www.marineandcommerce.com
// ULUSLARARASI DEN‹Z VE T‹CARET
AGGRESSIVE GROWTH
STRATEGY OF YILPORT
ISSN: 1305-2918
YEAR // YIL: 10 ISSUE // SAYI : 117 OCTOBER // EK‹M 2014
PRICE: EURO 20 // F‹YATI: 20 YTL
YILPORT’UN SALDIRGAN
BÜYÜME STRATEJ‹S‹
NO MONEY AT FINANCE CONFERENCE
PARASIZ F‹NANS KONFERANSI
YOUNGER SHIPS WILL BE DISMANTLED
DAHA GENÇ GEM‹LER SÖKÜLECEK
SAILING // YELKEN
SAILING // YELKEN
WORLD TOUR OF BALIKÇIL
BALIKÇIL’IN DÜNYA TURU
Bal›kç›l (meaning Heron) is a 14-meter Jeanneau Sun
Odyssey 45 sailboat. The captain Mustafa Yurtbulmufl,
the owner of Sail&Sail Sailing Club in Marmaris,
who dedicated oneself to sea after his long service
as a director in his own company.
experience throughout his
expedition. As a graduate
of Communication Faculty,
Mustafa Yurtbulmufl will
prepare a documentary
regarding all his
adventures. A six-strong
professional shooting
team will contribute in the
first leg of the
documentary,
the Marmaris - Athens lap.
BALIKÇIL WORLD
TOUR IS OPEN TO
ALL AMATEUR
SAILORS AND
ADVENTURERS
Bal›kç›l, 14 metrelik bir Jeanneau Sun Odyssey 45
Applications are underway
yelkenli. Kaptan›, uzun süre kendi flirketinde
for the laps open to
yöneticilik yapt›ktan sonra, kendini denize adayan ve
board the boat in a port
participants, who will
Marmaris’te Sail&Sail Yelken Okulu’nun sahibi olan
and leave at the
Mustafa Yurtbulmufl.
a part of the adventure
next port. This means to be
and have a unique
H
aving started to live at sea after putting an end to his
routine life on land upon a radical decision, Mr.
Yurtbulmufl is one of those who decided to launch a world
tour with the desire to discover new seas and lives.
In his expedition, he will tour around 3 oceans, 30 countries,
38 ports, and hundreds of islands onboard Bal›kç›l. The world
tour will last at least one and a half years sailing 30,000
nautical miles (55,000 km).
BALIKÇIL AT ATLANTIC RALLY
Bal›kç›l will also participate in the ARC (Atlantic Rally for
Cruisers) rally together with 200 sailboats and 1,200 sailors.
Opened to participants this ocean pass will start at Canary
Islands (Las Palmas) with the finish line being the Caribbean
Islands (St. Lucia). The 2,700-mile rally will take at least
17 days without land on sight.
ENTIRE EXPEDITION WILL BE COVERED BY A
DOCUMENTARY AND A BOOK
Mr. Mustafa Yurtbulmufl will be inking the special tastes found
in the ports of visit and all his adventures that he is to
050
MARINE&COMMERCE OCTOBER 2014
bir belgesele dönüfltürecek. Belgeselin ilk
aya¤› olan Marmaris-Atina etab›nda da 6
kiflilik profesyonel çekim ekibi yer alacak.
experience. Providing
BALIKÇIL DÜNYA TURU TÜM
zun y›llar önce karadaki rutin hayat›na son veren ve radikal bir kararla denizde yaflamaya bafllayan Yurtbulmufl,
farkl› denizler ve farkl› yaflamlar keflfetme arzusu ile dünya seyahati karar› verenlerden.
great opportunities for the
AMATÖR DEN‹ZC‹ VE MACERA
amateur sailors,
SEVERLERE AÇIK
Bal›kç›l ile bu macerada 3 okyanus, 30 ülke, 38 liman ve yüzlerce aday› dümen suyunda b›rakacak. Dünya turu ortalama 30,000
deniz mil (55,000 km) seyir yaparak en az 1.5 y›l sürecek.
of the aficionado of sailing
BALIKÇIL ATLANT‹K YARIfiINDA
BALIKÇIL AT SOCIAL
U
Bal›kç›l, Atlantik okyanusunda gerçekleflen, 200 yelkenli ve 1,200
yelkencinin kat›ld›¤› ARC (Atlantic Rally for Cruisers) yar›fl›na da
kat›lacak. Kat›l›mc›lara aç›k olacak olan ve 23 Kas›mda Kanarya
Adalar›’dan (Las Palmas) bafllay›p, Karayip Adalar›nda (St. Lucia)
son bulmas› hedeflenen bu okyanus geçiflinde 2,700 deniz mili ile
en az 17 gün kara görmeden seyir yap›lmas› düflünülüyor.
TÜM YOLCULUK BELGESEL VE K‹TAP HAL‹NE GELECEK
Mustafa Yurtbulmufl, seyahati süresince yelkenli teknesi ile gitti¤i
tüm limanlarda, o co¤rafyan›n özel lezzetlerini ve yaflad›¤› tüm
maceralar›n› da kaleme almay› planl›yor. Tüm bu maceray› ‹letiflim Fakültesi mezunu Mustafa Yurtbulmufl, kendi haz›rlayaca¤›
Mustafa Yurtbulmufl
expects participation
and adventurers.
MEDIA
There is a web-site
including the entire voyage
route of Bal›kc›l.
Photographs and video
shots taken during the
voyage, information on
participants, and special
tastes among others will be
presented and updated via
the web-site. &
Kat›l›mc›lara aç›k olan etaplara baflvurular devam ediyor. Kat›l›mc›lar bir limandan tekneye kat›l›p bir sonraki limanda
ayr›lacaklar. Bu maceran›n bir parças›
olmak, efli benzeri olmayan bir deneyim
yaflamak demek. Amatör denizciler için
çok büyük bir f›rsat sunan Mustafa Yurtbulmufl, etaplara dileyen deniz tutkunlar›n› ve macera severleri bekliyor.
BALIKÇIL SOSYAL MEDYADA
Bal›kc›l’›n tüm seyahat rotas›n› anlatan
www.balikcil.org isminde internet sitesi
var. Buradan yolculuk s›ras›ndan çekilen
foto¤raflara, videolara, kat›l›mc›lardan,
özel lezzetlere kadar birçok bilgi yolculuk
boyunca güncellenerek yer alacak.
MARINE&COMMERCE EK‹M 2014
&
051
Download

aggressıve growth strategy of yılport aggressıve growth strategy of