İlkay AYDIN
Halil POLAT
Hâkim
Cumhuriyet Savcısı
Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve
Gerekçeli Karar Örnekleriyle
HUKUK
DAVALARI
REHBERİ
(CİLT 4)
NÜFUS DAVALARI
(Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)
NÜFUS DAVALARI
(DÖRDÜNCÜ CİLT)
İçindekiler
V
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ....................................................................................................................V
TAKDİM ................................................................................................................ VII
ESERİN TANITIM YAZISI ......................................................................................... IX
SİZLERDEN GELENLER ......................................................................................... XIII
BİRİNCİ BÖLÜM
YAŞ DÜZELTME DAVASI
BİRİNCİ KISIM
YAŞ DÜZELTME DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
IIIIIIIVVVI-
GENEL AÇIKLAMALAR ................................................................................... 5
YAŞ DÜZELTME DAVASININ DAVACISI .......................................................... 5
YAŞ DÜZELTME DAVASININ DAVALISI ........................................................... 6
GÖREVLİ MAHKEME...................................................................................... 6
YETKİLİ MAHKEME ........................................................................................ 6
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA YAŞ DÜZELTME DAVASINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ..................................................................... 6
- Doğum tutanağı varsa bu tutanak esas alınmalıdır..........................................7
- Kardeşler arasında 180 günlük farka dikkat edilmelidir...................................7
- Talep edilen tarih anne ve babanın ölüm tarihinden önce olmalıdır .............8
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
Düzeltme yapılırken gerçeğe aykırı yapılmamasına dikkat
edilmelidir ........................................................................................................ 15
Yaşı düzeltilmek istenen küçük çocuğun anne ve babası boşanmışsa ........ 15
Yaş düzeltme davası için vekilin özel temsil yetkisi olmalıdır ................ 16
İKİNCİ KISIM
KONUYLA İLGİLİ HUKUK GENEL KURULU KARARI .......................................... 17
ÜÇÜNCÜ KISIM
YAŞ DÜZELTME DAVASINDA YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
VI
Hukuk Davaları Rehberi
Dilekçe Örneği 1 .......................................................................................... 21
Dilekçe Örneği 2 .......................................................................................... 23
Dilekçe Örneği 3 .......................................................................................... 24
Tensip Zaptı Örneği 1 .................................................................................. 26
Tensip Zaptı Örneği 2 .................................................................................. 28
MÜZEKKERELER .................................................................................. 36
- Hastaneye Yazılacak Müzekkere ............................................................... 37
- Nüfus Müdürlüğüne Yazılacak Müzekkere................................................ 38
- Kolluğa Yazılacak Müzekkere .................................................................... 39
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı Örneği................................... 40
Karar Örneği 1 ............................................................................................. 44
Karar Örneği 2 ............................................................................................. 46
Karar Örneği 3 ............................................................................................. 48
Karar Örneği 4 ............................................................................................. 50
Karar Örneği 5 ............................................................................................. 52
İKİNCİ BÖLÜM
AD (İSİM) DÜZELTME ve DEĞİŞTİRME DAVALARI
BİRİNCİ KISIM
AD (İSİM) DÜZELTME ve DEĞİŞTİRME
DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
III-
GENEL AÇIKLAMALAR ................................................................................. 57
ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ ................................................................................. 57
Genel İlke .................................................................................................... 57
Ad Değiştirilmesinin Şartları........................................................................ 58
III- AD (İSİM) DÜZELTME ve DEĞİŞTİRME DAVASININ DAVACISI...................... 58
IV- AD (İSİM) DÜZELTME ve DEĞİŞTİRME DAVASININ DAVALISI ...................... 58
V- GÖREVLİ MAHKEME.................................................................................... 59
VI- YETKİLİ MAHKEME ...................................................................................... 60
VII- YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA AD (İSİM) DÜZELTME ve DEĞİŞTİRME
DAVASLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.............................. 60
- 2590 sayılı lakap ve unvanlarla ilgili kanunun uygulaması .................... 60
- Evlilik birliği içerisinde eşlerin velayetleri altındaki çocuklarla
ilgili davaları birlikte açmaları gerekir ................................................... 61
- Ad düzeltme davalarında vekilin vekaletnamesi özel yetki
içermelidir ............................................................................................. 61
- Adın değiştirilmesi için haklı neden bulunması gerekir......................... 62
- Nüfusa kayıt sırasında bir yanlışlık oluşmuşsa, bunun makul süre
geçtikten sonra düzeltilmek istenmesi halinde davanın reddine
karar vermek gerekir............................................................................. 62
İçindekiler
-
VII
Ölen kişinin adının değiştirilmesi .......................................................... 63
İKİNCİ KISIM
KONUYLA İLGİLİ HUKUK GENEL KURULU KARARLARI..................................... 65
ÜÇÜNCÜ KISIM
AD (İSİM) DÜZELTME DAVASINDA YARGILAMA
İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği 1 .......................................................................................... 81
Dilekçe Örneği 2 .......................................................................................... 83
Dilekçe Örneği 3 .......................................................................................... 84
Tensip Zaptı Örneği 1 .................................................................................. 85
Tensip Zaptı Örneği 2 .................................................................................. 88
MÜZEKKERELER .................................................................................. 95
- Nüfus Müdürlüğüne Yazılacak Müzekkere................................................ 96
- Kolluğa Yazılacak Müzekkere .................................................................... 97
- Kolluğa Yazılacak Müzekkere .................................................................... 98
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı Örneği................................... 99
Karar Örneği 1 ........................................................................................... 102
Karar Örneği 2 ........................................................................................... 104
Karar Örneği 3 ........................................................................................... 106
Karar Örneği 4 ........................................................................................... 107
Karar Örneği 5 ........................................................................................... 109
Karar Örneği 6 ........................................................................................... 110
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOYADI (SOYİSİM)
DÜZELTME ve DEĞİŞTİRME DAVALARI
BİRİNCİ KISIM
SOYAD (SOYİSİM) DÜZELTME ve DEĞİŞTİRME
DAVALARINDA TEMEL BİLGİLER
III-
GENEL AÇIKLAMALAR ............................................................................... 115
SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ...................................................................... 116
Genel İlke .................................................................................................. 116
Soyadı Değiştirilmesinin Şartları ............................................................... 117
VIII
Hukuk Davaları Rehberi
IIIIVVVIVII-
SOYADI (SOYİSİM) DÜZELTME ve DEĞİŞTİRME DAVASININ DAVACISI ...... 117
SOYADI (SOYİSİM) DÜZELTME DAVASININ DAVALISI ................................ 117
GÖREVLİ MAHKEME.................................................................................. 117
YETKİLİ MAHKEME .................................................................................... 119
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA SOYADI (SOYİSİM) DÜZELTME ve
DEĞİŞTİRME DAVALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR....... 119
- Bir bayanın evlendikten sonra kendi ve çocuğu için soyadı
değişikliği talepleri .............................................................................. 119
- Kocanın ölmesi veya boşanma nedeniyle evliliğin son bulup
çocuğun velayetinin annede kalması halinde anne çocuğun
soyadını değiştiremez ......................................................................... 120
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
-
Mahkeme kararı ile soyadını değiştiren şahsın yeni soyadının
yadırgandığı ve üzüntüsüne neden olduğu gerekçesiyle tekrar
eski soyadını almak üzere açtığı davanın reddi gerekir....................... 122
Soyadı değişikliğinde haklı bir neden bulunmalıdır............................. 123
İKİNCİ KISIM
KONUYLA İLGİLİ HUKUK GENEL KURULU KARARLARI................................... 125
ÜÇÜNCÜ KISIM
SOYADI (SOYİSİM) DÜZELTME ve DEĞİŞTİRME
DAVALARINDA YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği 1 ........................................................................................ 132
Dilekçe Örneği 2 ........................................................................................ 133
Tensip Zaptı Örneği 1 ................................................................................ 135
Tensip Zaptı Örneği 2 ................................................................................ 138
MÜZEKKERELER ................................................................................ 145
- Nüfus Müdürlüğüne Yazılacak Müzekkere.............................................. 145
- Kolluğa Yazılacak Müzekkere .................................................................. 146
- Kolluğa Yazılacak Müzekkere .................................................................. 147
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı Örneği................................. 148
İçindekiler
IX
Karar Örneği 1 ........................................................................................... 152
Karar Örneği 2 ........................................................................................... 153
Karar Örneği 3 ........................................................................................... 155
Karar Örneği 4 ........................................................................................... 157
Karar Örneği 5 ........................................................................................... 159
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAYIT İPTALİ DAVASI
BİRİNCİ KISIM
KAYIT İPTALİ DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
IIIIIIIVVVII-
GENEL AÇIKLAMALAR ............................................................................... 163
KAYIT İPTALİ DAVASININ DAVACISI ........................................................... 164
KAYIT İPTALİ DAVASININ DAVALISI ........................................................... 164
GÖREVLİ MAHKEME.................................................................................. 164
YETKİLİ MAHKEME .................................................................................... 164
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAYIT İPTALİ DAVASINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ................................................................. 164
- Evlenen bayanların kızlık hanesinin kapatılmadan evlenerek
gittiği haneye yeniden kayıt ................................................................ 164
- İki farklı kaydı bulunup bunlardan birinin iptaline karar verilirken
dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, iptal kararı verilen
kayıttaki kişi ile kalan kayıttaki kişinin aynı kişi olduğunun
tespitine de karar vermek gerekir ....................................................... 165
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
Soybağını ilgilendirmeyen konularda görevli mahkeme asliye
hukuk mahkemesidir........................................................................... 170
Bir çocuğun nüfusa kaydı yapılmayarak ölen ağabeyi/veya
ablasına ait kaydı kullanması durumu................................................. 170
İKİNCİ KISIM
KONUYLA İLGİLİ HUKUK GENEL KURULU KARARLARI................................... 171
X
Hukuk Davaları Rehberi
ÜÇÜNCÜ KISIM
KAYIT İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA İŞLEMLERİ ve
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği........................................................................................... 175
Tensip Zaptı Örneği 1 ................................................................................ 177
Tensip Zaptı Örneği 2 ................................................................................ 179
MÜZEKKERELER ................................................................................ 187
- Nüfus Müdürlüğüne Yazılacak Müzekkere.............................................. 187
- Kolluğa Yazılacak Müzekkere .................................................................. 188
- Mal Müdürlüğüne Yazılacak Müzekkere ................................................. 189
- Belediye Başkanlığına Yazılacak Müzekkere ........................................... 190
- Milli Eğitim Müdürlüğüne Yazılacak Müzekkere ..................................... 190
- Bankaya Yazılacak Müzekkere ................................................................ 191
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı Örneği................................. 192
Karar Örneği 1 ........................................................................................... 195
Karar Örneği 2 ........................................................................................... 198
Karar Örneği 3 ........................................................................................... 200
BEŞİNCİ BÖLÜM
CİNSİYET DÜZELTME DAVASI
BİRİNCİ KISIM
CİNSİYET DEĞİŞTİRME DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
III-
GENEL AÇIKLAMALAR ............................................................................... 205
CİNSİYET DEĞİŞTİRMENİN ŞARTLARI......................................................... 205
A) MAHKEMEYE İZİN İÇİN BAŞVURMA .................................................... 205
B) BAŞVURANIN EVLİ OLMAMASI............................................................ 206
C) MAHKEMENİN İZNİ ............................................................................. 206
III- CİNSİYET DEĞİŞTİRME DAVASININ DAVACISI............................................ 207
IV- CİNSİYET DEĞİŞTİRME DAVASININ DAVALISI ............................................ 207
V- GÖREVLİ MAHKEME.................................................................................. 207
VI- YETKİLİ MAHKEME .................................................................................... 207
VII- YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CİNSİYET DÜZELTME DAVASINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR .................................................... 207
- Cinsiyet değişikliği için resmi sağlık kurulu raporu sunulmadığında
davacıya gerekli raporu alması için bu imkan tanınmalıdır ................... 207
- Hakim talepten başka bir şeye karar veremez .................................... 208
- Hakimden izin alınmadan gerçekleşen cinsiyet değiştirme
operasyonuna dayalı açılan dava kabul edilmelidir. ........................... 208
İçindekiler
-
-
XI
Üreme yeteneğini sürekli olarak yitirdiğinin belgelenmesi
koşuluyla önceden çocuk sahibi olması cinsiyet değişikliğine
engel değildir ...................................................................................... 209
Davacının adli sicil kaydı ve aranılan şahıslardan olup olmadığına
ilişkin kayıtlar getirtilmeden karar verilmesi doğru değildir................ 209
İKİNCİ KISIM
CİNSİYET DEĞİŞTİRME DAVASINDA YARGILAMA
İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği 1 ........................................................................................ 214
Dilekçe Örneği 2 ........................................................................................ 215
Tensip Zaptı Örneği 1 ................................................................................ 217
Tensip Zaptı Örneği 2 ................................................................................ 220
MÜZEKKERELER ................................................................................ 227
- Nüfus Müdürlüğüne Yazılacak Müzekkere.............................................. 227
- Kolluğa Yazılacak Müzekkere .................................................................. 228
- Hastaneye Yazılacak Müzekkere ............................................................. 229
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı Örneği................................. 230
Karar Örneği 1 ........................................................................................... 233
Karar Örneği 2 ........................................................................................... 235
Karar Örneği 3 ........................................................................................... 236
Karar Örneği 4 ........................................................................................... 238
ALTINCI BÖLÜM
GAİPLİK KARARI VERİLMESİ DAVASI
BİRİNCİ KISIM
GAİPLİK KARARI VERİLMESİ DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
I-
GENEL AÇIKLAMALAR............................................................................... 243
A) ÖLÜM TEHLİKESİ İÇİNDE KAYBOLMA .................................................. 243
B) UZUN ZAMANDAN BERİ HABER ALINAMAMA .................................... 243
C) MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN MK m. 588 HÜKMÜ.................................. 243
II- GAİPLİK KARARININ SONUÇLARI ............................................................... 244
III- GAİPLİK KARARI VERİLMESİ DAVASININ DAVACISI.................................... 244
IV- GAİPLİK KARARI VERİLMESİ DAVASININ DAVALISI .................................... 244
V- GÖREVLİ MAHKEME.................................................................................. 245
VI- YETKİLİ MAHKEME .................................................................................... 245
VII- YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GAİPLİK KARARI VERİLMESİ
DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ................................ 245
XII
Hukuk Davaları Rehberi
-
Cumhuriyet savcısının gaiplik kararı verilmesi davası açmak yetki
ve görevi yoktur .................................................................................. 245
Mahkeme gaiplik kararı verebilmesi için ikinci ilanı da yapmalıdır ..... 246
------------(BU ŞEKİLDE KİTABIN İÇİNDE YER ALAN TÜM KARARLARIN ÖZETLERİ)
-
Gaiplik kararı verilmesi davasını hakları ölüme bağlı olan
herkesin açma hakkı vardır ................................................................. 249
Yabancı hakkında gaiplik kararı ........................................................... 249
İKİNCİ KISIM
GAİPLİK KARARI VERİLMESİ DAVASINDA YARGILAMA
İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği 1 ........................................................................................ 253
Dilekçe Örneği 2 ........................................................................................ 255
Tensip Zaptı Örneği 1 ................................................................................ 256
Tensip Zaptı Örneği 2 ................................................................................ 359
MÜZEKKERELER ................................................................................ 266
- Nüfus Müdürlüğüne Yazılacak Müzekkere.............................................. 266
- Kolluğa Yazılacak Müzekkere .................................................................. 267
- Basın İlan Kurumuna Yazılacak Müzekkere ............................................. 268
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı Örneği................................. 269
- Basın İlan Kurumuna Yazılacak İkinci Müzekkere.................................... 272
Karar Örneği 1 ........................................................................................... 273
Karar Örneği 2 ........................................................................................... 275
YEDİNCİ BÖLÜM
ÖLÜ KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI
BİRİNCİ KISIM
ÖLÜ KAYDININ DÜZELTİLMESİ
DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
IIIIII-
GENEL AÇIKLAMALAR ............................................................................... 281
DAVACI...................................................................................................... 281
DAVALI ...................................................................................................... 281
İçindekiler
IVVVI-
XIII
GÖREVLİ MAHKEME.................................................................................. 281
YETKİLİ MAHKEME .................................................................................... 281
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ÖLÜ KAYDININ DÜZELTİLMESİ
DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ................................ 281
- Ölü kaydının sağ olarak düzeltilmesi davasında husumet miras
hakkı etkilenen kişilere de yöneltilmelidir .......................................... 282
İKİNCİ KISIM
ÖLÜ KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASINDA YARGILAMA
İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği .......................................................................................... 285
Tensip Zaptı Örneği 1 ................................................................................ 287
Tensip Zaptı Örneği 2 ................................................................................ 289
MÜZEKKERELER ................................................................................ 297
- Nüfus Müdürlüğüne Yazılacak Müzekkere.............................................. 297
- Kolluğa Yazılacak Müzekkere .................................................................. 298
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı Örneği................................. 299
Karar Örneği ............................................................................................. 303
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ ve ÖLÜM
TARİHİNİN TESPİTİ DAVALARI
BİRİNCİ KISIM
ÖLÜMÜN TESPİTİ DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
IIIIIIIVVVI-
GENEL AÇIKLAMALAR ............................................................................... 307
DAVACI...................................................................................................... 308
DAVALI ...................................................................................................... 308
GÖREVLİ MAHKEME.................................................................................. 308
YETKİLİ MAHKEME .................................................................................... 308
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ ve
ÖLÜMÜN TESPİTİ DAVALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR ................................................................................................. 308
- Ölümün tespiti davalarında husumetin nüfus idaresine
yöneltilmesinde yanlışlık yoktur.......................................................... 308
- Ölümün tespiti davası kamu düzeni ile ilgili olduğundan
tarafların delilleriyle bağlı kalınmayarak re’sen araştırma
yapılmalıdır ......................................................................................... 309
XIV
Hukuk Davaları Rehberi
İKİNCİ KISIM
ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ ve ÖLÜM TARİHİNİN TESPİTİ
DAVALARINDA YARGILAMA İŞLEMLERİ ve DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği 1 ........................................................................................ 313
Dilekçe Örneği 2 ........................................................................................ 314
Tensip Zaptı Örneği 1 ................................................................................ 316
Tensip Zaptı Örneği 2 ................................................................................ 319
MÜZEKKERELER ................................................................................ 327
- Hastaneye Yazılacak Müzekkere ............................................................. 327
- Bölge Trafik Müdürlüğüne Yazılacak Müzekkere .................................... 328
- Kolluğa Yazılacak Müzekkere .................................................................. 329
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı Örneği................................. 330
Karar Örneği 1 ........................................................................................... 333
Karar Örneği 2 ........................................................................................... 335
DOKUZUNCU BÖLÜM
ERGİN KILINMA (KAZAİ RÜŞT) DAVASI
BİRİNCİ KISIM
ERGİN KILINMA (KAZAİ RÜŞT)
DAVASINDA TEMEL BİLGİLER
IIIIIIIVVVI-
GENEL AÇIKLAMALAR ............................................................................... 341
DAVACI...................................................................................................... 342
DAVALI ...................................................................................................... 342
GÖREVLİ MAHKEME.................................................................................. 342
YETKİLİ MAHKEME .................................................................................... 342
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ERGİN KILINMA DAVASINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ................................................................. 342
- Ergin kılınacak kişinin iki velisi varsa, her ikisinin icazeti
alınmalıdır ........................................................................................... 342
- Ergin kılınmasına karar verilecek çocuğun rızası alınmadan
erginliğe karar verilemez..................................................................... 343
- Vesayet makamının izni alınmadan ergin kılınma kararı verilmesi
yasaya aykırıdır ................................................................................... 343
İçindekiler
XV
İKİNCİ KISIM
ERGİN KILINMA (KAZAİ RÜŞT) DAVASINDA YARGILAMA
İŞLEMLERİ ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Dilekçe Örneği .......................................................................................... 347
Tensip Zaptı Örneği .................................................................................. 349
Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı Örneği................................. 352
Karar Örneği 1 ........................................................................................... 355
Karar Örneği 2 ........................................................................................... 356
Karar Örneği 3 ........................................................................................... 358
KAYNAKÇA ............................................................................................... 361
Download

hukuk davaları rehberi