NDKC-8 TUfi TAKIMLI PANEL
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
DEL
ENTER
* Grafik LCD Ekran
* Fonksiyonel ve gece ayd›nlatmal› tufl tak›m›
* Rehber fonksiyonu ile istenilen daireye
veya kap›c›ya kolay eriflim
* Direkt daire no girilerek h›zl› arama
* Kullan›m› kolay menü fonksiyonlar›
* 10° aç› ile sa¤a ya da sola dönebilen kamera
* Kamera gece görüflü için yüksek parlakl›kta
ayd›nlatma LED’leri
* fiifreli d›fl kap› açma özelli¤i
* Güvenlik konsolunu arayabilme
* Kolay Montaj ve kablo ba¤lant›s›
* Servis menüsü deste¤i
* Çoklu panel içeren bloklarda 2 panelin ayn›
anda aktif olabilme özelli¤i
NDKC-8 TUfi TAKIMLI PANEL
Kamera Lensi
Kamera Aç› Ayar›
PANEL FONKS‹YONLARI :
Kamera Ayd›nlatma
LED’leri
Hoparlör
ve Mikrofon Ses Ayar›
LCD Kontrast Ayar›
Hoparlör
8’li Kablo Ba¤lant›s›
Grafik LCD Display
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
DEL
Tufl Tak›m›
Kamera Aç› Ayar› : Kameran›n sa¤a ve sola döndürülerek görüfl
aç›s›n›n
ayarlanmas›n› sa¤lamak
Kamera Ayd›nlatma LED’leri : Karanl›k ortamda kamera görüflünü
sa¤lar.
Mikrofon Ses Ayar› : Panelden giden ses seviyesini ayarlamak için
kullan›l›r.
Panel aktifken ince uçlu bir tornavida yard›m›yla trimpotu sa¤a ve sola
çevirerek ses seviyesini ayarlay›n›z.
Hoparlör Ses Ayar› : Panele gelen ses seviyesini ayarlamak için
kullan›l›r. Panel aktifken ince uçlu bir tornavida yard›m›yla trimpotu
sa¤a veya sola çevirerek ses seviyesini ayarlay›n›z.
LCD Kontrast Ayar› : Panelin içk›sm›nda bulunmaktad›r. Kurulum
s›ras›nda panelde bulunan LCD Display kontrast ayar› için kullan›l›r.
Hoparlör : Ses ç›k›fl›n› sa¤lar.
Grafik LCD : ‹simleri, aranan daire numaras›n› göstermek için kullan›l›r.
Tufl Tak›m› : Daireleri aramak, flifre girmek, isim girmek / aramak için
kullan›l›r.
Mikrofon : Ses giriflini sa¤lar.
Ayarlamalar bittikten sonra kamera, hoparlör ve tufl tak›m› kapaklar›n›
yukar›ya do¤ru itiniz. “NA-DE” anahtar›n› yuvas›na yerlefltirip, ç›kar›labilir
kapa¤›n tam oturmas›n› sa¤lay›n›z. Anahtar› ç›kard›ktan sonra panel
kapanacakt›r.
ENTER
Ç›kar›labilir Kapak
fiEK‹L-1.1
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Girifl Gücü
20W (max.), 6W (min.), 24V±1V (santralden)
Çal›flma Süreleri
Arama : 30sn Görüflme : 60sn.
D›fl Malzeme/Renk
Alüminyum / Metalik Gri
Ebatlar
(410x115x25 mm.)
Çal›flma S›cakl›¤›
-20°C - + 40°C
Kamera
1/4 inch CCD
Kamera Aç›s›
86° sabit, 10° ayarlanabilir kamera aç› aparat›
Kamera Ayd›nlatma
Beyaz LED
Buton Ayd›nlatma
Mavi LED
LCD
Grafik LCD
Korum S›n›f›
IP44
Fonksiyonlar
Daireleri ve kap›c›y› arama, Dairelerle görüntülü iletiflim, Hoparlör ses ayar›,
Mikrofon ses ayar›, 240 daireye kadar destekler, fiifreli d›fl kap› açma, Rehber.
2
KULLANMA TAL‹MATI
Ana Ekran :
Panelin kullan›m›na iliflkin mesajlar›n görüntülendi¤i ekrand›r.
APARTMAN ADI
APARTMAN ADI
HIZLI ARAMA ICIN
NUMARAYI TUSLAYINIZ
VE ENTER A BASINIZ.
REHBER VEYA MENU ICIN
ENTER’A BASINIZ, OK
TUSLARI ILE SECINIZ.
EKRAN-1.1
EKRAN-1.2
MENU :
Panelle ilgili ayarlamalar MENU ekran›ndan yap›l›r. MENU’ye ulaflmak için; Ana Ekranda ENTER tufluna bas›p EKRAN-1.3 de MENU’ yü seçip,
Yönetici fiifresini do¤ru olarak girmek gerekir. **Varsay›lan yönetici flifresi : 1234’dür.
Afla¤›/Yukar› Ok tufllar›yla MENU bafll›klar› seçilebilir.
APARTMAN ADI
REHBER
DEL GERI
MENU
SEC ENTER DEL GERI
EKRAN-1.3
< MENU >
< MENU >
YONETICI SIFRESI
_
2/5
+ KAYIT
+ KAPI SIFRESI
+ YONETICI SIFRESI
+ APARTMAN ISMI
TAMAM ENTER DEL GERI
EKRAN-1.4
SEC ENTER
EKRAN-1.5
REHBER’e Kay›t Eklemek veya Silmek :
MENU’den KAYIT bafll›¤›n› (EKRAN-1.5) seçenek KAYIT Menüsüne (EKRAN-1.6) giriniz. Buradan YEN‹ KAYIT seçilerek Rehbere kay›t eklenebilir
ya da KAYIT S‹L seçilerek daha önce eklenmifl bir kay›t silinebilir. Mevcut bir kay›tta de¤ifliklik yapmak içinde YEN‹ KAYIT seçene¤i kullan›l›r.
YEN‹ KAYIT bafll›¤› seçildi¤inde (EKRAN-1.6) YEN‹ KAYIT ekran› (EKRAN-1.7) görüntülenir. Burada daire numaras› ve isim girilerek ENTER
KAYIT S‹L bafll›¤› seçildi¤inde ise KAYIT S‹L ekran› görüntülenir ve sadece daire no girilerek ilgili kay›t silinebilir.
< KAYIT >
+ YENI KAYIT
+ KAYIT SIL
< YENI KAYIT>
DAIRE NO : 216
ISIM :
OZGUR GEZER_
DEL GERI
SEC ENTER
EKRAN-1.6
DEL SIL
KAYIT TAMAMLANDI !
KAYDET ENTER
EKRAN-1.7
EKRAN-1.8
Kap› ve Yönetici fiifresinin De¤ifltirilmesi :
Kap› flifresini de¤ifltirmek için; MENU’den KAPI fi‹FRES‹ bafll›¤›n› (EKRAN-1.5) seçerek KAPI fi‹FRES‹ ekran›na (EKRAN-1.9) giriniz. Yeni bir
flifre girerek ENTER’a bas›n›z. Girdi¤iniz flifreyi tekrar girerek ENTER’a bas›n›z. Her iki girifl de uygun olarak yap›lm›flsa KAYIT TAMAMLANDI
ekran› (EKRAN-1.8) görüntülenecektir.
Yönetici flifresini de¤ifltirmek için; MENU’den YÖNET‹C‹ fi‹FRES‹ bafll›¤›n› (EKRAN-1.5) seçerek YÖNET‹C‹ fi‹FRES‹ ekran›na (EKRAN-4.10)
giriniz. Yeni bir flifre girerek ENTER’a bas›n›z. Girdi¤iniz flifreyi tekrar girerek ENTER’a bas›n›z. Her iki girifl de uygun olarak yap›lm›flsa KAYIT
TAMAMLANDI ekran› (EKRAN-4.18) görüntülenecektir.
< KAPI SIFRESI >
< YONETICI SIFRESI >
YENI : _
TEKRAR :
YENI : _
TEKRAR :
DEL GERI SONRAKI ENTER
DEL GERI SONRAKI ENTER
EKRAN-1.9
EKRAN-1.10
Apartman ‹sminin De¤ifltirilmesi :
Apartman ismini de¤ifltirmek için; MENU'den APARTMAN ‹SM‹ bafll›¤›n› (EKRAN-1.5) seçerek APARTMAN ‹SM‹ ekran›na (EKRAN-1.11) giriniz.
Yeni bir apartman ismi girerek ENTER’a bas›n›z. Girifl uygun olarak yap›lm›flsa KAYIT TAMAMLANDI ekran› (EKRAN-1.8) görüntülenecektir.
< APARTMAN ISMI >
NA-DE APT.
YENI : _
DEL GERI
KAYDET ENTER
EKRAN-1.11
3
Panelden H›zl› Arama Yapmak :
Ekranda Ana ekran görüntüsü (EKRAN-1.1 ve EKRAN-1.2) varken tufl tak›m›ndan 0 ile 9 aras› bir tufla bas›ld›¤›nda h›zl› arama ekran› (EKRAN1.12) görüntülenir. Aranacak dairenin Daire numaras› girilerek ENTER tufluna bas›l›r. Girilen numara “0” veya tan›ml› daire say›s›ndan büyükse
Hatal› Numara ekran› (EKRAN-1.15) görüntülenir. Daire numaras› do¤ru ise Ar›yor ekran› (EKRAN-1.13) görüntülenir. Daire numaras›n›n
Rehberde isim kayd› yap›lm›flsa o da ekranda belirtilir. Aranan daire ça¤r›y› kabul etti¤inde Ba¤land› Ekran› (EKRAN-1.14) görüntülenir. Panel
ve Monitör aras›nda sesli ve görüntülü görüflme bafllam›fl olur. DEL tufluna bas›larak arama veya görüflme sonland›r›labilir.
< APARTMAN ADI >
124_
DEL SIL
< APARTMAN ADI >
< APARTMAN ADI >
124
124
OZGUR GEZER
ARIYOR...
ARA ENTER DEL IPTAL
EKRAN-1.12
OZGUR GEZER
BAGLANDI
DEL IPTAL
HATALI NUMARA !
EKRAN-1.14
EKRAN-1.15
EKRAN-1.13
Rehberden Arama Yapmak :
Ekranda Ana ekran görüntüsü (EKRAN-1.1 ve EKRAN-1.2) varken ENTER tufluna bas›larak REHBER / MENU seçim ekran›na (EKRAN-1.16)
girilir. REHBER seçilip ENTER tufluna bas›larak REHBER bafll›kl› Daire No ve isim listesi (EKRAN-1.17) görüntülenir. ‹sim listesi Afla¤› / yukar›
ok tufllar› kullan›larak birer birer, sa¤/sol ok tufllar› kullan›larak da dörder dörder art›r›l›p azalt›labilir. Aranacak daire seçilip ENTER tufluna
bas›ld›¤›nda s›ras›yla ar›yor ekran› (EKRAN-1.13) ve ça¤r› daire taraf›ndan kabul edildi¤inde Ba¤land› Ekran› (EKRAN-1.14) görüntülenir. DEL
tufluna bas›larak arama veya görüflme sonland›r›labilir.
APARTMAN ADI
MENU
REHBER
DEL GERI
SEC ENTER
EKRAN-1.16
< REHBER >
001 - CEYDA YEGIN
002-OZGUR GEZER
003-SERKAN USLU
004-CENK CETIN
DEL GERI
ARA ENTER
EKRAN-1.17
fiifre Girilerek D›fl Kap›n›n Aç›lmas› :
Ekranda Ana ekran görüntüsü (EKRAN-1.1 ve EKRAN-1.2) varken DEL tufluna bas›larak KAPI fi‹FRES‹ ekran›na (EKRAN-1.18) girilir. Kap›
flifresi girilerek ENTER tufluna bas›l›r. Kap› flifresi do¤ru ise KAPI AÇILDI ekran› (EKRAN-1.19) görüntülenir ve Santral Kap› otomati¤ini kumanda
ederek d›fl kap›y› açar. Kap› flifresi yanl›fl ise HATALI fi‹FRE ekran› (EKRAN-1.20) görüntülenir ve Panel Ana ekran görüntüsüne döner.
** Varsay›lan kap› flifresi : 1234’dür.
APARTMAN ADI
KAPI SIFRESI
**_
DEL SIL
KAPI ACILDI !
HATALI SIFRE !
AC ENTER
EKRAN-1.18
EKRAN-1.19
4
EKRAN-1.20
NDKC-8 OUTDOOR UNIT WITH KEYPAD
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
DEL
ENTER
* Graphical display
* Keypad illumination for night time
functions.
* Easy guide for flats and doorkeepers.
Quick call by entering flat number
* Quick call by entering flat number.
* User friendly menu functions.
* 10 degree adjustable camera view angel.
* Illuminator LEDs for camera operation in
Night time.
* Password protected door opener function.
* Calling security phone.
* Easy mounting and wiring.
* Service menu available in menu list.
* Double panel activation in same block for
multiple panel application.
NDKC-8 OUTDOOR UNIT WITH KEYPAD
Camera Lens
Camera Angle Tuning
Camera Lighting LEDs
Speaker And Microphone
Volume Control
Contrast Tuning
Speaker
System Cable Connection
Graphic LCD Display
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
DEL
Keypad
PANEL FUNCTIONS :
Camera Angle Tuning : It is used for tuning camera view point during
installation.
Camera Lighting LED’s : They provide camera view in dark places.
Speaker Volume Control : It is situated inner side of the panel. It is
used the control incoming volume in course of installation. It should
be made by specialist technicians
Microphone Volume Control : It is situated inner side of the panel. It
is used to control outgoing volume in course of installation. It is used
to control be made by specialist technicians
Contrast Tuning : Allows you to adjust contrast.
Speaker : It provides audio output.
Graphic LCD : It is used to show you names and apartment’s numbers
Keypad : It provides to call apartments, search names, makes password
protection.
Microphone : It provides audio input.
After you finish all settings, slide up the sliding covers . Insert
NA-DE key into keyhole and make sure that detacable cover
is fitted tightly.
ENTER
Removable Cover
FIGURE-1.1
TECHNICAL FEATURES
Power Consumption 20W (max.), 6W (min.), 24V±1V (From central unit)
Operational Time
Call : 30sec. Videocall : 60sec.
Materaial Content/Colour Aluminum / Metallic Grey
Dimensions
(410x115x25 mm.)
Operational Temperature -20°C - + 40°C
Camera
1/4 inch CCD
Camera Angle
86° stable, 10° adjustable camera angel apparatus
Camera Lighting
White LED
Button Lighting
Blue LED
LCD
Graphic LCD
Protection Class
IP44
Functions
Calling flats and doorkepers, video communication with flats, illuminator LEDs for camera,
speaker and microphone audio level adjustment, 240 apartment supported,
password protected door opener, menu index.
2
USER MANUEL
Main Screen:
Main screen shows instructions of using the panel.
BLOCK NAME
BLOCK NAME
FOR QUICK CALL
ENTER THE NUMBER
AND PRESS ENTER.
TO CHOOSE MENU OR
INDEX, PRESS ENTER
AND USE ARROWS.
SCREEN-1.1
SCREEN-1.2
MENU:
Panel settings is made in MENU screen. In order to switch to MENU screen just pres enter when Main Screen is displayed
as shown in Screen-1.3. You must enter admin password (admin password is 1234 as default.)
BLOCK NAME
INDEX
MENU
DEL BACK SELECT ENTER DEL BACK
SCREEN-1.3
< MENU >
< MENU >
ADMIN PASSWORD
_
2/5
+ RECORD
+ DOOR PASSWORD
+ ADMIN PASSWORD
+ BLOCK NAME
OK ENTER DEL BACK SELECT ENTER
SCREEN-1.4
SCREEN-1.5
Entering/Erasing a contact to index:
Enter to RECORD by choosing it from MENU items (screen-1.5 and 1.6). You can choose NEW RECORD to enter a new
record or choose “DELETE RECORD”. In order to edit an existing record choose “NEW RECORD” , refer Screen-1.6 and 1.7.
You can enter the flat name and flat number to add new record or choose existing number to delete it.
< RECORD >
+ NEW CONTACT
+ DELETE CONTACT
DEL BACK SELECT ENTER
SCREEN-1.6
< NEW CONTACT >
APARTMENT NO : 216
NAME :
JOSEPH ROWDON_
DEL BACK
SAVED !
SAVE ENTER
SCREEN-1.7
SCREEN-1.8
Changing admin password and door password:
Enter to DOOR PASSWORD by choosing it from MENU items (screen-1.5 and 1.9) . Type new password and enter it. Reenter
same password. If two passwords are same, you will see PASSWORD CONFIRMED as in Screen-1.8.
Enter to ADMIN PASSWORD by choosing it from MENU items (screen-1.5 and 1.10) . Type new password and enter it.
Reenter same password. If two passwords are same, you will see PASSWORD CONFIRMED as in Screen-1.8.
< DOOR PASWORD >
< ADMIN PASWORD >
NEW : _
AGAIN :
DEL BACK
NEW : _
AGAIN :
NEXT ENTER
DEL BACK
SCREEN-1.9
NEXT ENTER
SCREEN-1.10
Changing Block name:
Enter to BLOCK NAME by choosing it from MENU items (screen-1.5 and 1.11) . Enter the block name , and you will see
RECORD CONFIRMED in Screen-1.8.
< BLOCK NAME >
NA-DE
NEW : _
DEL BACK
SAVE ENTER
SCREEN-1.11
3
Quick call from Panel:
Quick call screen will be displayed (screen-1.12) when a number is pressed in main screen ( screen-1.1 and 1.2). Enter a
flat number and pres ENTER. You will see an error screen when you enter “0” or non defined flat number ( screen-1.15).
You will see calling screen as shown in (screen-1.13). If calling is accepted then you will see a “connected” screen (screen1.14). You can terminate the call by DEL button.
< BLOCK NAME >
< BLOCK NAME >
124
124_
DEL BACK
< BLOCK NAME >
124
JOSEPH ROWDON
CALLING
CALL ENTER DEL CANCEL
SCREEN-1.12
JOSEPH ROWDON
DEL CANCEL CONNECTED
SCREEN-1.13
SCREEN-1.14
WRONG NUMBER !
SCREEN-1.15
Call from index:
Enter to INDEX (screen-1.16) by choosing it from main screen (screen-1.1 and 1.2) . Flat number and flat name will be
displayed (screen-1.17). Menu list can be browse one by one with UP/DOWN buttons or page by page with RIGHT/LEFT
buttons. You will see calling screen as shown in (screen-1.13). If calling is accepted then you will see a “connected” screen
(screen-1.14). You can terminate the call by DEL button.
BLOCK NAME
MENU
INDEX
DEL BACK SELECT ENTER
SCREEN-1.16
< INDEX >
001 - CALVIN WILLIAMS
002-JOSEPH ROWDON
003-HECTOR SMITH
004-EDWARD JONES
DEL BACK
CALL ENTER
SCREEN-1.17
Opening outdoor by password:
Enter to * key in main screen then DOOR PASSWORD screen will be displayed (screen-1.18). Enter the door password and
pres ENTER. If door pasword entered correctly you will see “DOOR OPENED” screen (screen-1.19). If door password entered
wrong, you will see a “wrong password” screen (screen-1.20)
** Default password is “1234”
< BLOCK NAME >
DOOR PASSWORD
**_
DEL DEL
DOOR OPENED !
WRONG PASSWORD !
OPEN ENTER
SCREEN-1.18
SCREEN-1.19
4
SCREEN-1.20
Download

Ürün Dökümanı