EREĞLĠ DEMĠR VE ÇELĠK FAB. T.A.ġ.
ERDEMĠR DENEY LABORATUVARLARI
LABORATUVAR HĠZMETLERĠNDEN
YARARLANMA KLAVUZU
Kalite Teknoloji Direktörlüğü
Laboratuvarlar Müdürlüğü
Kalite Metalurji Müdürlüğü
01.08.2014
GĠRĠġ
Kalite Teknoloji Direktörlüğü’ne bağlı Laboratuvarlar Müdürlüğü ve Kalite Metalurji Müdürlüğü
bünyesinde yer alan laboratuvarlarda esas olarak Erdemir içi iĢletme/satınalma birimlerine hizmet
verilmekle birlikte, talep edilmesi halinde Ģirket dıĢı resmi ve özel kurum ve kuruluĢlar, eğitim kurumları
ile
özel
Ģahıslara
ücreti
karĢılığı
analiz/test
hizmeti
verilmektedir.
AĢağıda
isimleri
verilen
laboratuvarlarımızda, konusunda uzman mühendis, kimyager ve laborantlar gözetiminde yapılan analiz
hizmetleri (test, analiz, ölçüm, bilgi) için talep edilen birim analiz fiyatları ilgili birimlerle görüĢülerek
öğrenilebilir.
Ayrıca
yıllık
protokol
yapılması
durumunda
analiz
birim
fiyatlarında
indirim
uygulanabilmektedir.
ANALĠZ/TEST HĠZMET ĠġLEYĠġ PROSEDÜRÜ
Analiz/Test yaptırmak isteyen müĢteriler, taleplerini içeren resmi bir yazı ile ekinde MüĢteri Analiz Talep
Formu ve Analiz Hizmet SözleĢmesi doldurulmuĢ olarak Erdemir Genel Müdürlüğü’ne faks ile (372) 333
15 00 baĢvurmalıdır. Uygun bulunan baĢvurular, Kalite Teknoloji Direktörlüğü tarafından ilgili birimlere
yönlendirilir. MüĢteri Analiz Talep Formu aracılığı ile firmaya, analiz tutarı ve ücretin hangi banka ve
hesap numarasına yatıracağı belirtilir.
[Not: Analiz talebi yapılmadan önce altta telefon numaraları verilen sorumlu laboratuvar mühendisleri ile
(veya ulaĢılamaması durumunda telefonları verilen laboratuvar yöneticisi ile) temas kurularak teyit
alınmasında fayda vardır.]
Analiz tutarının yatırıldığına dair banka dekontunun faks ile iletilmesi sonrasında analiz iĢlemi
baĢlatılacaktır. (Kalite metalurji md: 0372 333 15 06 / Laboratuvarlar Md: 0372 333 15 07)
Analizi yapılması istenen numuneler, ilgili birimlerin tanımladığı miktar ve standart ambalajlar içinde
gönderilmeli, üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler içeren bir etiket olmalıdır. Numunelerin miktarı
ve ambalaj türü tanımlanmamıĢsa, numunenin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek Ģekilde
ambalajlanmasına özen gösterilmelidir.
Eğer firma analiz için numuneyi elden getirerek Fabrika sahası giriĢ kapılarından herhangi birinde Erdemir
yetkilisine teslim edecek ise getirecek kiĢinin isim ve unvanını, hangi giriĢ kapısına hangi saatte
getireceğini ilgili laboratuvarların personeline önceden bildirir. Kargo ile teslim edilecek numunelerde
kiĢi adı belirtmeksizin ilgili laboratuvar ismi ve analiz numunesi olduğu belirtilmelidir. Numunenin teslim
alınması ve sonrasında gerekli durumlarda Erdemir fabrika sahası malzeme giriĢinde (ve çıkıĢında)
uygulanan prosedürler uygulanır.
Numunelendirme/nakliye vb. hizmetler için firmaya gidilmesi halinde, personelin yol, konaklama ve iaĢe
masrafları ilgili kuruluĢ tarafından karĢılanır.
BaĢvuru Telefonları ve Ġlgili KiĢiler Altta VerilmiĢtir: değiĢecek
Kömür ve Kok Laboratuvarı:
Demir ve Çelik Üretim Laboratuvarı:
Ġrtibat Kurulacak KiĢi: OkĢan TARTANOĞLU
(Laboratuvar Yöneticisi)
e-mail : [email protected]
Telefon : (372) 329 37 03
Ġrtibat Kurulacak KiĢi: Tunç KOSOVALI
(Laboratuvar Mühendisi)
e-mail : [email protected]
Telefon : (372) 329 34 22
Ġrtibat Kurulacak KiĢi: Kemal MUSLUBAġ
(Laboratuvar Mühendisi)
e-mail : [email protected]
Telefon : (372) 329 37 74
Ġrtibat Kurulacak KiĢi: Tayfun PAMUKSUZ
(Laboratuvar Sorumlusu)
e-mail : : [email protected]
Telefon : (372) 329 37 04
Anorganik/Organik/ICP Laboratuvarı:
Ġrtibat Kurulacak KiĢi: Orhan ORUÇ
(Laboratuvar Yöneticisi)
e-mail : [email protected]
Telefon : (372) 329 35 98
Ġrtibat Kurulacak KiĢi: Melih ÇELĠK
(Laboratuvar Sorumlusu)
e-mail : [email protected]
Telefon : (372) 329 35 51
Merkez X-Ray Laboratuvarı:
Ġrtibat Kurulacak KiĢi: Orhan ORUÇ
(Laboratuvar Yöneticisi)
e-mail : [email protected]
Telefon : (372) 329 35 98
Ġrtibat Kurulacak KiĢi: Hülya KAHYA
(Laboratuvar Mühendisi)
e-mail : [email protected]
Telefon : (372) 329 34 26
Hammadde Numune Hazırlama
Laboratuvarı:
Ġrtibat Kurulacak KiĢi: Hikmet MUTĠ
(Laboratuvar Yöneticisi)
e-mail : [email protected]
Telefon : (372) 329 37 12
Ġrtibat Kurulacak KiĢi: Ġbrahim KARAMAN
(Laboratuvar Sorumlusu)
e-mail : [email protected]
Telefon : (372) 329 58 03
Soğuk Had. Ve Yrd. Tesisler
Laboratuvarı:
Ġrtibat Kurulacak KiĢi: Orhan ORUÇ
(Laboratuvar Yöneticisi)
e-mail : [email protected]
Telefon : (372) 329 35 98
Ġrtibat Kurulacak KiĢi: OkĢan ÜLKER
(Laboratuvar Mühendisi)
e-mail : [email protected]
Telefon : (372) 329 56 34
Firma adına fatura kesilmeden önce, ek talep yapılması durumunda veya rutin olmayan Analiz ve Test
isteklerinde iĢlem sonrası netleĢen tutar ile baĢta alınan bedel arasında oluĢan fark bankaya yatırılmalıdır.
Dekont fakslandıktan sonra toplam tutarın faturası verilmektedir.
Analiz ve Test raporunun firmaya iletilmesi akabinde analiz tutarı karĢılığında fatura iĢlemleri Erdemir
Muhasebe Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
RAPORLAMA:
Analiz ve Test sonucu, ilgili Laboratuvar Müdürü ve
Kalite Teknoloji Direktörü’nün imzalarını içeren bir
yazı ile raporlanır ve firmaya faks, e-mail veya yaĢ imzalı olarak posta yolu ile gönderilir.
Analiz ve Test sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taĢımamaktadır.
Analiz ve Test sonuç raporu ticaret ve reklam amacı ile kullanılamaz.
Sonuçlar raporda tanımlanan numunelere aittir.
Analiz ve Test sonuçları bir bütün olarak verildiğinden rapordan bölümler halinde alıntı ve rapor üzerinde
herhangi bir değiĢiklik yapılamaz.
Analiz ve Test sonuçları sadece laboratuvara teslim edilen numuneye aittir. Numunenin alınmasından
laboratuvara teslim edilmesine kadar olan süreçten ve numunenin temsil özelliğinden laboratuvarımız
sorumlu değildir.
Analizi veya Testi yapılan ürün ERDEMĠR satınalma süreci içerisinde değerlendirilmediğinden bu rapor
ERDEMĠR’e teklif dokümanı olarak sunulamaz.
Aksi durumlarda Erdemir hiçbir yasal sorumluluk kabul etmez.
BaĢvuru Formunda istenen Analizler ve Testler için sadece bir rapor düzenlenmektedir. Birden fazla
numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, baĢvuru yazısında belirtilmesi gerekmektedir.
Download

EREĞLĠ DEMĠR VE ÇELĠK FAB. T.A.ġ.