İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
GÜNDEM






Genel Müdürlük
04/06/2014 - 06
09:30-11:30
Bir önceki kurul kararlarının değerlendirilmesi,
Beyazıt İşletmemizde başlayan risk analizi hakkında bilgi verilmesi
Alt işverenimiz BEDA Enerji A.Ş. ve BEDAŞ Bölge İSG Kurullarında görüşülerek karar açısından Kurulumuza
gönderilen gündem önerileri,
Sendika Temsilcimizin gündem önerileri,
Şirketimiz ve alt işverenimizde yaşanan iş kazaları, iş kazası istatistikleri hakkında bilgilendirme,
Görüş ve öneriler
KATILIMCILAR
Abdullah ATALAY(AA)
Orhan KALDIRIM(OK)
Ergin ÖNDER (EÖ)
A.Ersin DOĞAN (ED)
Erol BİNİCİ (EB)
Göksel ÜNLÜ (GÜ)
Murat KAPLAN (MK)
Azer ERDEM (AE)
Nedim ŞENDAĞ (NŞ)
Suna ZİHNİ (SZ)
Ayşin BAKIŞKAN (AB)
Sinan DEDEOĞLU (SD)
Çağrı Pınar DENİZ (ÇPD)
Mustafa GÜNERİ (MG)
Tayfun SEVİNDİK (TS)
Murat YAĞVEMLİLER (MY)
İbrahim KARANFİL (İK)
Yalçın YİĞİT (YY)
Ali ÇATKIN (AÇ)
Sami TAYLAK (ST)
Fatih AYDEMİR (FA)
Murat KOŞAR (MKş)
KATILMAYANLAR
Rıdvan UYAR (RU)
BİLGİ
GÖRÜŞÜLENLER
 Bir önceki toplantı gündemimizde yer alan konular görüşülmüştür.
 Sendikamızın;
1. Daha önceki kurul toplantılarında alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının gözden geçirilmesi,
uygulanmayan kararların uygulanmama nedenlerinin tartışılması,
2. Başta sendika çalışan temsilcileri, İSG Kurullarında yer alan temsilciler ve
üye çalışanlarına periyodik İSG eğitimi verme kararı aldığı ve İSG Eğitimi
plan ve programının İSG Kurulumuz üyelerinden yardım alarak işverenle
birlikte düzenlemesi yönündeki gündem önerileri görüşüldü ve karara
bağlandı.
 BEDAŞ Bölge İSG Kurullarımızın;
1.
2.
3.
4.
Sepetli araç kullanımında çalışanlar için işin daha güvenli yapılabilmesi için şoför/teknisyen kadrosunun
açılıp açılamayacağı,
Özellikle otoyollarda yapılan aydınlatma direği çalışmalarında alınması gereken güvenlik önlemlerinin
standartlarının belirlenmesi,
Havai hat direklerin saran bitkilerin yaratacağı yangın vs tehlikelerinin ortadan kaldırılması için alınacak
önlemlerin belirlenmesi,
SF6 Gazlı kesicilerde gazın içerisinde bulunduğu tüplerin basınçlı tüp olması nedeniyle periyodik
bakımlarının yapılması, manometrelerin olmaması nedeniyle basınç miktarının ölçülemediği anlaşılması
üzerine gerekliliğin araştırılması,
Sayfa 1 / 8
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ





Genel Müdürlük
04/06/2014 - 06
09:30-11:30
5. Alınan diğer kararları hakkındaki bilgilendirmeleri görüşülerek karara bağlandı.
Alt işveren, Açma-Kesme ve Kayıp Kaçak çalışanlarının eksik olan koruyucu malzemeleri hakkında bilgilendirme
yapılmıştır. Sahada çalışanlar tarafından denenen ark koruyucu eldiven, seramik pense, yan keski ve karga burun
uygun bulunmuştur. Şirketimizden talep edilmektedir. Ayrıca kişisel koruyucu donanım olarak ark için yüz
vizörü, ısı ve aleve dayanıklı gömlek konusunda araştırma yapıldığı bilgisi verilmiştir.
Alt işveren, Arıza Onarım Bakım alt işverenlerinin EKAT eğitimli çalışanlarının eksikliği nedeniyle eğitimlerinin
tamamlanması konusunda BEDAŞ Eğitim Yönetmenliğinden destek istenmiştir. Yönetmenliğimiz yaptığı çalışma
sonucu TEDAŞ Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığından alınan bilgide eğiticilerinin eğitimde olması
nedeniyle 2 ay süresince yapılamayacağı bildirilmiştir. Bu nedenle kablo alt işverenlerinin EKAT belgesine haiz
teknisyen/tekniker/usta tedarik edinceye kadar enerji kesme açma işlemlerini yapabilmesi için her Dağıtım
Yönetmenliğinde bir Elektrik Mühendisi görevlendirmesi, bu görevlendirme tamamlanana kadar enerji açmakesme işlemlerini BEDAŞ ve BEDA Enerji AŞ. EKAT eğitimli Teknisyenleri/teknikerleri tarafından yapılması kararı
alt işverenimiz tarafından Kurulumuza bildirilmiştir.
Bir önceki toplantımızda kurulun bilgisine sunulan bomlu araçlarda taşınan oksijen-LPG tüplerinin yatay
taşınması ve bu taşımanın tehlike içerdiği konusunu görüşüne başvurulmak üzere MK kurulumuza katılmıştır.
Konu ile ilgili çalışma yaptığı bilgisini paylaşmıştır.
Meydana gelen iş kazaları hakkında görüşülmüştür.
Bir sonraki toplantı tarihi 02.07.2014 olarak belirlenmiştir.
Sayfa 2 / 8
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
04/06/2014 - 06
09:30-11:30
KARARLAR
1. Beyazıt İşletmesi için risk analizi yapılmaya başlanmıştır.
Risk analizi çalışmaları sırasında gezilen risk değeri
yüksek DM’ler ve mekânlarla ilgili olarak çekilen resimler
kurul üyeleri ile paylaşılmıştır. Yatırım
Direktörlüğümüzün Risk Analizi tamamlanan işletmelerin
yatırımlarının öncelikle yapılması şeklindeki önerisi kabul
edilmiştir.
SORUMLU
TARİH
İSG KURULU
15.08.2014
2.
Acil durum planlarının hazırlanmasına karar verilmiştir.
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
3.
ISG Broşürünün hazırlanmasına karar verilmiştir.
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
4.
Her türlü mal ve hizmet alımında İş Sağlığı ve Güvenliği
ile Çevre açısından risk oluşturacak tehlikelerin
belirlenmesi açısından İSG ve Yönetim sistemleri
biriminin görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir. Satın
alma prosedürüne bu konunun ilave edilmesi için Satın
alma Direktörlüğüne yazı yazılmasına karar verilmiştir.
5.
6.
7.
8.
9.
İş yeri hekimi ve İsg Uzmanı’na çalışma yapılan alanların
tespiti açısından telsiz sağlanmasına karar verilmiştir.
Sahalarımızda çalışanlarımızın iletişimini etkin olarak
sağlamak için her bölgeye 10 adet ek telsiz alımına karar
verildi.
Mevzuat gereği acil durumlarda iş sağlığı biriminin zemin
katta bulunan alana mevcut yeri sabit kalmak üzere
taşınmasına ve acil durumlarda kullanılmak üzere mesai
saatleri içerisinde bir adet araç tahsis edilmesine karar
verilmiştir.
Sahada yapılan çalışmaları denetlemek için denetim ekibi
kurulmasına karar verilmiştir..
Kesme bağlama, endeks okuma, AOB birimlerinde görev
yapan çalışanlarımızın faydalanacağı işler için talimatların
hazırlanmasına karar verilmiştir. İSG uygulamaları ile ilgili
olarak İSG Yönetmeliğine atıfta bulunulacaktır.
Araç şoförlerine güvenli sürüş eğitimi verilmesi için
eğitimi verecek kuruluş ile anlaşılmış ve eleman
planlanmasına başlanmıştır. Planlamayı takiben eğitim
verilecektir.
Sayfa 3 / 8
İK DİREKTÖRLÜĞÜ
Risk Analizi Çalışmaları
bittikten sonra
başlanacaktır.
Risk analizi ve acil
durum planları
hazırlandıktan sonra
broşür hazırlanacaktır.
Süresiz
Sn. Orhan
KALDIRIM’dan bilgi
beklenmektedir.
İK DİREKTÖRLÜĞÜ
İK DİREKTÖRLÜĞÜ
İK DİREKTÖRLÜĞÜ
Tadilat
süresince
15.07.2014
Devam etmektedir.
İSG Eğitimlerinin
tamamlanmasını
takiben başlanacaktır.
AOB için talimatlar
hazırlanmıştır. Kalite
sistemi açısından
düzenlenip
yayınlanacaktır. AçmaKesme için bitme
aşamasındadır.
YÖNETİM
SİSTEMLERİ BİRİMİ
LOJİSTİK
DİREKTÖRLÜĞÜ
EĞİTİM
YÖNETMENLİĞİ
BÖLGE
DURUM
15.07.2014
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
04/06/2014 - 06
09:30-11:30
MÜDÜRLÜKLERİ
10. Sahada çalışanlarımızın kullanımı için karar verilen aleve
ve ısıya dayanıklı elbise için teknik şartname yazılmıştır.
Şu an ihale aşamasındadır.
11. Bakırköy İşletmemiz içinde kullanılmayan binamızın tadil
edilerek eğitim sınıfı yapılmasına ve dış alanda eğitimle
ilgili ekipmanların bulunduğu alan yapılmasına karar
verildi.
12. Teknik eğitimlerin planlanarak sahadaki çalışanlarımıza
yapılan plana uygun olarak verilmesine karar verildi.
Sahada çalışan yeni teknik elemanlarımızın özellikle
manevralar hakkında eğitim eksikliği olduğu Sistem
İşletme Direktörlüğümüz tarafından gözlemlenmiştir. Bu
nedenle Sn. Alparslan KARABOĞA ve Sn. Murat POYRAZ
tarafından 22 işletmemizde bu konuda eğitim
verilmesine karar verildi. Eğitimlerde teorik eğitimden
sonra DM Merkezlerinde güvenlik önlemleri alınarak
pratik olarak ta tekrarlanmasına karar verildi.
13. Kapalı alanlarda sigara içildiğinin tespit edildiğini belirten
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün yazısı nedeniyle
kapalı alanlarda sigara içilmemesi konusunda radikal
önlemler alınmasına karar verildi.
14. Mayıs ayı içerisinde iş kazası olmamıştır. Alt işverenimiz
BEDA Enerji AŞ.’de 17 adet iş kazası olmuştur. Kazaların 3
tanesi Açma Kesme bölümünde, 10 tanesi Arıza Onarım
Bakım bölümünde, 2 tanesi Endeks Okuma bölümünde
ve 2 tanesi Lojistik Direktörlüğü çalışanı şoförlerde
meydana gelmiştir. Toplam gün kaybı 54 gündür.
Kazalar incelendiğinde arka maruz kalma ve darp
olayının iş kazaları içinde ağırlıklı olduğu görülmektedir.
İş yapış şekillerinin ve çalışanların eğitimlerinin gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Çalışanların kaza sonrası
tekrar eğitimlerinin yapılması yönetmelik gereği
zorunludur.
15. Mayıs ayı içinde yaşanan, alt işverenimizin kablo alt
işvereni çalışanının ölümü ile sonuçlanan iş kazası ile ilgili
Kurul üyemiz MY başkanlığında yapılan inceleme sonrası
hazırlanan teknik ve idari rapor değerlendirildi. Raporda
çalışanın hangi yolla anahtarı tedarik ettiğinin bilinmediği
ve anahtar teslim listesinde adının olmadığı, iş güvenliği
sorumlusunu beklemeden İM’e girdiği daha sonra da
dalgınlıkla yanlış hücreye gittiği belirtilmektedir.
Kurulumuz yaşanan bu elim iş kazasının tekrarlamaması
için daha önce kararı alınan ve ihaleye çıkılan
DM’lerimizin kilitlerinin ve anahtarlarının bir an önce
değiştirilmesi işleminin kısa zamanda
sonuçlandırılmasını, BEDA Enerji A.Ş. ‘nin bu kaza
nedenine yönelik aldığı kurul kararlarının uygulanması
kararını almıştır.
Sayfa 4 / 8
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
OK
SATIN ALMA
DİREKTÖRLÜĞÜ
EĞİTİM
YÖNETMENLİĞİ
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK ve
KAMULAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
Teslim
süresi
kadar
Süresiz
Tadilat devam
etmektedir.
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM
YÖNETMENLİĞİ
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
Süresiz
AK ve MP tarafından
17 işletmemizde
eğitim verilmiştir.
Kalan 5 işletmemizin
planlaması
yapılmıştır ve eğitim
verilecektir.
İSG KURULU
Süresiz
İSG KURULU
Sürekli
İSG KURULU
SATIN ALMA
DİREKTÖRLÜĞÜ
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
BEDA ENERJİ AŞ.
02.07.2014
İSG Müdürlüğü
tarafından genel bir
duyuru ile
yapılacaktır.
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
04/06/2014 - 06
09:30-11:30
16. İdari İşler Müdürlüğü uhdesinde temizlik görevlisi olarak
hizmet veren çalışanımızın geçirdiği iş kazasının kök
neden analizi sonucunda, meydana gelen yaralanmanın
bir sebebinin de çalışanımızın koruyucu malzemesinin
olmaması olduğu anlaşıldığından elle taşıma işlemi yapan
tüm hizmetlilere uygun kişisel koruyucu donanım
alınmasına, Genel Müdürlük binamızdaki teknik
personelimiz için aynı çalışmanın yapılmasına karar
verildi.
17. Tüm alanlarımızda çalışan konforunun arttırılması için
dinlenme, yemekhane, soyunma giyinme, duş ve tuvalet
alanlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışma başlatılarak
mimarımız Sn. Burcu SAYGILI tarafından
projelendirmenin yapılmasına karar verildi.
18. Yapılan saha kontrollerinde tespit edilen hususlar;
 Sarıyer İşletmemiz bünyesinde bulunan yağlı
kesicilerin değiştirilmesine,
 Beyoğlu İşletmemiz bölgesinde bulunan
DM’lerimizden uygun olmayanların yatırım
onayların alınarak değiştirilmesi için
projelendirilmesine,
 Silivri İşletmemiz bölgesinde bulunan DM
merkezleri içinde nem engellemek için yapılan
ısıtıcıların İş Güvenliği yönünden uygun
olmaması nedeniyle UFO ile değiştirilmesine,
 Davutpaşa Trafo Bakım Merkezinde çalışanların
ortam koşullarının iyileştirilmesi için çalışma
yapılmasına karar verildi.
19. Sendikamızın başta sendika çalışan temsilcileri, İSG
Kurullarında yer alan temsilciler ve üye çalışanlarına
periyodik İSG eğitimi verme kararı aldığı ve İSG Eğitimi
plan ve programının İSG Kurulumuz üyelerinden yardım
alarak işverenle birlikte düzenlemesi yönündeki önerisi
olumlu bulunarak her türlü desteğin verilmesine karar
verildi.
20. Bomlu araçlarda yatay ve sabitlenmeden taşındığı tespit
edilen Oksijen-LPG tüplerinin patlama tehlikesi olduğu
İSG MÜDÜRLÜĞÜ tarafından belirtildi. Daha küçük
tüplerin alınarak araçlara dik vaziyette ve sabitlenerek
taşınması konusunda çalışmanın başladığı bilgisi verildi.
Lojistik Direktörlüğü Haziran ayı içerisinde gerekli
düzenlemelerin yapılacağı bilgisini paylaşmıştır.
21. SF6 gazlı kesicilerin basınçlı kap olması nedeniyle gaz
basınçlarının kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Ancak
üretici firmalar gazın saat bağlantılarından kaçması
nedeniyle miktarının azalmasını gerekçe göstererek
basınçölçerleri kullanmamaktadırlar. Bu durum ile ilgili
olarak üretici firmalara yazı yazılarak konu ile ilgili görüş
sorulmasına ve gelen cevaba göre sürecin
tamamlanmasına karar verildi.
Sayfa 5 / 8
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
15.07.2014
EMLAK
KAMULAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
SİSTEM İŞLETME
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
Süresiz
İSG Md. tarafından
numune olarak
getirilen koruyucu
burunlu ayakkabı
denenmiş ve
beğenilmiştir. İdari
İşler Müdürlüğümüz
tarafından talep
edilmesi
beklenmektedir.
Sn. SAYGILI’nın işten
ayrılması nedeniyle
yeni mimar işe alımı
gerçekleştiğinde
tamamlanacaktır.
15.07.2014
Sarıyer
İşletmemizdeki yağlı
kesiciler SF6 gazlı
kesicilerle
değiştirilmiştir.
İSG KURULU
02.07.2014
Sendikaya eğitimin
planlaması için
istenilen yardımın
ne olduğu
konusunda yazı
yazılarak gelen
cevaba göre
konunun
değerlendirilmesine
karar verildi.
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
LOJİSTİK
DİREKTÖRLÜĞÜ
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
02.07.2014
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
BÖLGE
MÜDÜRLÜKLERİ
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
04/06/2014 - 06
09:30-11:30
22. Devrilmiş direklerin sabitlenemediği durumlarda
kablolardan insanların çarpılmalarının önlenmesi amaçlı
koruma aparatının alınmasına karar verildi.
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
15.07.2014
23. Havai hat direklerini saran bitkilerin yarattığı kapı
açılmaması, yangın çıkması vs. tehlikelerden korunmak,
EKAT Yönetmeliğine uygunluğun sağlanması için çalışma
başlatılmasına karar verildi.
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
EMLAK
KAMULAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
15.07.2014
24. Özellikle otoyollar olmak üzere yollarda yapılan
aydınlatma direkleri bakım onarımında çalışanlarımızı
araç trafiğinden korumak için alınacak güvenlik önlemleri
hakkında çalışma yapılmasına karar verildi.
25. Ölçü araçlarında ölçüm sırasında yeterli personelin
olması için ek teknisyen talebi değerlendirilmiş ve
Yönetim Kurulundan ek kadro talep edilmesine karar
verilmiştir.
BEDA ENERJİ
LOJİSTİK
DİREKTÖRLÜĞÜ
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
02.07.2014
İSG KURUL BAŞKANI
26. İşletmelerimizde eksik olan çalışanların giyinme soyunma
dolaplarının belirlenerek, eksikliklerin giderilmesi için
çalışma başlatılmasına karar verildi.
DAĞITIM
YÖNETMENLİKLERİ
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
27. Alt işverenimiz BEDA Enerji AŞ:’nin İSG Kurullarınca
görüşülerek Kurulumuza iletilen konular görüşüldü.
 Açma-Kesme bölümü çalışanlarının yaptıkları
işlem sırasında arka maruz kalma tehlikesinden
oluşabilecek riskin azaltılması için alınması
öngörülen seramik pense, yan keski ve karga
burun taleplerinin kurumlar arasındaki
sözleşme kontrol edilerek alımının yapılmasına,
arka karşı koruyucu eldivenin sahada çalışanlar
tarafından yapılan denemeler olumlu
sonuçlanırsa alınmasına,
 Açma-Kesme ve Kayıp-Kaçak bölümleri
çalışanları için ısı ve aleve dayanıklı gömlek
veya tişört alımı hakkında numune alınarak
sahada çalışanlar tarafından denenmesine,
 Kayıp-Kaçak bölümü çalışanlarının kullanımı için
40 adet minik VESTA Yanık İlkyardım Setinin
alınmasına,
 Çay ocağı çalışanları için zorunlu olan Hijyen
Eğitiminin aldırılmasına,
 Alt işveren Arıza Onarım Bakım alt
işverenlerinin çalışanlarının EKAT eğitimli
çalışanlarının eksikliği nedeniyle eğitimlerinin
tamamlanması konusunda BEDAŞ Eğitim
Yönetmenliğinden destek istenmiştir.
Yönetmenliğimiz yaptığı çalışma sonucu TEDAŞ
Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığından
alınan bilgide eğiticilerinin eğitimde olması
nedeniyle 2 ay süresince yapılamayacağı
bildirilmiştir. Bu nedenle kablo alt işverenlerinin
EKAT belgesine haiz teknisyen/tekniker/usta
tedarik edinceye kadar enerji kesme açma
işlemlerini yapabilmesi için her Dağıtım
Yönetmenliğinde bir Elektrik Mühendisi
görevlendirmesi, bu görevlendirme
tamamlanana kadar enerji açma-kesme
İSG KURULU
ALT İŞVEREN İSG
KURULLARI
SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ
KAYIP KAÇAK
DİREKTÖRLÜĞÜ
İSG MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 6 / 8
15.07.2014
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
04/06/2014 - 06
09:30-11:30
işlemlerini BEDAŞ ve BEDA Enerji AŞ. EKAT
eğitimli Teknisyenleri/teknikerleri tarafından
yapılması kararı alt işverenimiz tarafından
bildirilmiştir. Karar kurulumuzca uygun
bulunmuştur.
DİĞER
Abdullah ATALAY
Genel Müdür
Kurul Başkanı
Çağrı Pınar DENİZ
İSG Uzmanı
Kurul Sekreteri
Orhan KALDIRIM
Sistem İşletme Direktörü
Kurul Üyesi
A.Ersin DOĞAN
İK Direktörü
Kurul Üyesi
Erol BİNİCİ
Kayıp-Kaçak Direktörü
Kurul Üyesi
Ergin ÖNDER
Alt İşveren Temsilcisi
BEDA Enerji A.Ş
Kurul Üyesi
Sinan DEDEOĞLU
İK Müdürü
Kurul Üyesi
Nedim ŞENDAĞ
İSG Müdürü
Kurul Üyesi
Tayfun SEVİNDİK
1.Bölge Md.
Kurul Üyesi
Murat YAVEMLİER
2.Bölge Md.
Kurul Üyesi
İbrahim KARANFİL
3.Bölge Md.
Kurul Üyesi
Yalçın YİĞİT
4.Bölge Md.
Kurul Üyesi
Mustafa GÜNERİ
Sivil Savunma Koordinatörü
Kurul Üyesi
Ayşin BAKIŞKAN
Yönetim Sistemleri
Yönetmeni
Kurul Üyesi
Azer ERDEM
Eğitim Yönetmeni
Kurul Üyesi
Ali ÇATKIN
Çalışan Temsilcisi
Kurul Üyesi
Murat KOŞAR
Alt İşveren Temsilcisi
BEDA Enerji A.Ş
Kurul Üyesi
Sayfa 7 / 8
İSG KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
BÖLGE/İŞLETME ADI
TARİH & NO
BAŞLAMA-BİTİŞ SAATİ
Genel Müdürlük
04/06/2014 - 06
09:30-11:30
Sayfa 8 / 8
Download

sms tutanagı - Enerji Çalışanları Duyuru ve Tartışma Platformu