ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :26.06.2014
Karar Sayısı :2014/28
UlaĢım ve Trafik Düzenlemeleri,
EGO Genel Müdürlüğü UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı. Esnaf Odaları.
2014/7 Sayılı Alt Komisyon Raporu.
UKOME Genel Kurulunda görüĢülmek üzere UlaĢım ve Trafik Düzenlemeleri konularına yönelik
Alt Komisyon Raporu:
Rapor No: 07
ĠMZA
Cumhur TAYLAN
UKOME ġub. Md.V.
EGO UlaĢım Dai.BĢk.
Tarih 25.06.2014
ĠMZA
Murat EVREN
Trf.Den.Amiri
Ġl Emniyet Md.
ĠMZA
M. Soner AYDOĞDU
J.Üstğm.
Ġl Jandarma Kom.
ĠMZA
Osman DEMĠROK
Zabıta UlĢ. Amiri
ABB Zabıta Dai. BĢk.
ĠMZA
Ahmet KARAKURT
ÖHO Yön. Kur. Üyesi
ĠMZA
Hacı Bekir GANĠ
Ank.Min.Oda.Bsk.
ĠMZA
Cavit ÖZCAN
Genel Koordinatör
Oto.Sof.Esnf.Od.
UKOME Genel Kurulunda görüĢülerek bir karara varılmak üzere, Alt Komisyon tarafından 5216 sayılı BüyükĢehir
Belediyeleri Yasasının 9. Maddesi ve buna bağlı olarak ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2006 gün ve 26199
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan BüyükĢehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde, trafik düzenlemeleri, ulaĢım araçları, hat, güzergah, durak ve kontenjanlarına iliĢkin alınacak UKOME
Kararlarına görüĢ oluĢturulmak üzere Raporun hazırlanmasında aĢağıdaki inceleme ve kriterler de dikkate alınarak
sonuçlarına varılmıĢtır.
A- Nüfus Yoğunluğu ve Yolcu Sayısı:
Türkiye Ġstatistik Kurumunun (TUĠK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) verilerine göre 2013 yılı
sonu itibariyle Ankara BüyükĢehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yasayan nüfusun 5.056.126 kiĢi
olduğu tespit edilmiĢtir. Ankara mevcut nüfus durumuyla dünyanın en kalabalık 45. kenti konumunda olduğu, aynı
veriler ıĢığında Ankara‟da nüfus artıĢ hızının 2013 yılında yaklaĢık % 9 olarak gerçekleĢtiği anlaĢılmaktadır. Ankara
Çankaya ilçesi 914.501 kiĢilik nüfusuyla Türkiye‟nin en kalabalık ilçesi konumundadır. Bu ilçemizi Keçiören ilçesi
848.305 kiĢi olan nüfusuyla takip etmektedir. 2013 yılında anakent ilçelerinden Yenimahalle‟de 591.462, Mamak‟ta
568.396, Altındağ‟da 359.597, GölbaĢı‟nda 115.924, Pursaklar‟da 123.857 kiĢinin yaĢadığı kayıt altına alınmıĢtır.
TÜĠK Nüfus Projeksiyonu çalıĢmasına göre 2023 yılında Ankara‟nın nüfusunun 5,9 milyonu geçeceği
öngörülmektedir.
Ankara merkezinde yukarıda belirtildiği Ģekilde giderek artan nüfus yoğunluğu ve imara açılan yeni yerleĢim
alanları ile birlikte toplu ulaĢımdan yararlanan yolcu sayısındaki artıĢ nedeniyle kamu yararı doğrultusunda yeni
düzenlemelerin yapılmasını elzem kılmaktadır.
B- Hat-Güzergâh ve Araç Sayısı:
Ankara genelinde toplu taĢıma hizmetlerinin büyük bir çoğunluğunu oluĢturan Otobüs, Minibüs, Servis
araçları ve Taksilerde düzenleme yapılması öngörülen hat ve güzergâhlarda mahallinde yapılan keĢif ve teknik
incelemelerde hat ve güzergâhların uzunlukları, mevcut trafik yoğunluğu, varsa aynı hatta çalıĢan alternatif toplu
taĢıma araçlarının sayı ve nitelikleri ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. Yapılan bu teknik incelemeler sonucunda
düzenleme yapılması öngörülen hat ve güzergâhlarda ilgili belediyelerin, mahalle muhtarlıklarının, Sivil toplum
kuruluĢlarının, esnaf temsilcilerinin ve vatandaĢların farklı kanallardan komisyonumuza ulaĢan yazılı talep ve Ģifahi
önerileri incelenmiĢ ve ilgili meslek odalarının da görüĢleri alınmıĢtır.
Bu bağlamda yukarıda belirtilen kararların alınmasının Ankara ticari yolcu taĢımada yaĢanan sorunların
çözümü, toplu ulaĢım rahatlığının artırılması, toplu ulaĢım araçlarından faydalanan vatandaĢ sayısının artırılmasına
yönelik kamu yararının artırılması ilkesi hedeflenerek "Alt Komisyon GörüĢü" olarak, görüĢler oluĢturulmuĢtur.
Arz Ederiz.
MİNİBÜS
1.TALEP: Ankara Minibüscüler Esnaf Odasının 10.06.2014 tarih ve 630 sayılı yazıları konusu: Odamıza
bağlı minibüslerin hat ve güzergahları ile ilgili Nüfus yoğunluğu, yolcu sayısı, hat, güzergah ve araç
sayıları göz önünde bulundurularak bir çalıĢma yapılmıĢ, yolcu potansiyeli düĢük ve araç sayısı fazla olan
minibüs hatları tespit edilmiĢtir, hem vatandaĢların daha rahat ve tek vasıta ile ulaĢımını sağlayabilmesi
1
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :26.06.2014
Karar Sayısı :2014/28
UlaĢım ve Trafik Düzenlemeleri,
EGO Genel Müdürlüğü UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı. Esnaf Odaları.
2014/7 Sayılı Alt Komisyon Raporu.
hem de esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için aĢağıda belirlenen Ģekilde yeniden bir düzenleme
yapılması gerekmektedir.
Durumu bilgilerinize sunar taleplerimizin UKOME genel kurulunda görüĢülüp karara bağlanması
için gereğini arz ederiz.
Odamız tarafından yapılan çalışma neticesi; VatandaĢların ulaĢımlarını rahat bir Ģekilde sağlayabilmesi
ve mağdur olan minibüscü esnafının sorunlarının çözülebilmesi adına Ulus-Ġçaydınlık-Site Yıldız hattından
12 aracın noter huzurunda çekilecek olan kura ile belirlenerek aĢağıda belirtilen hatlara yine noter
huzurunda çekilecek kura ile
a) Ulus-AbidinpaĢa hattına
1 araç
b) Ulus-Akdere hattına
1 araç
c) Ulus-Mamak hattına
1 araç
d) Ulus-Sanatoryum
1 araç
e) Ulus-GölbaĢı hattına
1 araç
f) Ulus-Aktepe
1 araç
g) Ulus-Hasköy
1 araç
h) Ulus-Balgat hattına
1 araç
ı) Kızılay-Dikmen
1 araç
j) Kızılay-Balgat
1 araç
k) Kızılay-Sokullu
1 araç
l) Keçiören-Ostim
1 araç olmak üzere toplam 12 minibüsün dağıtımlarının
sağlanması istenmektedir.
TALEP SAHİBİ
:(ANKMO Anakara Minibüsçüler Esnaf Odası)
Birlik, Oda ve veya Temsilci Görüşü:
ANKUŞO
: Uygundur.
ÖHO
: Uygundur.
ANKMO
: Uygundur
Alt Komisyon Görüşü: Ulus-Ġçaydınlık-Site Yıldız minibüslerinden 12 aracın noter huzurunda çekilecek
olan kura ile belirlenmesi, belirlenen bu araçların yine noter huzurunda çekilecek olan kura ile aĢağıda
maddeler halinde belirtilen hatlara, belirtilen sayıda
1-a) Ulus-AbidinpaĢa hattına
1 araç
1-b) Ulus-Akdere hattına
1 araç
1-c) Ulus-Mamak hattına
1 araç
1-d) Ulus-Sanatoryum
1 araç
1-e) Ulus-GölbaĢı hattına
1 araç
1-f) Ulus-Aktepe
1 araç
1-g) Ulus-Hasköy
1 araç
1-h) Ulus-Balgat hattına
1 araç
1-ı) Kızılay-Dikmen
1 araç
1-j) Kızılay-Balgat
1 araç
1-k) Kızılay-Sokullu
1 araç
1-l) Keçiören-Ostim
1 araç dağıtılmasının uygun olacağı görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
2
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :26.06.2014
Karar Sayısı :2014/28
UlaĢım ve Trafik Düzenlemeleri,
EGO Genel Müdürlüğü UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı. Esnaf Odaları.
2014/7 Sayılı Alt Komisyon Raporu.
TRAFİK DÜZENLEMELERİ
1.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 19.06.2014 tarih ve 29981 sayılı yazıları konusu: Ġlgi:
20.05.2014 tarih ve 94811986-397-1905 sayılı Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yazısı, Ġlgide kayıtlı
yazıda; Polatlı Ġlçesinde yaĢanan trafik sorunlarından bahsedilerek gerekli düzenlemelerin yapılması
istenilmektedir.
Konu ile ilgili tarafımızdan gerekli incelemeler yapılmıĢ ve ;
-Turan Caddesi‟nin Ankara Caddesi ile Alpaslan Caddesi arasında kalan kısmında araç trafiğinin yoğun
olması ve cadde üzerinde park yasağı olmaması nedeni ile cadde üzerinde sürekli tek sıra araç parkı
oluĢtuğu görülmektedir. Bu nedenle caddenin gidiĢ istikametine göre sağ tarafına park yasağı
getirilmesinin uygun olacağı,
-Eti Caddesi üzerinde trafik akıĢını rahatlatmak amacıyla Ankara Caddesinin Ġnönü Caddesi ile Eti Caddesi
arasında kalan bölümündeki tek yön uygulamasının iptal edilerek ,Ankara Caddesinin Eti Caddesi
çıkıĢından baĢlayarak Ġnönü Caddesi istikametine doğru tek yön uygulamasının getirilmesi,caddenin gidiĢ
istikameti yönünde sağ tarafına park yasağı getirilmesinin uygun olacağı, hususları tespit edilmiĢ olup;
Konunun incelenerek bir karar alınabilmesi amacıyla değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Polatlı ilçesi Turan Caddesi‟nin Ankara Caddesi ile Alpaslan Caddesi arasında
kalan kısmında gidiĢ istikametine göre sağ tarafına park yasağı getirilmesinin, Ankara Caddesinin Ġnönü
Caddesi ile Eti Caddesi arasında kalan bölümündeki tek yön uygulamasının iptal edilerek ,Ankara
Caddesinin Eti Caddesi çıkıĢından baĢlayarak Ġnönü Caddesi istikametine doğru tek yön uygulamasının
getirilerek caddenin gidiĢ istikameti yönünde sağ tarafına park yasağı getirilmesinin uygun olacağı
görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
2.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 24.06.2014 tarih ve 30662 sayılı yazıları konusu:
Ġlgi: a) 15.05.2014 tarih ve 66945116/306-616 sayılı Haymana Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü yazısı,
b) 06.05.2014 tarih ve 66945116/306-573 sayılı Haymana Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü yazısı,
Ġlgide kayıtlı yazılarda; Haymana Ġlçesinde tek yönlü trafiğe kapalı olan Nasuhbey caddesinin Ömer Özkan
Meydanı istikametinde tek yön gidiĢ,Cumhuriyet caddesinin Ömer Özkan meydanından Karahoca caddesi
giriĢine doğru tek yön gidiĢ,Pazar caddesinin de gidiĢ-geliĢ olarak düzenlenmesi istenilmektedir.
Konu ile ilgili gerekli incelemeler yapılmıĢ ve ;
-Haymana Ġlçesinde tek yönlü trafiğe kapalı olan Nasuhbey caddesinin Ömer Özkan Meydanı
istikametinde tek yön gidiĢ olarak açılmasının uygun olacağı,
-Cumhuriyet caddesinin Ömer Özkan meydanından Karahoca caddesi giriĢine doğru tek yön gidiĢ olarak
düzenlenmesinin uygun olacağı, Konunun incelenerek bir karar alınabilmesi amacıyla değerlendirilmesi
istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Haymana Ġlçesinde tek yönlü trafiğe kapalı olan Nasuhbey caddesinin Ömer
Özkan Meydanı istikametinde tek yön gidiĢ olarak açılmasının, Cumhuriyet Caddesinin Ömer Özkan
meydanından Karahoca Caddesi giriĢine doğru tek yön gidiĢ olarak düzenlenmesinin uygun olacağı
görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
3.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 24.06.2014 tarih ve 30661 sayılı yazıları konusu: Ġlgi:
09.04.2014 tarih M.06.6.NAL.0.16/606 sayılı Nallıhan Belediye BaĢkanlığı yazısı; Ġlgide kayıtlı
yazıda; Nallıhan Ġlçesi Bursa Caddesi, Lale Sokak, OlukbaĢı Sokak ve Namık Kemal Caddesi üzerinde
3
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :26.06.2014
Karar Sayısı :2014/28
UlaĢım ve Trafik Düzenlemeleri,
EGO Genel Müdürlüğü UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı. Esnaf Odaları.
2014/7 Sayılı Alt Komisyon Raporu.
Trafik akıĢı ve düzeninin sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması istenmektedir.
Konu ile ilgili olarak tarafımızdan gerekli incelemeler yapılmıĢ olup;
 NasuhpaĢa Mahallesi, Bursa Caddesi baĢlangıç noktasından Halk Bankası önüne kadar trafik akıĢı
tek yönlü olan yolun trafik akıĢının çift yönlü olarak değiĢtirilmesinde ve yolun her iki tarafına
krokiye uygun olarak “Park Etmek Yasaktır” levhası konulmasında,
 NasuhpaĢa Mahallesi Lale Sokakta giriĢ istikameti Ġstanbul Yolu olacak Ģekilde trafik akıĢının tek
yönlü olarak düzenlenmesinde ve yolun her iki tarafına krokiye uygun olarak “Park Etmek
Yasaktır” levhası konulmasında,
 NasuhpaĢa Mahallesi OlukbaĢı Sokakta giriĢ istikameti Bursa Caddesi olacak Ģekilde trafik akıĢının
tek yönlü olarak düzenlenmesinde,
 Aliağa Mahallesi Namık Kemal Caddesinde tek yönlü olan trafik akıĢının çift yönlü olarak
değiĢtirilmesinde trafik güvenliği açısından herhangi bir sakınca olmadığı tespit edilmiĢ olup;
Konunun incelenerek bir karar alınabilmesi amacıyla değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığınca getirilen düzenlemeler doğrultusunda uygulama
yapılmasının uygun olacağı görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
4.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 03.06.2014 tarih ve 26703 sayılı yazıları konusu: Ġlgi ; 02
Haziran 2014 tarihli Ahmet HATTAT‟ın dilekçesi, Ġlgide kayıtlı dilekçede; Çankaya Ġlçesi Uğur Mumcu
Caddesi Kızkulesi Sokak No:23 adresinde bulunan otel inĢaatı içerisinde kalan kule vincin sökülebilmesi
için kurulacak olan vincin monte edilebilmesi amacıyla 03.06.2014 tarihinde Saat 10:30 ile 17:00 saatleri
arasında Uğur Mumcu Caddesinin Ziyaurrahman Caddesi ile Kahraman Kadın Sokak arasında kalan
kesiminin geliĢ ve gidiĢ istikametinde taĢıt trafiğine kapatılacağından bahsedilerek gerekli iznin verilmesi
talep edilmektedir. Konu ile ilgili olarak tarafımızdan gerekli incelemelr yapılmıĢ olup; Uğur Mumcu
Caddesinin Ziyaurrahman Caddesi ile Kahraman Kadın Sokak arasının 03.06.2014 tarihinde Saat 10:30 ile
17:00 saatleri arasında taĢıt trafiğine kapatılması ile ilgili olarak UKOME‟nin 25.02.2010 tarih ve 2010/03
sayılı karar ile verilen yetkiye dayanılarak Uğur Mumcu Caddesi Geçici Trafik Düzenleme Komisyonu
tarafından 02.06.2014 tarih ve 2014/01 sayılı Komisyon Raporu hazırlanmıĢtır. Konunun incelenerek bir
karar alınabilmesi amacıyla değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Uğur Mumcu Caddesinin Ziyaurrahman Caddesi ile Kahraman Kadın Sokak
arasının 03.06.2014 tarihinde Saat 10:30 ile 17:00 saatleri arasında taĢıt trafiğine kapatılması ile ilgili
olarak UKOME‟nin 25.02.2010 tarih ve 2010/03 sayılı karar ile verilen yetkiye dayanılarak Uğur Mumcu
Caddesi Geçici Trafik Düzenleme Komisyonu tarafından hazırlanan 02.06.2014 tarih ve 2014/01 sayılı
Komisyon Raporunun uygun olacağı görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
5.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 11.06.2014 tarih ve 28345 sayılı yazıları konusu: Ġlgi ;03.06.2014
tarih ve 26595 sayılı Raylı Sistemler Dairesi BaĢkanlığı‟nın yazısı, Ġlgide kayıtlı yazıda; Yenimahalle
ġentepe Teleferik Hattı yapım iĢi kapsamında Seval Caddesinin 717. Sokak ile Nilüfer Sokak arasında
kalan kesiminin 09.06.2014 ile 09.09.2014 tarihleri arasında geliĢ ve gidiĢ istikametinde taĢıt trafiğine
kapatılacağından bahsedilerek gerekli iznin verilmesi talep edilmektedir. Konu ile ilgili olarak tarafımızdan
gerekli incelemeler yapılmıĢ olup; Seval Caddesinin 717. Sokak ile Nilüfer Sokak arasında kalan kesiminin
09.06.2014 ile 09.09.2014 tarihleri arasında geliĢ ve gidiĢ istikametinde taĢıt trafiğine kapatılması ile ilgili
olarak UKOME‟nin 25.02.2010 tarih ve 2010/03 sayılı karar ile verilen yetkiye dayanılarak Seval Caddesi
Geçici Trafik Düzenleme Komisyonu tarafından 09.06.2014 tarih ve 2014/02 sayılı Komisyon Raporu
4
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :26.06.2014
Karar Sayısı :2014/28
UlaĢım ve Trafik Düzenlemeleri,
EGO Genel Müdürlüğü UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı. Esnaf Odaları.
2014/7 Sayılı Alt Komisyon Raporu.
hazırlanmıĢtır. Konunun incelenerek bir karar alınabilmesi amacıyla değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Seval Caddesinin 717. Sokak ile Nilüfer Sokak arasında kalan kesiminin
09.06.2014 ile 09.09.2014 tarihleri arasında geliĢ ve gidiĢ istikametinde taĢıt trafiğine kapatılması ile ilgili
olarak UKOME‟nin 25.02.2010 tarih ve 2010/03 sayılı karar ile verilen yetkiye dayanılarak Seval Caddesi
Geçici Trafik Düzenleme Komisyonu tarafından hazırlanan 09.06.2014 tarih ve 2014/02 sayılı Komisyon
Raporunun uygun olacağı görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
6.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 22.05.2014 tarih ve 24437 sayılı yazıları konusu: Ġlgi: 10.03.2014
tarih ve 38466 sayılı Ankara Valiliği Aile Ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü‟nün yazısı,
Ġlgide kayıtlı yazıda; Altındağ Ġlçesi Anafartalar Caddesi No:70 adresinde faaliyet gösteren Ankara Valiliği
Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü hizmet binası önünde engelli vatandaĢlar için engelli park yeri
tahsis edilmesi talep edilmektedir.
Konu ile ilgili olarak tarafımızdan gerekli incelemeler yapılmıĢ ve söz konusu Anafartalar Caddesi
üzerinde 68-70-72 numaralı binalarda faaliyet gösteren Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü hizmet
binaları önünde hizmet almak için gelen engelli vatandaĢların araçlarını park edebilmeleri amacıyla 70
numaralı bina önünde yazımız ekinde hava fotoğrafında gösterilen alanda yaya kaldırımı üzerinde cep
açılarak 2 otoluk engelli park yeri tahsis edilmesinin uygun olacağı hususları tespit edilmiĢ olup; Konunun
incelenerek bir karar alınabilmesi amacıyla değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Anafartalar Caddesi üzerinde 68-70-72 numaralı binalarda faaliyet gösteren Aile
ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü hizmet binaları önünde hizmet almak için gelen engelli vatandaĢların
araçlarını park edebilmeleri amacıyla 70 numaralı bina önünde yaya kaldırımı üzerinde cep açılarak 2
otoluk engelli park yeri tahsis edilmesinin uygun olacağı görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
7.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 09.06.2014 tarih ve 27597 sayılı yazıları konusu: Ġlgi: 15.05.2014
tarihli Saray Mahallesi Muhtarı Hamdi ĠSKENDER‟in dilekçesi,
Ġlgide kayıtlı dilekçede; Kazan Ġlçesi Saray Mahallesi içini kullanan ağır tonajlı araçlardan dolayı trafik
açısından sorunlar yaĢandığından bahsedilerek, söz konusu Kazan Ġlçesi Saray Mahallesi Serkan petrol
yanından mahalle içerisi, meydanı, sağlık ocağı ve okul önünden İstanbul Yoluna ( E5), İstanbul Yolundan
( E5), mahalle içerisinden Piri Paşa Camii yanından Dağyaka Mahallesi istikametine gitmekte olan
yollara ağır tonajlı araçların girmesinin yasaklanması talep edilmekte olup; Konunun incelenerek bir karar
alınabilmesi amacıyla değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Talepte bildirilen yollara ağır tonajlı araçların girmesinin yasaklanmasının uygun
olacağı görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
8.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 27.05.2014 tarih ve 25490 sayılı yazıları konusu: Ġlgi: 15.05.2014
tarihli Vega Ağız ve DiĢ Sağlığı Ltd. ġti.‟nin dilekçesi,
Ġlgide kayıtlı dilekçede; Ġnönü Mahallesi 1754. Sokak No:47 adresinde bulunan Vegadent Ağız ve DiĢ
sağlığı Polikliniğine gelen engelli vatandaĢların Poliklinik önünde park yeri bulmakta sıkıntılar
yaĢadıklarından bahsedilerek 47 Nolu binanın giriĢinin bulunduğu alana engelli park yeri tahsis edilmesi
talep edilmektedir.
Konu ile ilgili olarak tarafımızdan gerekli incelemeler yapılmıĢ olup; Ġnönü Mahallesi 1754. Sokak No:47
adresinde bulunan Vegadent Ağız ve DiĢ sağlığı Polikliniğine gelen engelli vatandaĢların Poliklinik önünde
5
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :26.06.2014
Karar Sayısı :2014/28
UlaĢım ve Trafik Düzenlemeleri,
EGO Genel Müdürlüğü UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı. Esnaf Odaları.
2014/7 Sayılı Alt Komisyon Raporu.
park yeri bulmakta sıkıntılar yaĢaması nedeniyle 47 Nolu binanın giriĢinde engelli rampasının bulunduğu
alana 25.02.2010 tarih ve 2010/03 sayılı UKOME Genel Kurul Kararının 24. Maddesi gereğince 1 otoluk
engelli park yeri levhası monte edilmiĢ olup; Konunun incelenerek bir karar alınabilmesi amacıyla
değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Ġnönü Mahallesi 1754. Sokak No:47 adresinde bulunan Vegadent Ağız ve DiĢ
sağlığı Polikliniğine gelen engelli vatandaĢların Poliklinik önünde park yeri bulmakta sıkıntılar yaĢaması
nedeniyle 47 Nolu binanın giriĢinde engelli rampasının bulunduğu alana 25.02.2010 tarih ve 2010/03 sayılı
UKOME Genel Kurul Kararının 24. Maddesi gereğince 1 otoluk engelli park yeri levhası monte edilerek
getirilen düzenlemenin uygun olduğu görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
9.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 28.04.2014 tarih ve 20367 sayılı yazıları konusu: Ġlgi: a)
05.02.2014 tarihli Yakup SOLMAZ‟ın dilekçesi,
b) 18.02.2014 tarih ve 438-1460-8142 sayılı yazımız,
c) 17.03.2014 tarih ve 1111-3489 sayılı Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar
ve
ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı‟nın yazısı,
d) 15.04.2014 tarih ve 176-17888 sayılı EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi
BaĢkanlığı‟nın yazısı,
Ġlgi (a)‟da kayıtlı dilekçede; Altındağ Ġlçesi Hacettepe Mahallesi Kıvrım Sokak No:11 ( 369 ada 13-14
parseller üzerinde ) adresinde bulunan arsanın açık otopark olarak iĢletileceğinden bahsedilerek trafik
açısından gerekli iznin verilmesi talep edilmektedir. Konu ile ilgili olarak tarafımızdan gerekli incelemeler
yapılmıĢ ve ilgi (b) kayıtlı yazılarımızla ilgili kuruluĢlardan görüĢ istenmiĢ olup; ilgili kurumlardan gelen
cevabi yazı örnekleri yazımız ekinde gönderilmektedir. Konunun incelenerek bir karar alınması amacıyla
değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Altındağ Ġlçesi Hacettepe Mahallesi Kıvrım Sokak No:11 ( 369 ada 13-14
parseller üzerinde ) adresinde bulunan arsanın geçici açık otopark olarak kullanılmasının uygun olacağı
görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
10.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 10.06.2014 tarih ve 27702 sayılı yazıları konusu: Ġlgi :
02.06.2014 tarihli AGM Tıp Merkezi Mesul Müdürü Uz. Dr. Hamit TOPRAK‟ın dilekçesi, Ġlgide kayıtlı
dilekçede; MeĢrutiyet Caddesi No:40 Kızılay-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan sağlık tesisinin
“UlaĢım Ģartları, ulaĢım noktaları açısından sakıncasının bulunmadığına” dair yazı talep edilmektedir.
Konu ile ilgili olarak tarafımızdan gerekli incelemeler yapılmıĢ ve MeĢrutiyet Caddesi No:40 KızılayÇankaya/ANKARA adresinde bulunan sağlık tesisinin otopark ihtiyacının tamamının parsel içerisinde
karĢılanması, mimari projesinde belirtilen otopark ile ilgili hususlara riayet edilmesi, otoparklara giriĢ ve
çıkıĢların vaziyet planında belirtilen alanlardan yapılması, haricen giriĢ çıkıĢ alanı yapılmaması kaydıyla
trafik açısından uygun ve ulaĢılabilir olduğu kanaatına varılmıĢ olup; Konunun incelenerek bir karar
alınması amacıyla değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: MeĢrutiyet Caddesi No:40 Kızılay-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan sağlık
tesisinin otopark ihtiyacının tamamının parsel içerisinde karşılanması, yaya yolu ile cadde üzerine
hiçbir Ģekilde araç park edilmemesi, mimari projesinde belirtilen otopark ile ilgili hususlara riayet edilmesi,
otoparklara giriĢ ve çıkıĢların vaziyet planında belirtilen alanlardan yapılması, haricen giriĢ çıkıĢ alanı
yapılmaması kaydıyla trafik açısından uygun ve ulaĢılabilir olduğu görüsüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
6
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :26.06.2014
Karar Sayısı :2014/28
UlaĢım ve Trafik Düzenlemeleri,
EGO Genel Müdürlüğü UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı. Esnaf Odaları.
2014/7 Sayılı Alt Komisyon Raporu.
11.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 22.05.2014 tarih ve 24434 sayılı yazıları konusu:
Ġlgi:16.04.2014 tarih ve 46008895-2000-55190-14/Hiz.Mhf.Tb. sayılı Genel Kurmay BaĢkanlığı Hava
Kuvvetleri Komutanlığı‟nın yazısı, Ġlgide kayıtlı yazıda; Necatibey Metro Ġstasyonu‟nun Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Nizamiyesi önünde bulunan çıkıĢ noktasında ticari taksilerin anayol üzerine park ederek
beklediği ve bu sebeple Hava Kuvvetleri Komutanlığına dönüĢ yapacak araçların ve VĠP araçlarının
sıkıĢmasına sebep olduğu ve güvenlik zafiyeti oluĢturduğu,ayrıca Ġnönü Bulvarı üzerinde bulunan ,Genel
Kurmay BaĢkanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki üst geçidin altında,Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Karargahı tarafında ticari taksilerin park ederek beklediği ve güvenlik zafiyeti
oluĢturduğundan bahsedilmektedir.
Konu ile ilgili gerekli incelemeler yapılmıĢ olup; Hava Kuvvetleri Komutanlığı önünde Ġnönü Bulvarı
üzerinde güvenlik ve taĢıt trafiği‟nin sağlanabilmesi amacıyla Ġnönü Bulvarı üzerinde Merasim Sokak ile
Dikmen Caddesi arasında Dikmen Caddesi istikametinde sağ kesimine park yasağı getirilerek park yasak
levhalarının monte edilebilmesi amacıyla;Konunun incelenerek bir karar alınması amacıyla
değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Hava Kuvvetleri Komutanlığı önünde Ġnönü Bulvarı üzerinde güvenlik ve taĢıt
trafiği‟nin sağlanabilmesi amacıyla Ġnönü Bulvarı üzerinde Merasim Sokak ile Dikmen Caddesi arasında
Dikmen Caddesi istikametinde sağ kesimine park yasağı getirilerek park yasak levhalarının monte
edilmesinin uygun olduğu görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
12.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 20.06.2014 tarih ve 30225 sayılı yazıları konusu: Ġlgi:Akyurt
Belediye BaĢkanlığı, Fen ĠĢleri Müdürlüğü‟nün 01.02.2011 tarih ve 646 sayılı yazısı.
Ġlgide kayıtlı yazıda Akyurt ilçesi 9 Mayıs 90 Caddesi‟nin Hilal Sokak ile DSĠ Kanalı arasında kalan
kesiminde ve Kızık Caddesi‟nin Ankara Caddesi ile Geçit Sokak arasında kalan kesiminde araçların
geliĢigüzel park ettiğinden bahsedilerek park yasağı getirilmesi talep edilmektedir.
Konu ile ilgili olarak tarafımızdan yapılan incelemeler neticesinde, Kızık Caddesi ve 9 Mayıs 90 Caddesi
üzerinde araçların geliĢigüzel park ettiği, bu nedenle trafiğin olumsuz etkilendiği husuları tespit edilmiĢ
olup, Kızık Caddesi, HoĢgörülü Sokak ile 9 Mayıs 90 Caddesi arası ve 9 Mayıs 90 Caddesi, DSĠ Kanalı ve
Hilal Sokak arasında kalan kısımlara, yolun her iki yönünde olması kaydıyla park yasağı uygulanması
uygun görülmüĢtür. Konunun görüĢülerek bir karar alınabilmesi amacıyla değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Akyurt ilçesi Kızık Caddesi, HoĢgörülü Sokak ile 9 Mayıs 90 Caddesi arası ve 9
Mayıs 90 Caddesi, DSĠ Kanalı ve Hilal Sokak arasında kalan kısımlara, yolun her iki yönünde olması
kaydıyla park yasağı uygulanmasının uygun olacağı görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
13.TALEP: Sincan Kamyoncular Minibüscüler Otomobilciler Halk Otobüscüler ve ġoförler Esnaf
odasının 24.04.2014 tarih ve 2014/82 sayılı yazıları konusu: Sincan ilçemizde aĢağida adresini belirttiğimiz
yerde ikamet eden vatandaĢların taksi ihtiyaçlarının karĢılanması için aĢağıda ve ekte krokide belittiğimiz
yere 5 otoluk taksi durağına izin verilmesini arz ederiz.
Taksi durağı istenilen yer: Sincan ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Anıt Caddesi ile kıyı sokak köĢesinde 25
metre ileride Sincan Müftülüğü Hz. Osman Camii önündeki boĢ yere 5 otoluk taksi durağı izni verilmesi.
Alt Komisyon Görüşü: Allıturna Caddesi üzerine istikameti Anıt Caddesine doğru, Anıt Caddesinden 20
metre geriye 2 araçlık park taksi durak levhası verilmesinin uygun olacağı görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
7
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :26.06.2014
Karar Sayısı :2014/28
UlaĢım ve Trafik Düzenlemeleri,
EGO Genel Müdürlüğü UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı. Esnaf Odaları.
2014/7 Sayılı Alt Komisyon Raporu.
14.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 24.06.2014 tarih ve 30664 sayılı yazıları konusu:Ġlgi :
10.06.2014 tarih ve 687 sayılı Kalecik Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve Fen ĠĢleri Müdürlüğü‟nün yazısı; Ġlgide
kayıtlı yazıda; Kalecik Ġlçesi Hüseyin Sağırkaya Bulvarı ve Ġstasyon Caddesi üzerindeki esnafların alıĢveriĢ
ve vatandaĢların kısa süreli araçlarını park yapmaları için bulvar ve cadde üzerinde Ankara giriĢi
istikametinde sağ tarafın serbest bırakılarak sol tarafa park yasağı uygulamasının getirilmesi
istenilmektedir. Konu ile ilgili olarak tarafımızdan yapılan incelemede; Kalecilk Ġlçesi Ġstasyon Caddesi ve
devamı olan Hüseyin Sağırkaya Bulvarı üzerinde Bekir Karabudak Sokak ile ġehit Ali Yüzyıl Sokak
arasında kalan yol bölümünde Ankara Caddesinden Ģehir merkezine giriĢ istikametinde sol tarafa park
yasağı getirilmesi uygun görülmüĢ olup; konunun görüĢülerek bir karar alınabilmesi amacıyla
değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Kalecilk Ġlçesi Ġstasyon Caddesi ve devamı olan Hüseyin Sağırkaya Bulvarı
üzerinde Bekir Karabudak Sokak ile ġehit Ali Yüzyıl Sokak arasında kalan yol bölümünde Ankara
Caddesinden Ģehir merkezine giriĢ istikametinde sol tarafa park yasağı getirilmesinin uygun olacağı
görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
15.TALEP: UlaĢım Dairesi BaĢkanlığının 25.06.2014 tarih ve 30729 sayılı yazıları konusu: Ġlgi:
23.06.2014 tarih ve 3441 sayılı ASKĠ Genel Müdürlüğü Kanal Yatırım Dairesi BaĢkanlığı‟nın yazısı, Ġlgide
kayıtlı yazıda; „‟Keçiören Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım ĠĢi‟‟ kapsamında Keçiören Ġlçesi;
Güçlükaya Mahallesi Kızlarpınarı Caddesinin Ezine Sokak ile Savur Sokak arasında kalan bölümü
24.06.2014 ile 30.07.2014 tarihleri arasında Ulus‟a gidiĢ istikametinde taĢıt trafiğine kapatılacağından
bahsedilerek gerekli iznin verilmesi talep edilmektedir. Konu ile ilgili olarak tarafımızdan gerekli
incelemeler yapılmıĢ olup; Kızlarpınarı Caddesinin Ezine Sokak ile Savur Sokak arasında kalan kesiminin
24.06.2014 ile 30.07.2014 tarihleri arasında KuyubaĢından Ulusa gidiĢ istikametinde taĢıt trafiğine
kapatılması ile ilgili olarak UKOME‟nin 25.02.2010 tarih ve 2010/03 sayılı karar ile verilen yetkiye
dayanılarak Kızlarpınarı Caddesi Geçici Trafik Düzenleme Komisyonu tarafından 23.06.2014 tarih ve
2014/03 sayılı Komisyon Raporu hazırlanmıĢtır. Konu görüĢülerek karar alınması amacıyla
değerlendirilmesi istenmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Kızlarpınarı Caddesinin Ezine Sokak ile Savur Sokak arasında kalan kesiminin
24.06.2014 ile 30.07.2014 tarihleri arasında KuyubaĢından Ulusa gidiĢ istikametinde taĢıt trafiğine
kapatılması ile ilgili olarak UKOME‟nin 25.02.2010 tarih ve 2010/03 sayılı karar ile verilen yetkiye
dayanılarak Kızlarpınarı Caddesi Geçici Trafik Düzenleme Komisyonu tarafından hazırlanan 23.06.2014
tarih ve 2014/03 sayılı Komisyon Raporunun uygun olacağı görüĢüne varılmıĢtır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur.
8
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :26.06.2014
Karar Sayısı :2014/28
UlaĢım ve Trafik Düzenlemeleri,
EGO Genel Müdürlüğü UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı. Esnaf Odaları.
2014/7 Sayılı Alt Komisyon Raporu.
UKOME KARARI: Her madde sonunda, ayrı ayrı gösterilen "UKOME KARARI" açıktan oylanarak oy
birliği ile alınmıĢtır.
Oturum BaĢkanı
EGO UlaĢım Dai. BaĢkanı
Mümtaz DURLANIK
Üye
Ġl Emniyet Müd.lüğü Tem.
Emn.ġub.Müd.
Erdal ONURSAL
Üye
4.Kolordu Kom.lığı Tem.
UlaĢtırma Albay
Ġsmail KARATAġ
Üye
Ġl Jan.Kom.lığı Tem.
J.Ütğm.
M. Soner AYDOĞDU
Üye
TCK 4. Bölge Md.
Trf. Müh.
Selahattin METĠN
Üye
TCDD 2. Bölge Md.
Tem.Ser. Müd. Yrd.
Pekcan ALP
KATILMADI
UlaĢtırma II. Bölge
Md.lüğü Tem.
Üye
DHMĠ Esenboğa HL Tem.
BaĢ Md.Yrd.
Dr. Nurhan OTO
Üye
EGO Gnl. Müd.
Otobüs ĠĢlt. Daire BĢk.
AbdurrahmanKÖSEOĞLU
KATILMADI
UlaĢtırma Altyapı
Yat. Gen.Md.lüğü
Üye
Eml. Ġst.Dai.BĢk.lığı
Dai.BĢk.Yrd.
Zübeyir ERASLAN
Üye
Destek Hiz.Dai.
BaĢkanlığı ġub.Md.
Fatih AYDEMĠR
Üye
Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.lığı
ġub. Müd.
Nahit ÖZGE
Üye
Fen Ġsleri Dai.BĢk.lığı
Mühendis
Ġsrafil ÜNAL
Üye
Zabıta Dai.BĢk.lığı
ġube Müd.
Abdurrahman
KARABUDAK
Üye
Çev.Kor.Dai.BĢk.lığı
ġub. Md.
Hilmi ÇAĞGAN
Üye
Kent Estetiği Dai. BĢk.lığı
Mühendis
Fatih Ahmet ÖZCAN
Üye
Ankara Umum Oto. ġof.
Esnaf Odası
Mehmet OKUR
Üye
Akyurt Belediye
BaĢkan Yardımcısı
Ġlhan ġENER
KATILMADI
Kalecik Belediye
BaĢkanlığı Tem.
Üye
Polatlı Bel. BĢk.lığı Tem.
Bel.Meclis Üyesi
Ġlhan KIRPIK
Üye
Nallıhan Bel. BĢk.lığı Tem.
Çevre Müd.
Zekeriya BAĞCI
Üye
Haymana Bel. BĢk.lığı
Tem.Fen iĢleri Md.
ġamil ÇIRPAN
ONAY
…./06/2014
İ.Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
9
Download

Kararı indirmek için tıklayınız.