T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:1
Oturum
:1
Karar Tarihi : 01.12.2014
Karar No
: 279
Konusu: İlimiz Merkeze bağlı, Cebel Köyünde bulunan
tarihi Cebel Hükümet Konağının koruma altına alınarak,
gerekli tadilat ve Çevre düzenlemesi işinin yaptırılmasına
ait verilen önergenin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi toplantı
salonunda 01 Aralık 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; 5 İl Genel Meclis üyesi Veli
GANİ, Ali KILIÇ (2), Nuh KARA, Abdullah TIRAŞ ve Mehmet YILDIRIM tarafından imzalı olarak İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan; İlimiz Merkeze bağlı, Cebel Köyünde bulunan tarihi Cebel Hükümet Konağının
koruma altına alınarak, gerekli tadilat ve Çevre düzenlemesi işinin yaptırılmasına ait verilen önergenin ek gündem
maddesi olarak gündeme alınıp alınamayacağı, Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, ek gündem
maddesi olarak gündeme alınması ve görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmede; Verin önerge Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; İlimiz Merkeze bağlı,
Cebel Köyünde bulunan tarihi Cebel Hükümet Konağının koruma altına alınarak, gerekli tadilat ve Çevre
düzenlemesi işinin yaptırılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve
Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına havale edilmesine,
yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:2
Oturum
:2
Karar Tarihi : 02.12.2014
Karar No
: 280
Konusu: İl Genel Meclis Başkanı Nuh KARA’dan
boşalan Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile Çevre ve
Sağlık Hizmetleri ihtisas Komisyonlarında kalan
süreyi tamamlamak üzere, birer üyenin açık oylama
sonucu seçilmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 02 Aralık 2014 tarihinde saat 13.30’da toplandı. Gündemin 4.maddesinde yer alan,
27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik
yapılmasına dair yönetmeliğin 6.maddesinde, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2.fıkrasının
sonuna eklenen (İl Genel Meclis Başkanı Komisyonlarda üye olarak görev alamaz) hükmü eklenerek yapılan
değişiklik nedeniyle, İl Genel Meclis Başkanı Nuh KARA’dan boşalan Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile Çevre ve
Sağlık Hizmetleri ihtisas Komisyonlarında kalan süreyi tamamlamak üzere, birer üyenin açık oylama sonucu
seçilmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Genel Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 6.maddesinde, İl Genel Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2.fıkrasının sonuna eklenen (İl Genel Meclis Başkanı Komisyonlarda üye olarak
görev alamaz) hükmü eklenerek yapılan değişiklik nedeniyle, İl Genel Meclis Başkanı Nuh KARA’dan boşalan
Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Hizmetleri ihtisas Komisyonlarında kalan süreyi tamamlamak
üzere, birer üyenin açık oylama sonucunda;
Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonuna; Musa DOĞAN
Sanayi ve Ticaret Komisyonuna
; Hanifi İSİPİR’ in seçilmesini açık oylama sonucunda oy birliği
ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:3
Oturum
:3
Karar Tarihi : 03.12.2014
Karar No
: 281
Konusu:
2015 Yılı içerisinde Merkezi İdareden
gönderilen ödenekler ile İl Özel İdaresi Bütçesine konulan
ödeneklerin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine
yapılacak olan aktarmalara esas olmak üzere ekli yazı
doğrultusunda İl Genel Meclisince karar alınması ile ilgili
talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 03 Aralık 2014 tarihinde saat 13.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
02.11.2014 tarih ve 10231 sayılı yazısı ile teklif edilen, 2015 Yılı içerisinde Merkezi İdareden gönderilen ödenekler
ile İl Özel İdaresi Bütçesine konulan ödeneklerin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yapılacak olan aktarmalara
esas olmak üzere ekli yazı doğrultusunda İl Genel Meclisince karar alınması ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; 5302 sayılı İl
Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi gereğince, Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve
onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür,
turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer
merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan
ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.
İl Özel İdaresi de protokol yaparak, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ödenek aktarma suretiyle bazı
yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Ancak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 64. maddesinde; "İl Özel İdaresi , İl
Genel Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren
konularda; Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz
üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında
bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve
aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel görevlendirebilir..."hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 18. maddesinin değişik üçüncü fıkrasında; "
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile İl Özel İdareleri; Köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve
onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, kendi
bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle
gerçekleştirebilirler. Aktarma işlemi merkezi idare kuruluşlarında ilgili bakanın, il özel idarelerinde valinin onayıyla
yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu takdirde iş, birliğin tabi olduğu usul ve esaslara göre
sonuçlandırılır. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçelerinden
ödenek aktarabilirler. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile İl Özel İdareleri tarafından aktarılacak
ödeneklerle gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın yapılabilir. "
hükmü mevcuttur.
Dolayısıyla; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6.maddesi, 64.maddesi ve 5355 Sayılı Birlikler
Kanununun 18.maddesine göre, İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesine konulan ödenekler ile Merkezi İdareden
gönderilen yapım, bakım ve onarım ödeneklerinin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarmak sureti ile
yaptırılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine
(Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:3
Oturum
:3
Karar Tarihi : 03.12.2014
Karar No
: 282
Konusu: İlimiz merkezine bağlı Alibeyli Mahallesi sınırları
içerisinde bulunan Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
Hazine adına kayıtlı 69 ada 20 parsel numaralı 7.403,74 m2
yüzölçümlü taşınmazın 3.330 m2 lik kısmı ile CIYY 328
konutlarının takas edilmesi ile ilgili talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 03 Aralık 2014 tarihinde saat 13.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
01.11.2014 tarih ve 10178 sayılı yazısı ile teklif edilen, İlimiz merkezine bağlı Alibeyli Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Hazine adına kayıtlı 69 ada 20 parsel numaralı 7.403,74 m2 yüzölçümlü
taşınmazın 3.330 m2 lik kısmı ile CIYY 328 konutlarının takas edilmesi ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; İlimiz merkezine
bağlı Alibeyli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Hazine adına kayıtlı 69 ada
20 parsel numaralı 7.403,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3.330 m2 lik kısmı ile CIYY 328 konutlarının takas edilmesi
ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna havale
edilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:3
Oturum
:3
Karar Tarihi : 03.12.2014
Karar No
: 283
Konusu: Valilik Makamının 17.10.2014 tarih ve 9483 sayılı
yazı ile yeniden görüşülmek üzere geri iade edilen ve İl
Genel Meclisinin 02.10.2014 tarih ve 209 sayılı İl Genel
Meclis kararı ile uygun görülmediğine karar verilen, İlimize
bağlı, Kadirli İlçesi, Topraktepe Köyü, İncirli mevkii, 136
ada, 36 nolu tarla vasıflı taşınmaz üzerine Biokütle Enerji
Santrali yapılması amacıyla” Sanayi Alanı” olarak hazırlanan
1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planları ile ilgili komisyon
raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi toplantı
salonunda 03 Aralık 2014 tarihinde saat 13.00’da toplandı.Gündemin 5.maddesinde yer alan, Valilik Makamının
17.10.2014 tarih ve 9483 sayılı yazı ile yeniden görüşülmek üzere geri iade edilen ve İl Genel Meclisinin 02.10.2014
tarih ve 209 sayılı İl Genel Meclis kararı ile uygun görülmediğine karar verilen, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi,
Topraktepe Köyü, İncirli mevkii, 136 ada, 36 nolu tarla vasıflı taşınmaz üzerine Biokütle Enerji Santrali yapılması
amacıyla” Sanayi Alanı” olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planları ile ilgili olarak İmar ve
Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonu,
Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile İçişleri Komisyonlarından gelecek olan komisyon raporlarının
görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Topraktepe Köyü, İncirli mevkii, 136 ada, 36 nolu tarla vasıflı taşınmaz üzerine
Biokütle Enerji Santrali yaptırılması düşünülen arazinin içerisinde bir kısmının 2. sınıf tarım arazisi olduğu, adı geçen
arazinin de Köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kaldığı, Köyde bulunan cami, evler, mezarlık ve kullanılan tarım
arazileri (Zeytin Bahçeleri) ile sıfır noktada, Huzur evine 500 Metre, Devlet Hastanesine de 600 Metrede olması,
Köyde oturan ve santralin kurulmasına karşı çıkan Köy halkına ait toplanan imza ve şikayet dilekçeleri de göz önüne
alınarak, Köy halkının mağduriyetlerinin giderilmesi ve kamu yararı gözetilerek, Sanayi Alanı olarak hazırlanan
1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının onaylanması ile ilgili teklifin uygun görülmediğine karar verilmiş olup,
ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:4
Oturum
:4
Karar Tarihi : 04.12.2014
Karar No
: 284
Konusu: İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesiyle İl
Acil Afet Durum Müdürlüğü cari harcamalarında
kullanılmak üzere bütçeye konulan, Makine Teçhizat
Alımları için 54.400,00 ¨ ile Mamul Mal alımları için
konulan 59.458,00 ¨
ödeneklerin yıl sonuna kadar
kullanılmayacağından mezkur ödeneklerin Makine
Teçhizat alım giderlerinde kullanılmak üzere Destek
Hizmetleri Müdürlüğü harcama kalemine aktarılması ile
ilgili talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 04 Aralık 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
03.11.2014 tarih ve 10275 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesiyle İl Acil Afet
Durum Müdürlüğü cari harcamalarında kullanılmak üzere bütçeye konulan, Makine Teçhizat Alımları için
54.400,00 ¨ ile Mamul Mal alımları için konulan 59.458,00 ¨ ödeneklerin yıl sonuna kadar kullanılmayacağından
mezkur ödeneklerin Makine Teçhizat alım giderlerinde kullanılmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü harcama
kalemine aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 03.11.2014 tarih ve 10275 sayılı yazısı ile teklif edilen;
HARCAMA KALEMİ
44.80.00.16.00/02.2.0.00/5/03.7 Makine Teçhizat Alımları
44.80.00.16.00/02.2.0.00/5/06.01 Mamul Mal Alımları
44.80.00.03.00/01.3.9.00/5/03.7 Makine Teçhizat Alımları
TOPLAM
EKSİLEN
EKLENEN
54.400,00
59.458,00
113.858,00
113.858,00
113.858,00
Yukarıda gösterildiği şekilde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin b) fıkrası ve Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine göre toplam 113.858,00 ¨, ödeneğin ilgili harcama
kalemlerine aktarılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın
İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:4
Oturum
:4
Karar Tarihi : 04.12.2014
Karar No
: 285
Konusu: Sumbas İlçesinde Maliye Hazinesine ait bitişik
konumda bulunan, 228 ada 1 parsel, 229 ada, 1 parsel, 230
ada, 1 parsel, 230 ada, 2 parsel, 230 ada, 3 parsel, 230 ada,
4 parsel, 230 ada, 5 parsel ve 231 ada, 1 parselde kayıtlı
taşınmazlar üzerine, Sumbas Organize Sanayi kurulması
ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 04 Aralık 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündemin 5.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 223 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen ve İl Genel Meclisinin 12.11.2014
tarih ve 254 sayılı kararı ile komisyon raporlarının henüz hazır olmadığından Aralık ayında görüşülmesine karar
verilen, Sumbas İlçesinde Maliye Hazinesine ait bitişik konumda bulunan, 228 ada 1 parsel, 229 ada, 1 parsel, 230
ada, 1 parsel, 230 ada, 2 parsel, 230 ada, 3 parsel, 230 ada, 4 parsel, 230 ada, 5 parsel ve 231 ada, 1 parselde kayıtlı
taşınmazlar üzerine, Sumbas Organize Sanayi kurulması ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Hizmetleri
Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonu, Tarım, Orman ve
Hayvancılık Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Hizmetleri
Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonu ile İçişleri komisyonlarından gelecek olan komisyon
raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye Ali KILIÇ ve İbrahim
AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada, İlimize bağlı, Sumbas İlçesinde, Mülkiyeti
Maliye Hazinesine ait bitişik konumda bulunan, 228 ada 1 parsel, 229 ada, 1 parsel, 230 ada, 1 parsel, 230 ada, 2
parsel, 230 ada, 3 parsel, 230 ada, 4 parsel, 230 ada, 5 parsel ve 231 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerine
Sumbas Organize Sanayi kurulması uygun görülmüş olup, bilgi ve gereği için kararın tasdikli bir suretinin Valilik
Makamına, İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:4
Oturum
:4
Karar Tarihi : 04.12.2014
Karar No
: 286
Konusu: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Gökmustafalı Köyü
Sulama Suyu Projesinin, Plan ve Proje Müdürlüğünce
hazırlanarak 2015 yılına yetiştirilmesi ile ilgili olarak
verilen önergenin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 04 Aralık 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; 10 İl Genel Meclis üyesi
İbrahim AKKUŞ, Duran GÜLTEPE, H.Bekir DİNGİL, Hanifi ŞEN, Hanifi İSPİR, Mahir DOĞAN, Mehmet
BULANIK, Abdullah TIRAŞ, Nuh KARA ve Mehmet YILDIRIM tarafından imzalı olarak İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan; İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Gökmustafalı Köyü Sulama Suyu Projesinin, Plan ve Proje
Müdürlüğünce hazırlanarak 2015 yılına yetiştirilmesi ile ilgili olarak verilen önergenin ek gündem maddesi olarak
gündeme alınıp alınamayacağı, Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, ek gündem maddesi olarak
gündeme alınması ve görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmede; Verin önerge Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; İlimize bağlı, Bahçe
İlçesi, Gökmustafalı Köyü Sulama Suyu Projesinin, Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanarak 2015 yılına
yetiştirilmesi ile ilgili olarak verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe
Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:4
Oturum
:4
Karar Tarihi : 04.12.2014
Karar No
: 287
Konusu:
Hasanbeyli İlçesi, Hasanbeyli İlkokulu
Müdürlüğü bahçesinde yer alan, Anasınıfı binasının çok
eski olması sebebiyle Okul çatısının kiremit yada renkli
çinko ile yenilenmesi, oluklar, bacalar, sıva ve boyasının
yenilenmesi, tabanının parke döşenmesi işinin 2015 Mali
yılı yatırım programına alınarak yaptırılması ile ilgili
olarak verilen önergenin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 04 Aralık 2014 tarihinde saat 14.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; 10 İl Genel Meclis üyesi
İbrahim AKKUŞ, Hanifi İSPİR, Mahir DOĞAN, Mehmet BULANIK, Abdullah TIRAŞ, Nuh KARA, Veli GANİ,
Musa DOĞAN, Ali KILIÇ ve Mehmet YILDIRIM tarafından imzalı olarak İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan;
İlimize bağlı, Hasanbeyli İlçesi, Hasanbeyli İlkokulu Müdürlüğü bahçesinde yer alan, Anasınıfı binasının çok eski
olması sebebiyle Okul çatısının kiremit yada renkli çinko ile yenilenmesi, oluklar, bacalar, sıva ve boyasının
yenilenmesi, tabanının parke döşenmesi işinin 2015 Mali yılı yatırım programına alınarak yaptırılması ile ilgili
olarak verilen önergenin ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınamayacağı, Başkan tarafından oylamaya
sunuldu. Yapılan oylamada, ek gündem maddesi olarak gündeme alınması ve görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmede; Verin önerge Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; İlimize bağlı, Bahçe
İlçesi, Gökmustafalı Köyü Sulama Suyu Projesinin, Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanarak 2015 yılına
yetiştirilmesi ile ilgili olarak verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Eğitim, Kültür ve
Sosyal Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:5
Oturum
:5
Karar Tarihi : 05.12.2014
Karar No
: 288
Konusu: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Cevdetiye İmar
sahası içerisinde bulunan, (Eski pafta 3, Parsel 1134’de
kayıtlı) Kadastro Müdürlüğünün 22/a uygulamasından
sonra 219 ada, 27 parselde kayıtlı 17.701,15 m2 tarla
vasıflı gayrimenkul, Cevdetiye Belediyesi İmar Planında”
Sanayi Tesis Alanı” olarak gözükmektedir. Ayrıca;
Karayolları 5.Bölge Müdürlüğünün gayrimenkul üzerinde
kamulaştırma şerhi bulunmaktadır. Söz konusu parsel
üzerinde BOTAŞ’ın 2.108,16 m2 irtifa hakkı bulunduğu,
geriye kalan 15.592,54 m2 taşınmazın satışının yapılıp
yapılamayacağı ile ilgili talebin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 05 Aralık 2014 tarihinde saat 16.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
05.11.2014 tarih ve 10326 sayılı yazısı ile teklif edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Cevdetiye İmar sahası
içerisinde bulunan, (Eski pafta 3, Parsel 1134’de kayıtlı) Kadastro Müdürlüğünün 22/a uygulamasından sonra 219
ada, 27 parselde kayıtlı 17.701,15 m2 tarla vasıflı gayrimenkul, Cevdetiye Belediyesi İmar Planında” Sanayi Tesis
Alanı” olarak gözükmektedir. Ayrıca; Karayolları 5.Bölge Müdürlüğünün gayrimenkul üzerinde kamulaştırma şerhi
bulunmaktadır. Söz konusu parsel üzerinde BOTAŞ’ın 2.108,16 m2 irtifa hakkı bulunduğu, geriye kalan 15.592,54
m2 taşınmazın satışının yapılıp yapılamayacağı ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesi Katip üye İbrahim AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan
tarafından yapılan oylamada; İl Özel İdaresinin 05.11.2014 tarih ve 10326 sayılı yazısı ile teklif edilen, Mülkiyeti İl
Özel İdaresine ait Cevdetiye İmar sahası içerisinde bulunan, (Eski pafta 3, Parsel 1134’de kayıtlı) Kadastro
Müdürlüğünün 22/a uygulamasından sonra 219 ada, 27 parselde kayıtlı 17.701,15 m2 tarla vasıflı gayrimenkul,
Cevdetiye Belediyesi İmar Planında” Sanayi Tesis Alanı” olarak gözükmektedir. Ayrıca; Karayolları 5.Bölge
Müdürlüğünün gayrimenkul üzerinde kamulaştırma şerhi bulunmaktadır. Söz konusu parsel üzerinde BOTAŞ’ın
2.108,16 m2 irtifa hakkı bulunduğu, geriye kalan 15.592,54 m2 taşınmazın satışının yapılabilmesi için işlemleri
yürütmek üzere İl Özel İdaresine ve İl Encümenine yetki verilmesine karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak
üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan
işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:5
Oturum
:5
Karar Tarihi : 05.12.2014
Karar No
: 289
Konusu: İlimiz merkezine bağlı Alibeyli Mahallesi sınırları
içerisinde bulunan Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
Hazine adına kayıtlı 69 ada 20 parsel numaralı 7.403,74 m2
yüzölçümlü taşınmazın 3.330 m2 lik kısmı ile CIYY 328
konutlarının takas edilmesi ile ilgili komisyon raporunun
görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 05 Aralık 2014 tarihinde saat 16.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; İl Özel İdaresinin
01.11.2014 tarih ve 10178 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Genel Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 282 sayılı kararı ile
Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkezine bağlı Alibeyli Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Hazine adına kayıtlı 69 ada 20 parsel numaralı 7.403,74 m2 yüzölçümlü
taşınmazın 3.330 m2 lik kısmı ile CIYY 328 konutlarının takas edilmesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Hizmetleri
Komisyonunca düzenlenen 04.12.2014 tarihli komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Ek gündem maddesine ait komisyon raporu Başkan tarafından okunarak, yapılan
oylamada; İlimiz merkezine bağlı Alibeyli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
Hazine adına kayıtlı 69 ada 20 parsel numaralı 7.403,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3.330 m2 lik kısmı ile CIYY 328
konutlarının takas işlemlerini yürütmek üzere İl Özel İdaresine ve İl Encümenine yetki verilmesine karar verilmiş
olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:5
Oturum
:5
Karar Tarihi : 05.12.2014
Karar No
: 290
Konusu: Bahçe İlçesi, Kızlaç Köyü sınırları içerisinde
Mülkiyeti Ormana ait olan alan üzerine” Su Deposu”
amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave imar planı yapılması
ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi
toplantı salonunda 05 Aralık 2014 tarihinde saat 16.00’da toplandı. Gündemin 7.maddesinde yer alan, İl Genel
Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 261 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen, İl Özel İdaresinin 10.10.2014 tarih
ve 8588 sayılı yazısı ile teklif edilen, İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Kızlaç Köyü sınırları içerisinde Mülkiyeti Ormana
ait olan alan üzerine” Su Deposu” amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave imar planı yapılması ile ilgili olarak İmar
ve Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonu,
Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarından gelecek olan Komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesine ait komisyon raporları Katip üye Ali KILIÇ ve İbrahim
AKKUŞ tarafından okunarak, Başkan tarafından yapılan oylamada, İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Kızlaç Köyü
sınırları içerisinde Mülkiyeti Ormana ait olan alan üzerine” Su Deposu” amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave İmar
planlarının onaylanmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın
İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile
karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:5
Oturum
:5
Karar Tarihi : 05.12.2014
Karar No
: 291
Konusu: Düziçi İlçesi, Yazlamazlı Köyüne ait İmar
Planının 2015 Mali Yılı programına alınarak
yaptırılmasına ait verilen önergenin görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi toplantı
salonunda 05 Aralık 2014 tarihinde saat 16.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; 2 İl Genel Meclis üyesi
Bünyamin KAZĞI ve Fevzi KAMALI tarafından imzalı olarak İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan; İlimize bağlı,
Düziçi İlçesi, Yazlamazlı Köyüne ait İmar Planının 2015 Mali Yılı programına alınarak yaptırılmasına ait verilen
önergenin ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınamayacağı, Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan
oylamada, ek gündem maddesi olarak gündeme alınması ve görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmede; Verin önerge Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; İlimize bağlı, Düziçi
İlçesi, Yazlamazlı Köyüne ait İmar Planının 2015 Mali Yılı programına alınarak yaptırılmasına ait verilen
önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile İmar ve
Bayındırlık Hizmetleri Komisyonlarına havale edilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:5
Oturum
:5
Karar Tarihi : 05.12.2014
Karar No
: 292
Konusu: Bahçe İlçesi Burgaçlı Köyüne bağlı, Payamlı
Mahallesine ait içme suyu kaynağının olmadığından,
Yarpuz içme suyu ishale hattından Payamlı Mahallesine
içme suyu verilmesi ile ilgili olarak verilen önergenin
görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi toplantı
salonunda 05 Aralık 2014 tarihinde saat 16.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; 12 İl Genel Meclis üyesi İbrahim
AKKUŞ, Salim BARUTCU, Mahir DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, Hanifi ŞEN, Duran GÜLTEPE, Ali KILIÇ,
Abdullah TIRAŞ, Musa DOĞAN, Ali KILIÇ, Veli GANİ ve Mehmet ALTUN tarafından imzalı olarak İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan; İlimize bağlı, Bahçe İlçesi Burgaçlı Köyüne bağlı, Payamlı Mahallesine ait içme suyu
kaynağının olmadığından, Yarpuz içme suyu ishale hattından Payamlı Mahallesine içme suyu verilmesi ile ilgili
olarak verilen önergenin ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınamayacağı, Başkan tarafından oylamaya
sunuldu. Yapılan oylamada, ek gündem maddesi olarak gündeme alınması ve görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmede; Verin önerge Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; İlimize bağlı, Bahçe İlçesi
Burgaçlı Köyüne bağlı, Payamlı Mahallesine ait içme suyu kaynağının olmadığından, Yarpuz içme suyu ishale
hattından Payamlı Mahallesine içme suyu verilmesi ile ilgili olarak verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme
yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonu, Tarım, Orman
ve Hayvancılık Komisyonu ile İçişleri Komisyonlarına havale edilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile
karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:5
Oturum
:5
Karar Tarihi : 05.12.2014
Karar No
: 293
Konusu: İlimiz Merkeze bağlı, Selimiye Köyü, Koçyurdu
Köyü ve Orhaniye Köylerine ile çevre Köylere hitap
edecek şekilde sosyal faaliyetlerde bulunacak yeşil alan,
park, sosyal tesis yapılması işinin İl Özel İdaresinin 2015
Mali Yılı yatırım programına alınarak yaptırılması ve yer
tespitinin yapılması ile ilgili olarak verilen önergenin
görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi toplantı
salonunda 05 Aralık 2014 tarihinde saat 16.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; 8 İl Genel Meclis üyesi İsmail
KAYA, Mehmet ALTUN, Ali KILIÇ, Zafer YANBAK, Bünyamin KAZĞI, Neşet NARCIOĞLU ve Mehmet
DAŞÖZ tarafından imzalı olarak İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan; İlimiz Merkeze bağlı, Selimiye Köyü,
Koçyurdu Köyü ve Orhaniye Köylerine ile çevre Köylere hitap edecek şekilde sosyal faaliyetlerde bulunacak yeşil
alan, park, sosyal tesis yapılması işinin İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı yatırım programına alınarak yaptırılması
ve yer tespitinin yapılması ile ilgili olarak verilen önergenin ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp
alınamayacağı, Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, ek gündem maddesi olarak gündeme
alınması ve görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmede; Verin önerge Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; İlimiz Merkeze bağlı,
Selimiye Köyü, Koçyurdu Köyü ve Orhaniye Köylerine ile çevre Köylere hitap edecek şekilde sosyal faaliyetlerde
bulunacak yeşil alan, park, sosyal tesis yapılması işinin İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı yatırım programına
alınarak yaptırılması ve yer tespitinin yapılması ile ilgili olarak verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme
yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve
Enerji Kaynakları Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile İçişleri Komisyonlarına havale edilmesine,
yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:5
Oturum
:5
Karar Tarihi : 05.12.2014
Karar No
: 294
Konusu: İlimiz Merkeze bağlı, Kırmıtlı Köyünde bulunan
ve daha evvel Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan
ancak şu anda boş bulunan binanın Köyde yaşayan
gençlere iş istihdamı oluşturulması adına Konfeksiyon
imalatı yapan atölyelere yada Karatepe kilim Kooperatifine
tahsis edilmesi ile ilgili olarak verilen önergenin
görüşülmesi.
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi toplantı
salonunda 05 Aralık 2014 tarihinde saat 16.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; 5 İl Genel Meclis üyesi İsmail
KAYA, Ali KILIÇ, Zafer YANBAK, Bünyamin KAZĞI ve Mehmet DAŞÖZ tarafından imzalı olarak İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan; İlimiz Merkeze bağlı, Kırmıtlı Köyünde bulunan ve daha evvel Belediye Hizmet
Binası olarak kullanılan ancak şu anda boş bulunan binanın Köyde yaşayan gençlere iş istihdamı oluşturulması
adına Konfeksiyon imalatı yapan atölyelere yada Karatepe kilim Kooperatifine tahsis edilmesi ile ilgili olarak
verilen önergenin ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınamayacağı, Başkan tarafından oylamaya sunuldu.
Yapılan oylamada, ek gündem maddesi olarak gündeme alınması ve görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmede; Verin önerge Başkan tarafından okunarak, yapılan oylamada; İlimiz Merkeze bağlı,
Kırmıtlı Köyünde bulunan ve daha evvel Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan ancak şu anda boş bulunan
binanın Köyde yaşayan gençlere iş istihdamı oluşturulması adına Konfeksiyon imalatı yapan atölyelere yada
Karatepe kilim Kooperatifine tahsis edilmesi ile ilgili olarak verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme
yapılmak üzere İçişleri Komisyonuna havale edilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Konusu: İlimiz Merkez ve 6 İlçeye bağlı Sosyal
Dönemi
: 2014
Toplantı
: Aralık Ayı
Birleşim
:5
Oturum
:5
Karar Tarihi : 05.12.2014
Karar No
: 295
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetlerine,
5263 Sayılı Kanunun 19.maddesine istinaden, ihtiyaç
sahibi ailelere nakdi ve ayni yardım yapılması aşamasında,
İl Genel Meclisince, İlimiz Merkez 2 kişi, Kadirli 2 kişi,
Düziçi 2 kişi, Hasanbeyli 3 kişi, Bahçe 2 kişi, Sumbas 3
kişi ve Toprakkale 3 kişi olmak üzere Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetlerinde görev almak
üzere, 2015 yılı için Hayırsever Vatandaşlar arasından
görev alacak kişilerin belirlenmesi ile ilgili talebin
görüşülmesi
KARAR
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Nuh KARA’nın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi toplantı
salonunda 05 Aralık 2014 tarihinde saat 16.00’da toplandı. Gündem dışı olarak; Valilik Makamının 05.12.2014
tarih ve 10308 sayılı yazısı ile teklif edilen, İlimiz Merkez ve 6 İlçeye bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Mütevelli heyetlerine, 5263 Sayılı Kanunun 19.maddesine istinaden, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni
yardım yapılması aşamasında, İl Genel Meclisince, İlimiz Merkez 2 kişi, Kadirli 2 kişi, Düziçi 2 kişi, Hasanbeyli 3
kişi, Bahçe 2 kişi, Sumbas 3 kişi ve Toprakkale 3 kişi olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Mütevelli heyetlerinde görev almak üzere, 2015 yılı için Hayırsever Vatandaşlar arasından görev alacak kişilerin
belirlenmesi ile ilgili talebin görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmede; Gündem maddesi Başkan tarafından okunarak, üyeler tarafından;
OSMANİYE
1-Tahsin ÇETİN
2-Hacı Timur ÇENET
HASANBEYLİ :
1-Kemal ÇOLAK
2-Erhan SOYLU
3-Menderes ÖZMEN
KADİRLİ
BAHÇE
1-Mustafa SIRAT
2-Mustafa YAPICI
1-Halil AK
2-Cemal AKYILDIZ
SUMBAS :
TOPRAKKALE
1-Mehmet YATMAZ
2-Osman ALİŞAN
3-Nuri GÖKCAN
DÜZİÇİ
1-Halil ÇÖMEZ
2- Mustafa KÜTÜĞ
1- İsmet DAŞÖZ
2- Asım SARIGÖZ
3- Ali DOĞAN’ ın seçilmelerini önerdiler.
Başkan tarafından Merkez ve İlçelere seçilecek olan kişiler ayrı ayrı olarak yapılan işaretli oylama sonucunda;
Osmaniye Merkez, Toprakkale, Hasanbeyli, Kadirli, Bahçe ve Sumbas ve Düziçi İlçelerinin Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetlerinde görev alacak hayır sever vatandaşların belirlenmesine, yapılan işaretli
oylamada Ak Parti grubunun 9 çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
Nuh KARA
İl Genel Meclis Başkanı
Ali KILIÇ
Katip
İbrahim AKKUŞ
Katip
Download

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip