BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI İÇİN AÇIKLAMALAR
Bildiri Özeti Formatı
20 Mart 2014 tarihine kadar Kongre sayfasındaki özet formatına
uygun olarak gönderilen bildiriler “Kongre Bildiri Özetleri”
kitabında basılacaktır. Bu formata uygun olmayan özetler
kesinlikle “Kongre Bildiri Özetleri” kitabında yer almayacaktır.
Lütfen, bildiri özetinizi (hakem değerlendirme raporlarını dikkate
alarak) 20 Mart 2014 tarihine kadar formata uygun olarak
düzenleyerek [email protected] adresine gönderiniz.
NOT: 20 Mart 2014 tarihinden sonra gönderilen bildiri özetleri
dikkate alınmayacaktır.
Kongre Düzenleme Kurulu
Bildiri Özeti Yazım
Kuralları
Kongreye gönderilen bildirilerin daha önce başka bir yerde
yayınlanmamış ya da başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış
olması gerekmektedir.

Gönderilecek yapılandırılmış bildiri özeti Türkçe veya
İngilizce hazırlanmalıdır.

Bildiri özetleri hakem raporları dikkate alınarak yeniden
düzenlenmelidir

Yapılandırılmış bildiri özeti 700 – 1000 sözcük arası olmalıdır
(Bildiri başlığı, yazar bilgileri, anahtar kelimeler ve kaynakça
bu sayıya dahil değildir).

Kuramsal olarak hazırlanan bildiri özetleri, problem durumu,
amaç, sonuç, tartışma, kaynakça ve anahtar sözcükleri
içermelidir. Araştırmaya dayalı olarak hazırlanan bildiri
özetleri ise problem durumu (İlgili literatür ve araştırma
bulguları ile desteklenmelidir), amaç, yöntem (araştırma
modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları
(geçerlik ve güvenirlik analizleri, istatistiksel teknikler vb.),
bulgular, sonuçlar (sonuçlanmış araştırmalar için, araştırma
devam ediyorsa geçici bulgular şeklinde verilebilir),
kaynakça (yalnızca bildiri özeti içinde atıf yapılan kaynaklar
ve anahtar sözcükleri ( en az 4 en fazla-7 sözcük)
içermelidir.

Özette, en üst bölümden başlayarak sırasıyla; bildirinin türü
(sözlü bildiri, poster bildiri), bildiri başlığı, yazar-yazarların
akademik unvanı, adı ve soyadı, görev yaptığı kurum,
elektronik posta adresi bilgilerine alt alta olacak biçimde yer
verilmelidir.

Yapılandırılmış bildiri özetinde, metin içinde alıntılar ve
kullanılan kaynakların yazımında APA 6 yazım kılavuzu
kullanılmalıdır.

Tablo grafik, şekil, vb uygulamalarda; başlık 11 punto koyu,
sola dayalı olmalı ve tablo çiziminde yatay çizgilere yer
verilmelidir (APA 6).

Her sayfanın yazım alanı her taraftan 2,5 cm boşluk
bırakılarak düzenlenmelidir. Bildiri özeti 1,5 satır aralıklı ve
Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 12 punto ile iki
yana dayalı yazılmalıdır.

Yapılandırılmış bildiri özeti [email protected] eposta adresine MS Word (.doc, .docx) biçiminde
gönderilmelidir.

Gönderilen dosya adı olarak bildiri ID numarası
kullanılmalıdır.
Download

BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI İÇİN AÇIKLAMALAR Bildiri Özeti Formatı 20