F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
y
bu
to
k
lic
HORIZON 2020 Program ’nda
UZAY
Uydu Yer Gözlem Uygulamalar Yaz Okulu
24.06.2014
Mina YE LYURT
Galileo Satellite Constellation 2020+, ESA web sitesinden al nm
r
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
k
to
lar Hedef Kitlesi
lic
Sanayi/KOB ler
Ara rma
Kurumlar
Üniversiteler
Son kullan lar
2
.d o
m
w
o
Uzay Ça
bu
y
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
y
N
TÜB TAK
UZAY
(13)
ODTÜ (6)
TÜB TAK
MAM (3)
TÜ (3)
lic
k
to
bu
7. ÇP Uzay Alan nda Türkiye
Sabanc
Üni.
(2)
Dokuz
Eylül
Üni. (3)
Bo aziçi
KAREL
Elektro.
(3)
SDT Uzay
ve
Savunma
(2)
Üni. (2)
3
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
bu
y
H2020 Program AB’nin yeni Ara
6. ÇP
2002-2006
(4 y l)
17,5 Milyar Euro
lic
k
to
Avrupa Birli i Çerçeve Programlar
rma ve Yenilik Çerçeve Program
7. ÇP
2007-2013
(7 y l)
53,2 Milyar Euro
r.
H2020
2014-2020
(7 y l)
78,6 Milyar
Euro
4
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
bu
y
Ara rma
Konusu 1
k
lic
Ça
Ba
ii
Ara rma
Konusu n
Proje
önerisi
Konsorsiyum olu turmaya ba lan r
Çal ma program incelenir
Çal ma Program yay mlan r
Çal
Çal
giri
olu
rdan bir projeye
ya da bir projenin
belli bir k sm için
çal ma
zaman
ma Programlar Avrupa Komisyonu bünyesinde
ma Gruplar ile Avrupa Teknoloji Platformlar gibi
imler taraf ndan olu turulan Ça Ba klar ndan
ur.
2014- 2015 Uzay Çal ma Program :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597689-part_05iii_space_v1.1_en.pdf
5
.d o
m
w
Ara rma
Konusu 2
Ara rma
Konusu i
Ara rma
konusu 3
to
Horizon 2020 Program
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
PD
c u -tr a c k
O
W
!
N
y
bu
to
k
lic
Konsorsiyum olu turma: Projeyi gerçekle tirebilecek do ru tak kurmak!
Konsorsiyumda en az 3 farkl AB üyesi ülkede kurulmu kurum olmal r.
Üniversite
Ara rma Merkezi/
Enstitü
Uluslararas
boyut
Kamu
kurumlar
Koordinatör
Sivil Toplum Örgütleri
KOB
Koordinatör de üniversite, ara rma merkezi, KOB ,
endüstriyel kurulu , kamu kurumu ya da STK mensubu
olabilir. Bu seçim projenin do as na göre de ir.
Sanayi kurulu lar
6
.d o
m
w
o
.c
F -X C h a n ge
C
m
o
.d o
Horizon 2020 Program Çok Ortakl Projelerde
Konsorsiyum Olu turma
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
Ortak
1
•
•
paketi 1
paketi 5
Ortak
2
Koordinatör
&
Proje
•
•
Ortak
3
y
bu
to
k
lic
paketi 2
Konsorsiyum Anla mas
…
•
paketi 4
Fikri Mülkiyet Hakk
Finansal
dari
Ortak
n
Konsorsiyum anla mas imzalan r
Avrupa Komisyonu’na proje teklifi sunulur
zaman
7
.d o
m
w
Koordinatör projesini olu turan i
paketlerini yapabilecek ortaklar
arar/bulur.
Ortaklar aras nda yeteneklerine
göre i bölümü yap r.
Ortaklar ve koordinatör aras nda
Consortium Agreement imzalan r.
paketi 3
paketi 7
•
N
Horizon 2020 Program Çok Ortakl Projelerde
Konsorsiyum Olu turma
o
m
o
.c
C
N
y
bu
to
k
lic
C
c u -tr a c k
w
w
.d o
w
w
w
F -X C h a n ge
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
bu
y
lic
k
to
H2020 Program ’nda De erlendirme Süreci
Senaryo 1: Ba vuru e ik puan geçerse
~ 6 - 8 ay
Komisyon taraf ndan
Komisyon ile koordinatör
de erlendirme
müzakerelere ba lar
sonucu aç klan r
Komisyon ile koordinatör
anla maya var r
Konsorsiyum projeye
ba lar
zaman
Senaryo 2: Ba vuru e ik puan geçemez ise
Komisyon taraf ndan
de erlendirme
sonucu aç klan r
Komisyon ile koordinatör
Grant Agreement imzalar
Komisyon karar na
itiraz edebilirsiniz
zaman
8
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
bu
y
lic
k
to
2015 ÇA RI BA LIKLARI
Applications in Satellite Navigation (Galileo)
Earth Observation (EO)
Protection of European Assets IN and FROM Space
(PROTEC)
Competitiveness of European Space Sector: Technology
and Science (COMPET)
9
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
lic
k
to
bu
y
N
APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION
(Galileo) –2015
Galileo 1: European Global Navigation Satellite System (EGNSS)
based Applications (Innovation Action) (15 M€)
(1,5-4 M€/proposal)
#HighPrecision #LocationBasedServices
#Transport #Agriculture #Health #Citizen #Safety #SmartCities
#SustainableGrowth #LowCarbonEnergy #EmergencyServices
#Development/Adaptation/Integration
#Software #Hardware #Services #Datasets
10
Uygulamalar hk. daha fazla bilgi için: http://www.gsa.europa.eu/galileo/applications
.d o
m
w
o
m
o
.c
C
N
y
bu
to
k
lic
C
c u -tr a c k
w
w
.d o
w
w
w
F -X C h a n ge
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
lic
k
to
bu
y
N
APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION
(Galileo) – 2015, devam
Galileo 2: Small Medium Enterprises (SMEs) based
EGNSS Apps (IA) (10 M€)
(0,5-1 M€/proposal)
#NicheMarketSectors
Galileo 3: Releasing the potential of EGNSS apps through
International Cooperation (IA) (5 M€)
(0,5–1,5 M€/proposal)
11
.d o
m
w
o
m
o
.c
C
N
y
bu
to
k
lic
C
c u -tr a c k
w
w
.d o
w
w
w
F -X C h a n ge
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
y
to
bu
lic
k
Copernicus Programme (Kopernik Program )
Sentinel – Gözlemci Uydular
Land Monitoring Service
Atmosphere Monitoring Service
Marine Environment Monitoring Service
Climate Change Service
Emergency Management Service
Security Service
Sentinel-1 verilerine ula mak için https://senthub.esa.int/
12
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
PD
c u -tr a c k
O
W
!
N
y
bu
to
k
lic
Uydu görüntüleri ve in-situ verileri kullan r.
• Küresel bile eni biyofiziksel parametreler sa lar.
#LeafAreaIndex #GreenVegetationCover #VegetationConditionIndex
#EnergyBudget #LandSurfaceTemperature
#WaterCycle #SoilWaterIndex #WaterBodies
• Pan-Avrupa bile eni yüksek çözünürlüklü veri setleri sa lar.
#ArtificialSurfaces #Roads #PavedAreas
#ForestAreas #AgriculturalAreas #Wetlands #SmallWaterBodies
• Yerel bile eni Pan-Avrupa bile eninin detayl versiyonudur ve afet
bölgesi gibi hareketli bölgeleri hedef al r.
13
.d o
m
w
o
.c
F -X C h a n ge
C
m
o
.d o
Copernicus ServicesLand Monitoring Service
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
PD
c u -tr a c k
O
W
!
N
y
bu
to
k
lic
Uydu görüntüleri ve in-situ verileri ile
#Currents #Temperature #Wind #Salinity #SeaLevel #SeaIce
#Biogeochemistry
analizleri yap lacak ve
• Marine safety
• Marine and coastal environment
• Marine resources
• Weather, seasonal forecasting and climate
alanlar nda uygulamalar geli tirilecek.
14
.d o
m
w
o
.c
F -X C h a n ge
C
m
o
.d o
Copernicus ServicesMarine Environment Monitoring Service
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
PD
N
y
bu
to
k
lic
Uydu görüntüleri ve in-situ verileri kullan larak u çal ma
alanlar nda hizmet verecektir:
•
•
•
•
•
Air quality and atmospheric composition
Ozone Layer and UV-radiation
Emissions and surface fluxes
Solar radiation
Climate forcing
15
.d o
m
w
o
m
o
.c
C
N
y
bu
to
k
lic
C
c u -tr a c k
w
w
.d o
w
w
w
F -X C h a n ge
O
W
!
Copernicus ServicesAtmosphere Monitoring Service
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
PD
c u -tr a c k
O
W
!
N
y
bu
to
k
lic
Uydu görüntüleri ve in-situ verileri ile
#EssentialClimateVariables #ClimateRe-analysis
#TemperatureIncrease #SeaLevelRise #IceSheetMelting
#OceanWarming #Precipitation #Drought #GreenhouseGases
verileri elde edilebilecek ve
#Agriculture #Forestry #Health #Energy
#WaterManagement #Tourism
disiplinlerine yön vermek üzere kullan lacakt r.
16
.d o
m
w
o
.c
F -X C h a n ge
C
m
o
.d o
Copernicus ServicesClimate Change Service
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
PD
c u -tr a c k
O
W
!
N
y
bu
to
k
lic
Uydu görüntüleri ve in-situ veriler kullan larak
Çevreyi ve do al afetleri gözetlemek ve etkilerine kar önlem
almak:
• EMS Mapping Service
#Earthquakes #Storms #HumanitarianCrises #RefugeeCamps
#Floods #ForestFires #IndustrialAccidents #Windstorms
Reference Maps -> afet öncesi durum
Delineation Maps -> afet de erlendirmesi
Grading Maps -> hasar n analitik/say sal de erlendirmesi
Haritalar afetten birkaç saat sonra elde edilebilir.
17
.d o
m
w
o
.c
F -X C h a n ge
C
m
o
.d o
Copernicus ServicesEmergency Management Service (EMS)
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
bu
y
lic
k
to
Copernicus Services- Security Service
Uydu görüntüleri kullan larak
#CrisisPrevention #Preparedness #ResponseCapacity
• Support to EU External Actions
#AssistEmergingCrisis #Peacekeeping #RiskAssessment
• Maritime Surveillance
#Piracy #DrugTrafficking #IllegalFishing #DumpingToxicWaste
#SafeMaritimeTransport
• Border Surveillance
#IllegalImmigration #ImprovedIntelligence
18
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
bu
y
lic
k
to
EARTH OBSERVATION (EO) - 2015
EO 1: Bringing Earth Observation Applications to the Market
(IA) (9 M€)
(1-2 M€/proposal)
#CommercialServicePlatform
#Validated
#Accepted
#Marketable #Product
#Process
#Service
#Data
#Geo-spatial
#SentinelData
19
Kara sensörleri, teleskoplar, radar sistemleri, veri a lar , ESA ar ivlerinden al nm
r.
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
EO 2: Stimulating Wider Research Use of Copernicus
Sentinel Data (11 M€) (RIA)
(2-3 M€/proposal)
#Copernicus #SAR* #Optic #BigDataChallenge
#Handling #Retrieval #Mining #Fusion #Dissemination
#Visualization #Simulators
#Integration #Comparison #In-situ
*SAR: Synthetic Aperture Radar
EO 3: Technology Development for Competitive Imaging
From Space (5 M€) (RIA)
(2,5 M€/proposal)
#Fractioned #ObservationSystems #Sensors
#Interfacing #Synchronization #FormationFlying #Pointing
#Communication #Constellation #GroundStation
20
#Performance #Coherency #Cost
to
k
lic
.d o
m
w
o
EO – 2015 Devam
bu
y
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
lic
k
to
bu
y
N
PROTECION of European Assets IN and FROM Space
(PROTEC) - 2015
PROTEC 1: Passive Means to Reduce the Impact of
Space Debris (6,5 M€) (RIA)
(3-4 M€/proposal)
#Safe #De-orbiting #Mitigation #Disposal
21
Dünya çevresindeki uzay enkazlar , ESA ar ivleri, illüstrasyon.
.d o
m
w
o
m
o
.c
C
N
y
bu
to
k
lic
C
c u -tr a c k
w
w
.d o
w
w
w
F -X C h a n ge
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
1 MU = Inertial Measurement Unit
2 TWT = Travelling Wave Tube
3 FPGA = Field-Programmable Gate Array
COMPET 2: Independent Access to Space (5 M€) (RIA)
(2-4 M€/proposal)
#HighEnergyDensity #GreenPropellants
#LightWeight #Structures #Components
#InnovativeAvionics
#Functional #LauncherUpperStages
22
N
y
bu
to
k
lic
.d o
m
w
o
m
o
.c
C
N
y
bu
to
k
lic
C
c u -tr a c k
w
w
.d o
COMPETITIVENESS OF EUROPEAN SPACE SECTOR
(COMPET) - 2015
COMPET 1: Technologies for European Non-Dependence
and Competitiveness (14 M€) (RIA)
(2-4 M€/proposal)
#FibreOpticGyro #IMU1
#PowerAmplification #TWT2 #Materials
#Advanced #Materials #Technologies #CombustionChambers
#HighCapacity #FPGA3
w
w
w
F -X C h a n ge
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
bu
y
lic
k
to
COMPET – 2015 Devam
COMPET 3: Bottom-Up Space Technologies at Low TRL1
(7 M€) (RIA)
TRL (1-3)
TRL (4-5)
(1 M€/proposal)
#Energy #Storage #Production
#Materials #Structures
#ALM2 #Techniques #Mechanisms
#WirelessPowerTransmission
#Electronics #On-board #Power
#ThermalControl #ManagementSystems
1 TRL: Technology Readiness Level
2 ALM = Additive Layer Manufacturing
COMPET 4: Space Exploration – Habitat Management
(6 M€) (RIA)
*ISS: International Space Station
#ISS #MicrobialQualityControl
#Contamination #Pollution
#EarlyDetection #WarningSystem
(3-6 M€/proposal)
23
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
bu
y
lic
k
to
COMPET – 2015 Devam
COMPET 5: Scientific Exploitation of Astrophysics, Comets
and Planetary Data (6 M€) (RIA)
(1,5 M€/proposal)
#Astrophysic
#Data
#Analysis
#Processing
#Comparison
#Calibration
#DataProducts
#Publications
24
Üç Galaksi ve bir kuyrukluy ld z, NASA ar ivleri.
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
k
to
- 2015
lic
BA LIK
Aç
Tarih
Kapan Tarihi
Galileo
11/12/2013
08/04/2015
Earth Observation (EO)
11/12/2013
08/04/2015
PROTEC
11/12/2013
08/04/2014
COMPET
11/12/2013
08/04/2014
25
ESA ar ivlerinden al nm
r, Swarm Uydular
n Dünya’n n manyetik alan
incelemesi
.d o
m
w
o
ÇA RI TAKV
bu
y
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
bu
y
lic
k
to
UZAY B LG GÜNÜ VE PROJE PAZARI
• 30 Haziran- 2Temmuz TOULOUSE, FRANSA
– Toulouse Space Show 30Haz-1 Temmuz
• http://www.toulousespaceshow.eu/tss14/
– Uzay Proje Pazar 2 Temmuz
• http://www.b2match.eu/space-infoday
Proje Pazar ’na kat m ile
Birinci elden bilgi alma
Proje orta /koordinatörü bulma
Olas proje orta /koordinatör ile yüz yüze görü ebilme
Kendi fikriniz/kurumunuzu tan tma
ans yakalayabilirsiniz!
Proje Pazar ’na kay t olmak için http://www.b2match.eu/space-infoday/registration
Profilini görebildi iniz kat mc lar ile bire bir görü me ayarlayabilmek için
http://www.b2match.eu/space-infoday/participants?matchmaking=true
26
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
bu
y
lic
k
to
Copernicus Masters Competition
www.copernicus-masters.com
Submissions are welcome in any relevant application field including:
Land Monitoring - www.gmes-geoland.info
#Water #Forest #Agri-environmental #CarbonCycle #NaturalResource #GlobalCrop #Monitoring
#Spatial#Urban #Planning
Marine Monitoring - www.myocean.eu
#MarineOperations #OilSpillCombat #ShipRouting #Search&Rescue #FishStockManagement #Climate
#Seasonal #Forecasting #IceSheetSurveys #WaterQuality #CoastalActivities
Atmosphere Monitoring - www.gmes-atmosphere.eu
#AirQuality #UltravioletRadiation #Forecast #Location-based-health-info-services #Warnings
Emergency Management - www.emergency.copernicus.eu
#ForestFireMonitoring #Landslides #Earthquakes #Volcane #Flood #RiskManagement
Civil Security - http://www.copernicus.eu/pages-principales/services/security/
#MaritimeSurveillance #RescueRefugees
Climate Change - http://copernicus.eu/pages-principales/services/climate-change/
27
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
bu
y
lic
k
to
leti im Bilgileri
TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)
Uzay Ulusal rtibat Noktas leti im Bilgileri:
Mina Ye ilyurt
468 00 53/4571
[email protected]
UKO web sayfas www.h2020.org.tr
28
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
bu
y
lic
k
to
Faydal Linkler
Hakemlik kayd :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
Cordis Partner Search Service: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
Galileo için geli tirilebilecek olas uygulamalar ve bu konularda fonlanan projeler:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/applications/index_en.htm
Copernicus Sentinel Uydular Hk.:
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Free_access_to_Copernicu
s_Sentinel_satellite_data
29
.d o
m
w
o
.c
C
m
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
Download

G2-3 - Tübitak