KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
(İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)
Üniversitemize bağlı Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin
çeşitli anabilim dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü
Eğitim için öğrenci alınacaktır.
Adaylardan İstenecek Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi (Matbu Form Başvuruda bulunulan Enstitüden temin edilecek.)
2. Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi (Aslına veya onaylı
örneğine bakılıp fotokopisi alınacak)
3. Not durum belgesi (Transkript). Aslı ve Fotokopisi (Asıllarına bakılıp Fotokopisi alınacak)
Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığı; Yükseköğretim Kurulu’nun
yayımladığı 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu’na göre
hesaplanarak kabul edilecektir.
4. ALES sonuç belgesi (Doğrulanması için ilgilinin şifresi Enstitü Müdürlüğüne verilecektir.)
5. 2 adet fotoğraf
6. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı gösterilerek teslim edilecektir.)
7. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Adayın yazılı beyanı alınacaktır)
8. Süresi içinde yapılmayan başvurular işleme konulmayacaktır.
Lisans Üstü Programlara Başvuru Koşulları ve Sınav Tarihleri
1. Yüksek lisans programına başvuruda lisans mezuniyet not ortalaması barajı istenmemektedir,
ilanda belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak yeterlidir. Doktora programlarına lisans (4
yıllık) diploması ile başvuranların ilanda belirtilen bölümlerden mezun olmaları ve Lisans
ortalamalarının 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden en az 3 olması gerekir.
2. Yüksek Lisans Programlarına başvuracakların başvurdukları alanla ilgili Akademik Personel
ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının program türlerine göre en az 55,
Doktora programı için; yüksek lisans diploması veya lisans (4 yıllık) diploması ile
başvuranların ALES puanının ilgili alanda en az 55 olması gerekir.
3. Yüksek Lisans programlarına başvuracaklardan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil
Sınavından (ÜDS/YDS) 50 puan alanlar ile Üniversitelerarası kurulca belirlenen muadili bir
sınavdan eşdeğer puan aldığını belgeleyenler Yabancı Dil sınavından muaf sayılacak, bu
puana sahip olmayanlar ise Enstitülerce yapılacak yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.
Doktora programına ÜDS/YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası kurulca belirlenen
muadili bir sınavdan eşdeğer puan alanlar müracaat edebilecektir. Bu puana sahip
olmayanların başvuruları Enstitülerce kabul edilmeyecektir.
4. Enstitülere başvuracak adaylardan ALES puan türü olarak ilgili puan türü kabul edilecektir.
5. Adaylar Lisansüstü eğitimleri konusunda Yükseköğretim üst kuruluşlarınca alınacak tüm
değişiklik kararlarına uymayı şimdiden kabul ederler.
6. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların askerlik konusunda bakaya
kalmamış olması gerekir.
7. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru tarihleri 20.01.2014 – 24.01.2014 tarihleri
arasında olup, yabancı dil sınavı 28.01.2014 saat:10:00’da, Doktora mülakat sınavı
29.01.2014 saat:10:00’da ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır. (Sınavların yapılacağı yerler
daha sonra ilgili Enstitülerin ve Üniversitenin web sayfasından ilan edilecektir.)
8. Kesin kayıt ve ders kayıt işlemleri: 03-07 Şubat 2014 tarihleri arası
9. Öğretim yılı başlangıcı : 10.02.2014
10. Başarı puanının hesaplanması
Üniversitemiz Lisansüstü
Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.
Eğitim-Öğretim ve Sınav
11. Lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, ALES veya ilgili Enstitü’nün
belirleyeceği uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören GRE, GMAT ve benzeri bir sınava
girmek zorunda olup, değerlendirmeler bu sınav sonuçlarına göre yapılacaktır. Lisansüstü
programlara öğrenci kabulünde, GRE veya GMAT , puanlarının geçerlilik süresi ALES
puanlarının geçerlilik süresi kadardır. Yabancı uyruklu adayların; Yükseköğretim
Kurulu’ndan alacakları lisans veya yüksek lisans diplomasına ilişkin denklik belgesi, Türkçe
bildiklerine ilişkin TÖMER’den alacakları belge, diploma ve not dökümlerinin aslı ve onaylı
Türkçe tercümesini, ilgili Enstitü’ye ibraz etmeleri gereklidir. Yabancı uyruklu öğrencilerin
giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.
Yatay Geçiş İçin Başvuruda bulunacak Adaylardan İstenecek Belgeler
1. Başvuru dilekçesi
2. Yüksek Lisans için Lisans Diploması ve Transkript, Doktora için Yüksek Lisans Diploması ve
Transkript
3 . Transkript, (Halen devam ettiği okuldan tüm derslerden başarılı olduğunu gösterir belge)
4 . ALES Sonuç belgesi fotokopisi,
5. Öğrenci Belgesi ve Öğrencinin Disiplin cezası almadığına dair yazı,
6. Yatay Geçiş Başvuru tarihleri: 20 Ocak 2014 - 24 Ocak 2014 tarihleri arası
Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenecek Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi (Matbu Form Enstitüden temin edilecek.)
2. Diploma ve onaylı Türkçe tercümesi (Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları lisans veya
yüksek lisans diplomasına ilişkin denklik belgesi)
3. Not durum belgesi (Transkript).(Onaylı Türkçe tercümesi)
4. ALES, GRE, GMAT vb. sonuç belgesi
5. 2 adet fotoğraf
6. Türkçe bildiklerine ilişkin TÖMER’den alacakları belge
Açıklamalar :
a) Bütün belgeler aynı zamanda teslim edilmelidir. Eksik belge ile başvurular kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
b) Başvurular şahsen yapılacaktır.
c) Süresi içinde yapılmayan başvurular işleme konulmayacaktır.
NOT: ÜNİP kontenjanından başvuracak adaylar istenen belgeleri başvuru süresi içerisinde,
kendi
Üniversitelerinin
Rektörlüğü
aracılığıyla
Üniversitemiz
Rektörlüğüne
göndereceklerdir.
İletişim Bilgileri:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Adres: Kafkas Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Paşaçayırı/KARS
Telefon: 0474 2426811-2426812
Santral : 0474 2426807 Dahili: 5022-5092-5015-5016
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adres: Kafkas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Rektörlük Ana Hizmet Binası Kat:4
KARS
Telefon:0474 2251187
Santral : 0474 2251150-54 (4 Hat) Dahili: 1056-1057
Fen Bilimleri Enstitüsü
Adres: Kafkas Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Rektörlük Ana Hizmet Binası Kat:2
KARS
Telefon: 0474 2251189
Santral : 0474 2251150-54 (4 Hat) Dahili: 1028-1030-1038
ENSTİTÜLERİN ANABİLİM DALLARINA GÖRE KONTENJANLARI VE ARANAN
DİĞER ŞARTLAR
Sağlık Bilimleri Enstitüsü :
ÜNİP
KAPSAMI
ANABİLİM DALI
YABANCI
UYRUKLU YÜKSEK
ÖĞRENCİ
Yük.
Dok.
LİSANS
DOKTORA
ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
Yük Dok.
Besin Hijyeni ve
Teknolojisi
1
1
1
1
4
4
Yüksek
Lisans:
Veteriner
Fakültesi mezunu olmak veya
Fakültelerin Gıda Mühendisliği
bölümü ya da gıda ile ilgili
Bölümlerden mezun olmak.
Doktora:
Veteriner
Fakültesi
mezunu olmak veya Veteriner
Fakültesi
Gıda
Hijyeni
ve
Teknolojisi Anabilim Dalında
Yüksek Lisans yapmış olmak.
Biyokimya
2
2
2
2
5
3
Yüksek Lisans: Veteriner, Tıp,
Eczacılık, Diş Hekimliği, Sağlık
Bilimleri Fakültesi veya Sağlık
Cerrahi
3
3
1
1
5
5
Histoloji-Embriyoloji 3
3
1
1
5
5
İç Hastalıkları
Mikrobiyoloji
3
1
3
1
1
1
1
1
5
4
Yüksekokulu mezunu olmak yada
Fen-Edebiyat Fakültelerinin ve Fen
Fakültelerinin ilgili bölümlerinden
(Biyoloji – Kimya) mezun olmak
Doktora: Veteriner, Tıp, Diş
Hekimliği,
Eczacılık Fakülteleri
mezunu olmak ve Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Biyokimya Anabilim
Dalında yüksek lisans yapmış
olmak.
Yüksek
Lisans:
Veteriner
Fakültesi mezunu olmak.
Doktora:
Veteriner
Fakültesi
mezunu olmak.
Yüksek Lisans: Veteriner, Diş
Hekimliği Fakültesi, Su ürünleri
Fakültesi/Yüksekokulu,
Sağlık
Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Fen Edebiyat Fakülteleri
veya Fen Fakültelerinin ilgili
bölümleri ile Genetik veya
Moleküler Biyoloji bölümlerinden
mezun olmak.
Doktora: Veteriner Fakültesi, Tıp
Fakültesi ve Diş Hekimliği
Fakültesi mezunu olmak veya Su
ürünleri
Fakültesi/Yüksekokulu,
Sağlık
Yüksekokulu,
Sağlık
Bilimleri Fakültesi yada Fen
Edebiyat Fakülteleri veya Fen
Fakültelerinin
Genetik
veya
Moleküler Biyoloji bölümlerinden
mezun olmak ve aynı zamanda
ilgili alanda Yüksek Lisans
diplomasına sahip olmak.
5
Yüksek Lisans:
Veteriner
Fakültesi mezunu olmak
Doktora:
Veteriner
Fakültesi
mezunu olmak
2
Yüksek
Lisans:
Veteriner
Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi
mezunu olmak yada Fen Fakültesi,
FenEdebiyat
Fakültelerinin
Biyoloji Bölümü veya Sağlık
Yüksekokulu mezunu olmak.
Doktora: Veteriner Fakültesi veya
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak
yada Fen ve Fen Edebiyat
Fakültelerinin Biyoloji Bölümü
mezunu olup, aynı anabilim dalında
yüksek lisans yapmış olmak
Parazitoloji
Doğum ve Jinekoloji
3
2
3
2
1
1
1
1
3
2
3
Yüksek Lisans: Sağlık alanında
Lisans mezunu olmak veya
Fakültelerin
Biyoloji
Bölümü
mezunu olmak.
Doktora:
Veteriner
Fakültesi
mezunu olmak ve Parazitoloji
Anabilim Dalında Yüksek lisans
yapmış olmak.
3
Yüksek
Lisans:
Veteriner
Fakültesi mezunu olmak
Doktora:
Veteriner
Fakültesi
mezunu olmak.
Zootekni
2
2
1
1
2
2
Anatomi
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
4
4
Fizyoloji
Yüksek
Lisans:
Veteriner
Fakültesi veya Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü mezunu olmak.
Doktora:
Veteriner
Fakültesi
mezunu olmak veya Zootekni
Anabilim Dalında Yüksek Lisans
yapmış olmak.
Yüksek
Lisans:
Veteriner
Fakültesi veya Fakültelerin Biyoloji
Bölümünden
yada
Ziraat
Fakültelerinin
Zootekni
Bölümünden, Sağlık Yüksekokulu/
Sağlık
Bilimleri
Fakültesinin
Hemşirelik Bölümünden veya
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Yüksekokulundan mezunu olmak.
Doktora: Veteriner Fakültesi, Tıp
Fakültesi mezunu olmak veya
Fakültelerin Biyoloji Bölümünden
yada Ziraat Fakültelerinin Zootekni
Bölümünden, Sağlık Bilimleri
Fakültesi /Sağlık Yüksekokulunun
Hemşirelik Bölümünden veya
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Yüksekokulundan mezunu olmak
ve aynı anabilim dalında yüksek
lisans yapmış olmak
Yüksek
Lisans:
Veteriner
Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü veya Sağlık
Bilimleri Fakültesi veya Sağlık
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
yada Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu mezunu olmak
Doktora: Veteriner, Tıp, Eczacılık
veya Diş Hekimliği Fakültelerinden
mezun olmak yada Fen Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü veya
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık
Yüksekokulu
Hemşirelik
Bölümünden yada Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu mezunu
olmak ve ilgili alanda yüksek lisans
yapmış olmak
Patoloji
Dölerme ve Suni
Tohumlama
2
2
2
-
2
1
2
1
-
1
Yüksek
Lisans:
Veteriner
Fakültesi mezunu olmak
Doktora:
Veteriner
mezunu olmak
3
-
Hayvan Besleme ve
Beslenme
Hastalıkları
Fakültesi
Yüksek
Lisans:
Veteriner
Fakültesi mezunu olmak.
Yüksek
Lisans:
Veteriner
Fakültesi veya Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü mezunu olmak.
3
3
1
3
6
3*
Doktora:
Veteriner
Fakültesi
mezunu olmak veya Hayvan
Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Anabilim Dalında Yüksek Lisans
yapmış olmak.
(*) Ortak doktora programı YÖK tarafından onaylandığında öğrenci alınacaktır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı
Bilim Dalı
Tarih
Eskiçağ Tarihi
Bilim Dalı
Tarih
Yakınçağ Tarihi
Bilim Dalı
Programı
Doktora /
Yüksek Lisans
Alan İçi
Lisansüstü
Kontenjanı ve
Kabul Şartları
Yatay Geçiş
Kontenjanı
2
Yüksek Lisans
Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih ve
Eğitim Fakültesi
Tarih Öğretmenliği
Mezunu Olmak
3
-
İşletme
T.C.Tarihi
Bilim Dalı
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih ve
Eğitim Fakültesi
Tarih Öğretmenliği
Mezunu Olmak
8
-
Fakültelerin Arkeoloji ve
Sanat Tarihi ile Batı
Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü mezunu olmak
2
Fen Edebiyat
Fakültesi Tarih
Bölümü Mezunu
Olmak
-
Yüksek Lisans
Fakültelerin İşletme
Bölümü Mezunu
Olmak
-
4
4
Tarih
Alan Dışı
Lisansüstü
Kontenjanı ve
Kabul şartları
-
2
İşletme Anabilim
Dalında Yüksek
Lisans yapıyor
olmak ve ders
Fakültelerin Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği,
Kamu Yönetimi ve Kara
Harp Okulu Mezunu
Olmak
2
Fakültelerin İstatistik,
Ekonometri ve Maliye
mezunları ile,
Mühendislik Fakültesinin
aşamasında
olmak
Endüstri Mühendisliği
Bölümü Mezunu Olmak
-
-
8
Batı Dilleri
Edebiyatı
ve
İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bilim
Dalı
Yüksek Lisans
Fakültelerin İngiliz
Dili ve Edebiyatı
Mezunları ile
İngilizce
Öğretmenliği mezunu
olmak
3
İktisat
-
Yüksek Lisans
-
İktisat Anabilim
Dalında Yüksek
Lisans yapıyor
olmak ve ders
aşamasında
olmak
-
1
Felsefe ve
Bilimleri
Din
İslam Felsefesi
Bilim Dalı
Yüksek Lisans
İlahiyat Fakültesi
Mezunları ile Eğitim
Fakültelerinin
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
Mezunu Olmak
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Felsefe ve
Bilimleri
Din
Din Sosyolojisi
Bilim Dalı
Yüksek Lisans
İlahiyat Fakültesi
Mezunları ile
Eğitim ve FenEdebiyat
Fakültelerinin Sosyal
Alanlar Mezunu
Olmak.
1
Felsefe ve
Bilimleri
Din
Din Felsefesi
Bilim Dalı
Yüksek Lisans
İlahiyat Fakültesi
Mezunları ile Eğitim
Fakültelerinin
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
Mezunu Olmak
2
Felsefe ve
Bilimleri
Din
Dinler Tarihi
Bilim Dalı
Yüksek Lisans
İlahiyat Fakültesi
Mezunları ile Eğitim
Fakültelerinin
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
Mezunu Olmak
ORTAK LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
(Atatürk Üniversitesi İle Ortak Yürütülen Lisansüstü Programlar)
1
Temel İslam
Bilimleri
Tefsir Bilim
Dalı
Yüksek Lisans
İlahiyat Fakültesi
Mezunları ile Eğitim
Fakültelerinin
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
Mezunu Olmak
-
-
-
-
-
-
1
Temel İslam
Bilimleri
Hadis Bilim
Dalı
Yüksek Lisans
Temel İslam
Kelam ve İslam
Yüksek Lisans
İlahiyat Fakültesi
Mezunları ile Eğitim
Fakültelerinin
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
Mezunu Olmak
1
İlahiyat Fakültesi
Mezunları ile Eğitim
Fakültelerinin
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
Mezunu Olmak
Mezhepleri
Tarihi Bilim
Dalı
Bilimleri
1
Temel
Bilimleri
İslam
İslam Hukuku
Bilim Dalı
Yüksek Lisans
İlahiyat Fakültesi
Mezunları ile Eğitim
Fakültelerinin
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
Mezunu Olmak
-
-
Fen Bilimleri Enstitüsü
ANABİLİM DALI
YÜKSEK
DOKTORA
LİSANS
YATAY
GEÇİŞ
YL/DR
ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
KİMYA ANABİLİM DALI
Fizikokimya
3
-
Analitik Kimya
-
1
Organik Kimya
5
3
Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin
Kimya Bölümü Mezunu Olmak
Doktora: İlgili Anabilim dalında Yüksek
Lisans mezunu olmak.
Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin
Kimya Bölümü Mezunu Olmak ,
Doktora: İlgili Anabilim dalında Yüksek
Lisans mezunu olmak.
-
Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin
Kimya Bölümü mezunu olmak, Mühendislik
Fakültelerinin Kimya Mühendisliği Bölümü
Mezunu olmak
1
1
Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin
Kimya Bölümü Mezunu Olmak
Doktora: İlgili Anabilim dalında Yüksek
Lisans mezunu olmak
Katıhal Fiziği
2
-
Atom ve Moleküler Fiziği
2
-
-
1
Anorganik Kimya
Biyokimya
3
FİZİK ANABİLİM DALI
Yüksek Enerji ve Plazma
Fiziği
BİYOLOJİ ANABİLİM
DALI
Yüksek Lisans: İlgili Bölüm Mezunu olmak
Doktora: İlgili Anabilim dalında Yüksek
Lisans mezunu olmak.
Yüksek Lisans:İlgili Bölüm Mezunu Olmak
Doktora: İlgili Anabilim dalında Yüksek
Lisans mezunu olmak.
Hidrobiyoloji
5
1
Genel Biyoloji
1
1
Zooloji
2
-
-
Yüksek Lisans:İlgili bölüm mezunu olmak
Doktora: Sağlık Bilimleri veya ilgili anabilim
dalında yüksek lisans yapmış olmak.
Yüksek Lisans:İlgili bölüm mezunu olmak.
Doktora: İlgili Anabilim dalında Yüksek
Lisans mezunu olmak.
Yüksek Lisans:İlgili bölüm mezunu olmak
-
İLKÖĞRETİM ANABİLİM
DALI
Fen Bilgisi
Sağlık Eğitimi
6
-
-
10
-
-
Yüksek Lisans : Eğitim Fakültelerinin Fen
Bilgisi, Kimya, Fizik, Biyoloji veya Sınıf
Öğretmenliği programlarından mezun olmak.
Yüksek Lisans : Sağlık Fakültelerinin Sağlık
Yönetimi Bölümlerinden, Fakülte veya
Yüksekokulların Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık
Memurluğu programlarından, Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokullarından mezun olmak.
MATEMATİK ANABİLİM
DALI
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
2
-
Uygulamalı Matematik
2
1
Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat ve Fen
Fakültelerinin Matematik Bölümü Mezunu
olmak
Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat ve Fen
Fakültelerinin Matematik Bölümü Mezunu
olmak
Doktora: Uygulamalı Matematik veya Analiz
ve Fonksiyonlar Teorisi alanlarında Yüksek
Lisans mezunu olmak
Download

İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır