46.03.79
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 30.01.2014-89
KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2014-3220
TOPLANTI YERİ
ADANA
Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi Beştepe Köyü, özel mülkiyete ait, 109 ada, 1
parselde bulunan ve İbrahim Ağa Konağı olarak bilinen yapının tescil edilmesi istemine
ilişkin; Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.07.2011 gün ve
2490 sayılı yazısı ve eki Kahramanmaraş İl Genel Meclisinin 03.06.2011 gün ve 108
sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 19.11.2013 günlü rapor,
malikinin 30.12.2013 günlü başvurusu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi Beştepe Köyü, özel mülkiyete ait, 109 ada, 1
parselde bulunan ve İbrahim Ağa Konağı olarak bilinen yapının 2863 sayılı yasa
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından
tescil edilmesine(OLUMLU) ve koruma grubunun “2. grup yapı” olarak belirlenmesine,
tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının
uygun olduğuna, yapıya yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin
hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
Download

K.maraş ili-Elbistan ilçesi Beştepe Köyü 1 parselde bulunan yapının