KARABURUN BELEDİYESİ MECLiS KARARI
DÖNEM
OTURUM
ıinı,rşivı
:
Karar
Kasım/2014
ı
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
TOPLANTIYA
KATILANLAR
TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR
ı |2l|ll20l4
Karar Numarası : ÖZnr
:1
:
Tarihi
Toplantı
Saati : 14.00
Belediye Başkanı : Ahmet ÇAKIR
üyeler: özhan üıNaı-, Dinçer özı-üoĞı-u, iıı<ay GiRGiN E,npOĞaN,
i.Mete Ünıeı, HamdiYAVUZ, Ahmet DEĞİRMENCİ, Bülent GÜLTEKiN,
AhmetAKIN, Zuhal OKUYAN,
özhan üNeı-, Dinçer
özı-üoĞı-u,
iıı<ay
GiRGiN ERDoGAN,
Hamdi Y Av|JZ,Ahmet DEĞiRMENCİ, Bulent
Ahmet AKIN, Zuhal OKUYAN,
GÜLTEKiN,
i.Mete ürNAL,
Karaburun Belediye Meclisi 5393 Sayılı yasanm 22,Maddesi gereğince, 12
Kasım 20l4 tarihinde, Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Başkanlığında toplandı. İmza
Yoklama Çizelgesi üyelere imza ettirilmek suretiyle yoklama yapıldı, Üye İ. Mete ÜNAL
dışında tiim üyelerin iştiraki tespit edildikten sonra, Birleşim Başkanın açılış konuşması ile
açıldı.
Başkanlık Makamının, Karaburun Taksi durağının yerinin taksici esnafina tahsis
edilmesi önergesinin gündeme alınmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Yeni düzenleme ile Karaburun Merkez Mahallede Taksi Durağı yeri olarak
ayrılan alanın, yıllık 1,00 TL (Bir TL) bedel ile Taksici esnafina tahsis edilmesine mevcudun
oybiıliği ile karar verildi. (5393 S.K. l8/e)
Mevkii
İskele
İskele
İskele
İskele
İskele
İskele
İskele
İskele
İskele
İskele
İskele
İskele
Belediyemize ait;
Pafta No Ada No Parsel
579
580
581
581
585
29.K.l.A 589
29.K.LA 589
30.K.l.D 590
29.K.l.B 605
29.K.l.B 605
29.K.1 .B 605
29.K.l.B 605
30.K.4.D
30.K.4.D
30.K.4.D
30.K.4.D
29.K.|.A
6
6
3
5
1
27
29
l
l
9
10
1
No
1
Cinsi
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
M2si
300
275
285
285
300
375
375
285
465
74|
ll
368
3
Yukarıda Mevkii, Pafta, Ada, Parsel no'ları, cinsleri ,e m2 miktarlan yazı|ı
ile karar verilmiştir.
arsaların Belediye Encümeni marifetiyle satışına mevcudun oybirliği
ı
(5393 S.K.
18/e)
m,{
Karaburun Belediyesi 2015-20|9 yılı Stratejik Planının kabulüne mevcudun
birliği ile karar verildi. (5393 S.K. 18/a)
Bomova Belediye Başkanlığı tarafindan, 04.1 | .20l 4 tarih, 21 1 sayılı Meclis
Kararı ile belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen 35 AUL ]9 ve 35 LT 677 plakalı çöp
kamyonlarının hibe olarak kabul edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. (5393 S.K.
18/g)
Toplantıya Katılamayan Meclis Üyesi İ. Mete
mevcudun oybirliği ile karar verildi.
03
Aralık 20|4
kapahldı.
\ulşıısı_
Meclis BaşRanı
Ahmet ÇAKIR
INAL'ın
mazeretinin kabulüne
saat 14.00'de toplanılmak üzere birleşim Başkan tarafından
Download

ıinı,rşivı : ı Mevkii Pafta No Ada No Parsel No Cinsi M2si Arsa 300