2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI
FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI
29 Haziran 2014 – Pazar
13.30 - 15.00
SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli Bilançoları aşağıdaki gibidir:
Artış ( veya
azalış)
BİLANÇO KALEMLERİ
31.Ara
AKTİFLER
2011
2012
I-DÖNEN VARLIKLAR
2.650.000
4.196.000
A Hazır Değerler
30.000
21.000
B Menkul Kıymetler
20.000
500.000
C Ticari Alacaklar
800.000
2.165.000
D Stoklar
1.800.000
1.510.000
II-DURAN VARLIKLAR
851.000
1.804.500
A Ticari Alacaklar
1.000
500
B Mali Duran Varlıklar
120.000
204.000
C Maddi Duran Varlıklar
730.000
1.600.000
AKTİF GENEL TOPLAMI
3.501.000
6.000.500
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2.160.000
2.705.000
A Mali Borçlar
1.100.000
1.200.000
B Ticari Borçlar
550.000
630.000
C Diğer Borçlar
110.000
275.000
D Borç ve Gider Karşılıkları
400.000
600.000
II-UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR
81.000
225.000
PASİFLER
A Diğer Borçlar
-
4.000
B Borç ve Gider Karşılıkları
81.000
221.500
III-ÖZKAYNAKLAR
1.260.000
A Ödenmiş Sermaye
470.000
1.310.000
B Sermaye Yedekleri
410.000
780.000
C Kar Yedekleri
270.000
810.000
D Dönem Net Karı
110.000
170.000
PASİF GENEL TOPLAMI
3.501.000
6.000.500
3.070.000
Fark(+,-) TL
Yüzde (+,-) %
İSTENİLEN: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yukarıda verilen 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli
Bilançolarının kalemlerine ait artış ve azalışları mutlak ve yüzde(%) olarak hesaplayınız.mukayeseli
(karşılaştırmalı) tablolar tekniği yardımı ile analiz ediniz ve ulaştığınız sonuçları yorumlayınız.(40
Puan)
(NOT: Mutlak ve Yüzde hesaplamaları, soru kağıdındaki tablo üzerine boş bırakılan yerlerde
gösterebilirsiniz. Bu durumda soru kağıdını, cevap kağıdına ekleyiniz.)
SORU 2: Soru 1’de verilen ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2012 tarihli Bilanço kalemlerinden
hareketle ,2012 yılı için aşağıdaki oranları hesaplayınız, sektör standardınıda dikkate alarak
yorumlayınız.(30 puan)
Sektör standardı:
1-Finansal Kaldıraç Oranı2012
%65
2-Stok Bağımlılık Oranı 2012
%70
3-Maddi Duran Varlık / Devamlı sermaye oranı 2012 %50
SORU 3: 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ‘nde öngürülen “Fon Akımı
Tablosunun” düzenlenme amacını ve düzenlenme kurallarından 5(beş) tanesini yazınız.(30 Puan)
CEVAPLAR
Cevap 1.
Artış ( veya
azalış)
BİLANÇO KALEMLERİ
31.Ara
AKTİFLER
2011
2012
Fark(+,-) TL
I-DÖNEN VARLIKLAR
2.650.000
4.196.000
1.546.000
58,34
A Hazır Değerler
30.000
21.000
(9000)
(30)
B Menkul Kıymetler
20.000
500.000
480.000
2400
C Ticari Alacaklar
800.000
2.165.000
1.365.000
170,63
D Stoklar
1.800.000
1.510.000
(290.000)
(16,11)
II-DURAN VARLIKLAR
851.000
1.804.500
953.500
112,04
A Ticari Alacaklar
1.000
500
(500)
(50)
B Mali Duran Varlıklar
120.000
204.000
84.000
70
C Maddi Duran Varlıklar
730.000
1.600.000
870.000
119,18
AKTİF GENEL TOPLAMI
3.501.000
6.000.500
2.449.500
71,39
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2.160.000
2.705.000
545.000
25,23
A Mali Borçlar
1.100.000
1.200.000
100.000
9,09
B Ticari Borçlar
550.000
630.000
80.000
14,55
C Diğer Borçlar
110.000
275.000
165.000
150
D Borç ve Gider Karşılıkları
400.000
600.000
200.000
50
II-UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR
81.000
225.000
144.000
177,77
4.000
4000
221.500
140.500
173,46
1.810.000
143,65
Yüzde (+,-) %
PASİFLER
A Diğer Borçlar
-
---
B Borç ve Gider Karşılıkları
81.000
III-ÖZKAYNAKLAR
1.260.000
A Ödenmiş Sermaye
470.000
1.310.000
840.000
90,24
B Sermaye Yedekleri
410.000
780.000
370.000
200
C Kar Yedekleri
270.000
810.000
540.000
54,55
D Dönem Net Karı
110.000
170.000
60.000
71,39
PASİF GENEL TOPLAMI
3.501.000
6.000.500
2.499.500
3,070,000
ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 2011 ve 2012 tarihli bilançolarını Mukayeseli tablolar yöntemi
ile incelediğimizde dönen varlıkların 2.650.000 TL’den 4.196.000 TL’ye yükselerek %58,34 arttığını,
kısa vadeli borçların ise 2.160.000 TL’den 2.705.000 TL’ye yükselerek %25,23 arttığını görmekteyiz.
Şirketin her iki yılda da kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücü yeterlidir. Bir önceki yıla göre Likidite
gücünün yüksekliği, Net çalışma sermayesinin arttığı bununda kredi kuruluşları açısından olumlu
gelişme olduğu söylenebilir.
Şirketin varlık dağılımını incelediğimizde dönen varlıkların 2.650.00 TL’den 4.196.000 TL’ye
yükselerek %58,34 arttığını duran varlıklarında 851.000 TL’den 1.804.500 TL’ye yükselerek %112,04
arttığını görmekteyiz. Şirketin üretim işletmesi olması nedeniyle duran varlık ağırlıklı çalıştığı, varlık
dağılımının dengeli olduğu ve bir önceki yıla göre üretim gücünü daha da arttırdığı söylenebilir.
Varlık dağılımını ayrıntılı olarak incelediğimizde, Menkul kıymetlerin 20.000 TL’den 500.000 TL’ye
yükselerek %2400 arttığını görmekteyiz. Şirketin ana faaliyet harici kısa vadeli hisse senede ya da
tahvil gibi yatırımlara yöneldiği söylenebilir. Ticari alacakların %170,63 arttığını görmekteyiz bu da
şirketin kredili satış politikası ağırlıklı satış yaptığını bir önceki yıla göre satışlarının daha da arttığını
belli ölçüde tahsilat sorunu yaşanmış olabileceği söylenebilir. Stokların %16,11 azaldığı şirketin
satışlarındaki artışla birlikte stoklarını eritmeye başladığı bunun likidite yapısına ve stok tutma
maliyetlerine olumlu yansıyacağı ancak her iki yılda da yüksek stoklu çalıştığı söylenebilir.
Mali duran varlıkların %70 artış göstermesi, ana faaliyet harici uzun vadeli yatırımlara ağırlık
verilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Maddi duran varlıkların %119,18 artması ise şirketin üretim
gücünü veya yatırım gücünü arttırmaya yönelik sabit varlık alımına gitmesinden kaynaklandığı
söylenebilir.
Kaynak dağılımını incelediğimizde yabancı kaynakların (K.V.Y.K. +UV.Y.K.) 2.241.000 TL’den
2.930.000 TL’ye yükselerek %30,75 arttığı özkaynakların ise 1.260.000 TL’den 3.070.000 TL’ye
yükselerek %143,65 arttığı görülmektedir. Şirketin bir önceki yıla göre özkaynak ağırlıklı çalışmaya
başladığı, sermaye gücünün arttığı, borçlarına olan bağımlılığının ise azaldığı söylenebilir.
Kaynak dağılımını ayrıntılı olarak incelediğimizde, Mali borçların%9,09 arttığı bunun da banka
kredisiyle borçlanma yapılmasından kaynaklandığı bunun da finansman giderlerini etkileyeceği
söylenebilir. Ticari borçların %14,55 arttığını kredili Alış politikasından kaynaklandığı bunun artarak
devam ettiği ya da belli ölçüde ödeme sorunları yaşandığı söylenebilir. Diğer borçların 110.000 TL’den
275.000 TL’ye yükselerek %150 arttığını bunun ana faaliyet harici işlemlerden kaynaklandığı ve
yüksek bir tutarın olmasının fazla istenilmeyen durum olduğunu söyleyebiliriz.
Borç ve gider karşılıklarının hem kısa vade hem de uzun vadeli borçlar içerisinde önemli yere
sahip olduğu ve artış gösterdiği görülmektedir. Bunun tutarı ve zamanı belli olmayan muhtemel
yükümlülüklerden kaynaklandığı söylenebilir. örneğin; Dava gideri, Garanti gideri, kıdem tazminatı
karşılıkları gibi.
Ödenmiş sermayenin %178,72 artmasını şirket sahiplerinin mali gücü korumak amacıyla
sermaye artışına gitmesinden veya taahhütlerini yerine getirmesinden kaynaklandığı söylenebilir.
Sermaye yedeklerinin %90,24 arttığını şirketin varlıklarındaki değer artışlarını sermaye eklemesinden
kaynaklandığı söylenebilir. Kar yedeklerinin %200 artması yasal yedek, statü yedeği ya da olağanüstü
yedeklerden kaynaklanıyorsa şirketin sürekliliğini sağlamak ve faaliyetlerini aksamadan devam
ettirebilmesi için kardan alıkoyduğu sabit varlığın tutarlardan kaynaklandığı, nedeni özel fonlar ise
yenisi alınmak amacıyla M.D.V. satış karının veya sigorta tazminatlarının geçici olarak
alıkonulmasından kaynaklandığı söylenebilir. Dönem net karının %54,55 artması bir önceki yıla göre
daha iyi bir faaliyet dönemi geçirmesinden kaynaklandığı ve faaliyetlerinde başarılı olduğu şeklinde
değerlendirilebilir.
Duran varlıkların 851.00 TL’ den 1.804.500 TL’ye yükselerek %112,04 arttığı, özkaynakların
126.000 TL’den 3.070.000 TL’ye yükselerek %143,65 arttığı görülmektedir. Şirketin her iki yılda da
duran varlıklarını özkaynaklarla karşılama gücünün yeterli olduğu, yabancı kaynakların devreye
girmesine gerek kalmadığı görülmektedir.
Sonuç olarak ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2011 ve 2012 yıllarına ait bilançolarını
mukayeseli olarak incelediğimizde, her iki yılda da borç ödeyebilme gücünün yeterli olduğu ve net
çalışma sermayesinin daha da arttığı, her iki yılda da varlık dağılımının dengesiz olduğu, sermaye
gücünün bir önceki yıla göre artış gösterdiği ve duran varlıklarını her iki yılda da özkaynaklarla
karşılayabilme gücünün yeterli olduğu görülmektedir.
CEVAP 2.
Sektör Standardı
Finansal kaldıraç oranı: Yabancı kaynak:
Aktif
: 2.930.000/6.000.500: %48,03
%65
Stok bağımlılık oranı: K.V.Y.K.-(Hazır Değer +menkul kıymet)
Stoklar
: 2.705.000-(21.000+500.000) :%144,64
%70
1.510.000
Maddi Duran varlık :
1.600.000 = % 48,56
Devamlı Sermaye
3.295.000
%50
(U.V.Y.K.+Özkaynak)
ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yukarıdaki oranlarını sektör standartlarıyla karşılaştırdığımızda
finansal kaldıraç oranının ABC firmasında %48,03 sektör standartlarında %65 olduğu görülmektedir.
Sektör standartlarındaki işletmeler varlıklarının %65‘ni yabancı kaynaklarla finanse etmekteyken ABC
şirketi %48’ini finanse etmektedir. Bu nedenle Sektöre göre sermaye gücünün yüksek, borçlarına olan
bağımlılığının düşük olduğu söylenebilir.
Stok Bağımlılık oranının ABC firmasında %144,64 Sektör standartlarında %70 olduğu
görülmektedir. Sektör standartlarındaki işletmeler stoklarının %70’ni satarak kısa vadeli borçlarını
ödeyebilme gücüne sahipken ABC şirketi %144,64 oranında stok satmalıdır. Sektöre göre stoklarına
daha fazla bağımlı olduğu söylenebilir.
M.D.V/Devamlı sermaye oranının sektörde %50, ABC şirketinde %48,56 olduğu
görülmektedir. Her iki durumda da M.D.V.’ların tamamının devamlı sermaye ile (UV.Y.K.+Özkaynak)
karşılanabildiği, ABC şirketinin M.D.V.’ların devamlı sermaye ile karşılama gücünün daha yüksek o
Cevap 3.
Fon akım tablolarının düzenlenme amacı, bir işletmenin yatırım ve finansman faaliyetlerini ve
dönem içindeki finansal durumdaki değişikliklerini kapsayan bilgilerin, mali tablo kullanıcılarına
sunulmasıdır.
Fon akım tablosu düzenleme kuralları şunlardır:
i) Fon akım tabloları, temel mali tablolar ile birlikte sunulur.
ii) Fon akım tabloları düzenlenirken fon kavramının hangi anlamda kullanıldığı açıkça belirtilir.
iii) Fon akım tablolarında, olağan faaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan fonlar, diğer fon
kaynak ve kullanım yerlerinden ayrı başlıklar altında sunulur.
iv) İşletmenin normal olağan faaliyetleri dışında kalan olağandışı işlemlerden elde edilen fonlar veya
kullanılan fonlar, fon akım tablosunda; önemli tutarlarda olmaları durumunda olağan faaliyetlerden
sağlanan veya kullanılan fondan ayrı bir başlık altında sunulur.
v) Bazı finansal işlemler, bir tür varlığın diğer bir varlık türüyle değiştirilmesi biçiminde ortaya çıkar.
Böyle bir durum işletmenin finansman ve yatırım faaliyetinin bir parçası olduğu için, fon akım
tablolarında yer alır.
vi) Fon akım tablolarından amaçlanan yararın sağlanabilmesi için her türlü işlemin finansman ve
yatırım yönleri ayrı ayrı açıklanır.
vii) Her işletme veya işletmeler topluluğu, içinde bulundukları koşullara göre fon akım tablolarını en
fazla bilgiyi içerecek biçimde düzenler.
Download

2014 / 2.dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı finansal