26.04/65
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 30.05.2014 - 126
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no : 30.05.2014 - 2519
ESKİŞEHİR
Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Mayıslar Mahallesi ile Tepebaşı İlçesi, Sepetçi Mahalleleri arasında
kalan, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kirazlı Deresi Antik Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanun
kapsamında tescilinin Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilmesi istemine ilişkin Eskişehir Valiliği, İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.04.2013 tarih, 89783752-169/1747 sayılı yazısı ve eki 11.04.2013 tarihli
Müze Müdürlüğü uzman raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün 24.04.2013 tarih, 89783752-170/1814 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 28.05.2013 tarih, 651844-45855 sayılı yazısı, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 08.05.2013 tarih ve 1454 sayılı Kurul Kararı, MTA Genel Müdürlüğü’nün 28.05.2013 tarih ve
15997-564 sayılı yazısı, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 13.06.2013 tarih ve 795-5687 sayılı yazısı,
Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.05.2014 tarih ve 1981 sayılı yazısı, Eskişehir
Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün 27.05.2014 tarih ve 6184 sayılı yazısı ile Mayıslar Mahallesi içme suyu
isale hattının yenilenmesi isteminin değerlendirilmesine ilişkin, Eskişehir Valiliği, Î1 Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 24.02.2014 tarih ve 784 sayılı yazısı ve eki 19.02.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman
raporu, 03.03.2014 tarih ve 42244183-26.04/65-696 sayılı yazımız, Eskişehir İl Özel İdaresi, Tarım ve Altyapı
Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 27.03.2014 tarih ve 2587 sayılı yazısı okundu, 29.05.2014 tarih ve 3757 sayılı
dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınırı paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;
Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Mayıslar Mahallesi ile Tepebaşı İlçesi, Sepetçi Mahalleleri arasında
kalan, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kirazlı Deresi Antik Yerleşimi’nin I. (Bir) ve III. (Üç)
Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı Sit sınırı paftasının uygun olduğuna,
alanın tapuya tescili yapılması durumunda tapuya şerh konulmasına, Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş
dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu
alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na
ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı îlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, sit sınırlan içerisinde
madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede
bulunulmamasına, kaçak kazı çukurlarının kapatılmasına ilişkin Kurulumuzun 08.05.2013 tarih ve 1454 sayılı
Kararı gereğinin ilgili mahkeme veya savcılığın uygun görüşünün alınmasının ardından ilgili kurumlarca
Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul
Müdürlüğüne iletilmesine, söz konusu alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin
sıklaştırılmasına, Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.04.2013 tarih ve 89783752170/1814 ile 21.05.2014 tarih ve 89783752-170/1981 sayılı yazılarından yasal soruşturma başlatıldığı
anlaşıldığından yasal soruşturmanın seyri ve sonucuna ilişkin Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, içme
suyu mevcut isale hattının yenilenmesi isteminin 19.02.2014 tarihli uzman raporu doğrultusunda Müze
uzmanları ve KUDEB uzmanları denetiminde elle kazı yapılmak koşuluyla ve uygulama öncesi ve sonrası
rapor ve fotoğraflar ile birlikte içme suyu isale hat güzergahının işaretlendiği, kazı uygulamalarının genişlik ve
derinliğine ilişkin verileri de içerecek şekilde haztftegacifk*.vaziyet planının Kurul Müdürlüğüne iletilmesi
koşuluyla uygun olduğuna, karar verildi.
AVRUPA KONSEYİ
TÜRKİYE
İli
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA
ENVANTERİ
DKVKE
ANITLAR VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eskişehir
İlçesi
Sarıcakaya
SİT
Mahalle Veya Köyü
Pafta:
Envanter No
Harita No
26.04/0.2
H25D3
Mayıslar Köyü
Ada:
Parsel:
Adı
Kirazlı Deresi Antik Yerleşimi.
Genel Tanım
Kirazlı Deresi Antik Yerleşimi; Sarıcakaya Köyünün 7 km. güneydoğusunda, yöre halkı tarafından Şifalı Su Çeşmesi olarak bilinen
Çeşme'nin bulunduğu ormanlık alanda yer almaktadır. Alanda yapılan incelemede; Şifalı Su Çeşmesi'nin 50 m. güneydoğusunda
Geç Roma-Bizans Dönemine ait bir yapının önceki yıllarda kaçak kazı ile tahrip edildiği görülmüştür. Kaçak kazılarda tahrip edilen
yapının tuğladan örülü bir duvarı ve yapının molozunda çok sayıda pişmiş toprak tuğla ve levha parçaları görülmektedir. Kirazlı
Deresi’nin oluşturduğu vadinin doğu ve batı yönündeki yamaçlarında, Meşeliöbek Tepesi'nin kuzey ve doğu yamaçları boyunca
geniş bir alana yayılmış temel kalıntıları ve Roma Dönemine ait yoğun miktarda pithos parçaları tespit edilmiştir. Yerleşim, Şifalı
Su Çeşmesi'nin doğu yönüne, Sırçalı Deresi'nin oluşturduğu vadi içerisine ve Kavaklı Tepesi'nin güney yamaçlarına doğru da
devam etmektedir. Tepenin güney yamaçlarındaki ormanlık alan içinde antik dönemdeki yapılara ait yoğun miktarda taş öbekleri,
pişmiş toprak tuğla ve levha parçaları görülmektedir. Şifalı Su Çeşmesi’nin 300 m. kuzeybatısında Kavaklı Tepesi’nin güneybatı
yamacında, yamacın Kirazlı Deresine bakan en yakın ucunda doğal kayalık üzerinde küçük bir höyük tespit edilmiştir. Höyüğün
tepe noktasında 2 m. derinliğinde 1 m. genişliğinde ve 1.5 m. uzunluğunda açılan kaçak kazı çukurunda taş temel kalıntıları ve
atık toprak içerisinde ilk Tunç Çağı’na ait seramik parçalarına rastlanılmıştır.
Tehlikeler
İnsan erozyonu.
Şimdiki Durum Mayıslar Köyü’nden orman yolundan ulaşım sağlanabilmektedir.
Sit Potansiyeli
Şimdiki Korum
Önerilen
Koruma
Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması yapılabilir.
Koruma Dere I. ve III. Derece Arkeolojik.
Herhangi bir koruma yoktur.
Hazırlayanlar
Tescilinden sonra ilçe Jandarma Komutanlığına ve Muhtarlığına tebligat
yapılması.
Gözlemler
Yerleşim yoğun ormanlık alan içerisinde olduğundan dolayı tahribatlara açıktır. Kontrol Eden
Yayın Dizisi
-
Kurul K arar N
Kurul K arar
T a r i h i - _________
Kurul İsmi:
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU’NUN
30.05.2014 TARİH, 2519 SAYILI KARARI
C.Baykal AYDINBEK Arkeolot
Bülent OKTA , Arkeolog
ıJKvft W: ^ ¿?7c
ı lH M & mc-•«.
| ^ P ESKİŞEHİR ILI SARICAKAYA İLÇESİ MAYISLAR KÖYÜ
KİRAZLI DERESİ ANTİK YERLEŞİMİ
“
i I! ! •
F v tv iÇ.»,•!
vV
I. DERECE ARKEOLOJİK SIT SINIRI
l:.\
%
III. DERECE ARKEOLOJİK SIT SINIRI
W s o a f tf c “ «!C*i»K V + f V * /
•>
i i«--*
“““ •»*=
*, ^ i) rr f * * T T » ii î "”-»■-
* "TVk,
KOORDİNATLAR 6 D ERECELİK ED50
177 ¡5» t» 4471 71 7 RAP s
307126.410
4431925.802
307196.620 %
307375.726 ® ‘
307487.489
307584.923
307456.205 $
V j 30 71 92.321
’ *307140.977
f 3071 67.246
I 307155.306
¡307053.81 2 ■£.
306979.781
306854.406 /
30 6670.523*
306540.372 f
306479.475 S"
| | 3 0 6 4 5 0 .8 1 8 ' i
|l : 306745.531
: 306223.080
..................
k ü Lt ü r ve türîzm bakanliği 7 / 1
, -
SSKİŞEEÜRflÇÜLTÜR VARLIKLARINI :'.Î> :cA J T L > Y rr/ı^
KORUMA BÖLGE KURULUTVUN*
5i | j ^ 8
(.05.2014 TARİH, 2519 SAYILI
EKİDİR.
!*,L*
İl
tevA
s-.\ 6ı *8*
., » v /ijl1ffs ^ s r s ir t
ı r *
j oı *,v
, 8ı V J » s / j f ;
. ¿•/ı.v.1
s//•§
aAsiJLıiJJ
s» . !
L.«v \
J 306315.781
KIRAZIII3 İM S İ 306576.055 \
'ÖV306964.684 ^V
KIRAZIII4
30 7531.583 i.
KIRAZIII5
KIRAZIIteg*
307845.338 İ T 1 4431941.208
KIRAZIII7 ^
J 307410.359 ¡1
KIRAZIII8 te-' Z g - 307235.655 fJ
KIRAZIII9 .~T
306615275 W
KIRAZIII10
306265.865 ı
L .... “ *
Download

Ekişehir Sarıcakaya Mayıslar Mahallesi Tepebaşı Sepetçi Mahallesi