MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TAVUKÇU MAHALLESİNDE BULUNAN
7 ADET KONAK EVİ - 7 ADET DÜKKÂN - SERGİ SALONU - KAFETERYA VE
RESTORAN - 20 ODALI OTEL BİNASININ 17 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İLE
İLGİLİ İDARİ ŞARTNAMEDİR.
Madde 1-Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tavukçu mahallesi, 266 ada, 51-52 parsel
içerisinde yapımı Belediyemiz tarafından tamamlanmış olan 7 Adet Konak evi, 7 adet dükkan ve
Kaba inşaatı Belediyemiz tarafından yapılmış, ince inşaatı müstecir tarafından yapılacak olan B1
blok (Sergi Salonu- Kafeterya ve Restoran) - B2 blok (17 odalı) ve B3 blok (3 adet suit oda)
olarak adlandırılan toplam 20 odalı Otel Binası, Yap İşlet Devret kapsamında 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü İhale” ile 17 yıllığına
kiraya verilecektir.
Kiralanan dükkanlar, konaklar ve diğer B1-B2-B3 bloklardaki otel binalarında yapılacak
her türlü tadilat, onarım ve değişiklikler idarenin izni olmadan yapılmayacaktır. Yapılacak
değişiklik veya tadilatların koruma kurulu ile olan her türlü işlemleri idarenin kontrolünde
müstecir tarafından yürütülecektir. Bu işlemlere ait her türlü giderler (proje, harç vs.) müstecire
ait olacaktır.
Yapılacak imalatlar ile ilgili kurumun poz yapım şartlarına uygun olarak yapılacaktır.
7 adet dükkan ve 7 adet konağın mahallerindeki işletme fonksiyonları idarenin onayı ile
belirlenecektir. Müstecir idarenin onayını almadan hiçbir mahale fonksiyon atamayacak, atadığı
taktirde her türlü masrafı kendine ait olmak üzere mahalleri idarenin belirlediği sürede eski
haline getirecektir. Müstecir 7 adet dükkanı idarenin uygun görüşünü alarak 3. şahıslara
kiraya verebilir.
Madde 2-Teknik şartname ve Mimari Proje iş bu idari şartnamenin ayrılmaz parçası ve
eki niteliğindedir.
Madde 3-Kiraya verilecek Turizm Tesis alanında 7 Adet konak evi inşaatının tamamı
Belediyemiz tarafından yapılmıştır. Sergi Salonu- Kafeterya - Restoran ve Otel binasının (B1B2-B3 Blok) kaba inşaatı Belediyemiz tarafından yapılmıştır. Bayındırlık birim fiyatlarına göre
hesaplanmış 1.291.182,-TL maliyetli ikmal inşaatı ise ihale alıcısı tarafından yapılacaktır.
(İkmal inşaatın bütün masrafları ihale alıcı tarafından karşılanacaktır. İnşaat Teknik
şartname ve Mimarı projesine uygun vaziyette yapılacaktır.) İhale alıcısı sözleşmenin
yapılıp yer tesliminden sonra Otel kısmını 1 Haziran 2015 tarihine kadar geriye kalan
kısımları ise 1.11.2015 tarihine kadar bitirip kullanıma hazır hale getirmek zorundadır.
Kira başlangıç tarihi 01.11.2015 tarihi olacaktır. Ayrıca bu tarihe kadar yapılan tesisler
için Turizm İşletme Belgesi alınması zorunludur. İkmal inşaatı ile ilgili her türlü kanuni
yükümlülük müstecire aittir.
Madde 4-İhale şartnamesinin 3. maddesi gereği yapılacak ikmal inşaatın Teknik
Şartname ve Mimari Projeye uygun olup olmadığının kontrollüğü ve varsa diğer teknik
konulardaki her türlü işlemler Yapı Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından yürütülecektir.
Madde 5-İhaleye çıkarılacak Otel Binasının 17 yıllığına kiraya verilmesinin
muhammen bedeli, KDV hariç 1.351.500,-TL, olup, geçici teminatı, 40.545.-TL’dir.
Madde 6-İhale şartnamesinin 3. maddesi gereği ikmal inşaatın yapımı ihale alıcısı
tarafından yüklenileceğinden bu maliyet bedeli muhammen bedel toplamından düşülecek kalan
kısım ihalede artırıma konu olacaktır. Buna göre ihalede artırıma konu olacak kısım 1.351.500,TL -- 1.291.182,-TL = 60.318,-TL olacaktır. En yüksek teklifi veren istekliye ihale yapılmış
sayılacaktır. İhalede belirlenen bu bedel, Belediyemize nakden ödenecek 17 yıllık kira miktarı
olacaktır.
Madde 7-İnşaatın maliyet bedeli ile ihale ile tespit edilen 17 yıllık kira bedelinin toplamı
KDV ve Damga vergisinin konusunu oluşturacak, vergiler bu bedel üzerinden alınacaktır.
Madde 8-İhale 07/01/2015 tarih, çarşamba günü saat 15.00‘da Belediyemiz encümen
salonunda yapılacaktır.
Madde 9-İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için 07/01/2015 Çarşamba günü saat 13.30’a
kadar aşağıda istenen evrakları Gelir Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Verilen bu süreden sonra
getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
a-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma
Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları
tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç
Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana
paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
b-Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres
belgesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
c-Noter tasdikli imza sirküleri.
d-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı
taahhütname.
Madde 10-“Açık Teklif Usulü” ne göre ihaleler isteklilerin ihale komisyonları önünde
tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
Ancak; İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına
ulaşmış olmak şartı ile Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi
komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak
kabul edilir.
Madde 11-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte
yetkilidir. Son teklifin hadde değer bulunmaması iştirakçiye hak arama imkanı sağlamaz.
Madde 12-Belediyemiz encümenince alınan ihale kararı, Büyükşehir Belediye
Başkanınca veya yetkili kılınan kişilerce karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde
onaylanır veya iptal edilir. Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişilerce karar iptal
edilirse ihale hükümsüz sayılır.
Madde 13-Büyükşehir Belediye Başkanınca veya yetkililerce onaylanan ihale kararı
onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, üzerinde ihale yapılan veya vekiline imzası
alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun
postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde
bildirilir.
Madde 14-İhale alıcısı ihalenin kesinleşmesinin kendisine bildirilmesinden itibaren 15
gün içerisinde geçici teminatı kat’i teminata çevirerek KDV, İhale karar pulu, gazete ilan ücreti
Belediyemize peşin olarak ödenerek, aynı süre içerisinde noterden tescil edilecek kira
mukavelesi yapılacaktır. İhaleden doğacak her türlü giderler (vergi, resim ve harç vs. gibi)
yükümlüye ait olacaktır. İhalede artırıma konu olan kira bedelinin (ikmal inşaat masrafı
düşüldükten sonra kalan kısım ) tamamı ise kira başlangıç tarihi olan 01 Kasım 2015 tarihinde
Belediyemize peşin olarak ödeyecektir.
Madde 15- 7 Adet Konak evi Turizm Tesisi niteliklerine haiz olacak ve konakta
yapılacak faaliyetler müstecir tarafından belirlendikten sonra Belediyemizin onayına
sunulacak, onaydan sonrası faaliyetlerine başlayabilecektir.
Madde 16-Kira başlangıç tarihi 01 Kasım 2015 tarihidir. İnşaat yapım çalışmaları bu
tarihe kadar bitirilmemiş olsa dahi kira başlangıç tarihi bu tarih sayılacaktır.
Madde 17–2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı
olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale
bozularak geçici teminatı, mukavele yapılmışsa bozularak kesin teminatı irat kaydedilir.
Madde 18-İşletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs; temizlik, sağlık ve güvenlik
koşullarına uygun faaliyette bulunur, sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri
alır. Gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi
onarımını yapar. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve
ziyanı öder.
Madde 19- İşletme hakkı verilen yerde hizmetin gerektirdiği malzeme veya eşya dışında
devlet güvenliği, örf, adet ve genel ahlâki değerlere aykırı ve İdarece sakıncalı bulunacak her
türlü alet, kitap, broşür gibi eşya bulundurulması yasaktır.
Madde 20- Müstecir tarafından çalıştırılacak Belediyemize ait Otel-Konak eviDükkan-Sergi Salonu-Restoran ve Kafeteryaların hiçbirinde alkollü içki satılmayacaktır.
Madde 21- İşletme hakkı verilen yere ait su, elektrik, doğalgaz, personel v.b. her türlü
giderler müstecire ait olacak olup elektrik, doğalgaz ve su aboneliği müstecir tarafından kendi
adına yapılacaktır.
Madde 22-İhale alıcısı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 66. maddesi gereğince İta
Amiri’nden izin almadan dükkanları 3.şahıslara kiralayamayacak, müstecirlik hakkını bir
başkasına devredemeyecek ve ortak alamayacaktır. İta Amiri izin verip vermeme konusunda
serbesttir.
Madde 23-İhale işletmecisi kendisine verilen alanın dışına taşmayacak, müşterilere nazik
davranılacak, vatandaşlarla münakaşa etmeme konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.
Madde 24-Kira müddetinin bitim tarihinden itibaren 18. yıl veya daha sonraki yıllar için
kirasını uzatma yetkisi encümene aittir. Belediye encümeni, kiranın bitiş süresinden sonraki 18.
yıl kirasını uzatma kararı aldığı takdirde emsal rayiç mevzuat, hak ve nefaset kuralları nazara
alınmak şartı ile yeniden belirleyebilecektir. Ancak kirayı uzatıp uzatmama konusunda encümen
serbesttir. Kiracı kira süresinin uzatılmaması halinde Belediyemizden herhangi bir hak ve zarar
tazmininde bulunmayacaktır.
Madde 25- Belediyemiz kira bitiş süresinden sonra kira mukavelesi uzatmama kararı
alırsa, kira bitiş süresinin 15 gün öncesinde tahliye ihtarnamesi gönderecektir. Müstecir
sözleşmenin bitim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde
2886 sayılı kanunun 75. maddesi gereğince yasal işlem yapılacaktır.
Madde 26-Mukavele yapılırken kiracı tarafından gösterilecek ikametgâh veya işyeri
adresindeki herhangi bir şahsa yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılacaktır. Adres değişikliği
10 gün içerisinde Belediyemize yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eski adrese
yapılacak tebligat geçerli olacaktır.
Madde 27-Bu şartname hükümlerine uymayan ve yasal mükellefiyetlerini yerine
getirmeyen alıcılar hakkında başkaca bir işleme gerek kalmasızın ihale fesh edilerek ilgilinin her
türlü teminatı Belediyemize irat kaydedilecektir.
Madde 28-İhaleden ve sözleşmeden doğan kira ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar Belediye
encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise Kayseri Mahkemeleri ve
İcra daireleri yetkilidir.
Madde 29-Şartnamenin imza edilmiş olması şartnamenin okunup aynen ve tamamen
kabul edildiği manasında anlaşılır.
Madde 30-İdaremizin ilgili birim yetkililerince imza veya parafa edilmeyen ve
mühürlenmeyen şartnameler geçersiz olup, bu tip şartnamelerin idaremiz nezrinde herhangi bir
hükmü bulunmamaktadır.
Madde 31-İş bu şartname 31 maddeden ibaret olup, 2886 sayılı kanunda belirtilen
mukavele yerine kaimdir.
Download

mülkiyeti belediyemize ait tavukçu mahallesinde bulunan yerlerin