“TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ”- 6-7 Mart 2015
AKADEMİK KONGRE BİLDİRİ ÇAĞRISI
KADEM -Kadın Araştırmaları Dergisi
Kadın ve Demokrasi Derneği; cinsiyet adaletini merkeze alan, tek tip kadın anlayışına karşın,
farklılıkların kadını ve demokrasiyi zenginleştirdiğini benimseyen, kadın ve erkeğin mevcut
fırsatlara ve olanaklara eşit oranda sahip olması gerektiğini savunan, demokratik
mekanizmaları kullanarak, siyasal, sosyal, ekonomik sürdürülebilir kalkınmada kadının temsil
oranını arttırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.
Derneğin misyonu, kadınların aile içi ve sosyal rollerinin dengelenmesi adına, kadın hakları ve
fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasını sağlamak, kadının insan
haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel
özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.
Kadın ve Demokrasi Derneği’nin kuruluş amaçlarına uygun olarak 6-7 Mart 2015 tarihlerinde
gerçekleştirilecek “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” başlıklı akademik kongre ile toplumsal
cinsiyet adaleti konusuna dikkat çekilmesi, toplumsal cinsiyet konusunda yapılmış
araştırmalardaki mevcut eksikliklerin tamamlanması ve bu alanda çalışan kişilerin bir araya
getirilmesi ile üretilen bilgi birikiminden ortak değerlerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
Bu doğrultuda, Ülkemizde farklı alanlarda ve her platformda toplumsal cinsiyet adaletsizliğinin
önüne geçilmesi için yeni politikalar üretilmesine katkı sağlamak amacına yönelik olarak ortak
bir vizyon oluşturulması da hedeflenmektedir.
Kongrede sunulacak bildirilerle; Ülkemizde kadının toplumsal, akademik, siyasal,
ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna “toplumsal cinsiyet adaleti”
kavramı çerçevesinde farklı bakış açıları getirilmesi öngörülmektedir. Bu sebeple
Kongrede
sunulmaya
değer
bulunacak
bildirilerin;
alışıla
gelmiş
söylemlerin
ötesinde,mevcut akademik yazında ağırlıklı olarak yer alan cinsiyet eşitliği kavramını
sorgulaması ve toplumsal cinsiyet meselesine eşitlik merkezli bakan egemen söylemden
farklı olarak adalet merkezli bir yaklaşımın sağladığı imkan ve kısıtları da tartışmaya
açması beklenmektedir.
Kongreye katılım ücretsiz olup, değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri en fazla 500
kelime olmalıdır. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri Kongre kitapçığında yer alacak,
kabul edilen bildiri özetleri arasından seçilen ilk üç bildiri sahibine de ödül takdim edilecektir.
Kongrede sunulan bildiriler,yazarları tarafından tam metin olarak makale formatında
düzenlenmesi halinde hakemler tarafından değerlendirilerek KADEM-Kadın Araştırmaları
Dergisi’nde yayınlanacaktır.
Kongre Tarihi: 6-7 Mart 2015
Bildirilerin son teslim tarihi: 16 Ocak 2015
Kabul edilen bildirilerin ilanı: 31 Ocak 2015
Ödüller:Birincilik ödülü:
İkincilik ödülü:
5000 TL
3000 TL
Üçüncülük ödülü: 1500 TL
Bildiri çağrısı; kadın çalışmaları, hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji,
sosyoloji, psikoloji, iletişim gibi disiplinler arası alanlardan katılımcılara açıktır. Konferansta
sunulacak bildiri alanları“Toplumsal cinsiyet adaleti” kavramını temel alacak aşağıdaki konu
başlıklarını kapsamakla birlikte, belirtilen bu başlıklarla da sınırlı değildir.
Bildiri Konu Başlıkları

Kavram olarak “Toplumsal Cinsiyet Adaleti”

İslam’ın “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” Konusuna Yaklaşımı

ABD ve Avrupa’nın “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” Kavramına Bakışı

“Toplumsal Cinsiyet Adaleti” ve Mevcut Hukuk Sistemi İçindeki Yeri

“Toplumsal Cinsiyet Adaleti” ve Kültür

“Toplumsal Cinsiyet Adaleti” ve Medyanın Rolü

Uluslararası Hukuk Yazınında Toplumsal Cinsiyet

Eğitim-Öğretim Süreçlerinde “Toplumsal Cinsiyet Adaleti”

“Toplumsal Cinsiyet Adaleti” ve Kadınların Toplumsal Hayatta Karşılaştıkları Zorluklara
Çözüm Önerileri

“Toplumsal Cinsiyet Adaleti” ve Kadınların Sosyo-kültürel, Ekonomik, Siyasal ve Akademik
Yaşamdaki Statülerinin ve Rollerinin Güçlendirilmesi

Toplumsal Cinsiyet Adaleti ve Kadınların Toplumsal Hayatta Karşılaştıkları Zorluklar ve
Çözüm Önerileri

Diğer (Konu başlığı belirtiniz)
Bildiri Özeti Yazım Kuralları
1) Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile tek satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı,
en fazla 500 kelime uzunluğunda olmalıdır.
2) Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
3) Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince
Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı
zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve
İngilizce olarak verilmelidir.
4) Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
5) Başlık altında yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum yer almalıdır.
6) Bildiri özetinde yer alan yararlanılan tüm kaynaklar ayrı bir sayfadan başlayarak alfabetik
sırada Kaynaklar başlığı altında “Yazar Soyadı, Adı (Yayın yılı) Kitap ismi (italik harflerle)
veya makale ismi, Dergi adı (italik harflerle) Basım yeri: Basımevi, dergide yer aldığı sayfa
numaraları” sırası ile verilmelidir. Kitap isimleri İtalik harflerle, makale isimleri normal
harflerle, dergi adı İtalik olarak yazılmalıdır. Ayrıca yayımlanmamış kaynaklardan yapılan
alıntılar da tam olarak anlaşılacak şekilde kullanılmalıdır.
7) Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir. Kaynak: Hacker, D.
(2004) “APA” A Pocket Style Manual.Boston, New York: Bedford/St. Martin’s:155-182.
8) Bildiri özeti yazım kurallarına uymayan metinler, gerekli düzeltmelerin yapılması için
yazarlarına geri gönderilir.
Bildiri
özetleri
www.kadem.org.tr
internet
sitesi
üzerinden
yüklenebileceği
gibi,
[email protected] adresine e-posta aracılığı ile de gönderilebilir.
Bildirileri özetlerinin en son 16 Ocak 2015 tarihine kadar Kongre sekretaryasına ulaştırılması
gerekmektedir. Katılımcılara en geç 31 Ocak 2015 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret
durumları bildirilecektir.
Kongre Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR (Başkan)
Dr. Ravza KAVAKÇI KAN (Başkan Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Şule ALBAYRAK(Başkan Yardımcısı)
Esra ALBAYRAK
Yrd. Doç. Dr. Emine Sare AYDIN YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Azize ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALPTEKİN
Download

akademik kongre bildiri çağrısı