
TAHSİLDAR
3
15/12/2005
3314
4
GIH
TAHSİLDAR
5
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
TAHSİLDAR
5
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
TAHSİLDAR
5
16/09/2005
2016
2
GIH
TAHSİLDAR
5
11/04/2007
832
1
GIH
TAHSİLDAR
5
12/09/2008
2136
1
GIH
TAHSİLDAR
7
26/11/2010
2673
1
GIH
UZMAN
1
16/03/2007
649
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİCİSİ
5
14/06/2012
1290
1
GIH
İMAM
10
12/04/2012
821
2
GIH
ŞEF
3
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
2
GIH
ŞEF
3
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
17/02/2012
389
1
THS
EKONOMİST
1
12/04/2013
841
1
THS
EKONOMİST
7
15/09/2013
1
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
5
15/09/2013
1
1
YHS
BEKÇİ
5
30/12/2002
2002/5278
1
TOPLAM
99
107
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GENÇLİK
VEVESPOR
MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK
SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/09/2012
1793
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/12/2005
3314
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/09/2006
1689
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
13/06/2007
1415
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
2
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
2
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
07/12/1995
95/7524
1
GIH
ŞEF
4
12/04/2013
841
1
GIH
ŞEF
5
16/03/2007
649
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
11
15/11/2012
2325
1
649
1
TOPLAM
21
GIDA
VEVE
KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
TOPLAM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/03/2007
1
GÜVENLİK
GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
3
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
TOPLAM
6
GİDERLER
GİDERLERMÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/06/2007
1415
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/10/2009
1942
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/08/2010
1802
1
108
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2011
2322
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/01/2013
201
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
13/03/2009
186
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/03/2012
520
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
18/05/2012
1073
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MALİ HİZMETLER UZMAN
5
18/01/2013
201
1
GIH
MALİ HİZMETLER UZMAN
7
16/04/2010
1050
1
GIH
MALİ HİZMETLER UZMAN
7
12/04/2013
841
1
GIH
MEMUR
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
MEMUR
5
12/04/2013
841
1
GIH
MEMUR
6
13/02/2009
123
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
MEMUR
10
15/05/2009
278
1
GIH
PROGRAMCI
7
16/09/2005
2016
2
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
8
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
2
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
3
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
2
GIH
ŞEF
3
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
2
GIH
ŞEF
3
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
ŞEF
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
ŞEF
3
18/01/2008
290
1
13/03/1997
97/9436
GIH
ŞEF
5
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
THS
EKONOMİST
7
1
1
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
5
14/06/2012
1290
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
5
15/09/2013
1
2
YHS
HİZMETLİ
7
30/12/1994
94/6433
1
TOPLAM
67
HAL
HALMÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BAŞKONTROL
3
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/09/2006
1689
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
11/04/2007
832
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/04/2010
1050
1
109
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/03/2012
520
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/01/2013
201
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
15/10/2009
1942
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
18/06/2010
1570
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/12/2012
2655
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
14/12/2012
2655
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
DAİRE AMİRİ
1
15/05/2009
278
1
GIH
KONTROLÖR
4
15/12/2010
2739
1
GIH
MEMUR
5
31/12/1984
214
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
3
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/1999
99/13884
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
4
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
2
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
TAHSİLDAR
3
15/12/2005
3314
3
GIH
TAHSİLDAR
3
16/03/2006
338
1
GIH
TAHSİLDAR
3
16/08/2010
1
1
GIH
TAHSİLDAR
5
30/12/1999
99/13884
2
GIH
TAHSİLDAR
5
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
TAHSİLDAR
5
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
TAHSİLDAR
5
16/09/2005
2016
2
GIH
TAHSİLDAR
5
11/07/2007
1563
2
GIH
TAHSİLDAR
5
18/02/2008
97453
1
GIH
TAHSİLDAR
5
19/12/2008
3059
1
GIH
TAHSİLDAR
5
13/02/2009
123
1
GIH
TAHSİLDAR
5
18/05/2012
1073
1
GIH
TAHSİLDAR
7
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ŞEF
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
ŞEF
3
11/01/2007
106
1
GIH
ŞEF
3
12/04/2013
841
1
GIH
ŞEF
5
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
19/10/2000
2000/1503
2
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
1
THS
MÜHENDİS
2
12/03/2013
511
1
THS
MÜHENDİS
5
12/04/2013
841
1
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
110
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MÜHENDİS
8
17/05/2013
1096
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİSYEN
3
30/12/2004
2004/8453
1
THS
TEKNİSYEN
3
14/10/2010
2303
1
THS
TEKNİSYEN
8
12/05/2011
1128
1
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
1
15/02/2008
464
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
1
18/09/2009
1459
1
YHS
BEKÇİ
7
30/12/1993
93/5220
1
TOPLAM
77
HALKLA
İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
HALKLA
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
ARAŞTIRMACI
1
10/03/2011
6191
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2005
3314
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/11/2006
1977
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/05/2009
278
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/04/2013
841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
13/02/2009
123
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
17/11/2011
2539
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
4
GIH
PROGRAMCI
7
16/09/2005
2016
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
13
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
3
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
5
GIH
PROGRAMCI
9
15/09/2013
1
1
GIH
TAHSİLDAR
5
30/12/2002
2002/5278
1
1
GIH
TERCÜMAN
7
15/09/2013
1
GIH
TERCÜMAN
9
15/09/2013
1
2
GIH
UZMAN
1
16/03/2007
649
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
30/12/1993
93/5220
1
SHS
SOSYAL ÇALIŞMACI
1
19/11/2009
2438
1
THS
ARKEOLOG
8
18/09/2009
1459
1
THS
EKONOMİST
1
18/02/2011
289
1
THS
EKONOMİST
9
15/09/2013
1
4
THS
FİZİKÇİ
8
15/09/2013
1
1
THS
KİMYAGER
8
16/12/2011
2895
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
3
THS
TEKNİKER
8
16/12/2011
2895
3
111
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
THS
TOPLAM
UNVAN
İSTATİSTİKÇİ
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
8
16/12/2011
2895
1
64
HARİTA
HARİTAMÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
26/11/2010
2673
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
16/11/2006
1977
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
2
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
MÜHENDİS
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
3
THS
MÜHENDİS
1
14/10/2010
2303
2
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
1
1
THS
MÜHENDİS
2
12/04/2012
821
THS
MÜHENDİS
2
12/03/2013
511
1
THS
MÜHENDİS
4
17/06/2011
1480
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
2
THS
MÜHENDİS
5
12/08/2011
1722
2
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
1
THS
MÜHENDİS
5
18/05/2012
1073
1
THS
MÜHENDİS
5
12/03/2013
511
4
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2013
1096
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
8
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
1
THS
MÜHENDİS
7
18/02/2011
289
4
THS
MÜHENDİS
7
16/12/2011
2895
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
2
THS
MÜHENDİS
8
18/01/2013
201
2
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
2
1
THS
TEKNİK RESSAM
5
16/09/2005
2016
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
4
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
2
THS
TEKNİKER
7
17/06/2011
1480
3
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
2
THS
TEKNİSYEN
5
11/07/2007
1563
1
TOPLAM
71
112
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
KAMULAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/03/2006
338
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/12/2012
2655
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
MEMUR
6
15/03/2012
520
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
24/12/1992
92/3993
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
UZMAN
1
16/03/2007
649
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
2
12/09/2012
1793
1
GIH
ŞEF
3
13/03/1997
97/9436
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞEF
3
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
ŞEF
5
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
11/10/2006
1830
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
MÜHENDİS
1
11/10/2006
1830
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
2
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
1
THS
MÜHENDİS
5
16/04/2010
1050
1
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
2
THS
MÜHENDİS
5
12/03/2013
511
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
2
THS
TEKNİK ELEMAN
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
TEKNİKER
2
17/02/2012
389
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
4
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
7
15/12/2005
3314
2
THS
TEKNİKER
7
16/03/2006
338
2
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
3
THS
TEKNİKER
7
18/02/2011
289
4
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
8
THS
TEKNİKER
8
16/12/2011
2895
1
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
3
THS
TEKNİSYEN
7
18/09/2009
1459
1
THS
TEKNİSYEN
10
15/12/2005
3314
1
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
1
TOPLAM
65
113
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
KENT
ORKESTRASI
MÜDÜRLÜĞÜ
KENT
ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/12/2004
2004/8453
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2005
3314
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/06/2008
1327
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/03/2012
520
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/11/2012
2325
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/04/2013
841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/09/2012
1793
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
11/03/2010
656
1
GIH
MEMUR
5
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
MEMUR
5
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
MEMUR
6
25/01/2013
230
1
GIH
MEMUR
6
17/05/2013
1096
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
MEMUR
10
14/06/2012
1290
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
24/12/1992
92/3993
2
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
TAHSİLDAR
4
16/09/2005
2016
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
3
12/09/2012
1793
1
GIH
ÇÖZÜMLEYİCİ
1
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞEF
3
19/10/2000
2000/1503
3
GIH
ŞEF
3
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
ŞEF
3
30/12/2004
2004/8453
2
GIH
ŞEF
3
15/12/2005
3314
1
GIH
ŞEF
5
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
MÜHENDİS
1
12/04/2012
820
1
THS
TEKNİKER
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
TEKNİSYEN
3
15/10/2009
1942
1
THS
TEKNİSYEN
4
15/11/2012
2325
1
YHS
HİZMETLİ
7
30/12/1999
99/13884
1
TOPLAM
38
KENTSEL
DÖNÜŞÜM
MÜDÜRLÜĞÜ
KENTSEL
DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
APK UZMANI
1
31/12/1984
214
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
13/02/2009
123
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/06/2013
1342
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
14/02/2007
269
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
114
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
14/10/2010
2303
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
ŞEF
3
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞOFÖR
6
17/05/2013
1096
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/03/2007
649
1
THS
MÜHENDİS
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
MÜHENDİS
1
31/12/2003
2003/6841
1
THS
MÜHENDİS
5
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MÜHENDİS
5
16/03/2006
338
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
1
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
5
THS
MÜHENDİS
7
18/02/2011
289
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
MİMAR
1
07/12/1995
95/7524
1
THS
MİMAR
1
17/07/2009
942
1
THS
MİMAR
1
18/02/2011
289
1
THS
MİMAR
7
12/08/2011
1722
1
THS
SOSYOLOG
8
15/03/2012
520
1
THS
TEKNİK RESSAM
3
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİKER
7
16/03/2006
338
1
THS
TEKNİSYEN
7
12/07/2013
1588
2
THS
TEKNİSYEN
9
16/09/2005
2016
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
30/12/1993
93/5220
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
30/12/2004
2004/8453
1
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
16/09/2005
2016
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
17/11/2011
2539
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
2
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
19/10/2000
2000/1503
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
16/12/2011
2895
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
12/04/2013
841
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
15/09/2013
1
4
TOPLAM
56
KENTSEL
TASARIM
MÜDÜRLÜĞÜ
KENTSEL
TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/11/2012
2325
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
30/11/2007
2854
1
115
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/1999
99/13884
1
GIH
PROGRAMCI
5
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
2
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
2
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1993
93/5220
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
5
13/03/1997
97/9436
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
THS
MİMAR
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
MİMAR
1
10/10/2007
2339
1
THS
MİMAR
1
19/11/2009
2438
1
05/11/1987
87/12301
1
THS
MİMAR
1
THS
MİMAR
5
1
THS
MİMAR
5
17/05/2007
1228
1
THS
MİMAR
5
15/09/2013
1
2
THS
MİMAR
6
27/04/1974
BİLA
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
6
THS
MİMAR
7
12/08/2011
1722
1
THS
MİMAR
7
16/12/2011
2895
1
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
1
THS
PEYZAJ MİMARI
1
14/06/2013
1342
1
THS
PEYZAJ MİMARI
7
18/02/2011
289
1
THS
PEYZAJ MİMARI
8
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİKER
7
16/03/2006
338
1
THS
TEKNİSYEN
7
12/07/2013
1588
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
26/11/2010
2673
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/09/2013
1
1
3314
1
TOPLAM
49
KESİN
HESAP
KESİN
HESAP MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2005
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
11/01/2007
106
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
2
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
MÜHENDİS
1
24/12/1992
92/3993
1
116
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MÜHENDİS
1
31/12/2003
2003/6841
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
1
11/01/2007
106
1
THS
MÜHENDİS
1
13/02/2009
123
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
1
THS
MÜHENDİS
5
18/01/2013
201
1
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
2
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
5
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MİMAR
1
30/12/1993
93/5220
1
THS
MİMAR
5
14/06/2013
1342
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
18/09/2009
1459
1
TOPLAM
27
KORUMA
UYGULAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
KORUMA
UYGULAMAVE
VE DENETİM
DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
18/01/2008
290
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
EĞİTMEN
7
15/09/2013
1
1
GIH
MEMUR
5
14/03/2008
632
1
GIH
MEMUR
7
11/07/2007
1563
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
UZMAN
1
16/03/2007
649
1
GIH
ŞEF
3
19/10/2000
2000/1503
1
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/03/2006
338
THS
ARKEOLOG
1
12/09/2008
2136
1
THS
ARKEOLOG
6
15/09/2006
1689
1
THS
ARKEOLOG
6
15/09/2013
1
2
THS
ARKEOLOG
7
15/09/2013
1
2
THS
KİMYAGER
8
16/12/2011
2895
1
THS
KİMYAGER
8
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
1
13/03/1997
97/9436
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
5
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
5
16/12/2011
2895
2
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
3
THS
MİMAR
1
27/12/1989
89/14927
1
THS
MİMAR
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
MİMAR
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
MİMAR
1
18/01/2008
290
1
THS
MİMAR
1
13/05/2010
1238
1
117
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MİMAR
2
18/05/2012
1073
2
THS
MİMAR
5
30/12/1999
99/13884
1
THS
MİMAR
5
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MİMAR
6
13/03/1997
97/9436
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
8
THS
MİMAR
7
15/09/2013
1
3
THS
MİMAR
8
15/09/2013
1
1
THS
RESTORATÖR
7
15/09/2013
1
2
THS
RESTORATÖR
8
16/12/2011
2895
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
5
14/06/2012
1290
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
6
14/02/2007
269
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
9
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİSYEN
3
15/02/2008
464
1
THS
TEKNİSYEN
8
12/07/2013
1588
2
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
1
30/12/1994
94/6433
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
30/12/1993
93/5220
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
31/12/2003
2003/6841
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
11/04/2007
832
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
15/02/2008
464
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
2
THS
ŞEHİR PLANCISI
3
08/05/2012
6930
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
15/09/2013
1
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/09/2013
1
2
TOPLAM
75
KÜLTÜR
KÜLTÜRMÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/11/2006
1977
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/09/2007
1728
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/11/2007
2854
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/03/2009
186
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/08/2010
1802
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/04/2012
820
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/04/2012
820
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
18/05/2012
1073
1
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
14/10/2011
2322
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
17/11/2011
2539
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
EĞİTMEN
8
15/09/2013
1
1
GIH
MEMUR
6
13/05/2010
1238
1
118
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
MEMUR
6
15/12/2010
2739
1
GIH
MEMUR
6
16/12/2011
2895
1
GIH
MEMUR
6
12/04/2012
820
1
GIH
MEMUR
7
14/10/2010
2303
1
GIH
MEMUR
7
12/04/2012
820
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
16/03/2006
338
1
GIH
PROGRAMCI
7
16/09/2005
2016
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
6
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
2
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
2
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
3
GIH
ŞEF
3
24/12/1992
92/3993
2
GIH
ŞEF
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
ŞEF
3
12/04/2012
820
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
15/12/2005
3314
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
13/09/2007
1728
1
THS
MÜHENDİS
1
12/04/2012
820
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
1
THS
SOSYOLOG
6
17/02/2012
388
1
THS
SOSYOLOG
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
11
15/09/2013
1
1
91/2585
1
TOPLAM
51
KÜTÜPHANE
VE
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTÜPHANE
VEMÜZELER
MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ
DHS
İMAM
7
30/12/1991
EHS
ÖĞRETMEN
1
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/05/2009
278
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/08/2010
1802
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/12/2011
2895
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/02/2012
388
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/12/2012
2655
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/08/2011
1722
1
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
13/02/2009
123
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/10/2009
1942
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
17/05/2013
1096
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
119
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
MEMUR
5
24/12/1992
92/3993
1
GIH
MEMUR
5
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
MEMUR
5
15/12/2005
3314
2
GIH
MEMUR
5
16/05/2008
1063
1
GIH
MEMUR
5
14/10/2010
2303
1
GIH
MEMUR
6
12/04/2012
819
1
GIH
MEMUR
7
20/12/1985
85/10208
1
GIH
MEMUR
7
17/05/2007
1228
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
2
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
13/03/1997
97/9436
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
16/03/2006
338
1
GIH
PROGRAMCI
6
15/09/2013
1
2
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
7
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
4
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
7
GIH
UZMAN
1
24/12/1992
92/3993
1
GIH
UZMAN
1
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİCİSİ
3
14/06/2012
1290
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1991
91/2585
2
GIH
ŞEF
3
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞEF
3
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
ŞEF
3
13/02/2009
123
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
SHS
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
1
15/03/2012
520
1
1
THS
ARKEOLOG
6
15/09/2006
1689
THS
ARKEOLOG
6
11/07/2007
1563
1
THS
KÜTÜPHANECİ
1
16/12/2011
2895
1
THS
KÜTÜPHANECİ
1
14/06/2012
1290
1
THS
KÜTÜPHANECİ
4
14/12/2012
2655
1
THS
KÜTÜPHANECİ
5
15/11/2012
2325
1
THS
KÜTÜPHANECİ
5
17/05/2013
1096
1
THS
KÜTÜPHANECİ
6
12/03/2013
511
1
THS
KÜTÜPHANECİ
6
12/04/2013
841
2
THS
KÜTÜPHANECİ
6
15/09/2013
1
8
2
THS
KÜTÜPHANECİ
8
12/10/2012
2133
THS
KÜTÜPHANECİ
8
15/11/2012
2325
1
THS
KÜTÜPHANECİ
8
12/07/2013
1588
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
1
14/06/2012
1290
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
1
14/12/2012
2655
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
6
14/02/2007
269
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
6
13/09/2007
1728
1
THS
TEKNİK RESSAM
5
18/05/2012
1073
1
THS
TEKNİKER
2
12/08/2011
1722
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
120
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
TEKNİKER
7
15/12/2005
3314
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
1
1
YHS
BEKÇİ
5
13/06/2007
1415
YHS
BEKÇİ
7
13/03/1997
97/9436
1
YHS
BEKÇİ
7
30/12/1999
99/13884
2
YHS
HİZMETLİ
5
30/12/1999
99/13884
1
YHS
HİZMETLİ
5
31/12/2003
2003/6841
1
YHS
HİZMETLİ
5
14/06/2006
2006/1038
1
TOPLAM
105
LEVAZIM
VEVEAYNİYAT
MÜDÜRLÜĞÜ
LEVAZIM
AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
AYNİYAT SAYMANI
1
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/09/2006
1689
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
19/12/2008
3059
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/05/2009
278
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/08/2010
1802
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/08/2011
1722
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/07/2013
1588
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/12/2005
3314
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/01/2009
89
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
2
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
PROGRAMCI
5
15/09/2006
1689
2
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
3
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
3
GIH
TAHSİLDAR
5
12/08/2011
1722
1
GIH
ŞEF
3
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
3
GIH
ŞEF
3
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ŞEF
3
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
ŞEF
3
15/11/2012
2325
1
GIH
ŞEF
5
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
MÜHENDİS
1
17/07/2009
942
1
121
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİSYEN
3
12/08/2011
1722
1
THS
TEKNİSYEN
4
15/11/2012
2325
1
YHS
BEKÇİ
5
31/12/2003
2003/6841
1
YHS
BEKÇİ
7
16/11/2006
1977
1
YHS
GASSAL
5
30/12/2004
2004/8453
1
TOPLAM
53
MAKİNE
MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNEİKMAL
İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/02/2012
2143
5
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/06/2013
1342
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
10/02/2012
2143
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/03/2012
520
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
12/04/2012
821
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
10/02/2012
2143
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
KONTROL MEMURU
3
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
MEMUR
5
10/02/2012
2143
1
GIH
MEMUR
8
10/02/2012
2143
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
16/03/2006
338
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
8
10/02/2012
2143
3
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
10/02/2012
2143
3
GIH
ŞOFÖR
8
17/05/2013
1096
1
13
GIH
ŞOFÖR
11
15/11/2012
2325
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
11/10/2006
1830
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
7
THS
MÜHENDİS
5
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MÜHENDİS
5
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MÜHENDİS
5
31/12/2003
2003/6841
1
THS
MÜHENDİS
5
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
6
THS
MÜHENDİS
7
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
7
12/07/2013
1588
2
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
2
THS
MİMAR
1
10/02/2012
2143
2
THS
MİMAR
7
15/09/2013
1
1
THS
SOSYOLOG
8
15/03/2012
520
1
122
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
TEKNİKER
1
10/02/2012
2143
1
THS
TEKNİKER
6
17/05/2013
1096
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
5
THS
TEKNİKER
7
16/03/2006
338
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
5
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
3
THS
TEKNİSYEN
3
10/02/2012
2143
1
THS
TEKNİSYEN
7
12/07/2013
1588
1
THS
TEKNİSYEN
7
15/09/2013
1
1
5
THS
TEKNİSYEN
9
16/09/2005
2016
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
7
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
8
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
15/02/2008
464
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
1
YHS
HİZMETLİ
5
12/04/2013
841
1
TOPLAM
111
MALİ
KONTROL
MALİ
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
10/10/2007
2339
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
12/08/2011
1722
1
GIH
MALİ HİZMETLER UZMAN
7
14/06/2012
1290
1
GIH
MALİ HİZMETLER UZMANI
1
18/01/2013
201
2
GIH
MALİ HİZMETLER UZMANI
2
18/01/2013
201
2
GIH
MALİ HİZMETLER UZMANI
3
15/11/2012
2325
1
GIH
MALİ HİZMETLER UZMANI
3
18/01/2013
201
2
GIH
MALİ HİZMETLER UZMANI
4
18/01/2013
201
2
GIH
MALİ HİZMETLER UZMANI
5
18/01/2013
201
2
GIH
MALİ HİZMETLER UZMANI
6
16/03/2007
649
3
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
2
GIH
PROGRAMCI
6
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
THS
EKONOMİST
7
15/09/2013
1
1
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
7
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
6
16/03/2006
338
1
TOPLAM
1
32
123
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
MECLİS
MECLİSMÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/09/2012
1793
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/09/2006
1689
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
2
GIH
MEMUR
5
14/06/2012
1290
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
PROGRAMCI
5
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
4
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
2
GIH
UZMAN
1
18/09/2009
1459
1
GIH
UZMAN
1
15/01/2010
296
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
THS
EKONOMİST
6
14/10/2010
2303
1
THS
KÜTÜPHANECİ
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
9
16/09/2005
2016
1
2001/3661
1
TOPLAM
24
MESKEN
MESKENMÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
28/12/2001
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/10/2007
2339
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
18/04/2008
809
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
15/03/2012
520
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/05/2009
278
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
16/09/2005
2016
1
1
GIH
MEMUR
5
13/02/2009
123
GIH
PROGRAMCI
4
30/12/1991
91/2585
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİCİSİ
9
15/03/2012
520
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1993
93/5220
2
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
2
GIH
ŞEF
3
15/09/2006
1689
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/12/2011
2895
1
124
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
EKONOMİST
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
EKONOMİST
1
11/10/2006
1830
1
THS
KÜTÜPHANECİ
8
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
1
27/12/1989
89/14927
1
THS
MÜHENDİS
1
19/10/2000
2000/1503
2
THS
MÜHENDİS
1
10/10/2007
2339
1
THS
MÜHENDİS
1
14/10/2010
2303
1
THS
MÜHENDİS
5
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2007
1228
2
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
1
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
8
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
2
THS
MÜHENDİS
7
16/12/2011
2895
1
THS
MÜHENDİS
7
12/07/2013
1588
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
5
THS
MİMAR
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
MİMAR
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
MİMAR
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
MİMAR
1
18/01/2008
290
1
THS
MİMAR
3
15/03/2012
520
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
1
THS
PEYZAJ MİMARI
5
15/11/2012
2325
1
THS
SOSYOLOG
5
15/03/2012
520
1
THS
TEKNİKER
1
13/06/2007
1415
1
THS
TEKNİKER
5
12/03/2013
511
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
3
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
2
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİKER
7
18/02/2011
289
3
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
1
THS
TEKNİKER
8
15/09/2013
1
THS
TEKNİSYEN
3
31/12/2003
2003/6841
1
THS
TEKNİSYEN
3
15/12/2010
2739
1
THS
TEKNİSYEN
4
15/12/2010
2739
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
17/05/2013
1096
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
16/05/2008
1063
1
YHS
HİZMETLİ
5
13/06/2007
1415
1
TOPLAM
84
MEZARLIKLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
DHS
OKUYUCU
3
30/12/2002
2002/5278
1
DHS
OKUYUCU
5
12/09/2008
2136
1
125
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
DHS
İMAM
3
30/12/1999
99/13884
3
DHS
İMAM
3
28/12/2001
2001/3661
2
DHS
İMAM
3
30/12/2002
2002/5278
3
DHS
İMAM
3
31/12/2003
2003/6841
3
DHS
İMAM
3
16/09/2005
2016
2
DHS
İMAM
3
14/06/2006
2006/1038
1
DHS
İMAM
3
11/10/2006
1830
1
DHS
İMAM
3
13/06/2007
1415
2
DHS
İMAM
3
15/02/2008
464
2
DHS
İMAM
3
16/05/2008
1063
1
DHS
İMAM
3
19/11/2009
2438
1
DHS
İMAM
3
13/08/2010
1802
1
DHS
İMAM
3
17/11/2011
2539
1
DHS
İMAM
3
15/11/2012
2325
1
DHS
İMAM
3
18/01/2013
201
1
DHS
İMAM
4
18/01/2013
201
1
DHS
İMAM
4
14/06/2013
1342
1
DHS
İMAM
5
15/01/2010
296
1
DHS
İMAM
6
17/02/2012
388
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2005
3314
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/06/2007
1415
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/09/2007
1728
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/03/2008
632
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/04/2008
809
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/07/2008
1745
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/07/2013
1588
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
18/06/2010
1570
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/08/2011
1722
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/09/2006
1689
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
11/04/2007
832
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
18/04/2008
809
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
13/08/2010
1802
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
14/10/2010
2303
1
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
14/12/2012
2655
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
17/05/2013
1096
2
126
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
4
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
3
GIH
MEMUR
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
MEMUR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
MEMUR
5
16/11/2006
1977
1
GIH
MEMUR
5
18/01/2008
290
1
GIH
MEMUR
5
18/06/2010
1570
1
GIH
MEMUR
5
15/12/2010
2739
1
GIH
MEMUR
6
14/10/2010
2303
1
GIH
MEMUR
6
18/01/2013
201
2
GIH
MEMUR
6
17/05/2013
1096
3
GIH
MEMUR
7
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
MEMUR
7
18/01/2013
201
1
GIH
MEMUR
7
12/04/2013
841
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
5
GIH
MEMUR
8
12/04/2013
841
1
GIH
MEMUR
10
15/05/2009
278
1
GIH
PROGRAMCI
6
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
4
GIH
TAHSİLDAR
3
15/12/2005
3314
1
GIH
TAHSİLDAR
4
16/09/2005
2016
1
GIH
TAHSİLDAR
4
15/12/2005
3314
2
GIH
TAHSİLDAR
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
TAHSİLDAR
5
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
TAHSİLDAR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
TAHSİLDAR
5
13/09/2007
1728
1
GIH
TAHSİLDAR
5
15/10/2009
1942
1
GIH
TAHSİLDAR
6
17/02/2012
388
1
GIH
TAHSİLDAR
8
14/10/2010
2303
1
GIH
VEZNEDAR
3
16/09/2005
2016
1
GIH
İMAM
3
18/09/2009
1459
1
GIH
İMAM
3
17/06/2011
1480
1
GIH
İMAM
3
17/11/2011
2539
2
GIH
İMAM
5
18/09/2009
1459
2
GIH
İMAM
5
12/05/2011
1128
2
GIH
İMAM
5
17/11/2011
2539
2
GIH
İMAM
5
18/01/2013
201
1
GIH
İMAM
6
18/09/2009
1459
2
GIH
İMAM
6
17/11/2011
2539
1
GIH
İMAM
6
16/12/2011
2895
1
GIH
İMAM
6
17/02/2012
388
1
GIH
İMAM
6
18/01/2013
201
1
127
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
İMAM
7
26/11/2010
2673
2
GIH
İMAM
7
12/04/2012
821
1
GIH
İMAM
7
18/01/2013
201
1
GIH
İMAM
8
14/10/2010
2303
1
GIH
İMAM
8
26/11/2010
2673
1
GIH
İMAM
10
26/11/2010
2673
3
GIH
ŞEF
3
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞEF
3
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
ŞEF
3
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞEF
3
15/12/2005
3314
1
GIH
ŞEF
3
16/03/2006
338
1
GIH
ŞEF
3
18/02/2008
97453
1
GIH
ŞEF
3
18/06/2010
1570
1
GIH
ŞEF
3
15/03/2012
520
1
GIH
ŞEF
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞEF
5
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
ŞOFÖR
7
07/12/1995
95/7524
1
GIH
ŞOFÖR
7
18/02/2008
97453
1
GIH
ŞOFÖR
7
15/05/2009
278
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
11/10/2006
1830
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
4
26/11/2010
2673
1
THS
KÜTÜPHANECİ
8
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
2
THS
MÜHENDİS
1
11/01/2007
106
1
THS
MÜHENDİS
1
11/04/2007
832
1
THS
MÜHENDİS
1
18/01/2008
290
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
2
THS
MÜHENDİS
1
14/03/2008
632
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
2
THS
MÜHENDİS
1
17/02/2012
388
1
THS
MÜHENDİS
2
18/05/2012
1073
1
THS
MÜHENDİS
5
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
5
12/04/2013
841
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
8
THS
MÜHENDİS
7
16/12/2011
2895
1
THS
MİMAR
1
26/11/2010
2673
1
THS
MİMAR
5
16/09/2005
2016
1
THS
MİMAR
8
17/05/2013
1096
1
THS
TEKNİKER
1
30/12/1994
94/6433
1
THS
TEKNİKER
1
10/10/2007
2339
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
12
THS
TEKNİKER
8
15/09/2013
1
1
128
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
TEKNİSYEN
3
31/12/2003
2003/6841
1
THS
TEKNİSYEN
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
1
THS
ŞEF
3
31/12/2003
2003/6841
1
YHS
BEKÇİ
6
18/02/2007
97453
1
YHS
BEKÇİ
7
05/01/1989
89/12361
1
YHS
GASSAL
5
31/12/2003
2003/6841
1
YHS
GASSAL
5
12/09/2008
2136
1
YHS
HİZMETLİ
7
30/12/1999
99/13884
1
1
YHS
HİZMETLİ
7
16/09/2005
2016
YHS
HİZMETLİ
7
18/02/2008
97453
1
YHS
HİZMETLİ
7
14/10/2010
2303
1
TOPLAM
217
PLANLAMA
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/11/2008
2643
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2010
2739
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/02/2012
2143
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
10/10/2007
2339
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
3
GIH
ŞEF
4
30/11/2007
2854
1
GIH
ŞEF
5
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞEF
7
09/09/1986
86/10998
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
1
14/10/2010
2303
1
THS
MÜHENDİS
1
26/11/2010
2673
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
5
12/03/2013
511
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
5
THS
MÜHENDİS
7
16/12/2011
2895
1
THS
MÜHENDİS
8
18/01/2013
201
1
THS
MİMAR
1
24/12/1992
92/3993
2
THS
MİMAR
1
30/12/1993
93/5220
1
THS
MİMAR
1
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MİMAR
1
15/02/2008
464
1
1
THS
MİMAR
1
12/09/2008
2136
THS
MİMAR
1
18/02/2011
289
1
THS
MİMAR
4
14/06/2013
1342
1
THS
MİMAR
5
30/12/1993
93/5220
1
THS
MİMAR
5
16/09/2005
2016
2
129
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MİMAR
5
12/04/2013
841
1
THS
MİMAR
6
13/03/1997
97/9436
2
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
9
THS
MİMAR
7
16/05/2008
1063
2
THS
MİMAR
7
16/12/2011
2895
2
THS
MİMAR
7
15/09/2013
1
2
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
1
THS
MİMAR
8
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
1
15/05/2009
278
1
THS
TEKNİKER
5
17/11/2011
2539
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
4
THS
TEKNİKER
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
3
16/09/2005
2016
2
THS
TEKNİSYEN
7
12/07/2013
1588
6
THS
TEKNİSYEN
10
15/12/2005
3314
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
16/09/2005
2016
1
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
17/10/2008
2384
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/10/2010
2303
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
5
THS
ŞEHİR PLANCISI
3
17/11/2011
2539
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
19/10/2000
2000/1503
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
14/02/2007
269
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
18/06/2010
1570
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
13/08/2010
1802
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
16/12/2011
2895
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
18/01/2013
201
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
15/09/2013
1
11
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
16/05/2008
1063
5
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
18/02/2011
289
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
12/08/2011
1722
5
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
16/12/2011
2895
4
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
15/09/2013
1
6
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/11/2012
2325
2
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/09/2013
1
12
TOPLAM
139
RUHSAT
VEVEDENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT
DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
AHS
AVUKAT
8
15/09/2013
1
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/12/2011
2895
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/04/2012
820
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/10/2011
2322
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
14/10/2010
2303
1
GIH
MEMUR
7
17/05/2013
1096
1
130
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/1999
99/13884
1
GIH
TAHSİLDAR
5
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
7
17/11/2011
2539
2
GIH
ŞEF
3
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
1
THS
KİMYAGER
6
15/12/2005
3314
THS
KİMYAGER
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
1
20/12/1985
85/10208
1
THS
MÜHENDİS
1
05/11/1987
87/12301
1
THS
MÜHENDİS
1
07/12/1995
95/7524
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
MÜHENDİS
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
MÜHENDİS
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
1
18/06/2010
1570
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
2
THS
MÜHENDİS
1
15/03/2012
520
1
THS
MÜHENDİS
1
1
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2007
1228
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
1
2
THS
MÜHENDİS
5
16/12/2011
2895
1
THS
MÜHENDİS
5
18/05/2012
1073
1
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2013
1096
3
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
6
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
17
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
2
THS
MÜHENDİS
7
18/02/2011
289
1
THS
MÜHENDİS
7
17/06/2011
1480
1
THS
MÜHENDİS
7
16/12/2011
2895
4
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
4
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
2
THS
MİMAR
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
MİMAR
1
30/12/1993
93/5220
1
THS
MİMAR
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MİMAR
5
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
3
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
11/04/2007
832
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
13/09/2007
1728
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
15/02/2008
464
1
TOPLAM
91
131
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
SATINALMA
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/03/2007
649
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/05/2011
1129
1
GIH
MEMUR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
MEMUR
7
30/12/1999
99/13884
1
GIH
PROGRAMCI
1
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
2
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİCİSİ
9
15/03/2012
520
GIH
ÇÖZÜMLEYİCİ
1
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ŞEF
4
12/04/2013
841
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
THS
KİMYAGER
6
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1999
99/13884
2
THS
MÜHENDİS
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
MÜHENDİS
1
31/12/2003
2003/6841
2
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
5
24/12/1992
92/3993
1
THS
MÜHENDİS
5
07/12/1995
95/7524
1
THS
MÜHENDİS
5
28/12/2001
2001/3661
1
3
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
1
15/09/2013
1
1
TOPLAM
38
SAĞLIK
VEVE
HIFZISSIHHA
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK
HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ
AHS
AVUKAT
9
DHS
İMAM
3
28/12/2001
2001/3661
1
DHS
İMAM
3
11/10/2006
1830
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/03/2008
632
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/10/2009
1942
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/05/2012
1074
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/04/2013
841
1
132
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
18/05/2012
1073
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/11/2006
1977
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
MEMUR
5
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
MEMUR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
MEMUR
5
15/12/2010
2739
1
GIH
MEMUR
5
14/06/2013
1342
1
GIH
MEMUR
6
15/03/2012
520
1
GIH
MEMUR
7
12/05/2011
1128
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
2
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
2
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
5
GIH
TAHSİLDAR
4
16/09/2005
2016
1
GIH
TAHSİLDAR
5
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
4
14/06/2012
1290
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
6
19/11/2009
2438
1
GIH
ÇÖZÜMLEYİCİ
7
17/11/2011
2539
2
GIH
ŞEF
3
30/12/1994
94/6433
1
GIH
ŞEF
5
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
2
SHS
BİOLOG
1
07/12/1995
95/7524
1
SHS
BİOLOG
1
30/12/2004
2004/8453
1
SHS
BİOLOG
1
11/04/2007
832
1
SHS
BİOLOG
1
18/04/2008
809
1
SHS
BİOLOG
1
16/04/2010
1050
1
SHS
BİOLOG
1
12/07/2013
1588
1
1
SHS
BİOLOG
5
12/07/2013
1588
SHS
BİOLOG
5
15/09/2013
1
1
SHS
BİOLOG
6
15/12/2005
3314
5
SHS
BİOLOG
6
15/09/2013
1
1
SHS
BİOLOG
7
14/10/2011
2322
1
SHS
BİOLOG
7
15/09/2013
1
2
SHS
BİOLOG
8
15/09/2013
1
2
SHS
DİYETİSYEN
5
14/10/2011
2322
1
SHS
DİŞ TABİBİ
1
12/09/2008
2136
1
SHS
DİŞ TABİBİ
1
17/06/2011
1480
2
SHS
DİŞ TABİBİ
1
15/11/2012
2325
1
SHS
DİŞ TABİBİ
5
13/05/2010
1238
1
SHS
DİŞ TABİBİ
6
13/05/2010
1238
1
SHS
EBE
3
14/06/2013
1342
1
SHS
EBE
5
17/11/2011
2539
1
SHS
EBE
7
15/09/2013
1
1
SHS
EBE
8
15/09/2013
1
1
SHS
ECZACI
1
11/07/2007
1563
1
133
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
SHS
FİZYOTERAPİST
1
11/07/2007
1563
1
SHS
HEMŞİRE
1
10/10/2007
2339
1
SHS
HEMŞİRE
1
18/01/2008
290
1
SHS
HEMŞİRE
1
18/04/2008
809
1
SHS
HEMŞİRE
1
12/09/2008
2136
1
SHS
HEMŞİRE
1
11/03/2010
656
1
SHS
HEMŞİRE
1
16/04/2010
1050
1
SHS
HEMŞİRE
1
18/06/2010
1570
1
SHS
HEMŞİRE
1
18/02/2011
289
1
SHS
HEMŞİRE
1
17/02/2012
388
1
SHS
HEMŞİRE
2
18/02/2011
289
5
SHS
HEMŞİRE
3
18/05/2012
1073
1
SHS
HEMŞİRE
3
12/03/2013
511
1
SHS
HEMŞİRE
4
15/12/2010
2739
1
SHS
HEMŞİRE
4
12/05/2011
1128
1
SHS
HEMŞİRE
4
14/06/2012
1290
1
SHS
HEMŞİRE
5
16/09/2005
2016
1
SHS
HEMŞİRE
5
18/01/2008
290
1
SHS
HEMŞİRE
5
14/06/2013
1342
1
SHS
HEMŞİRE
7
15/09/2013
1
1
SHS
HEMŞİRE
8
15/03/2012
520
1
SHS
HEMŞİRE
8
15/11/2012
2325
1
SHS
HEMŞİRE
8
12/07/2013
1588
1
SHS
HEMŞİRE
9
15/12/2005
3314
1
SHS
LABORANT
3
15/05/2009
278
1
SHS
LABORANT
3
11/03/2010
656
1
SHS
LABORANT
3
14/06/2012
1290
1
SHS
PSİKOLOG
2
14/06/2012
1290
1
SHS
PSİKOLOG
3
14/06/2012
1290
1
SHS
PSİKOLOG
6
16/04/2010
1050
1
SHS
PSİKOLOG
6
13/05/2010
1238
1
1
SHS
PSİKOLOG
8
18/09/2009
1459
SHS
SAĞLIK MEMURU
1
31/12/2003
2003/6841
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
1
10/10/2007
2339
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
1
14/06/2012
1290
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
2
12/09/2012
1793
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
4
14/12/2012
2655
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
5
15/05/2009
278
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
9
12/04/2012
821
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
9
15/09/2013
1
2
SHS
SAĞLIK MEMURU
10
15/11/2012
2325
2
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
2
14/06/2012
1290
1
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
2
14/06/2013
1342
3
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
3
14/06/2013
1342
2
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
5
14/12/2012
2655
1
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
5
18/01/2013
201
1
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
7
12/08/2011
1722
1
134
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
7
14/06/2013
1342
1
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
10
15/11/2012
2325
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
3
15/12/2005
3314
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
3
15/09/2006
1689
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
3
18/02/2011
289
1
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
7
14/06/2013
1342
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
9
15/09/2013
1
1
SHS
SOSYAL ÇALIŞMACI
3
14/06/2012
1290
1
SHS
TABİP
1
30/12/1991
91/2585
1
SHS
TABİP
1
30/12/1993
93/5220
2
SHS
TABİP
1
30/12/1994
94/6433
1
SHS
TABİP
1
30/12/1999
99/13884
6
SHS
TABİP
1
19/10/2000
2000/1503
1
SHS
TABİP
1
28/12/2001
2001/3661
1
SHS
TABİP
1
30/12/2002
2002/5278
3
SHS
TABİP
1
31/12/2003
2003/6841
1
SHS
TABİP
1
30/12/2004
2004/8453
2
SHS
TABİP
1
16/09/2005
2016
2
SHS
TABİP
1
15/12/2005
3314
1
SHS
TABİP
1
14/06/2006
2006/1038
1
SHS
TABİP
1
11/04/2007
832
1
SHS
TABİP
1
18/01/2008
290
1
SHS
TABİP
1
12/09/2008
2136
1
SHS
TABİP
1
14/11/2008
2643
1
SHS
TABİP
1
13/03/2009
186
1
SHS
TABİP
1
15/05/2009
278
1
SHS
TABİP
1
11/03/2010
656
1
SHS
TABİP
1
13/05/2010
1238
1
SHS
TABİP
1
18/02/2011
289
3
SHS
TABİP
1
12/08/2011
1722
1
SHS
TABİP
2
18/05/2012
1073
1
SHS
TABİP
2
12/09/2012
1793
1
SHS
TABİP
4
14/06/2012
1290
1
SHS
TABİP
5
14/06/2012
1290
1
SHS
TABİP
6
14/06/2012
1290
1
SHS
UZMAN TABİP
1
30/12/1993
93/5220
1
SHS
UZMAN TABİP
1
30/12/2002
2002/5278
2
SHS
UZMAN TABİP
3
14/06/2012
1290
1
SHS
UZMAN TABİP
4
14/06/2012
1290
1
SHS
VETERİNER HEKİM
5
12/09/2012
1793
1
SHS
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
1
14/06/2013
1342
1
SHS
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
3
14/06/2013
1342
1
SHS
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
5
17/05/2013
1096
1
SHS
VETERİNER SAĞLIK
11
15/11/2012
2325
1
SHS
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
8
15/03/2012
520
1
THS
KÜTÜPHANECİ
7
15/09/2013
1
1
THS
KİMYAGER
1
31/12/2003
2003/6841
1
135
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
KİMYAGER
1
16/09/2005
2016
1
THS
KİMYAGER
1
10/10/2007
2339
1
THS
KİMYAGER
1
18/02/2011
289
1
THS
KİMYAGER
6
15/09/2013
1
3
THS
KİMYAGER
7
15/09/2013
1
1
THS
KİMYAGER
8
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2002
2002/5278
2
THS
MÜHENDİS
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
15/10/2009
1942
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
1
THS
MÜHENDİS
5
15/12/2005
3314
2
THS
MÜHENDİS
6
13/03/1997
97/9436
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
3
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
SOSYOLOG
5
14/12/2012
2655
1
THS
SOSYOLOG
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
2
THS
TEKNİKER
7
16/03/2006
338
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİSYEN
3
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİSYEN
3
17/02/2012
388
1
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
6
13/02/2009
123
1
YHS
HİZMETLİ
5
15/09/2006
1689
1
TOPLAM
224
SOSYAL
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL
HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2010
2739
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/12/2012
2655
1
17/02/2012
388
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
8
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
2
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
3
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
3
GIH
UZMAN
1
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
18/09/2009
1459
1
136
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
1
SHS
BİOLOG
1
15/02/2008
464
SHS
PSİKOLOG
8
18/02/2011
289
1
SHS
SOSYAL ÇALIŞMACI
8
11/07/2007
1563
4
SHS
SOSYAL ÇALIŞMACI
8
17/11/2011
2539
1
SHS
SOSYAL ÇALIŞMACI
8
15/11/2012
2325
1
THS
SOSYOLOG
6
18/01/2013
201
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
4
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİSYEN
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
1
YHS
BEKÇİ
7
18/05/2012
1073
1
TOPLAM
46
SOSYAL
VEVEİDARİ
MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL
İDARİ İŞLER
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/05/2007
1228
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/05/2011
1129
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/06/2011
1480
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/11/2011
2539
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/05/2013
1096
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
15/03/2012
520
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/03/2013
511
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/09/2006
1689
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
11/07/2007
1563
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
13/02/2009
123
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
12/04/2013
841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
15/09/2006
1689
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
2
GIH
MEMUR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
MEMUR
5
16/01/2009
89
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
MEMUR
8
17/11/2011
2539
1
GIH
PROGRAMCI
7
16/09/2005
2016
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
9
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
7
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
5
137
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
PROGRAMCI
9
15/09/2013
1
1
GIH
TAHSİLDAR
5
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
TAHSİLDAR
5
18/01/2008
290
1
15/02/2008
464
1
GIH
ŞEF
3
GIH
ŞEF
4
1
GIH
ŞEF
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞEF
5
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
ŞEF
5
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/11/2006
1977
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
11/10/2006
1830
1
SHS
DİYETİSYEN
8
18/02/2011
289
1
SHS
VETERİNER HEKİM
1
13/03/2009
186
1
SHS
VETERİNER HEKİM
6
15/09/2013
1
1
SHS
VETERİNER HEKİM
8
18/09/2009
1459
1
THS
EKONOMİST
1
14/03/2008
632
1
THS
EKONOMİST
9
15/09/2013
1
2
THS
FİZİKÇİ
7
15/09/2013
1
1
THS
KİMYAGER
8
18/09/2009
1459
1
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
4
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
3
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
6
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİKER
9
15/09/2013
1
1
1
THS
TEKNİSYEN
3
16/09/2005
2016
THS
TEKNİSYEN
3
16/01/2009
89
1
THS
TEKNİSYEN
4
15/01/2010
296
1
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
10
16/03/2006
338
1
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
2
YHS
HİZMETLİ
5
15/10/2009
1942
1
YHS
HİZMETLİ
7
30/12/1999
99/13884
1
YHS
HİZMETLİ
7
30/12/2002
2002/5278
1
YHS
HİZMETLİ
8
19/11/2009
2438
1
TOPLAM
104
STRATEJİ
GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ
GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/05/2012
1074
4
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1074
1
GIH
MALİ HİZMETLER UZMANI
3
14/12/2012
2655
1
138
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
MEMUR
5
18/05/2012
1074
1
GIH
MEMUR
6
18/05/2012
1074
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
18/05/2012
1074
1
GIH
PROGRAMCI
6
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
3
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
3
GIH
UZMAN
1
18/05/2012
1074
3
GIH
ŞEF
3
18/05/2012
1074
5
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
18/05/2012
1074
2
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
18/05/2012
1074
1
SHS
UZMAN TABİP
1
18/05/2012
1074
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
MÜHENDİS
1
18/05/2012
1074
2
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
5
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
8
12/07/2013
1588
1
THS
MİMAR
8
17/05/2013
1096
1
THS
TEKNİK ELEMAN
1
18/05/2012
1074
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
15/09/2013
1
1
TOPLAM
45
SU ÜRÜNLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
SU ÜRÜNLERİHALİ
HALİ MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/09/2006
1689
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/07/2013
1588
1
GIH
EĞİTMEN
7
15/09/2013
1
1
GIH
MEMUR
5
30/12/1991
91/2585
1
GIH
MEMUR
5
13/02/2009
123
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
TAHSİLDAR
3
15/12/2005
3314
1
GIH
TAHSİLDAR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
TAHSİLDAR
5
11/04/2007
832
1
GIH
TAHSİLDAR
5
13/06/2007
1415
1
GIH
TAHSİLDAR
5
13/06/2008
1327
1
GIH
TAHSİLDAR
5
18/09/2009
1459
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞEF
4
18/06/2010
1570
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
15/12/2005
3314
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/11/2006
1977
1
SHS
VETERİNER HEKİM
1
29/01/2004
5077
5
SHS
VETERİNER HEKİM
1
30/12/2004
2004/8453
1
SHS
VETERİNER HEKİM
1
13/06/2007
1415
1
SHS
VETERİNER HEKİM
1
18/04/2008
809
1
139
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
SHS
VETERİNER HEKİM
1
13/08/2010
1802
1
THS
MÜHENDİS
1
31/12/2003
2003/6841
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
2
THS
MÜHENDİS
1
10/10/2007
2339
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
1
THS
MÜHENDİS
1
15/05/2009
278
2
THS
MÜHENDİS
1
26/11/2010
2673
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
4
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
4
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİSYEN
9
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
2
YHS
BEKÇİ
7
19/10/2000
2000/1503
1
30/12/1999
99/13884
1
TOPLAM
55
TARİHİ
ÇEVRE
MÜDÜRLÜĞÜ
TARİHİ
ÇEVREKORUMA
KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/11/2007
2854
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
11/03/2010
656
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
2
GIH
PROGRAMCI
8
19/12/2008
3059
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
TERCÜMAN
9
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
5
07/12/1995
95/7524
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
ARKEOLOG
6
15/09/2013
1
1
THS
ARKEOLOG
7
15/09/2013
1
1
THS
ARKEOLOG
8
15/09/2013
1
1
THS
JEOMORFOLOG
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
KÜTÜPHANECİ
6
12/03/2013
511
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
1
THS
MÜHENDİS
5
12/04/2013
841
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
2
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
140
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MİMAR
1
20/12/1985
85/10208
1
THS
MİMAR
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
MİMAR
1
28/12/2001
2001/3661
2
THS
MİMAR
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
MİMAR
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MİMAR
1
16/09/2005
2016
1
THS
MİMAR
1
13/08/2010
1802
1
THS
MİMAR
3
18/06/2010
1570
1
THS
MİMAR
5
30/12/1999
99/13884
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
6
THS
MİMAR
7
16/05/2008
1063
1
THS
MİMAR
7
12/08/2011
1722
1
THS
MİMAR
7
16/12/2011
2895
1
THS
MİMAR
7
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
1
THS
MİMAR
8
15/09/2013
1
1
THS
PEYZAJ MİMARI
7
18/02/2011
289
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
6
14/02/2007
269
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
4
THS
TEKNİKER
9
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
7
12/07/2013
1588
4
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
15/09/2006
1689
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
15/02/2008
464
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
3
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
17/05/2007
1228
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
18/05/2012
1073
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/09/2013
1
3
YHS
BEKÇİ
7
28/12/2001
2001/3661
1
YHS
HİZMETLİ
7
19/12/2008
3059
1
TOPLAM
75
TEFTİŞ
KURULU
BAŞKANLIĞI
TEFTİŞ
KURULU BAŞKANLIĞI
GIH
BAŞMÜFETTİŞ
1
31/12/1984
214
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2005
3314
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2011
2322
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/07/2013
1588
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
17/02/2012
388
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
17/07/2009
942
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
16/04/2010
1050
1
141
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
14/10/2010
2303
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
2
GIH
MÜFETTİŞ
1
31/12/1984
214
8
GIH
MÜFETTİŞ
1
17/12/1990
90/1332
4
GIH
MÜFETTİŞ
1
30/12/1991
91/2585
1
GIH
MÜFETTİŞ
1
24/12/1992
92/3993
2
GIH
MÜFETTİŞ
1
30/12/1993
93/5220
2
GIH
MÜFETTİŞ
1
30/12/1994
94/6433
1
GIH
MÜFETTİŞ
1
07/12/1995
95/7524
1
GIH
MÜFETTİŞ
1
19/10/2000
2000/1503
2
GIH
MÜFETTİŞ
1
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
MÜFETTİŞ
1
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
MÜFETTİŞ
1
30/12/2004
2004/8453
2
GIH
MÜFETTİŞ
1
16/09/2005
2016
2
GIH
MÜFETTİŞ
1
15/12/2005
3314
3
GIH
MÜFETTİŞ
1
14/06/2006
2006/1038
23
GIH
MÜFETTİŞ
1
11/10/2006
1830
1
GIH
MÜFETTİŞ
1
17/05/2007
1228
1
GIH
MÜFETTİŞ
1
18/09/2009
1459
1
GIH
MÜFETTİŞ YARDIMCISI
8
13/03/1997
97/9436
1
GIH
MÜFETTİŞ YARDIMCISI
9
13/03/1997
97/9436
3
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI
1
24/12/1992
92/3993
1
GIH
UZMAN
1
24/12/1992
92/3993
1
TOPLAM
80
TESİSLER
BAKIM
MÜDÜRLÜĞÜ
TESİSLER
BAKIMVE
VE ONARIM
ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/03/2012
520
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
ŞEF
3
31/12/1984
214
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/12/2011
2895
1
THS
MÜHENDİS
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
5
30/12/2004
2004/8453
2
THS
MÜHENDİS
5
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
5
13/05/2010
1238
1
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
THS
MÜHENDİS
5
12/08/2011
1722
1
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2013
1096
3
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
2
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
4
142
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MİMAR
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
MİMAR
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
MİMAR
1
11/07/2007
1563
1
THS
MİMAR
5
18/05/2012
1073
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
4
THS
MİMAR
7
16/12/2011
2895
1
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİKER
1
15/05/2009
278
1
THS
TEKNİKER
1
12/03/2013
511
1
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
2
THS
TEKNİKER
7
18/02/2011
289
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
2
THS
TEKNİSYEN
3
18/06/2010
1570
1
15/09/2013
1
1
TOPLAM
44
TOPLU
ULAŞIM
MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLU
ULAŞIMHİZMETLERİ
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AHS
AVUKAT
8
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
11/10/2006
1830
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/07/2009
942
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/03/2013
511
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
17/05/2013
1096
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
30/12/2004
2004/8453
2
GIH
MEMUR
5
GIH
MEMUR
6
14/10/2011
2322
1
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
3
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
4
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
3
GIH
ŞEF
3
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞEF
3
19/12/2008
3059
1
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
11/10/2006
1830
THS
KÜTÜPHANECİ
8
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
1
15/12/2005
3314
1
17/06/2011
1480
1
THS
MÜHENDİS
1
THS
MÜHENDİS
5
2
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
5
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
1
THS
MİMAR
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
MİMAR
1
10/02/2012
2143
1
143
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MİMAR
1
THS
RESSAM
1
18/02/2011
289
1
1
THS
TEKNİK ELEMAN
1
18/01/2008
290
1
THS
TEKNİKER
1
13/09/2007
1728
1
THS
TEKNİKER
1
18/01/2008
290
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİSYEN
3
THS
TEKNİSYEN
7
12/07/2013
1588
2
1
1
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
2
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
16/12/2011
2895
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
15/03/2012
520
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
15/09/2013
1
3
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
12/08/2011
1722
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/11/2012
2325
1
TOPLAM
64
TRAFİK
TRAFİKMÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/02/2007
269
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/02/2012
2143
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/11/2012
2325
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/07/2013
1588
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
11/10/2006
1830
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
EĞİTMEN
9
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
13/02/2009
123
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
16/09/2005
2016
1
GIH
PROGRAMCI
3
30/12/1991
91/2585
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
2
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
8
19/12/2008
3059
2
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
ŞEF
3
14/11/2008
2643
1
GIH
ŞEF
5
15/02/2008
464
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
JEOMORFOLOG
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
1
05/11/1987
87/12301
1
THS
MÜHENDİS
1
05/01/1989
89/12361
1
144
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
MÜHENDİS
1
31/12/2003
2003/6841
1
THS
MÜHENDİS
1
17/10/2008
2384
1
THS
MÜHENDİS
1
18/09/2009
1459
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
THS
MÜHENDİS
1
THS
MÜHENDİS
2
18/01/2013
201
1
THS
MÜHENDİS
4
17/05/2013
1096
1
1
1
THS
MÜHENDİS
5
16/09/2005
2016
2
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2007
1228
1
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
THS
MÜHENDİS
5
16/12/2011
2895
1
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
1
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
3
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
6
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
3
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
THS
MÜHENDİS
8
17/05/2013
1096
1
THS
TEKNİKER
1
11/03/2010
656
1
THS
TEKNİKER
1
16/04/2010
1050
1
THS
TEKNİKER
1
18/02/2011
289
2
THS
TEKNİKER
1
12/08/2011
1722
1
THS
TEKNİKER
2
12/05/2011
1128
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
7
15/12/2005
3314
1
THS
TEKNİKER
7
16/03/2006
338
1
THS
TEKNİKER
7
10/02/2012
2143
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
5
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİSYEN
3
17/12/1990
90/1332
1
THS
TEKNİSYEN
3
28/12/2001
2001/3661
1
THS
TEKNİSYEN
3
16/09/2005
2016
1
12/09/2008
2136
THS
TEKNİSYEN
3
THS
TEKNİSYEN
3
1
1
THS
TEKNİSYEN
5
17/02/2012
388
1
THS
TEKNİSYEN
5
17/05/2012
1040
1
THS
TEKNİSYEN
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
9
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİSYEN
10
16/03/2006
338
1
TOPLAM
89
145
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
ULAŞIM
KOORDİNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞIM
KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
DHS
İMAM
3
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
MEMUR
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
PROGRAMCI
1
30/12/1999
99/13884
1
GIH
PROGRAMCI
1
16/11/2006
1977
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
2
GIH
PROGRAMCI
8
19/12/2008
3059
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
UZMAN
1
16/03/2007
649
1
GIH
ŞEF
3
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
2
1
THS
JEOMORFOLOG
6
15/09/2013
1
THS
MÜHENDİS
1
07/12/1995
95/7524
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2004
2004/8453
2
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
3
THS
MÜHENDİS
1
18/01/2008
290
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
1
THS
MÜHENDİS
1
14/03/2008
632
1
THS
MÜHENDİS
2
17/02/2012
388
1
THS
MÜHENDİS
3
18/01/2013
201
1
THS
MÜHENDİS
3
14/06/2013
1342
1
THS
MÜHENDİS
5
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
5
16/09/2005
2016
2
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2013
1096
2
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
2
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
9
THS
MİMAR
1
05/11/1987
87/12301
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİK ELEMAN
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
7
16/03/2006
338
1
THS
TEKNİKER
7
18/02/2011
289
1
THS
TEKNİKER
7
17/06/2011
1480
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
4
THS
TEKNİSYEN
7
12/07/2013
1588
3
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
3
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
15/09/2013
1
5
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
18/02/2011
289
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
15/09/2013
1
2
TOPLAM
73
146
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
2016
1830
942
3314
1238
90/1332
2004/8453
3314
1
2016
85/10208
1977
464
2643
1050
3314
511
2006/1038
1
183
1
2325
2304
93/5220
2673
289
2143
841
1
1
511
2002/5278
1
2004/8453
2001/3661
520
2655
1728
1
2895
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
13
1
2
2003/6841
1
ULAŞIM
PLANLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞIM
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
TOPLAM
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
MEMUR
MEMUR
PROGRAMCI
PROGRAMCI
ŞUBE MÜDÜRÜ
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MİMAR
MİMAR
MİMAR
MİMAR
MİMAR
MİMAR
MİMAR
MİMAR
PEYZAJ MİMARI
TEKNİKER
TEKNİKER
ŞEHİR PLANCISI
ŞEHİR PLANCISI
ŞEHİR PLANCISI
ŞEHİR PLANCISI
ŞEHİR PLANCISI
ŞEHİR PLANCISI
ŞEHİR PLANCISI
ŞEHİR PLANCISI
3
3
3
5
5
5
5
7
8
1
1
1
1
1
1
5
5
6
6
7
7
8
1
1
1
1
1
5
6
7
2
1
7
1
5
5
5
6
6
7
7
16/09/2005
11/10/2006
17/07/2009
15/12/2005
13/05/2010
17/12/1990
30/12/2004
15/12/2005
15/09/2013
16/09/2005
20/12/1985
16/11/2006
15/02/2008
14/11/2008
16/04/2010
15/12/2005
12/03/2013
14/06/2006
15/09/2013
26/06/2012
15/09/2013
15/11/2012
17/04/1981
30/12/1993
26/11/2010
18/02/2011
10/02/2012
12/04/2013
15/09/2013
15/09/2013
12/03/2013
30/12/2002
15/09/2013
30/12/2004
28/12/2001
15/03/2012
14/12/2012
13/09/2007
15/09/2013
16/12/2011
15/09/2013
68
VETERİNER
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
147
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/07/2008
1745
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/07/2013
1588
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
12/09/2008
2136
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
17/10/2008
2384
1
GIH
MEMUR
7
24/01/1984
2
1
GIH
PROGRAMCI
1
18/01/2008
290
1
GIH
TAHSİLDAR
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
TAHSİLDAR
5
17/05/2007
1228
1
GIH
TAHSİLDAR
7
17/05/2007
1228
1
GIH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
5
14/06/2012
1290
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞEF
3
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
ŞEF
3
15/12/2005
3314
1
GIH
ŞEF
3
11/03/2010
656
1
GIH
ŞEF
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
SHS
LABORANT
10
15/11/2012
2325
2
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
2
12/09/2012
1793
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
4
12/04/2013
841
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
5
16/04/2010
1050
1
SHS
VETERİNER HEKİM
1
29/01/2004
5077
4
SHS
VETERİNER HEKİM
1
30/12/2004
2004/8453
1
SHS
VETERİNER HEKİM
1
10/10/2007
2339
2
SHS
VETERİNER HEKİM
1
30/11/2007
2854
1
SHS
VETERİNER HEKİM
1
15/02/2008
464
2
SHS
VETERİNER HEKİM
1
14/03/2008
632
1
SHS
VETERİNER HEKİM
1
12/09/2008
2136
1
SHS
VETERİNER HEKİM
1
15/12/2010
2739
1
SHS
VETERİNER HEKİM
2
12/03/2013
511
1
SHS
VETERİNER HEKİM
3
12/09/2012
1793
1
SHS
VETERİNER HEKİM
5
17/11/2011
2539
1
SHS
VETERİNER HEKİM
5
12/04/2013
841
1
SHS
VETERİNER HEKİM
5
15/09/2013
1
2
SHS
VETERİNER HEKİM
6
12/09/2008
2136
1
SHS
VETERİNER HEKİM
6
15/09/2013
1
4
SHS
VETERİNER HEKİM
7
15/09/2013
1
2
SHS
VETERİNER HEKİM
8
18/09/2009
1459
1
SHS
VETERİNER HEKİM
8
18/02/2011
289
2
SHS
VETERİNER HEKİM
8
15/11/2012
2325
3
SHS
VETERİNER HEKİM
8
15/09/2013
1
1
148
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
SHS
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
8
12/03/2013
511
1
SHS
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ
10
15/11/2012
2325
2
SHS
VETERİNER SAĞLIK
3
30/11/2007
2854
1
SHS
VETERİNER SAĞLIK
3
13/03/2009
186
1
SHS
VETERİNER SAĞLIK
11
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
TEKNİKER
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
4
12/04/2013
841
1
THS
TEKNİSYEN
9
16/09/2005
2016
1
YHS
BEKÇİ
7
13/06/2007
1415
1
TOPLAM
74
YAPI
İŞLERİ
YAPI
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2005
3314
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/09/2008
2136
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
25/01/2013
230
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/07/2013
1588
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
PROGRAMCI
5
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
8
19/12/2008
3059
2
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
17/12/1990
90/1332
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1993
93/5220
2
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1994
94/6433
2
THS
MÜHENDİS
1
13/03/1997
97/9436
1
THS
MÜHENDİS
1
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MÜHENDİS
1
31/12/2003
2003/6841
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
2
THS
MÜHENDİS
1
11/04/2007
832
1
THS
MÜHENDİS
1
19/11/2009
2438
1
THS
MÜHENDİS
1
14/10/2010
2303
1
THS
MÜHENDİS
1
26/11/2010
2673
1
THS
MÜHENDİS
2
12/08/2011
1722
1
THS
MÜHENDİS
2
14/06/2013
1342
1
THS
MÜHENDİS
3
17/02/2012
389
1
THS
MÜHENDİS
4
17/02/2012
389
1
THS
MÜHENDİS
4
12/04/2013
841
1
THS
MÜHENDİS
5
30/12/1991
91/2585
1
149
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MÜHENDİS
5
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
5
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
5
19/11/2009
2438
1
THS
MÜHENDİS
5
17/11/2011
2539
1
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
3
THS
MÜHENDİS
5
12/04/2013
841
2
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
4
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
12
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
2
THS
MÜHENDİS
7
17/06/2011
1480
1
THS
MÜHENDİS
7
16/12/2011
2895
2
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
2
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
1
13/03/1997
97/9436
1
THS
MİMAR
1
17/05/2007
1228
1
THS
MİMAR
1
10/10/2007
2339
1
THS
MİMAR
2
18/06/2010
1570
1
THS
MİMAR
5
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
5
THS
MİMAR
7
16/05/2008
1063
1
THS
MİMAR
7
15/09/2013
1
3
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
1
THS
SÜRVEYAN
1
30/12/2002
2002/5278
1
THS
SÜRVEYAN
3
07/12/1995
95/7524
1
THS
SÜRVEYAN
3
30/12/1999
99/13884
2
THS
SÜRVEYAN
3
28/12/2001
2001/3661
1
THS
SÜRVEYAN
3
30/12/2002
2002/5278
1
THS
SÜRVEYAN
3
31/12/2003
2003/6841
1
THS
SÜRVEYAN
3
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİK RESSAM
3
30/12/1999
99/13884
1
THS
TEKNİK RESSAM
3
14/06/2012
1290
1
THS
TEKNİK RESSAM
4
13/08/2010
1802
1
THS
TEKNİKER
1
05/11/1987
87/12301
1
THS
TEKNİKER
1
18/01/2008
290
1
THS
TEKNİKER
1
15/02/2008
464
1
THS
TEKNİKER
1
15/05/2009
278
1
THS
TEKNİKER
1
12/08/2011
1722
1
THS
TEKNİKER
5
12/04/2013
841
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİKER
7
15/12/2005
3314
1
THS
TEKNİKER
7
18/02/2011
289
2
THS
TEKNİKER
7
17/06/2011
1480
1
THS
TEKNİKER
7
10/02/2012
2143
1
150
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİKER
8
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
2
THS
TEKNİSYEN
3
05/11/1987
87/12301
1
THS
TEKNİSYEN
3
07/12/1995
95/7524
1
THS
TEKNİSYEN
3
18/04/2008
809
1
THS
TEKNİSYEN
3
17/05/2013
1096
1
THS
TEKNİSYEN
4
18/06/2010
1570
1
THS
TEKNİSYEN
5
30/12/2004
2004/8453
1
THS
TEKNİSYEN
5
16/09/2005
2016
1
YHS
HİZMETLİ
7
30/12/2002
2002/5278
1
YHS
TEKNİSYEN YARDIMCISI
7
TOPLAM
1
126
YAZI
İŞLERİ
YAZI
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/11/2011
2539
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/05/2012
1073
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
13/06/2007
1415
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
13/02/2009
123
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
17/02/2012
388
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
17/02/2012
388
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
17/11/2011
2539
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
3
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/1999
99/13884
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
8
19/12/2008
3059
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
TAHSİLDAR
5
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ŞEF
3
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
ŞEF
3
10/10/2007
2339
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
TEKNİK ELEMAN
1
18/02/2011
289
1
TOPLAM
25
YEŞİLYEŞİL
ALAN
VEVE
TESİSLER
YAPIM
MÜDÜRLÜĞÜ
ALAN
TESİSLER YAPIM
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/02/2012
2142
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
10/02/2012
2142
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
17/05/2013
1096
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
17/05/2012
1040
1
151
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
PROGRAMCI
5
10/02/2012
2142
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
10/02/2012
2142
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
17/05/2012
1040
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
2
10/02/2012
2142
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
17/05/2012
1040
1
THS
FİZİKÇİ
7
15/09/2013
1
1
THS
GRAFİKER
6
10/02/2012
2142
1
THS
GRAFİKER
7
10/02/2012
2142
1
THS
JEOMORFOLOG
6
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
1
31/12/2003
2003/6841
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2142
6
THS
MÜHENDİS
1
17/05/2012
1040
3
THS
MÜHENDİS
5
18/01/2013
201
1
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
3
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
9
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
1
1
THS
MÜHENDİS
7
16/12/2011
2895
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
2
THS
TEKNİKER
7
15/12/2005
3314
1
THS
TEKNİKER
7
17/05/2012
1040
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
9
THS
TEKNİSYEN
3
17/05/2012
1040
1
THS
TEKNİSYEN
3
14/12/2012
2655
1
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİSYEN
10
15/12/2005
3314
1
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
2
TOPLAM
63
ZABITA
BAŞKANLIĞI
ZABITADAİRE
DAİRE BAŞKANLIĞI
GIH
ARAŞTIRMACI
1
10/03/2011
6191
2
GIH
BAŞKOMİSER
3
17/12/1990
90/1332
1
GIH
BAŞKOMİSER
4
15/10/2009
1942
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/06/2010
1570
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/08/2010
1802
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/03/2012
520
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/07/2013
1588
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
17/02/2012
388
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
10/10/2007
2339
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
19/11/2009
2438
1
152
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
4
GIH
KOMİSER
3
11/03/2010
656
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/1991
91/2585
2
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/1999
99/13884
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
17/10/2008
2384
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
3
18/04/2008
809
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
3
17/10/2008
2384
1
GIH
PROGRAMCI
3
15/10/2009
1942
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
2
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
8
19/12/2008
3059
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
2
GIH
ZABITA AMİRİ
1
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ZABITA AMİRİ
1
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
ZABITA AMİRİ
1
16/09/2005
2016
1
GIH
ZABITA AMİRİ
1
16/03/2006
338
2
GIH
ZABITA AMİRİ
1
15/09/2006
1689
25
GIH
ZABITA AMİRİ
1
16/12/2011
2895
41
GIH
ZABITA AMİRİ
1
17/05/2013
1096
1
GIH
ZABITA AMİRİ
2
17/11/2011
2539
5
GIH
ZABITA AMİRİ
3
31/12/1984
214
2
GIH
ZABITA AMİRİ
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ZABITA AMİRİ
3
30/12/2002
2002/5278
2
GIH
ZABITA AMİRİ
3
16/03/2006
338
1
GIH
ZABITA AMİRİ
3
14/06/2006
2006/1038
7
GIH
ZABITA AMİRİ
3
15/05/2009
278
1
GIH
ZABITA AMİRİ
3
12/09/2012
1793
1
GIH
ZABITA AMİRİ
3
18/01/2013
201
6
GIH
ZABITA AMİRİ
4
17/11/2011
2539
3
GIH
ZABITA AMİRİ
4
18/01/2013
201
6
GIH
ZABITA AMİRİ
5
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ZABITA AMİRİ
5
17/11/2011
2539
5
GIH
ZABITA AMİRİ
5
18/01/2013
201
7
GIH
ZABITA BAŞKOMİSERİ
1
07/12/1995
95/7524
1
GIH
ZABITA BAŞKOMİSERİ
1
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
ZABITA BAŞKOMİSERİ
1
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ZABITA BAŞKOMİSERİ
1
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
ZABITA BAŞKOMİSERİ
1
16/03/2006
338
2
GIH
ZABITA BAŞKOMİSERİ
1
17/10/2008
2384
1
GIH
ZABITA BAŞKOMİSERİ
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ZABITA BAŞKOMİSERİ
3
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
ZABITA BAŞKOMİSERİ
3
16/03/2007
649
1
GIH
ZABITA BAŞKOMİSERİ
3
11/03/2010
656
1
153
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
ZABITA BAŞKOMİSERİ
5
17/10/2008
2384
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
3
17/12/1990
90/1332
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
3
30/12/1999
99/13884
3
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
3
28/12/2001
2001/3661
3
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
3
30/12/2002
2002/5278
5
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
3
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
3
16/09/2005
2016
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
3
15/12/2005
3314
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
3
10/10/2007
2339
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
3
15/05/2009
278
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
3
18/09/2009
1459
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
3
18/06/2010
1570
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
4
14/10/2010
2303
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
4
15/03/2012
520
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
4
14/12/2012
2655
1
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
5
18/09/2009
1459
2
GIH
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI
5
26/11/2010
2673
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
1
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
1
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
1
16/03/2006
338
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
30/12/2002
2002/5278
4
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
30/12/2004
2004/8453
7
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
15/12/2005
3314
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
15/09/2006
1689
22
27
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
11/10/2006
1830
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
11/01/2007
106
2
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
16/03/2007
649
5
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
17/05/2007
1228
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
11/07/2007
1563
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
14/03/2008
632
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
18/07/2008
1745
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
12/09/2008
2136
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
17/10/2008
2384
2
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
19/12/2008
3059
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
13/02/2009
123
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
13/03/2009
186
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
11/03/2010
656
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
13/05/2010
1238
5
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
26/11/2010
2673
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
15/12/2010
2739
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
12/05/2011
1128
7
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
16/12/2011
2895
45
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
12/10/2012
2133
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
14/12/2012
2655
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
3
17/05/2013
1096
6
154
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
ZABITA KOMİSERİ
4
15/09/2006
1689
7
GIH
ZABITA KOMİSERİ
4
14/10/2010
2303
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
4
16/12/2011
2895
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
4
18/01/2013
201
2
GIH
ZABITA KOMİSERİ
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
5
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
5
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
5
14/06/2006
2006/1038
24
GIH
ZABITA KOMİSERİ
5
11/10/2006
1830
1
GIH
ZABITA KOMİSERİ
5
17/11/2011
2539
3
GIH
ZABITA KOMİSERİ
5
16/12/2011
2895
45
GIH
ZABITA KOMİSERİ
6
12/09/2008
2136
2
GIH
ZABITA KOMİSERİ
6
17/11/2011
2539
4
GIH
ZABITA KOMİSERİ
6
17/05/2013
1096
6
GIH
ZABITA KOMİSERİ
7
17/11/2011
2539
3
GIH
ZABITA KOMİSERİ
8
17/11/2011
2539
2
16
GIH
ZABITA KOMİSERİ
9
16/03/2007
649
GIH
ZABITA MEMURU
5
20/07/1977
116
2
GIH
ZABITA MEMURU
5
27/06/1978
BİLA
3
GIH
ZABITA MEMURU
5
25/06/1979
BİLA
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
26/10/1979
34
1
11
GIH
ZABITA MEMURU
5
01/09/1980
63
GIH
ZABITA MEMURU
5
31/12/1984
214
2
GIH
ZABITA MEMURU
5
30/12/1991
91/2585
1
13
GIH
ZABITA MEMURU
5
24/12/1992
92/3993
GIH
ZABITA MEMURU
5
30/12/1993
93/5220
2
GIH
ZABITA MEMURU
5
30/12/1994
94/6433
10
GIH
ZABITA MEMURU
5
13/03/1997
97/9436
18
GIH
ZABITA MEMURU
5
30/12/1999
99/13884
121
GIH
ZABITA MEMURU
5
19/10/2000
2000/1503
4
GIH
ZABITA MEMURU
5
28/12/2001
2001/3661
14
GIH
ZABITA MEMURU
5
30/12/2002
2002/5278
43
GIH
ZABITA MEMURU
5
31/12/2003
2003/6841
40
GIH
ZABITA MEMURU
5
30/12/2004
2004/8453
21
126
GIH
ZABITA MEMURU
5
16/09/2005
2016
GIH
ZABITA MEMURU
5
15/12/2005
3314
6
GIH
ZABITA MEMURU
5
16/03/2006
338
4
GIH
ZABITA MEMURU
5
15/09/2006
1689
3
GIH
ZABITA MEMURU
5
16/11/2006
1977
2
GIH
ZABITA MEMURU
5
11/01/2007
106
4
10
GIH
ZABITA MEMURU
5
11/04/2007
832
GIH
ZABITA MEMURU
5
17/05/2007
1228
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
13/06/2007
1415
2
GIH
ZABITA MEMURU
5
11/07/2007
1563
17
GIH
ZABITA MEMURU
5
13/09/2007
1728
6
GIH
ZABITA MEMURU
5
10/10/2007
2339
12
GIH
ZABITA MEMURU
5
18/01/2008
290
4
155
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
ZABITA MEMURU
5
15/02/2008
464
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
14/03/2008
632
2
GIH
ZABITA MEMURU
5
18/07/2008
1745
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
12/09/2008
2136
3
GIH
ZABITA MEMURU
5
17/10/2008
2384
8
GIH
ZABITA MEMURU
5
14/11/2008
2643
3
GIH
ZABITA MEMURU
5
19/12/2008
3059
4
GIH
ZABITA MEMURU
5
16/01/2009
89
3
GIH
ZABITA MEMURU
5
13/03/2009
186
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
15/05/2009
278
2
GIH
ZABITA MEMURU
5
15/10/2009
1942
7
GIH
ZABITA MEMURU
5
19/11/2009
2438
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
15/01/2010
296
2
GIH
ZABITA MEMURU
5
11/03/2010
656
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
13/05/2010
1238
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
14/10/2010
2303
4
GIH
ZABITA MEMURU
5
26/11/2010
2673
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
15/12/2010
2739
8
GIH
ZABITA MEMURU
5
12/05/2011
1128
11
37
GIH
ZABITA MEMURU
5
17/06/2011
1480
GIH
ZABITA MEMURU
5
12/08/2011
1722
5
GIH
ZABITA MEMURU
5
14/10/2011
2322
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
17/11/2011
2539
9
GIH
ZABITA MEMURU
5
16/12/2011
2895
15
GIH
ZABITA MEMURU
5
17/02/2012
388
2
GIH
ZABITA MEMURU
5
15/03/2012
520
5
GIH
ZABITA MEMURU
5
12/09/2012
1793
3
GIH
ZABITA MEMURU
5
14/12/2012
2655
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
12/03/2013
511
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
12/04/2013
841
1
GIH
ZABITA MEMURU
5
17/05/2013
1096
10
GIH
ZABITA MEMURU
6
16/09/2005
2016
1
GIH
ZABITA MEMURU
6
12/09/2008
2136
1
GIH
ZABITA MEMURU
6
18/06/2010
1570
2
GIH
ZABITA MEMURU
6
13/08/2010
1802
1
GIH
ZABITA MEMURU
6
14/10/2010
2303
1
GIH
ZABITA MEMURU
6
15/12/2010
2739
8
GIH
ZABITA MEMURU
6
17/06/2011
1480
3
GIH
ZABITA MEMURU
6
12/08/2011
1722
2
GIH
ZABITA MEMURU
6
17/11/2011
2539
5
GIH
ZABITA MEMURU
6
16/12/2011
2895
4
GIH
ZABITA MEMURU
6
17/02/2012
388
1
GIH
ZABITA MEMURU
6
15/03/2012
520
2
GIH
ZABITA MEMURU
6
12/09/2012
1793
7
GIH
ZABITA MEMURU
6
12/10/2012
2133
4
GIH
ZABITA MEMURU
6
15/11/2012
2325
1
GIH
ZABITA MEMURU
6
14/12/2012
2655
4
156
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
ZABITA MEMURU
6
12/03/2013
511
1
GIH
ZABITA MEMURU
6
17/05/2013
1096
5
GIH
ZABITA MEMURU
7
31/12/1984
214
1
GIH
ZABITA MEMURU
7
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ZABITA MEMURU
7
13/09/2007
1728
1
GIH
ZABITA MEMURU
7
10/10/2007
2339
1
GIH
ZABITA MEMURU
7
19/12/2008
3059
1
GIH
ZABITA MEMURU
7
17/07/2009
942
4
GIH
ZABITA MEMURU
7
18/09/2009
1459
3
GIH
ZABITA MEMURU
7
15/10/2009
1942
2
GIH
ZABITA MEMURU
7
19/11/2009
2438
5
GIH
ZABITA MEMURU
7
15/01/2010
296
2
GIH
ZABITA MEMURU
7
11/03/2010
656
2
GIH
ZABITA MEMURU
7
13/08/2010
1802
4
GIH
ZABITA MEMURU
7
14/10/2010
2303
2
GIH
ZABITA MEMURU
7
26/11/2010
2673
5
GIH
ZABITA MEMURU
7
15/12/2010
2739
1
GIH
ZABITA MEMURU
7
12/05/2011
1128
2
GIH
ZABITA MEMURU
7
17/06/2011
1480
5
GIH
ZABITA MEMURU
7
12/08/2011
1722
9
GIH
ZABITA MEMURU
7
14/10/2011
2322
1
GIH
ZABITA MEMURU
7
17/11/2011
2539
1
GIH
ZABITA MEMURU
7
16/12/2011
2895
6
GIH
ZABITA MEMURU
7
18/05/2012
1073
2
GIH
ZABITA MEMURU
7
12/09/2012
1793
3
GIH
ZABITA MEMURU
7
17/05/2013
1096
1
GIH
ZABITA MEMURU
8
16/04/2010
1050
2
GIH
ZABITA MEMURU
8
15/12/2010
2739
1
GIH
ZABITA MEMURU
8
17/06/2011
1480
2
GIH
ZABITA MEMURU
8
12/08/2011
1722
1
GIH
ZABITA MEMURU
8
14/10/2011
2322
1
261
GIH
ZABITA MEMURU
8
16/12/2011
2895
GIH
ZABITA MEMURU
8
15/03/2012
520
2
GIH
ZABITA MEMURU
8
15/11/2012
2325
1
GIH
ZABITA MEMURU
8
18/01/2013
201
1
GIH
ZABITA MEMURU
8
17/05/2013
1096
3
GIH
ZABITA MEMURU
9
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ZABITA MEMURU
9
13/06/2007
1415
1
GIH
ZABITA MEMURU
9
15/05/2009
278
2
GIH
ZABITA MEMURU
9
17/07/2009
942
1
13
GIH
ZABITA MEMURU
9
15/12/2010
2739
GIH
ZABITA MEMURU
9
12/05/2011
1128
1
GIH
ZABITA MEMURU
9
12/08/2011
1722
1
GIH
ZABITA MEMURU
9
16/12/2011
2895
511
GIH
ZABITA MEMURU
9
17/05/2013
1096
4
GIH
ZABITA MEMURU
10
31/12/1984
214
1
GIH
ZABITA MEMURU
10
30/12/1991
91/2585
2
157
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
ZABITA MEMURU
10
13/03/1997
97/9436
1
GIH
ZABITA MEMURU
10
17/05/2007
1228
2
GIH
ZABITA MEMURU
10
13/09/2007
1728
7
GIH
ZABITA MEMURU
10
16/05/2008
1063
7
GIH
ZABITA MEMURU
10
14/11/2008
2643
7
439
GIH
ZABITA MEMURU
10
16/12/2011
2895
GIH
ZABITA MEMURU
11
13/06/2007
1415
13
GIH
ZABITA MEMURU
11
17/05/2013
1096
95
GIH
ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ
1
14/06/2006
2006/1038
6
GIH
ZABITA ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/12/2011
2895
6
GIH
ŞEF
3
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞEF
3
14/03/2008
632
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
15/12/2005
3314
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
11/10/2006
1830
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/03/2007
649
2
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
2
05/11/1987
87/12301
1
THS
FİZİKÇİ
3
14/12/2012
2655
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1993
93/5220
1
THS
MÜHENDİS
1
19/10/2000
2000/1503
2
THS
MÜHENDİS
1
13/09/2007
1728
1
THS
MÜHENDİS
1
10/10/2007
2339
1
THS
MÜHENDİS
1
18/02/2011
289
1
THS
MÜHENDİS
5
15/12/2005
3314
1
THS
MİMAR
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
MİMAR
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
TEKNİKER
1
10/10/2007
2339
1
THS
TEKNİKER
2
18/06/2010
1570
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
2
TOPLAM
2662
ÇEVRE
KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE
KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
11/04/2007
832
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/11/2007
2854
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/10/2009
1942
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
19/11/2009
2438
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/12/2012
2655
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/03/2013
511
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/09/2006
1689
1
158
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
SHS
SHS
SHS
SHS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
UNVAN
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MUHASEBECİ
PROGRAMCI
TAHSİLDAR
UZMAN
ŞEF
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
BİOLOG
BİOLOG
SAĞLIK MEMURU
SAĞLIK TEKNİSYENİ
KİMYAGER
KİMYAGER
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
6
7
8
8
8
9
5
5
5
3
7
5
1
5
1
3
1
6
1
3
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
5
5
5
5
5
5
5
15/09/2006
1689
16/04/2010
14/10/2010
26/11/2010
14/10/2010
30/12/2004
16/09/2005
13/09/2007
15/09/2006
15/09/2006
13/02/2009
28/12/2001
16/09/2005
16/09/2005
11/10/2006
28/12/2001
15/12/2005
14/10/2010
17/10/2008
30/12/2004
15/12/2005
30/12/1993
30/12/1994
13/03/1997
30/12/1999
19/10/2000
30/12/2002
31/12/2003
30/12/2004
16/09/2005
11/04/2007
18/01/2008
15/02/2008
13/03/2009
17/07/2009
16/04/2010
18/02/2011
18/01/2013
18/01/2013
28/12/2001
30/12/2004
16/09/2005
16/03/2006
17/05/2007
14/10/2010
12/05/2011
16/12/2011
1050
2303
2673
2303
2004/8453
2016
1728
1689
1689
123
2001/3661
2016
2016
1830
2001/3661
3314
2303
2384
2004/8453
3314
93/5220
94/6433
97/9436
99/13884
2000/1503
2002/5278
2003/6841
2004/8453
2016
832
290
464
186
942
1050
289
201
201
2001/3661
2004/8453
2016
338
1228
2303
1128
2895
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
159
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
6
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
23
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
2
THS
MÜHENDİS
7
19/12/2008
3059
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
6
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
3
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
2
THS
SOSYOLOG
5
15/03/2012
520
1
THS
TEKNİKER
1
30/12/1999
99/13884
1
THS
TEKNİKER
1
11/04/2007
832
1
THS
TEKNİKER
1
19/11/2009
2438
1
THS
TEKNİKER
2
18/02/2011
289
1
THS
TEKNİKER
6
26/11/2010
2673
1
THS
TEKNİKER
6
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
3
18/04/2008
809
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
15/05/2009
278
1
YHS
BEKÇİ
5
31/12/2003
2003/6841
1
YHS
BEKÇİ
5
11/07/2007
1563
1
YHS
HİZMETLİ
5
15/03/2012
520
1
TOPLAM
130
ÖZEL
KALEM
ÖZEL
KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
3
GIH
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
1
30/12/2002
2002/5278
1
SHS
SOSYAL ÇALIŞMACI
8
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
TOPLAM
10
ÜSTYAPI
PROJELER
MÜDÜRLÜĞÜ
ÜSTYAPI
PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/04/2012
821
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
08/05/2012
6930
4
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
25/01/2013
230
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/06/2012
1290
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
25/01/2013
230
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
08/05/2012
6930
1
GIH
MEMUR
5
18/02/2008
97453
1
GIH
MEMUR
5
08/05/2012
6930
1
160
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/12/2011
2895
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
08/05/2012
6930
1
THS
FİZİKÇİ
6
08/05/2012
6930
1
THS
GRAFİKER
4
08/05/2012
6930
1
THS
GRAFİKER
5
08/05/2012
6930
1
THS
MÜHENDİS
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MÜHENDİS
1
31/12/2003
2003/6841
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
1
10/02/2012
2143
1
THS
MÜHENDİS
1
08/05/2012
6930
8
THS
MÜHENDİS
5
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
5
08/05/2012
6930
3
THS
MÜHENDİS
5
12/04/2013
841
1
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2013
1096
1
THS
MÜHENDİS
6
13/03/1997
97/9436
1
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
4
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
5
THS
MİMAR
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MİMAR
1
15/02/2008
464
1
THS
MİMAR
1
18/02/2011
289
1
10
THS
MİMAR
1
08/05/2012
6930
THS
MİMAR
5
19/10/2000
2000/1503
2
THS
MİMAR
5
16/09/2005
2016
1
THS
MİMAR
5
08/05/2012
6930
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
4
THS
MİMAR
7
08/05/2012
6930
2
THS
MİMAR
7
15/09/2013
1
2
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
2
THS
MİMAR
8
15/09/2013
1
1
THS
PEYZAJ MİMARI
8
15/11/2012
2325
1
1
THS
TEKNİKER
7
15/12/2005
3314
THS
TEKNİKER
9
15/11/2012
2325
1
THS
TEKNİSYEN
7
12/07/2013
1588
6
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
08/05/2012
6930
1
5
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
17/05/2013
1096
2
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
18/05/2012
1073
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
15/09/2013
1
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
16/12/2011
2895
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
12/09/2012
1793
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/11/2012
2325
2
161
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/09/2013
1
1
YHS
HİZMETLİ
5
13/06/2008
1327
1
TOPLAM
103
İHALE
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AHS
AVUKAT
6
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
18/01/2008
290
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
2
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
3
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
3
GIH
UZMAN
1
16/03/2007
649
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
11/10/2006
1830
1
TOPLAM
21
İMAR
İMARMÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
AHS
AVUKAT
8
15/09/2013
1
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/01/2010
296
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/05/2011
1129
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/11/2011
2539
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
12/04/2013
841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MÜTERCİM
5
18/01/2013
201
1
GIH
TERCÜMAN
9
15/09/2013
1
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
1
13/03/1997
97/9436
1
THS
MÜHENDİS
1
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
4
12/03/2013
511
1
THS
MÜHENDİS
5
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
5
16/09/2005
2016
1
THS
MÜHENDİS
5
16/03/2006
338
1
THS
MÜHENDİS
5
16/11/2006
1977
1
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2007
1228
1
THS
MÜHENDİS
5
12/05/2011
1128
1
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
2
162
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MÜHENDİS
5
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
5
14/12/2012
2655
1
THS
MÜHENDİS
5
12/04/2013
841
2
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2013
1096
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
10
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
5
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
3
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
3
THS
MÜHENDİS
8
17/05/2013
1096
1
THS
MİMAR
1
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MİMAR
5
13/03/1997
97/9436
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
5
THS
MİMAR
7
16/05/2008
1063
3
THS
MİMAR
7
15/09/2013
1
7
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
2
THS
MİMAR
8
17/05/2013
1096
1
THS
MİMAR
8
15/09/2013
1
3
THS
TEKNİKER
1
18/02/2011
289
1
THS
TEKNİKER
9
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
11
15/09/2013
1
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
6
16/03/2006
338
1
TOPLAM
76
İNSAN
KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN
KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
AHS
AVUKAT
2
18/01/2013
201
2
AHS
AVUKAT
3
15/10/2009
1942
1
AHS
AVUKAT
3
14/06/2012
1290
2
AHS
AVUKAT
3
18/01/2013
201
1
AHS
AVUKAT
4
14/06/2012
1290
2
AHS
AVUKAT
4
18/01/2013
201
1
AHS
AVUKAT
5
14/06/2012
1290
2
AHS
AVUKAT
6
14/06/2012
1290
2
AHS
AVUKAT
6
15/09/2013
1
1
AHS
AVUKAT
7
15/11/2012
2325
2
32
AHS
AVUKAT
8
16/12/2011
2895
AHS
AVUKAT
9
15/11/2012
2325
1
GIH
ANTRENÖR
6
14/02/2007
269
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
28/12/2001
2001/3661
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/12/2004
2004/8453
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2005
3314
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/06/2006
2006/1038
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/09/2007
1728
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
11/03/2010
656
2
163
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/11/2011
2539
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/09/2012
1793
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
13/03/2009
186
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
11/03/2010
656
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
18/05/2012
1073
1
12/04/2013
841
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
2
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
17/05/2007
1228
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
14/04/2011
803
1
14/06/2013
1342
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
1
27
10/10/2007
2339
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
12/10/2012
2133
2
12/04/2013
841
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
1
3
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
18/06/2010
1570
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
5
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
13/05/2010
1238
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
12/05/2011
1128
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/12/2011
2895
20
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
17/02/2012
388
9
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
13/03/2009
186
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
2
GIH
DAİRE BAŞKANI
1
16/12/2011
2895
1
GIH
EĞİTMEN
1
17/05/2007
1228
1
GIH
EĞİTMEN
1
18/01/2008
290
1
GIH
EĞİTMEN
3
13/03/2009
186
1
GIH
EĞİTMEN
6
17/05/2007
1228
2
12
GIH
EĞİTMEN
8
14/11/2008
2643
GIH
EĞİTMEN
9
17/11/2011
2539
1
GIH
EĞİTMEN
9
15/11/2012
2325
1
GIH
EĞİTMEN
9
15/09/2013
1
1
GIH
KAMERAMAN
4
17/06/2011
1480
2
GIH
KAMERAMAN
5
17/06/2011
1480
2
GIH
KAMERAMAN
6
17/06/2011
1480
1
GIH
KAMERAMAN
7
17/06/2011
1480
1
GIH
KAMERAMAN
8
17/06/2011
1480
2
GIH
KAMERAMAN
9
17/06/2011
1480
1
GIH
KAMERAMAN
10
17/06/2011
1480
1
164
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
MEMUR
5
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
MEMUR
7
18/06/2010
1570
1
GIH
MEMUR
8
16/05/2008
1063
3
GIH
MEMUR
8
14/11/2008
2643
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
17/05/2007
1228
1
GIH
MÜFETTİŞ YARDIMCISI
1
16/12/2011
2895
4
GIH
MÜTERCİM
1
18/01/2008
290
1
GIH
MÜTERCİM
1
16/12/2011
2895
3
GIH
MÜTERCİM
2
17/11/2011
2539
1
GIH
MÜTERCİM
2
16/12/2011
2895
4
GIH
MÜTERCİM
3
17/11/2011
2539
1
GIH
MÜTERCİM
4
17/11/2011
2539
1
GIH
MÜTERCİM
5
26/11/2010
2673
2
GIH
MÜTERCİM
5
17/11/2011
2539
2
GIH
MÜTERCİM
5
18/01/2013
201
2
GIH
MÜTERCİM
6
17/11/2011
2539
2
GIH
MÜTERCİM
6
18/01/2013
201
3
GIH
MÜTERCİM
7
18/01/2013
201
3
GIH
MÜTERCİM
8
18/01/2013
201
2
GIH
MÜTERCİM
9
18/01/2013
201
2
GIH
PROGRAMCI
3
18/01/2013
201
3
GIH
PROGRAMCI
5
15/09/2006
1689
5
GIH
PROGRAMCI
6
13/07/2006
1324
2
GIH
PROGRAMCI
6
15/09/2006
1689
11
GIH
PROGRAMCI
7
16/09/2005
2016
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
38
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
5
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
10
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
6
GIH
PROGRAMCI
8
17/11/2011
2539
3
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
3
GIH
PROGRAMCI
9
18/01/2013
201
4
GIH
PROGRAMCI
10
11/04/2007
832
4
GIH
PROGRAMCI
10
15/11/2012
2325
1
GIH
PROGRAMCI
10
18/01/2013
201
GIH
SİVİL SAVUNMA UZMANI
1
1
1
GIH
TAHSİLDAR
7
26/11/2010
2673
1
GIH
TERCÜMAN
1
26/11/2010
2673
1
GIH
TERCÜMAN
2
14/06/2012
1290
1
GIH
TERCÜMAN
3
16/12/2011
2895
2
GIH
TERCÜMAN
3
10/02/2012
2142
1
GIH
TERCÜMAN
3
10/02/2012
2143
1
GIH
TERCÜMAN
4
17/11/2011
2539
2
GIH
TERCÜMAN
4
16/12/2011
2895
1
GIH
TERCÜMAN
5
17/11/2011
2539
2
GIH
TERCÜMAN
6
17/11/2011
2539
2
GIH
TERCÜMAN
7
14/06/2012
1290
1
165
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
TERCÜMAN
8
18/09/2009
1459
1
GIH
TERCÜMAN
8
14/06/2012
1290
1
GIH
UZMAN
1
16/03/2007
649
3
GIH
UZMAN
1
16/12/2011
2895
2
GIH
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ
3
16/12/2011
2895
1
GIH
ÇÖZÜMLEYİCİ
9
18/01/2013
201
2
GIH
ŞEF
3
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞEF
3
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
3
GIH
ŞEF
3
28/12/2001
2001/3661
1
13/02/2009
123
GIH
ŞEF
3
GIH
ŞEF
3
GIH
ŞEF
4
1
1
30/11/2007
2854
7
GIH
ŞEF
4
14/03/2008
632
1
GIH
ŞEF
4
18/05/2012
1073
5
GIH
ŞEF
5
16/03/2007
649
10
GIH
ŞEF
6
18/05/2012
1073
18
GIH
ŞEF
7
16/03/2007
649
111
GIH
ŞOFÖR
11
15/11/2012
2325
2
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
2
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
11/10/2006
1830
2
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/03/2007
649
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/12/2011
2895
7
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
11/10/2006
1830
1
SHS
BİOLOG
1
14/06/2013
1342
1
SHS
BİOLOG
2
12/07/2013
1588
1
SHS
BİOLOG
6
15/09/2013
1
1
SHS
DİŞ TABİBİ
1
17/05/2007
1228
1
SHS
EBE
7
14/06/2013
1342
1
SHS
HEMŞİRE
2
12/09/2012
1793
1
SHS
HEMŞİRE
3
17/05/2007
1228
1
SHS
HEMŞİRE
5
14/06/2013
1342
1
SHS
PSİKOLOG
7
15/09/2013
1
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
5
14/06/2013
1342
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
7
14/06/2013
1342
2
SHS
SOSYAL HİZMET UZMANI
1
16/12/2011
2895
1
SHS
SOSYAL HİZMET UZMANI
3
14/12/2012
2655
1
SHS
TABİP
4
14/06/2012
1290
1
THS
ARKEOLOG
1
14/06/2012
1290
1
THS
ARKEOLOG
3
14/06/2012
1290
1
THS
ARKEOLOG
4
14/06/2012
1290
1
THS
ARKEOLOG
6
15/09/2013
1
1
THS
ARKEOLOG
7
12/07/2013
1588
1
THS
EKONOMİST
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
EKONOMİST
1
18/02/2011
289
1
166
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
EKONOMİST
1
15/03/2012
520
3
THS
EKONOMİST
2
15/05/2009
278
1
THS
EKONOMİST
2
15/03/2012
520
2
THS
EKONOMİST
3
13/02/2009
123
1
THS
EKONOMİST
3
14/10/2010
2303
1
THS
EKONOMİST
3
15/03/2012
520
1
THS
EKONOMİST
5
14/10/2010
2303
1
THS
EKONOMİST
5
15/03/2012
520
5
THS
EKONOMİST
6
16/03/2006
338
4
THS
EKONOMİST
6
17/07/2009
942
1
THS
EKONOMİST
6
15/03/2012
520
5
THS
EKONOMİST
7
14/10/2010
2303
1
THS
EKONOMİST
7
15/03/2012
520
6
THS
EKONOMİST
8
15/03/2012
520
14
THS
EKONOMİST
9
15/09/2013
1
1
THS
FİZİKÇİ
1
14/06/2012
1290
1
THS
FİZİKÇİ
2
14/06/2012
1290
1
THS
FİZİKÇİ
3
14/06/2012
1290
1
THS
FİZİKÇİ
5
14/06/2012
1290
1
THS
JEOMORFOLOG
1
14/06/2012
1290
1
THS
JEOMORFOLOG
2
14/06/2012
1290
1
THS
JEOMORFOLOG
3
14/06/2012
1290
1
THS
JEOMORFOLOG
4
14/06/2012
1290
1
THS
JEOMORFOLOG
5
14/06/2012
1290
1
THS
JEOMORFOLOG
6
17/07/2009
942
1
THS
JEOMORFOLOG
7
17/11/2011
2539
1
THS
JEOMORFOLOG
8
16/12/2011
2895
1
THS
KAPTAN
8
12/10/2012
2133
2
THS
KAPTAN
9
12/10/2012
2133
2
THS
KAPTAN
10
15/11/2012
2325
1
THS
KÜTÜPHANECİ
2
14/06/2012
1290
2
THS
KÜTÜPHANECİ
5
12/07/2013
1588
1
THS
KÜTÜPHANECİ
6
15/09/2013
1
1
THS
KÜTÜPHANECİ
8
12/10/2012
2133
3
THS
KÜTÜPHANECİ
8
15/11/2012
2325
3
THS
KÜTÜPHANECİ
8
12/07/2013
1588
8
THS
KÜTÜPHANECİ
9
17/02/2012
388
1
THS
KİMYAGER
3
14/06/2012
1290
2
THS
KİMYAGER
4
14/06/2012
1290
1
THS
KİMYAGER
5
14/06/2012
1290
1
THS
KİMYAGER
6
15/12/2005
3314
1
THS
KİMYAGER
8
16/12/2011
2895
5
THS
MATEMATİKÇİ
1
14/06/2012
1290
1
THS
MATEMATİKÇİ
2
14/06/2012
1290
1
THS
MATEMATİKÇİ
3
14/06/2012
1290
1
THS
MATEMATİKÇİ
4
14/06/2012
1290
1
THS
MATEMATİKÇİ
5
14/06/2012
1290
1
167
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MATEMATİKÇİ
8
15/03/2012
520
1
THS
MÜHENDİS
2
17/11/2011
2539
2
THS
MÜHENDİS
3
17/02/2012
389
2
1
THS
MÜHENDİS
5
16/09/2005
2016
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2007
1228
1
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
3
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
8
THS
MÜHENDİS
7
12/07/2013
1588
18
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
3
THS
MİMAR
1
20/12/1985
85/10208
1
THS
MİMAR
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MİMAR
3
17/02/2012
389
4
THS
MİMAR
4
17/02/2012
389
4
THS
MİMAR
5
16/09/2005
2016
4
THS
MİMAR
5
17/02/2012
389
2
THS
MİMAR
6
13/09/2007
1728
1
THS
MİMAR
7
16/12/2011
2895
3
THS
MİMAR
8
15/11/2012
2325
2
THS
PEYZAJ MİMARI
1
14/06/2013
1342
1
THS
PEYZAJ MİMARI
2
14/06/2012
1290
1
THS
PEYZAJ MİMARI
3
14/06/2012
1290
1
THS
PEYZAJ MİMARI
4
14/06/2012
1290
1
THS
PEYZAJ MİMARI
5
14/06/2012
1290
1
THS
PEYZAJ MİMARI
6
18/01/2013
201
1
THS
PEYZAJ MİMARI
7
16/12/2011
2895
1
THS
RESSAM
1
14/06/2012
1290
1
THS
RESSAM
3
16/09/2005
2016
1
THS
RESSAM
3
14/06/2012
1290
1
THS
RESSAM
5
14/06/2012
1290
1
THS
RESSAM
8
14/11/2008
2643
2
THS
RESTORATÖR
1
18/01/2008
290
1
THS
RESTORATÖR
1
14/06/2012
1290
1
THS
RESTORATÖR
2
14/06/2012
1290
1
THS
RESTORATÖR
3
14/06/2012
1290
1
THS
RESTORATÖR
4
15/10/2009
1942
1
THS
RESTORATÖR
4
14/06/2012
1290
1
THS
RESTORATÖR
5
13/09/2007
1728
1
THS
RESTORATÖR
5
15/10/2009
1942
1
THS
RESTORATÖR
6
11/07/2007
1563
1
1
THS
RESTORATÖR
6
14/06/2012
1290
THS
SANAT TARİHÇİSİ
1
15/11/2012
2325
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
2
15/11/2012
2325
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
3
14/06/2012
1290
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
5
15/11/2012
2325
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
6
14/02/2007
269
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
8
18/09/2009
1459
1
168
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
SOSYOLOG
1
14/06/2012
1290
1
THS
SOSYOLOG
2
14/06/2012
1290
2
THS
SOSYOLOG
3
14/06/2012
1290
2
THS
SOSYOLOG
4
14/06/2012
1290
2
THS
SOSYOLOG
6
18/01/2013
201
1
THS
SOSYOLOG
8
16/12/2011
2895
7
THS
TEKNİK RESSAM
4
14/06/2012
1290
1
THS
TEKNİK RESSAM
5
26/11/2010
2673
1
THS
TEKNİK RESSAM
7
12/09/2012
1793
1
THS
TEKNİK RESSAM
8
12/09/2012
1793
1
THS
TEKNİK RESSAM
9
18/01/2013
201
1
THS
TEKNİKER
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
TEKNİKER
1
14/03/2008
632
2
THS
TEKNİKER
1
17/02/2012
389
3
THS
TEKNİKER
2
17/02/2012
389
5
THS
TEKNİKER
3
17/02/2012
389
6
THS
TEKNİKER
4
17/11/2011
2539
1
THS
TEKNİKER
4
17/02/2012
389
4
THS
TEKNİKER
5
13/09/2007
1728
1
THS
TEKNİKER
5
17/02/2012
389
3
THS
TEKNİKER
5
12/07/2013
1588
4
THS
TEKNİKER
6
12/07/2013
1588
9
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
3
THS
TEKNİKER
7
15/12/2005
3314
2
THS
TEKNİKER
7
17/06/2011
1480
1
THS
TEKNİKER
7
12/07/2013
1588
12
THS
TEKNİKER
8
16/12/2011
2895
15
THS
TEKNİKER
8
12/07/2013
1588
1
THS
TEKNİKER
10
16/03/2007
649
1
THS
TEKNİSYEN
3
30/12/1999
99/13884
1
THS
TEKNİSYEN
3
18/01/2008
290
1
THS
TEKNİSYEN
3
13/08/2010
1802
1
THS
TEKNİSYEN
3
10/02/2012
2143
1
THS
TEKNİSYEN
3
17/02/2012
388
32
THS
TEKNİSYEN
4
19/12/2008
3059
1
THS
TEKNİSYEN
4
17/02/2012
388
63
1
THS
TEKNİSYEN
4
12/07/2013
1588
THS
TEKNİSYEN
5
30/12/2002
2002/5278
1
THS
TEKNİSYEN
5
17/02/2012
388
47
THS
TEKNİSYEN
5
12/07/2013
1588
7
55
THS
TEKNİSYEN
6
17/02/2012
388
THS
TEKNİSYEN
6
12/07/2013
1588
9
THS
TEKNİSYEN
7
28/12/2001
2001/3661
2
THS
TEKNİSYEN
7
17/02/2012
388
11
THS
TEKNİSYEN
7
12/07/2013
1588
32
THS
TEKNİSYEN
8
17/02/2012
388
24
THS
TEKNİSYEN
8
12/07/2013
1588
23
169
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
TEKNİSYEN
9
16/09/2005
2016
4
THS
TEKNİSYEN
9
14/11/2008
2643
4
THS
TEKNİSYEN
9
18/09/2009
1459
1
THS
TEKNİSYEN
9
16/12/2011
2895
70
THS
TEKNİSYEN
9
17/02/2012
388
119
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
10
15/12/2005
3314
3
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
11
16/03/2007
649
8
THS
TEKNİSYEN
11
15/11/2012
2325
2
THS
İSTATİSTİKÇİ
1
14/06/2012
1290
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
2
14/06/2012
1290
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
3
14/06/2012
1290
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
5
12/07/2013
1588
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
7
14/10/2011
2322
1
THS
İSTATİSTİKÇİ
8
16/12/2011
2895
2
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
15/02/2008
464
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
17/11/2011
2539
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
17/02/2012
389
2
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
6
THS
ŞEHİR PLANCISI
2
17/02/2012
389
2
THS
ŞEHİR PLANCISI
2
18/01/2013
201
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
3
17/02/2012
389
3
THS
ŞEHİR PLANCISI
3
18/01/2013
201
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
4
17/02/2012
389
4
THS
ŞEHİR PLANCISI
4
18/01/2013
201
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
16/09/2005
2016
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
14/02/2007
269
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
17/06/2011
1480
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
15/09/2013
1
2
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
16/12/2011
2895
10
YHS
HİZMETLİ
10
24/12/1992
92/3993
1
YHS
HİZMETLİ
10
14/06/2006
2006/1038
31
TOPLAM
1439
İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
GIH
BASIN YAYIN VE HALKLA
1
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI
1
16/12/2011
2895
1
GIH
DAİRE BAŞKANI
1
16/03/2007
649
1
GIH
DAİRE BAŞKANI
1
16/12/2011
2895
1
GIH
DEP. RİSK YÖN. VE KENT. İYİ.
1
14/06/2006
1038
1
GIH
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE
1
16/03/2007
649
1
GIH
DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI
1
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
EMLAK YÖNETİMİ DAİRE
1
24/12/1992
92/3993
1
GIH
ETÜD VE PROJELER DAİRE
1
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANI
1
20/12/1985
85/10208
1
170
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
GENEL SEKRETER
1
06/04/1984
23
1
GIH
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
1
06/04/1984
23
4
GIH
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
1
16/09/2005
2016
1
GIH
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
1
16/12/2011
2895
2
GIH
KAYNAK GELİŞTİRME VE
1
20/12/1985
85/10208
1
GIH
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
1
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
MALİ HİZMETLER DAİRE
1
16/03/2007
649
1
GIH
PARK BAHÇE VE YEŞİL
1
17/02/2012
390
1
GIH
RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANI
1
15/03/2012
518
1
GIH
SATINALMA DAİRE BAŞKANI
1
01/08/1984
76
1
GIH
SAĞLIK VE SOSYAL
1
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
ULAŞIM DAİRE BAŞKANI
1
30/12/1999
99/13884
1
GIH
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR
1
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
YOL BAKIM VE ALTYAPI
1
17/02/2012
390
1
GIH
ZABITA DAİRE BAŞKANI
1
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
1
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE
1
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
İNSAN KAYNAKLARI VE
1
14/06/2006
2006/1038
1
TOPLAM
32
İSTANBUL
DARÜLACEZE
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL
DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ
AHS
AVUKAT
6
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/02/2008
464
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
19/12/2008
3059
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/11/2011
2539
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/12/2012
2655
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/07/2013
1588
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
12/05/2011
1129
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
11/01/2007
106
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
13/03/2009
186
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
7
12/03/2013
511
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/01/2008
290
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
10
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
MEMUR
5
15/12/2005
3314
1
GIH
MEMUR
7
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
MEMUR
8
14/06/2013
1342
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/1991
91/2585
1
171
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
2
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2006
1689
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
2
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
ŞEF
3
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
ŞEF
3
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
1
SHS
ANESTEZİ REHABİLİTASYON
1
15/12/2005
3314
1
SHS
DİYETİSYEN
8
15/11/2012
2325
1
SHS
FİZYOTERAPİST
3
16/09/2005
2016
1
SHS
HEMŞİRE
2
18/02/2011
289
1
SHS
HEMŞİRE
5
15/12/2005
3314
1
SHS
HEMŞİRE
7
15/09/2013
1
2
SHS
HEMŞİRE
8
15/03/2012
520
1
SHS
HEMŞİRE
10
15/09/2013
1
1
SHS
PSİKOLOG
6
15/09/2013
1
1
SHS
PSİKOLOG
8
18/02/2011
289
1
SHS
PSİKOLOG
8
15/03/2012
520
2
SHS
SAĞLIK MEMURU
9
15/09/2013
1
2
SHS
SAĞLIK MEMURU
10
15/11/2012
2325
1
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
10
15/11/2012
2325
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
7
14/06/2013
1342
1
SHS
SOSYAL ÇALIŞMACI
5
12/03/2013
511
1
SHS
SOSYAL ÇALIŞMACI
8
11/07/2007
1563
2
SHS
TABİP
1
11/04/2007
832
1
SHS
TABİP
1
11/03/2010
656
1
SHS
TABİP
1
18/02/2011
289
1
SHS
VETERİNER HEKİM
1
29/01/2004
5077
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1993
93/5220
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
1
THS
SOSYOLOG
6
17/02/2012
388
1
THS
SOSYOLOG
6
15/11/2012
2325
1
THS
SOSYOLOG
8
16/12/2011
2895
1
THS
SOSYOLOG
8
15/03/2012
520
1
THS
TEKNİKER
1
18/02/2011
289
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİSYEN
11
16/03/2007
649
1
THS
TEKNİSYEN
11
15/11/2012
2325
1
YHS
HİZMETLİ
5
17/02/2012
388
1
TOPLAM
75
İSTANBUL
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL
ŞEHİRCİLİKATÖLYESİ
ATÖLYESİ MÜDÜRLÜĞÜ
(İŞAT)(İŞAT)
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/11/2012
2325
1
172
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/06/2013
1342
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
15/01/2010
296
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/1999
99/13884
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
16/03/2006
338
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
11/10/2006
1830
1
THS
MÜHENDİS
1
05/01/1989
89/12361
1
THS
MÜHENDİS
1
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MÜHENDİS
1
16/03/2006
338
1
THS
MÜHENDİS
1
10/10/2007
2339
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
1
THS
MÜHENDİS
2
17/11/2011
2539
1
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
1
13/08/1984
BİLA
1
THS
MİMAR
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MİMAR
1
18/01/2008
290
1
THS
TEKNİSYEN
4
13/02/2009
123
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
1
TOPLAM
19
İTFAİYE
BAŞKANLIĞI
İTFAİYEDAİRE
DAİRE BAŞKANLIĞI
GIH
ARAŞTIRMACI
1
10/03/2011
6191
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
30/12/2004
2004/8453
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/03/2006
338
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/09/2006
1689
6
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/09/2007
1728
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
10/10/2007
2339
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/07/2008
1745
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/02/2009
123
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/03/2009
186
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/10/2009
1942
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/12/2010
2739
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
12/08/2011
1722
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
17/11/2011
2539
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/12/2011
2895
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/01/2013
201
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
18/06/2010
1570
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/10/2010
2303
5
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
16/12/2011
2895
1
173
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
17/02/2012
388
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
14/06/2013
1342
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
18/01/2008
290
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
14/11/2008
2643
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
18/09/2009
1459
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
14/10/2010
2303
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
26/11/2010
2673
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
15/10/2009
1942
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
14/10/2010
2303
2
GIH
DAKTİLOGRAF
5
16/09/2005
2016
1
GIH
EĞİTMEN
7
15/09/2013
1
20
GIH
EĞİTMEN
8
14/11/2008
2643
108
GIH
EĞİTMEN
8
15/09/2013
1
2
GIH
MEMUR
5
24/12/1992
92/3993
2
GIH
MEMUR
5
30/12/1999
99/13884
1
GIH
MEMUR
5
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
MEMUR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
MEMUR
5
13/02/2009
123
1
GIH
MEMUR
5
12/03/2013
511
1
GIH
MEMUR
6
18/07/2008
1745
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
07/12/1995
95/7524
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
13/03/1997
97/9436
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
30/12/1999
99/13884
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
1
13/09/2007
1728
1
GIH
MÜDÜR YARDIMCISI
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
SİVİL SAVUNMA UZMANI
2
24/12/1992
92/3993
1
GIH
SİVİL SAVUNMA UZMANI
3
05/11/1987
87/12301
1
GIH
SİVİL SAVUNMA UZMANI
4
18/09/2009
1459
1
GIH
TAHSİLDAR
5
26/11/2010
2673
1
GIH
TAHSİLDAR
7
14/10/2010
2303
2
GIH
TAHSİLDAR
8
14/10/2010
2303
1
GIH
ÇÖZÜMLEYİCİ
5
26/11/2010
2673
1
GIH
ÇÖZÜMLEYİCİ
6
26/11/2010
2673
1
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
15/09/2006
1689
6
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
16/03/2007
649
3
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
15/02/2008
464
1
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
13/05/2010
1238
5
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
14/10/2010
2303
1
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
26/11/2010
2673
1
85
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
16/12/2011
2895
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
14/06/2012
1290
1
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
12/10/2012
2133
1
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
18/01/2013
201
3
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
17/05/2013
1096
4
174
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
İTFAİYE AMİRİ
1
14/06/2013
1342
1
GIH
İTFAİYE AMİRİ
2
17/11/2011
2539
6
GIH
İTFAİYE AMİRİ
2
18/01/2013
201
1
GIH
İTFAİYE AMİRİ
3
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
İTFAİYE AMİRİ
3
26/11/2010
2673
1
GIH
İTFAİYE AMİRİ
3
17/11/2011
2539
6
GIH
İTFAİYE AMİRİ
3
18/01/2013
201
2
GIH
İTFAİYE AMİRİ
4
15/09/2006
1689
1
GIH
İTFAİYE AMİRİ
4
13/05/2010
1238
2
GIH
İTFAİYE AMİRİ
4
18/01/2013
201
5
GIH
İTFAİYE AMİRİ
5
17/12/1990
90/1332
1
GIH
İTFAİYE AMİRİ
5
15/09/2006
1689
11
GIH
İTFAİYE AMİRİ
5
18/01/2013
201
10
GIH
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU
3
12/09/2008
2136
1
GIH
İTFAİYE BAŞÇAVUŞU
3
15/10/2009
1942
1
GIH
İTFAİYE DAİRE BAŞKANI
1
13/03/1997
97/9436
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
30/12/1999
99/13884
3
GIH
İTFAİYE ERİ
5
30/12/2002
(2002/5278
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
30/12/2002
2002/5278
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
30/12/2004
2004/8453
9
GIH
İTFAİYE ERİ
5
16/09/2005
2016
143
GIH
İTFAİYE ERİ
5
15/12/2005
3314
18
GIH
İTFAİYE ERİ
5
16/03/2006
338
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
15/09/2006
1689
4
GIH
İTFAİYE ERİ
5
11/10/2006
1830
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
11/01/2007
106
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
14/02/2007
269
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
11/04/2007
832
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
13/06/2007
1415
11
GIH
İTFAİYE ERİ
5
11/07/2007
1563
20
GIH
İTFAİYE ERİ
5
30/11/2007
2854
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
18/01/2008
290
37
GIH
İTFAİYE ERİ
5
15/02/2008
464
3
GIH
İTFAİYE ERİ
5
14/03/2008
632
4
GIH
İTFAİYE ERİ
5
18/04/2008
809
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
16/05/2008
1063
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
12/09/2008
2136
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
17/10/2008
2384
17
GIH
İTFAİYE ERİ
5
14/11/2008
2643
16
GIH
İTFAİYE ERİ
5
19/12/2008
3059
7
GIH
İTFAİYE ERİ
5
16/01/2009
89
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
13/02/2009
123
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
13/03/2009
186
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
15/05/2009
278
6
GIH
İTFAİYE ERİ
5
18/09/2009
1459
1
175
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
İTFAİYE ERİ
5
15/10/2009
1942
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
15/01/2010
296
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
11/03/2010
656
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
13/05/2010
1238
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
13/08/2010
1802
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
14/10/2010
2303
3
GIH
İTFAİYE ERİ
5
26/11/2010
2673
3
GIH
İTFAİYE ERİ
5
15/12/2010
2739
16
GIH
İTFAİYE ERİ
5
18/02/2011
289
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
12/05/2011
1128
3
GIH
İTFAİYE ERİ
5
12/08/2011
1722
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
17/11/2011
2539
3
GIH
İTFAİYE ERİ
5
16/12/2011
2895
317
GIH
İTFAİYE ERİ
5
17/02/2012
388
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
15/03/2012
520
4
GIH
İTFAİYE ERİ
5
18/05/2012
1073
3
GIH
İTFAİYE ERİ
5
12/09/2012
1793
3
GIH
İTFAİYE ERİ
5
12/10/2012
2133
3
GIH
İTFAİYE ERİ
5
14/12/2012
2655
2
GIH
İTFAİYE ERİ
5
18/01/2013
201
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
12/03/2013
511
1
GIH
İTFAİYE ERİ
5
12/04/2013
841
3
GIH
İTFAİYE ERİ
5
17/05/2013
1096
4
GIH
İTFAİYE ERİ
6
31/12/2003
2003/6841
1
GIH
İTFAİYE ERİ
6
16/09/2005
2016
4
GIH
İTFAİYE ERİ
6
11/01/2007
106
1
GIH
İTFAİYE ERİ
6
13/09/2007
1728
4
GIH
İTFAİYE ERİ
6
30/11/2007
2854
1
GIH
İTFAİYE ERİ
6
18/01/2008
290
1
GIH
İTFAİYE ERİ
6
12/09/2008
2136
3
GIH
İTFAİYE ERİ
6
14/11/2008
2643
1
GIH
İTFAİYE ERİ
6
19/12/2008
3059
2
GIH
İTFAİYE ERİ
6
13/02/2009
123
2
GIH
İTFAİYE ERİ
6
16/04/2010
1050
4
GIH
İTFAİYE ERİ
6
14/10/2010
2303
5
GIH
İTFAİYE ERİ
6
26/11/2010
2673
1
GIH
İTFAİYE ERİ
6
15/12/2010
2739
28
GIH
İTFAİYE ERİ
6
12/05/2011
1128
23
GIH
İTFAİYE ERİ
6
17/06/2011
1480
2
GIH
İTFAİYE ERİ
6
14/10/2011
2322
4
GIH
İTFAİYE ERİ
6
17/11/2011
2539
6
GIH
İTFAİYE ERİ
6
16/12/2011
2895
76
GIH
İTFAİYE ERİ
6
17/02/2012
388
4
GIH
İTFAİYE ERİ
6
15/03/2012
520
5
GIH
İTFAİYE ERİ
6
12/04/2012
821
9
GIH
İTFAİYE ERİ
6
18/05/2012
1073
15
GIH
İTFAİYE ERİ
6
14/06/2012
1290
23
176
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
İTFAİYE ERİ
6
12/09/2012
1793
17
GIH
İTFAİYE ERİ
6
12/10/2012
2133
18
GIH
İTFAİYE ERİ
6
15/11/2012
2325
2
GIH
İTFAİYE ERİ
6
14/12/2012
2655
6
GIH
İTFAİYE ERİ
6
18/01/2013
201
9
GIH
İTFAİYE ERİ
6
12/03/2013
511
2
GIH
İTFAİYE ERİ
6
12/04/2013
841
10
GIH
İTFAİYE ERİ
6
17/05/2013
1096
1
GIH
İTFAİYE ERİ
6
14/06/2013
1342
3
GIH
İTFAİYE ERİ
7
07/12/1995
95/7524
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
30/12/1999
99/13884
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
06/10/2005
4732
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
15/12/2005
3314
9
GIH
İTFAİYE ERİ
7
11/10/2006
1830
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
16/11/2006
1977
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
13/06/2007
1415
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
11/07/2007
1563
4
GIH
İTFAİYE ERİ
7
18/07/2008
1745
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
12/09/2008
2136
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
19/12/2008
3059
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
16/01/2009
89
2
GIH
İTFAİYE ERİ
7
13/02/2009
123
4
GIH
İTFAİYE ERİ
7
15/05/2009
278
11
GIH
İTFAİYE ERİ
7
17/07/2009
942
7
GIH
İTFAİYE ERİ
7
18/09/2009
1459
9
GIH
İTFAİYE ERİ
7
15/10/2009
1942
7
GIH
İTFAİYE ERİ
7
19/11/2009
2438
5
GIH
İTFAİYE ERİ
7
15/01/2010
296
4
GIH
İTFAİYE ERİ
7
11/03/2010
656
4
GIH
İTFAİYE ERİ
7
16/04/2010
1050
6
GIH
İTFAİYE ERİ
7
13/05/2010
1238
40
GIH
İTFAİYE ERİ
7
18/06/2010
1570
18
GIH
İTFAİYE ERİ
7
13/08/2010
1802
9
GIH
İTFAİYE ERİ
7
14/10/2010
2303
17
GIH
İTFAİYE ERİ
7
26/11/2010
2673
13
GIH
İTFAİYE ERİ
7
15/12/2010
2739
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
18/02/2011
289
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
12/05/2011
1128
9
GIH
İTFAİYE ERİ
7
17/06/2011
1480
2
34
GIH
İTFAİYE ERİ
7
12/08/2011
1722
GIH
İTFAİYE ERİ
7
14/10/2011
2322
3
GIH
İTFAİYE ERİ
7
17/11/2011
2539
10
GIH
İTFAİYE ERİ
7
16/12/2011
2895
7
GIH
İTFAİYE ERİ
7
17/02/2012
388
3
GIH
İTFAİYE ERİ
7
15/03/2012
520
5
GIH
İTFAİYE ERİ
7
12/04/2012
821
1
177
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
İTFAİYE ERİ
7
18/05/2012
1073
1
GIH
İTFAİYE ERİ
7
14/06/2012
1290
10
GIH
İTFAİYE ERİ
7
12/09/2012
1793
14
GIH
İTFAİYE ERİ
7
12/10/2012
2133
8
GIH
İTFAİYE ERİ
7
15/11/2012
2325
2
10
GIH
İTFAİYE ERİ
7
14/12/2012
2655
GIH
İTFAİYE ERİ
7
18/01/2013
201
4
GIH
İTFAİYE ERİ
7
12/03/2013
511
8
GIH
İTFAİYE ERİ
7
12/04/2013
841
12
GIH
İTFAİYE ERİ
7
17/05/2013
1096
7
GIH
İTFAİYE ERİ
8
17/10/2008
2384
1
GIH
İTFAİYE ERİ
8
14/11/2008
2643
16
GIH
İTFAİYE ERİ
8
13/02/2009
123
1
GIH
İTFAİYE ERİ
8
15/05/2009
278
1
GIH
İTFAİYE ERİ
8
17/07/2009
942
2
GIH
İTFAİYE ERİ
8
18/09/2009
1459
3
GIH
İTFAİYE ERİ
8
15/10/2009
1942
2
GIH
İTFAİYE ERİ
8
19/11/2009
2438
1
GIH
İTFAİYE ERİ
8
15/01/2010
296
2
GIH
İTFAİYE ERİ
8
16/04/2010
1050
1
GIH
İTFAİYE ERİ
8
13/05/2010
1238
16
GIH
İTFAİYE ERİ
8
13/08/2010
1802
1
GIH
İTFAİYE ERİ
8
14/10/2010
2303
2
GIH
İTFAİYE ERİ
8
26/11/2010
2673
1
GIH
İTFAİYE ERİ
8
15/12/2010
2739
35
GIH
İTFAİYE ERİ
8
12/05/2011
1128
43
GIH
İTFAİYE ERİ
8
17/06/2011
1480
1
GIH
İTFAİYE ERİ
8
12/08/2011
1722
1
GIH
İTFAİYE ERİ
8
14/10/2011
2322
6
528
GIH
İTFAİYE ERİ
8
16/12/2011
2895
GIH
İTFAİYE ERİ
8
15/03/2012
520
2
GIH
İTFAİYE ERİ
8
12/09/2012
1793
1
GIH
İTFAİYE ERİ
8
15/11/2012
2325
5
GIH
İTFAİYE ERİ
8
12/03/2013
511
1
GIH
İTFAİYE ERİ
8
12/04/2013
841
1
GIH
İTFAİYE ERİ
8
14/06/2013
1342
3
19
GIH
İTFAİYE ERİ
9
30/12/1993
93/5220
GIH
İTFAİYE ERİ
9
30/12/2004
2004/8453
6
GIH
İTFAİYE ERİ
9
14/06/2006
2006/1038
2
GIH
İTFAİYE ERİ
9
11/04/2007
832
4
GIH
İTFAİYE ERİ
9
16/05/2008
1063
1
GIH
İTFAİYE ERİ
9
11/03/2010
656
17
GIH
İTFAİYE ERİ
9
16/04/2010
1050
5
GIH
İTFAİYE ERİ
9
26/11/2010
2673
1
GIH
İTFAİYE ERİ
9
15/12/2010
2739
39
GIH
İTFAİYE ERİ
9
18/02/2011
289
13
GIH
İTFAİYE ERİ
9
17/06/2011
1480
3
178
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
İTFAİYE ERİ
9
12/08/2011
1722
4
GIH
İTFAİYE ERİ
9
14/10/2011
2322
1
GIH
İTFAİYE ERİ
9
17/11/2011
2539
11
568
GIH
İTFAİYE ERİ
9
16/12/2011
2895
GIH
İTFAİYE ERİ
9
15/03/2012
520
5
GIH
İTFAİYE ERİ
9
18/05/2012
1073
2
GIH
İTFAİYE ERİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
İTFAİYE ERİ
9
18/01/2013
201
4
GIH
İTFAİYE ERİ
9
12/03/2013
511
3
GIH
İTFAİYE ERİ
9
12/04/2013
841
71
GIH
İTFAİYE ERİ
9
17/05/2013
1096
22
15
GIH
İTFAİYE ERİ
10
30/12/1993
93/5220
GIH
İTFAİYE ERİ
10
07/12/1995
1995/7524
1
GIH
İTFAİYE ERİ
10
30/12/1999
1999/13884
1
GIH
İTFAİYE ERİ
10
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
İTFAİYE ERİ
10
30/12/2004
2004/8453
12
GIH
İTFAİYE ERİ
10
15/09/2006
1689
8
GIH
İTFAİYE ERİ
10
17/05/2007
1228
39
GIH
İTFAİYE ERİ
10
13/09/2007
1728
170
13
GIH
İTFAİYE ERİ
10
16/05/2008
1063
GIH
İTFAİYE ERİ
10
18/09/2009
1459
1
GIH
İTFAİYE ERİ
10
16/12/2011
2895
953
GIH
İTFAİYE ERİ
10
17/05/2013
1096
4
GIH
İTFAİYE ERİ
11
16/03/2007
649
3
GIH
İTFAİYE ERİ
11
11/03/2010
656
79
GIH
İTFAİYE ERİ
11
26/11/2010
2673
136
GIH
İTFAİYE ERİ
11
18/02/2011
289
6
GIH
İTFAİYE ERİ
11
17/05/2013
1096
70
GIH
İTFAİYE GRUP AMİR
3
16/03/2007
649
1
GIH
İTFAİYE GRUP AMİRİ
1
15/09/2006
1689
1
GIH
İTFAİYE GRUP AMİRİ
1
15/02/2008
464
1
GIH
İTFAİYE GRUP AMİRİ
1
18/06/2010
1570
2
GIH
İTFAİYE GRUP AMİRİ
1
12/05/2011
1128
1
GIH
İTFAİYE GRUP AMİRİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
İTFAİYE GRUP AMİRİ
5
17/05/2007
1228
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
3
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
3
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
3
16/05/2008
1063
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
3
13/03/2009
186
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
3
15/10/2009
1942
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
3
19/11/2009
2438
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
3
15/01/2010
296
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
3
11/03/2010
656
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
3
13/05/2010
1238
2
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
3
14/10/2010
2303
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
3
26/11/2010
2673
2
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
3
12/09/2012
1793
1
179
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
4
26/11/2010
2673
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
4
12/05/2011
1128
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
4
16/12/2011
2895
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
4
14/06/2012
1290
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
4
14/12/2012
2655
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
5
16/03/2006
338
2
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
5
11/01/2007
106
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
5
11/07/2007
1563
1
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
5
14/11/2008
2643
2
4
GIH
İTFAİYE ONBAŞISI
5
26/11/2010
2673
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
30/12/2002
2002/5278
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
15/09/2006
1689
22
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
11/01/2007
106
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
14/02/2007
269
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
16/03/2007
649
2
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
11/04/2007
832
3
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
13/09/2007
1728
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
10/10/2007
2339
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
15/02/2008
464
8
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
16/05/2008
1063
2
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
13/02/2009
123
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
13/03/2009
186
2
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
15/05/2009
278
3
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
15/10/2009
1942
2
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
11/03/2010
656
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
13/05/2010
1238
26
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
14/10/2010
2303
4
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
26/11/2010
2673
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
12/05/2011
1128
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
12/08/2011
1722
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
17/11/2011
2539
5
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
12/09/2012
1793
7
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
14/12/2012
2655
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
18/01/2013
201
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
3
12/03/2013
511
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
15/09/2006
1689
3
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
14/10/2010
2303
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
26/11/2010
2673
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
15/12/2010
2739
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
12/08/2011
1722
2
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
17/11/2011
2539
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
16/12/2011
2895
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
15/03/2012
520
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
18/05/2012
1073
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
12/09/2012
1793
4
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
14/12/2012
2655
5
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
18/01/2013
201
1
180
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
12/03/2013
511
3
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
12/04/2013
841
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
4
14/06/2013
1342
2
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
16/03/2006
338
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
15/09/2006
1689
9
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
13/06/2007
1415
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
16/01/2009
89
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
13/05/2010
1238
33
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
13/08/2010
1802
23
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
14/10/2010
2303
2
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
26/11/2010
2673
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
17/11/2011
2539
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
16/12/2011
2895
134
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
14/06/2012
1290
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
12/09/2012
1793
3
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
17/05/2013
1096
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
5
14/06/2013
1342
2
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
6
13/08/2010
1802
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
6
26/11/2010
2673
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
6
15/12/2010
2739
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
6
12/08/2011
1722
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
6
16/12/2011
2895
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
6
12/10/2012
2133
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
6
18/01/2013
201
6
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
7
14/06/2006
2006/1038
1
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
7
13/08/2010
1802
10
101
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
7
16/12/2011
2895
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
8
18/01/2013
201
6
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
9
14/06/2006
2006/1038
4
GIH
İTFAİYE ÇAVUŞU
9
18/01/2013
201
6
GIH
İTFAİYE ŞOFÖRÜ
5
15/12/2005
3314
2
GIH
İTFAİYE ŞOFÖRÜ
5
15/09/2006
1689
1
GIH
İTFAİYE ŞOFÖRÜ
5
16/12/2011
2895
1
GIH
İTFAİYE ŞOFÖRÜ
7
15/12/2005
3314
1
GIH
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRÜ
1
14/06/2006
2006/1038
5
GIH
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/12/2011
2895
11
GIH
ŞEF
3
30/12/1991
91/2585
1
GIH
ŞEF
3
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
ŞOFÖR
5
19/10/2000
2000/1503
1
GIH
ŞOFÖR
5
30/12/2004
2004/8453
1
GIH
ŞOFÖR
5
16/09/2005
2016
6
GIH
ŞOFÖR
5
15/12/2005
3314
3
GIH
ŞOFÖR
5
16/03/2006
338
1
GIH
ŞOFÖR
5
15/09/2006
1689
3
GIH
ŞOFÖR
5
11/01/2007
106
3
GIH
ŞOFÖR
5
11/07/2007
1563
1
GIH
ŞOFÖR
5
13/09/2007
1728
1
181
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
ŞOFÖR
5
18/01/2008
290
4
GIH
ŞOFÖR
5
18/04/2008
809
1
GIH
ŞOFÖR
5
13/06/2008
1327
1
GIH
ŞOFÖR
5
18/07/2008
1745
1
GIH
ŞOFÖR
5
14/11/2008
2643
1
GIH
ŞOFÖR
5
16/01/2009
89
1
GIH
ŞOFÖR
5
11/03/2010
656
1
GIH
ŞOFÖR
5
16/04/2010
1050
2
GIH
ŞOFÖR
5
18/06/2010
1570
2
GIH
ŞOFÖR
5
15/12/2010
2739
7
GIH
ŞOFÖR
5
17/06/2011
1480
2
GIH
ŞOFÖR
5
16/12/2011
2895
2
GIH
ŞOFÖR
5
15/03/2012
520
1
GIH
ŞOFÖR
7
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ŞOFÖR
7
11/07/2007
1563
2
GIH
ŞOFÖR
7
13/09/2007
1728
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
28/12/2001
2001/3661
3
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
15/12/2005
3314
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
2
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
2
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
15/12/2005
3314
1
2
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
3
17/02/2012
389
SHS
BİOLOG
7
15/09/2013
1
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
10
15/09/2013
1
3
SHS
SAĞLIK TEKNİKERİ
9
11/04/2007
832
1
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
10
15/09/2013
1
1
1
SHS
VETERİNER HEKİM
1
13/02/2009
123
THS
ARKEOLOG
5
14/12/2012
2655
1
THS
FİZİKÇİ
7
15/09/2013
1
1
THS
JEOMORFOLOG
1
16/03/2007
649
1
THS
KİMYAGER
1
18/04/2008
809
1
THS
KİMYAGER
6
15/12/2005
3314
1
THS
KİMYAGER
6
15/09/2013
1
1
THS
KİMYAGER
7
15/09/2013
1
7
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1991
91/2585
1
THS
MÜHENDİS
1
24/12/1992
92/3993
2
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1993
93/5220
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/1994
94/6433
1
THS
MÜHENDİS
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2002
2002/5278
3
THS
MÜHENDİS
1
30/12/2004
2004/8453
2
THS
MÜHENDİS
1
10/10/2007
2339
1
THS
MÜHENDİS
1
14/03/2008
632
2
THS
MÜHENDİS
1
18/04/2008
809
1
THS
MÜHENDİS
1
18/07/2008
1745
2
THS
MÜHENDİS
1
17/10/2008
2384
1
THS
MÜHENDİS
1
19/12/2008
3059
2
182
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
MÜHENDİS
1
13/03/2009
186
1
THS
MÜHENDİS
1
19/11/2009
2438
1
THS
MÜHENDİS
1
11/03/2010
656
2
1
THS
MÜHENDİS
1
14/10/2010
2303
THS
MÜHENDİS
4
12/03/2013
511
1
THS
MÜHENDİS
5
30/12/1999
99/13884
1
THS
MÜHENDİS
5
19/10/2000
2000/1503
1
THS
MÜHENDİS
5
30/12/2004
2004/8453
1
THS
MÜHENDİS
5
16/09/2005
2016
3
THS
MÜHENDİS
5
15/12/2005
3314
6
THS
MÜHENDİS
5
15/03/2012
520
2
THS
MÜHENDİS
5
18/05/2012
1073
4
THS
MÜHENDİS
5
15/11/2012
2325
1
THS
MÜHENDİS
5
18/01/2013
201
2
THS
MÜHENDİS
5
17/05/2013
1096
3
THS
MÜHENDİS
5
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
6
15/12/2005
3314
2
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2006
2006/1038
7
THS
MÜHENDİS
6
14/06/2013
1342
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
7
THS
MÜHENDİS
7
16/05/2008
1063
3
THS
MÜHENDİS
7
19/12/2008
3059
14
THS
MÜHENDİS
7
12/08/2011
1722
3
THS
MÜHENDİS
7
16/12/2011
2895
11
THS
MÜHENDİS
7
12/09/2012
1793
1
THS
MÜHENDİS
7
15/09/2013
1
10
1
THS
MÜHENDİS
8
15/11/2012
2325
THS
MÜHENDİS
8
17/05/2013
1096
3
THS
MİMAR
1
10/09/1978
21209
1
THS
MİMAR
1
07/12/1995
95/7524
1
THS
MİMAR
6
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
8
17/05/2013
1096
1
THS
SOSYOLOG
1
14/06/2012
1290
1
THS
TEKNİK ELEMAN
1
18/02/2011
289
1
THS
TEKNİKER
1
15/05/2009
278
1
THS
TEKNİKER
1
12/08/2011
1722
1
THS
TEKNİKER
5
17/05/2013
1096
1
THS
TEKNİKER
6
15/09/2013
1
3
THS
TEKNİKER
7
16/09/2005
2016
2
THS
TEKNİKER
7
15/09/2006
1689
1
THS
TEKNİKER
7
18/02/2011
289
2
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
33
THS
TEKNİKER
8
15/09/2013
1
3
THS
TEKNİSYEN
3
30/12/1991
91/2585
1
THS
TEKNİSYEN
3
18/01/2008
290
1
THS
TEKNİSYEN
3
18/04/2008
809
1
THS
TEKNİSYEN
5
16/09/2005
2016
1
183
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
TEKNİSYEN
5
19/11/2009
2438
1
THS
TEKNİSYEN
7
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
8
15/09/2013
1
2
THS
TEKNİSYEN
10
16/03/2006
338
2
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
140
THS
TEKNİSYEN
11
15/09/2013
1
2
YHS
BEKÇİ
5
31/12/2003
2003/6841
1
TOPLAM
5624
İÇ DENETİM
BAŞKANLIĞI
İÇ DENETİMBİRİMİ
BİRİMİ BAŞKANLIĞI
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
13/05/2010
1238
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
14/10/2010
2303
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
1
GIH
İÇ DENETÇİ
1
12/07/2006
26226
7
GIH
İÇ DENETÇİ
1
13/09/2007
1728
3
GIH
İÇ DENETÇİ
1
16/04/2010
1050
1
GIH
İÇ DENETÇİ
2
11/10/2006
1830
1
GIH
İÇ DENETÇİ
2
14/06/2012
1290
2
GIH
İÇ DENETÇİ
3
11/10/2006
1830
1
GIH
İÇ DENETÇİ
3
14/10/2010
2303
1
GIH
İÇ DENETÇİ
4
14/06/2012
1290
2
GIH
İÇ DENETÇİ
5
11/10/2006
1830
2
THS
MÜHENDİS
8
15/09/2013
1
1
TOPLAM
27
İŞTİRAKLER
KOORDİNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞTİRAKLER
KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
AHS
AVUKAT
9
15/09/2013
1
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
10/10/2007
2339
1
THS
FİZİKÇİ
8
15/09/2013
1
1
THS
KÜTÜPHANECİ
6
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
8
18/01/2013
201
1
1689
1
TOPLAM
6
ŞEHİR
PLANLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİR
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/09/2006
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/04/2010
1050
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
4
15/09/2006
1689
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
16/09/2005
2016
1
184
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
13/08/2010
1802
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
14/06/2006
2006/1038
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
12/04/2013
841
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
11/03/2010
656
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
18/02/2011
289
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
ŞEF
4
11/01/2007
106
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
ARKEOLOG
6
11/07/2007
1563
1
THS
KÜTÜPHANECİ
6
15/09/2013
1
1
THS
MÜHENDİS
2
12/05/2011
1128
1
THS
MİMAR
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
MİMAR
1
28/12/2001
2001/3661
1
THS
MİMAR
1
14/10/2010
2303
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
6
14/02/2007
269
1
THS
SANAT TARİHÇİSİ
6
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
4
14/06/2012
1290
1
THS
TEKNİSYEN
8
12/07/2013
1588
5
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
30/12/2004
2004/8453
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
19/11/2009
2438
2
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
18/02/2011
289
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
1
14/06/2013
1342
4
THS
ŞEHİR PLANCISI
3
16/12/2011
2895
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
3
14/06/2013
1342
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
4
17/05/2013
1096
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
16/09/2005
2016
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
15/03/2012
520
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
12/03/2013
511
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
5
17/05/2013
1096
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
6
15/09/2013
1
36
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
16/05/2008
1063
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
18/02/2011
289
8
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
12/08/2011
1722
1
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
16/12/2011
2895
6
THS
ŞEHİR PLANCISI
7
15/09/2013
1
6
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/11/2012
2325
2
THS
ŞEHİR PLANCISI
8
15/09/2013
1
12
YHS
HİZMETLİ
9
11/04/2007
832
1
TOPLAM
118
ŞEHİR
TİYATROLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİR
TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
15/09/2006
1689
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
11/04/2007
832
2
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
18/09/2009
1459
1
185
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
13/08/2010
1802
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/10/2010
2303
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
3
14/12/2012
2655
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
11/07/2007
1563
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
16/09/2005
2016
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
6
18/05/2012
1073
3
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
16/04/2010
1050
8
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
8
13/05/2010
1238
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
17/11/2011
2539
1
GIH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
9
15/11/2012
2325
1
GIH
MEMUR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
MEMUR
5
11/04/2007
832
1
GIH
MEMUR
5
18/01/2008
290
1
GIH
MEMUR
5
17/11/2011
2539
1
GIH
MEMUR
7
12/05/2011
1128
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/12/2005
3314
1
GIH
PROGRAMCI
7
13/07/2006
1324
1
GIH
PROGRAMCI
7
11/10/2006
1830
1
GIH
PROGRAMCI
7
15/09/2013
1
2
GIH
PROGRAMCI
8
15/09/2013
1
4
GIH
TAHSİLDAR
3
15/12/2005
3314
1
GIH
TAHSİLDAR
3
16/03/2006
338
1
GIH
TAHSİLDAR
4
16/09/2005
2016
1
GIH
TAHSİLDAR
5
16/09/2005
2016
1
GIH
TAHSİLDAR
5
10/10/2007
2339
1
GIH
ÇÖZÜMLEYİCİ
1
28/12/2001
2001/3661
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1993
93/5220
1
GIH
ŞEF
3
30/12/1999
99/13884
1
GIH
ŞEF
3
16/11/2006
1977
1
GIH
ŞEF
3
13/03/2009
186
1
GIH
ŞEF
3
12/04/2012
820
1
GIH
ŞEF
6
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞOFÖR
5
12/04/2012
821
1
GIH
ŞOFÖR
6
12/04/2012
821
1
GIH
ŞOFÖR
7
13/02/2009
123
1
GIH
ŞOFÖR
7
12/04/2012
821
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
16/09/2005
2016
1
GIH
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
11/10/2006
1830
1
SHS
SAĞLIK MEMURU
2
14/12/2012
2655
1
THS
ARKEOLOG
6
15/09/2013
1
1
THS
EKONOMİST
1
15/03/2012
520
1
THS
KİMYAGER
1
16/04/2010
1050
1
THS
MÜHENDİS
1
15/02/2008
464
1
THS
MÜHENDİS
6
15/09/2013
1
1
THS
MİMAR
1
24/12/1992
92/3993
1
THS
RESSAM
1
15/10/2009
1942
1
THS
TEKNİKER
7
15/09/2013
1
1
186
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) CETVELİ
HİZMET SINIFI
UNVAN
DERECE
ONAY TARİH
ONAY SAYISI
TOPLAM
THS
TEKNİSYEN
5
16/09/2005
2016
1
THS
TEKNİSYEN
9
15/09/2013
1
1
THS
TEKNİSYEN
10
15/09/2013
1
5
YHS
BEKÇİ
5
28/12/2001
2001/3661
1
YHS
BEKÇİ
7
30/12/1999
99/13884
1
YHS
BEKÇİ
7
16/01/2009
89
1
TOPLAM
77
TOPLAM KADRO SAYISI
15162
187
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
188
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ
KADROLARINI GÖSTERİR
(K-2) CETVELİ
189
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K2) CETVELİ
ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan
OPERATOR
İŞÇİ
ŞOFÖR
1
67
31
TOPLAM
99
ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AVR. YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan
OPERATOR
TEMİZLİK İŞÇİSİ
USTA
YAĞCI
İŞÇİ
ŞOFÖR
TOPLAM
Ünvan
TEMİZLİK İŞÇİSİ
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
1
6
132
12
TOPLAM
151
34
1
10
4
198
42
289
BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan
OPERATOR
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
AND. YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
1
2
37
6
46
Ünvan
AŞÇI
OPERATOR
TEMİZLİK İŞÇİSİ
USTA
YAĞCI
İŞÇİ
ŞOFÖR
2
1
27
18
326
44
TOPLAM
491
ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan
OPERATOR
İŞÇİ
ŞOFÖR
TOPLAM
5
63
8
76
AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan
AŞÇI
OPERATOR
TEMİZLİK İŞÇİSİ
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
TOPLAM
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
73
1
2
1
4
230
25
263
Ünvan
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
10
72
2
TOPLAM
HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan
OPERATOR
TEMİZLİK İŞÇİSİ
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
TOPLAM
1
2
3
110
8
124
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan
OPERATOR
TEMİZLİK İŞÇİSİ
USTA
YAĞCI
İŞÇİ
ŞOFÖR
TOPLAM
7
11
18
1
872
57
966
İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan
AŞÇI
OPERATOR
İŞÇİ
ŞOFÖR
TOPLAM
190
2014 MALİ YILI
84
BÜTÇESİ
1
1
12
1
15
İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K2) CETVELİ
SU ÜRÜNLERİ HALİ MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE
Ünvan
Ünvan
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
1
938
150
TOPLAM
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
3
112
3
TOPLAM
118
Ünvan
AŞÇI
1
OPERATOR
1
USTA
7
TOPLAM
192
TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ
15
23
5
89
18
Ünvan
AŞÇI
TEMİZLİK İŞÇİSİ
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
1
1
3
66
6
TOPLAM
151
77
VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan
TOPLAM
178
ŞOFÖR
1
TOPLAM
OPERATOR
TEMİZLİK İŞÇİSİ
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
5
İŞÇİ
MAKİNE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan
AŞÇI
OPERATOR
USTA
YAĞCI
İŞÇİ
ŞOFÖR
39
ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
2
TOPLAM
1089
Ünvan
2
35
1
8
3
324
62
Ünvan
OPERATÖR
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
2
3
69
10
TOPLAM
84
398
YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan
SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ
İŞÇİ
Ünvan
İŞÇİ
85
ŞOFÖR
7
TOPLAM
92
SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan
AŞÇI
OPERATOR
TEMİZLİK İŞÇİSİ
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
TOPLAM
7
5
3
14
TOPLAM
14
ZABITA
Ünvan
AŞÇI
OPERATOR
USTA
İŞÇİ
ŞOFÖR
TOPLAM
13
1
7
1
98
23
130
713
153
894
GENEL TOPLAM
5882
191
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
192
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE
SATIN ALINACAK TAŞITLARI
GÖSTERİR (T-1) CETVELİ
193
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
194
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE
2014 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T-1) CETVELİ
Sıra
No
Taşıtın Cinsi
Diferansiyel
Adedi
Kullanım Yeri
Finansman
Kaynağı
1
Ambulans
4x2
5
Acil Yardım Hizmetleri
Özkaynak
2
Ambulans
4x2
1
Darulaceze Hizmetleri
Özkaynak
3
Binek Hizmet Aracı
4x2
5
İtfaiye Hizmetleri
Özkaynak
4
Pıck-up Kamyonet
4x2
40
İtfaiye Hizmetleri
Özkaynak
5
Minibüs
4x2
1
İtfaiye Hizmetleri
Özkaynak
6
Binek Hizmet Aracı
4x2
1
Zabıta Hizmetleri
Özkaynak
7
Pıck-up Kamyonet
4x2
21
Zabıta Hizmetleri
Özkaynak
8
Minibüs
4x2
14
Zabıta Hizmetleri
Özkaynak
9
Otobüs
6x2
1
Zabıta Hizmetleri
Özkaynak
10
Kamyon
6x2
2
Zabıta Hizmetleri
Özkaynak
11
Binek Hizmet Aracı
4x2
5
Koruma Uygulama Hizmetleri
Özkaynak
12
Minibüs
4x2
1
Koruma Uygulama Hizmetleri
Özkaynak
13
Binek Hizmet Aracı
4x2
2
Kentsel Tasarım Hizmeleri
Özkaynak
14
Minibüs
4x2
1
Kentsel Tasarım Hizmeleri
Özkaynak
15
Binek Hizmet Aracı
4x2
4
Yol Bakım Hizmetleri
Özkaynak
16
Kamyon
6x2
20
Yol Bakım Hizmetleri
Özkaynak
17
Pıck-up Kamyonet
4x2
15
Yol Bakım Hizmetleri
Özkaynak
18
Binek Hizmet Aracı
4x2
1
Sağlık Hizmetleri
Özkaynak
19
Minibüs
4x2
1
Sağlık Hizmetleri
Özkaynak
20
Binek Hizmet Aracı
4x2
3
Veteriner Hizmetleri
Özkaynak
21
Minibüs
4x2
7
Veteriner Hizmetleri
Özkaynak
22
Pıck-up Kamyonet
4x2
10
Veteriner Hizmetleri
Özkaynak
23
Binek Hizmet Aracı
4x2
2
Trafik Hizmetleri
Özkaynak
24
Binek Hizmet Aracı
4x2
5
Belediye Hizmetleri
Özkaynak
25
Pıck-up Kamyonet
4x2
5
Belediye Hizmetleri
Özkaynak
195
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
196
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
AYRINTILI HARCAMA
PROGRAMI
197
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
2014 MALİ YILI
04
03
02
01
I
DİĞER PERSONEL
05
198
BÜTÇESİ
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK
ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD.
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
06
07
08
09
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
02
03
FAİZ GİDERLERİ
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
04
YOLLUKLAR
03
05
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL.
02
14.907.399
11.632.855
26.540.254
3.909
155.904
1.375.888
974.089
186.229.190
15.722.699
429.838
29.375.406
234.266.923
9.748
DİĞER PERSONEL
05
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
48.225
14.606.300
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
711.835
03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
13.813.002
29.189.108
819.946
234.650
64.662.730
4.535.541
81.889.260
152.142.127
MİKTAR
I. 3 AYLIK
04
MEMURLAR
01
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
04
MEMURLAR
PERSONEL GİDERLERİ
AÇIKLAMA
01
II
EKO.
KODU
16%
30%
20%
78%
10%
4%
7%
10%
24%
15%
10%
11%
24%
30%
22%
28%
31%
25%
17%
34%
21%
24%
21%
22%
ORAN
22.158.134
8.422.357
30.580.491
0
90.290
3.080.311
5.030.514
587.174.989
19.532.171
683.481
59.059.753
674.651.507
10.607
48.627
16.127.318
611.569
10.523.177
27.321.298
1.526.416
213.876
85.263.782
4.266.058
90.107.481
181.377.613
MİKTAR
24%
22%
23%
0%
6%
8%
36%
33%
30%
23%
20%
30%
26%
30%
24%
24%
23%
24%
32%
31%
28%
23%
24%
26%
ORAN
II. 3 AYLIK
24.676.357
10.194.375
34.870.732
41
404.173
13.243.912
1.039.777
398.708.085
11.683.632
781.336
77.867.354
503.728.309
4.468
18.854
16.611.422
667.969
11.226.984
28.529.698
511.089
50.297
79.109.885
5.441.873
111.520.055
196.633.199
MİKTAR
26%
27%
26%
1%
27%
34%
7%
22%
18%
26%
26%
23%
11%
12%
25%
26%
25%
25%
11%
7%
26%
29%
29%
28%
ORAN
III. 3 AYLIK
32.254.110
8.138.413
40.392.523
1.051
846.634
21.206.389
6.955.620
630.757.536
17.236.148
1.068.996
129.348.988
807.421.361
16.131
44.421
20.435.188
579.735
9.663.413
30.738.888
1.884.685
183.078
72.911.404
4.574.371
99.046.025
178.599.564
MİKTAR
34%
21%
31%
21%
57%
55%
50%
35%
27%
36%
44%
36%
39%
28%
30%
23%
21%
27%
40%
27%
24%
24%
26%
25%
ORAN
IV. 3 AYLIK
ORAN
93.996.000 100%
38.388.000 100%
132.384.000 100%
5.000 100%
1.497.000 100%
38.906.500 100%
14.000.000 100%
1.802.869.800 100%
64.174.650 100%
2.963.650 100%
295.651.500 100%
2.220.068.100 100%
40.954 100%
160.127 100%
67.780.228 100%
2.571.108 100%
45.226.575 100%
115.778.992 100%
4.742.136 100%
681.901 100%
301.947.801 100%
18.817.843 100%
382.562.821 100%
708.752.502 100%
MİKTAR
TOPLAM
AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
09
08
07
06
05
I
CARİ TRANSFERLER
AÇIKLAMA
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
1.272.001.172
138.294.698
06 YEDEK ÖDENEK
GENEL TOPLAM
138.294.698
0
01 YURTİÇİ BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEK
0
32.710.361
01 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
BORÇ VERME
32.710.361
129.284.673
1.644.382
268.313.834
139.422.538
10.669
SERMAYE TRANSFERLERİ
07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.
06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD.
05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.
04
03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
0
3.159.198
01 MAMUL MAL ALIMLARI
02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
541.835.292
68.846.693
SERMAYE GİDERLERİ
08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
06 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
613.017
9.926.451
04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
03
30.174.135
7.462.112
117.022.408
MİKTAR
I. 3 AYLIK
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA
YAPILAN TRANSFERLER
01 GÖREV ZARARLARI
II
EKO.
KODU
14%
17%
17%
0%
0%
19%
19%
12%
8%
11%
32%
0%
0%
1%
13%
47%
77%
8%
32%
71%
32%
ORAN
2.360.875.117
180.743.001
180.743.001
59.540.720
59.540.720
17.986.044
17.986.044
254.085.331
7.541.672
695.336.436
87.210.420
3.327.422
101.433
81.800.850
1.129.403.565
15.166.398
34.207
17.485.670
25.637.879
946.726
59.270.879
MİKTAR
II. 3 AYLIK
26%
22%
22%
19%
19%
11%
11%
24%
36%
28%
20%
28%
6%
2.076.460.259
150.356.801
150.356.801
51.334.272
51.334.272
116.448.319
116.448.319
299.991.689
3.590.657
478.052.144
91.346.584
1.691.640
499.200
54.587.244
929.759.158
27%
31%
17.163.929
146.868
41.842.926
4.823.752
822.298
64.799.772
MİKTAR
10%
4%
15%
27%
9%
16%
ORAN
23%
19%
19%
16%
16%
68%
68%
29%
17%
19%
21%
14%
31%
21%
22%
12%
18%
35%
5%
8%
17%
ORAN
III. 3 AYLIK
ORAN
30%
1%
42%
36%
12%
2%
2%
34%
39%
42%
27%
58%
62%
47%
65%
42%
3.390.663.451 37%
340.605.500
340.605.500 42%
209.125.008
209.125.008 65%
2.855.275
2.855.275
356.553.307
8.323.290
1.036.941.586
117.835.458
6.820.269
984.367
123.278.428
1.650.736.705 39%
43.822.980
5.909
51.095.954
34.012.920
1.250.865
130.188.627 35%
MİKTAR
IV. 3 AYLIK
ORAN
9.100.000.000 100%
810.000.000 100%
810.000.000 100%
320.000.000 100%
320.000.000 100%
170.000.000 100%
170.000.000 100%
1.039.915.000 100%
21.100.000 100%
2.478.644.000 100%
435.815.000 100%
11.850.000 100%
1.585.000 100%
262.825.720 100%
4.251.734.720 100%
145.000.000 100%
800.000 100%
120.351.000 100%
94.648.686 100%
10.482.000 100%
371.281.686 100%
MİKTAR
TOPLAM
AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
199
200
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
FİNANSMAN
PROGRAMI
201
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
05
05
06
06
06
03
03
03
03
2014 MALİ YILI
03
202
BÜTÇESİ
Diğer Faizler
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
01
05
09
01
05
08
DİĞER GELİRLER
Faiz Gelirleri
01
Cari
Proje Yardımları
05
01
01
05
05
04
Cari
04
05
04
04
04
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar
01
04
04
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
01
04
02 Sermaye
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Taşınır Kiraları
Taşınmaz Kiraları
Kira Gelirleri
Mahalli İdareler
Kurumlar Karları
04
02
01
05
Hizmet Gelirleri
Mal Satış Gelirleri
01
03
02
01
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
01
03
Diğer Harçlar
Harçlar
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
09
03
06
06
01
01
Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
03
01
09
03
01
III
VERGİ GELİRLERİ
II
AÇIKLAMA
01
I
EKO. KODU
1.762.500
62.500
1.825.000
1.480.275.000
1.250.000
1.250.000
862.500
862.500
250.000
250.000
2.362.500
7.500.000
52.050.000
59.550.000
16.500.000
16.500.000
52.000.000
187.500
52.187.500
128.237.500
6.080.000
6.080.000
26.071.200
26.071.200
32.151.200
MİKTAR
25%
25%
1.762.500
62.500
1.825.000
1.832.100.000
20%
25%
1.250.000
1.250.000
862.500
862.500
250.000
250.000
2.362.500
7.500.000
52.050.000
59.550.000
16.500.000
16.500.000
52.000.000
187.500
52.187.500
128.237.500
6.080.000
6.080.000
12.268.800
12.268.800
18.348.800
MİKTAR
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
30%
30%
26%
25%
26%
27%
25%
25%
16%
16%
21%
ORAN
II. 3 AYLIK
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
30%
30%
26%
25%
26%
27%
25%
25%
34%
34%
29%
ORAN
I. 3 AYLIK
1.762.500
62.500
1.825.000
2.043.195.000
1.250.000
1.250.000
862.500
862.500
250.000
250.000
2.362.500
7.500.000
52.050.000
59.550.000
11.000.000
11.000.000
48.000.000
187.500
48.187.500
118.737.500
6.080.000
6.080.000
17.636.400
17.636.400
23.716.400
MİKTAR
25%
25%
25%
28%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
24%
25%
24%
23%
25%
25%
23%
23%
24%
ORAN
III. 3 AYLIK
1.762.500
62.500
1.825.000
1.972.830.000
1.250.000
1.250.000
862.500
862.500
250.000
250.000
2.362.500
7.500.000
25%
25%
25%
27%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
59.550.000
52.050.000
20%
20%
11.000.000
11.000.000
24%
25%
24%
23%
25%
25%
27%
27%
26%
ORAN
48.000.000
187.500
48.187.500
118.737.500
6.080.000
6.080.000
20.703.600
20.703.600
26.783.600
MİKTAR
IV. 3 AYLIK
7.050.000
250.000
7.300.000
7.328.400.000
5.000.000
5.000.000
3.450.000
3.450.000
1.000.000
1.000.000
9.450.000
30.000.000
208.200.000
238.200.000
55.000.000
55.000.000
200.000.000
750.000
200.750.000
493.950.000
24.320.000
24.320.000
76.680.000
76.680.000
101.000.000
MİKTAR
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ORAN
TOPLAM
FİNANSMAN PROGRAMI
2014 MALİ YILI
Diğer Çeşitli Gelirler
BÜTÇESİ
02
02
06
Taşınır Satış Gelirleri
09
01
-725.000
1.677.832.200
TOPLAM
7.500.000
7.500.000
7.500.000
37.500
12.500
5.000
55.000
27.220.000
6.000.000
200.000
27.976.000
28.031.000
33.475.000
33.475.000
1.500.000
2.000.000
4.925.000
8.425.000
28.375.000
500.000
375.000
1.407.300.000
1.436.550.000
MİKTAR
I. 3 AYLIK
RET VE İADELER
05 Mahalli İdarelerden
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
08
08
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
01 Taşınır Satış Gelirleri
08
01
09 Diğer Taşınır Satış Gelirleri
02
06
02 Taşıt Satış Gelirleri
02
09 Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri
05 Arsa Satışı
03 Diğer Bina Satış Gelirleri
06
01 Diğer Çeşitli Gelirler
06
09
05
01
09
05
09 Diğer Para Cezaları
06
03
05
04 Vergi Cezaları
02 İdari Para Cezaları
01
03
05
06
03
05
Para Cezaları
Taşınmaz Satış Gelirleri
03
05
08 Mahalli İdarelere Ait Paylar
04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları
01
02
05
01
02
05
03 Yönetim Giderlerine Katılma Payları
02 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar
06
02
05
06
02
05
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
SERMAYE GELİRLERİ
02
05
III
AÇIKLAMA
06
II
I
EKO. KODU
21%
25%
25%
25%
20%
25%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
20%
20%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
ORAN
2.015.854.800
-725.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
37.500
12.500
5.000
55.000
27.220.000
6.000.000
200.000
27.976.000
28.031.000
33.475.000
33.475.000
1.500.000
2.000.000
4.925.000
8.425.000
28.375.000
500.000
375.000
1.759.125.000
1.788.375.000
MİKTAR
II. 3 AYLIK
24%
25%
25%
25%
20%
25%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
20%
20%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
ORAN
2.236.805.400
-725.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
37.500
12.500
5.000
55.000
27.220.000
9.000.000
300.000
41.964.000
42.019.000
33.475.000
33.475.000
1.500.000
2.000.000
4.925.000
8.425.000
28.375.000
500.000
375.000
1.970.220.000
1.999.470.000
MİKTAR
III. 3 AYLIK
28%
25%
25%
25%
30%
25%
25%
25%
25%
25%
30%
30%
30%
30%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
28%
28%
ORAN
2.169.507.600
-725.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
37.500
12.500
5.000
55.000
27.220.000
9.000.000
300.000
41.964.000
42.019.000
33.475.000
33.475.000
1.500.000
2.000.000
4.925.000
8.425.000
28.375.000
500.000
375.000
1.899.855.000
1.929.105.000
MİKTAR
IV. 3 AYLIK
27%
25%
25%
25%
30%
25%
25%
25%
25%
25%
30%
30%
30%
30%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
27%
27%
ORAN
8.100.000.000
-2.900.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
150.000
50.000
20.000
220.000
108.880.000
30.000.000
1.000.000
139.880.000
140.100.000
133.900.000
133.900.000
6.000.000
8.000.000
19.700.000
33.700.000
113.500.000
2.000.000
1.500.000
7.036.500.000
7.153.500.000
MİKTAR
TOPLAM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ORAN
FİNANSMAN PROGRAMI
203
204
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMININ,
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMINA
ORANINI GÖSTERİR CETVEL
205
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
206
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMININ,
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERİR CETVEL
BÜTÇENİN
PERSONEL
HARCAMA
KALEMİ TOPLAMI
EN SON YIL
BÜTÇE GELİRLERİ
TOPLAMI
YENİDEN
DEĞERLEME
KATSAYISI(%)
YENİDEN
DEĞERLEME
SONUCU
OLUŞAN GELİR
TOPLAM GELİR
MATRAHI
ORANI (%)
708.752.502
7.423.983.344
7,80
579.070.701
8.003.054.045
8,9
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre; Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son
yıl Bütçe gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.
207
2014 MALİ YILI
BÜTÇESİ
Download

2014 yılı bütçe kararnamesi - İstanbul Büyükşehir Belediyesi