T.C
GÜMRÜK V E TİCARET BAKANLIĞI
ORTA ANADOLU GÜMRÜK V E TİCARET BÖ LG E MÜDÜRLÜĞÜ
ERGAZİ TASFİYE İŞLETM E MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SA YILI GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE AÇIK ARTIRMA SU R ET İY LE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ TARİHİ,
S A T IŞ Y E R İ V E SA A T İN İ, BU LUN D UĞ U Y E R İ, B U S A T IŞ A A İT D İĞ E R H U S U S L A R L A Ö Z E L H Ü K Ü M L E R İ
V E EŞYA /A RA C A İL İŞ K İN A Y R IN T IL I B İ L G İL E R İ G Ö S T E R İR ŞA R T N A M E E K İ
f i' ^# {'{(' % ^ ,... 1
i
j, \
\
\
*
. %
|
\
«'..1
'
f
fj,
c ? ,/
*.,*^
i
S A T IŞ L İS T E S İ
1 -S A T IŞI YA PA N İD A R E
E R G A Z İ T A S F İY E İŞ L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
2 -S A T IŞ Y E R İ
TA SİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA
3 -S A T IŞ T A R İH İ V E SA A T İ
26/03/2014 tarih ve saat 0 9 :3 0 -1 2 :0 0 ile 13 :3 0 -1 6 :0 0 arasında yapılacaktır.
4-G Ü V EN C EN İN Y A T IR IL A C A Ğ I
Nakdi o larak güvencenin son ödeme zam anı 25/03/2014 tarih ve saat 1 6 :0 0 ’ ya kadar
Y E R V E SON Ö D E M E ZAM AN I
a) Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan ve satışı yapan Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme
Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b)Tasfıye Yönetmeliğinin 35.maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere k a d a r" Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu
yanı Etimesgut Ankara" adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN A2 PEY MİKTARI
v v
:
1 .0 0 0 ,0 0 TL ve üzeri eşya bedelleri için en az pey miktarı 1 0 0 ,0 0 TL’dir.
. „„„
. ..
. . „ .. .
...
.. n„
...
1.000,00 TL ve altındaki eşya bedelleri için en az pey miktarı 10,00 TL dır.
7-SA T IN ALINAN E ŞY A B E D E L İN İ Ö D E M E S Ü R E S İ: 7 G ün (Satışın tam am lanm asından sonra)
8-S A T IN ALINAN EŞYA N IN T E S L İM A LIN M A S Ü R E S İ: 10 G ün (S atış bedelinin ödenmesinden s o n r a )
9-B U SA T IŞ T A T A K S İT L E N D İR M E Y A P IL IP Y A P IL M A Y A C A Ğ I V E Y A P IL M A S I H A LİN D E U Y G U LA N A C A K F A İZ O R A N I:
% 12
a) Satışı yapan idareden yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan araç/eşyaya satış tarihinden 5 ( B eş ) ış günü öncesinden satış
10-EŞYA N IN BULUN DUĞU Y E R İN A D R E S L E R İ V E G Ö R Ü L E B İL E C E Ğ İ S A A T L E R :
tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir,
b) Bulunduğu Yer: a) ERGAZİ TASFİYE AMBARI b ) ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ DEPOLAMA YERİ KAZAN /ANKARA c ) KAYSERİ TCDD
GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ d ) KAYSERİ BEDİR A TİPİ ANTREPOSU e ) KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ SEMET PROT. SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
(YEDDİEMİNDE) f) KAYSERİ KAÇAK EŞYA AMBARI
11 -Ö Z E L H Ü K Ü M L E R
:
1- İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede; verilen ek sürenin hergünu ıçm 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır.
2-Şartnamenin (18.(Maddesi uyarınca idare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
3- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka|wn*apsâmında değildir. Alıcılar tarafında Garanti Belgesi düzenlenemez.
4-Tasfîye Yönetmeliğinin (35.) maddesinin (4) bendi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.Şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri
verilir.T em inat bedellerinin yatırılm asıyla satış şartnam esi ve şartnam e eki listede y er alan koşullar kabul edilmiş sayılır.
5-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin (8 .) maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca
bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
6-Satış Listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arzı için ilgili Kuruluşlardan alınması gereken izin ve belgeler alıcıya aittir.
7-Satışta bulduğu değerden,vergi,resim ve diğer giderler ayrıldıktan sonra net satış bedeli 10.000,00 TL'yı aşan eşyalar için taksitlendirme yapılabiiir.Taksitlendirme talebinin yazılı yapılması ve yönetmeliğin 35.Maddesine göre güvence gösterilmesi ile
tescil faizinin ödenmesi halinde yapılır.
8-B aşkası adına katılanlardan ay rıca noterden onaylı vekaletnam e örneği Aslı a ra n ır.
9-B ask ılı evraklar kırpıntı halde teslim edilecektir. ( K itap, Dergi, Katoloğ, E tik et v s .)
10-Satış Şartnam esi ve ekli liste, talepleri halinde isteklilere (K D V . D ahil) 10,00 T L . bedel karşılığında verilir.
11- Listenin 32.sırasındaki her bir çift ayakkabı için (1,6 USD karşılığı TL+KDV) tutarındaki ek mali yükümlülük bedeli,satış bedeli ile birlikte alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.
12-Satış listesinin 37.sırasında kayıtlı" LPG TANKI " cinsi eşya " YENİDEN İHRAÇ AMAÇLIDIR " ibareli olup ihale bedelinin ödendiği tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde ilgili Gümrük Müdürlüğünün denetiminde " YURT DIŞI "
edilmesi zorunludur.
Sıra
İNo
Tes. Tah. Tarih ve No
CİNSİ, MODELİ, MARKASI VE TİPİ
GTİP NO
Satışa Esas Bedel
GÜVENCE
TUTARI
BULUNDUĞU YER
AMBAR/
SUNDURMAYA
GİRİŞ TARİHİ VE
NO
1
15,01,2013
602001300077
2 Kap Güç Kaynağı (52kg)
8504
7 .0 8 0 ,0 0
7 0 8 ,0 0
2013/257
2
18,09,2012
602001200786
1 Adet Pron newest markalı Alüminyum Çanta içinde Cihaz
8536
2 .7 1 6 ,0 6
2 7 1 ,6 1
2012/570
3
27,09,2012
602001200837
1 Kap Doküman (23 kg)
48201
1 7 7 ,0 0
1 7 ,7 0
4
17,01,2013
602001300133
33 Adet Bilgisayar İçin Ekran Kartı (512 mb tık)
8471
2 .9 2 0 ,5 0
2 9 2 ,0 5
S
28,01,2013
602001300206
6 Paket Kağıt Pu l, 50 Paket Elektrikli Motorlar için Kömür
4823-8506
7 2 ,8 Ş
7 ,2 9
6
01,02,2013
602001300264
8 Adet Numuneli Tül Perdelik Örnekleri
6005
1 0 5 ,3 0
1 0 ,5 3
7
01,02,2013
602001300258
4 Parça Bankamatik Makinası için Parça Kullanımış
8473
2 2 1 ,2 5
8
16,01,2013
602001300099
1 Adet Doküman
4911
2 1 ,2 4
2 ,1 2
9
. 16,01,2013
602001300095
1 Adet Doküman
4911
1 7 ,7 0
1 ,7 7
10
16,01,2013
602001300096
8 Adet Plastic Shell Toner {15 kg)
8443
8 8 5 ,0 0
8 8 ,5 0
11
30,01,2013
602001300256
1 Adet Telefon için kablo (lkg)
8517
1 7 ,7 0
1 ,7 7
İZ
08,11,2012
602001200897
1 Kap Yangın Ekipmanı
8531
4 0 7 ,0 1
4 0 ,7 0
13
08,11,2012
602001200910
7 Adet Makine Akşamı (4 kg)
8501
3 2 7 ,0 2
3 2 ,7 0
14
10,07,2009
70
1 Adet Plastik Aksam Parça
8448
2 .3 2 0 ,4 7
2 3 2 ,0 5
20,03,2013
602001300401
1 Adet Ana Kart
8471
409^75
4 0 ,9 8
15
24,08,2012
602001200695*
1 Kap Aksam ( 2 adet mini conta )
4010
23,11,2012
602001200958
13 Adet Elektrikli Ocak Üstü (21kg)
8516
16
1 .7 5 3 ,3 9
23,11,2012
09,01,2013
* 602001200972
602001300017
2 Adet Falkon markalı Kombi (15kg)
8419
1 Kap Compressor ( Soğutucu Motoru ile aksam ve parçaları) (34kg)
8414
17
602001200965
2 Parça Ray Akşamı (45kg)
7302
ÜSTE
2 2 ,1 3
1 7 5 ,3 4
gy
>
ISI
H
>
in
"Tl
<
m
>
« İH f t
2013/224
2013/212
2013/208
2013/272
2013/274
2013/183
2013/184
2013/204
2013/185
2013/279
2013/280
2013/296
m
>
30
2013/268
2013/222
2013/193
2013/196
2013/203?
2.974*04
23,11,2012
.
m
30
2 9 7 ,4 0
2013/189
Sayfa 1
09,01,2013
602001300021
Mobile Phone (5 Parça Telefon için kablo akşamı)
8504
18
21
22
602001300016
2 Adet filtre (8kg) kullanılmış
8421
09,01,2013
602001300019
lA d e t FS-200Housing(lkg)
8529
29,03,2012
602001200422
1 Kap Kitap (5kg), 1 Kap DVD
8523
08,06,2012
602001200421
140 Adet Camdan Süs Eşyası (38 kg)
7017
14.06.2013
615001300974
8 Paket Plastik Granür
3926
14,11,2011
606001100219
2 Adet Araba Lastiği
4011
11,02,2013
606001300032
6 Adet Kaplin Cıvatası
8204
21,01.2010
13
1 Adet Masa üstü Radyo
8527
84,99
8,50
1 Adet Sylvannia markalı Ampül
8539
105,25
10,53
10 Adet Starcom markalı SR-C6 SERİ nolu Receiver
8528
581,30
58,13
20X3/186
2013/180
515,16
23
18.11.2011
24
10.01.2011
25
187,34
09,01,2013
19
20
2013/200
1.873,41
616001100207
; 2710001100014
11.08.2008
377
6 Adet Kravat
621590
08.09.2008
422
15 Adet Kravat
621590
12.09.2011
615001100490
280 Adet Markasız Kol Saati
910229
11.06.2012
602001200443
24 Adet Rezistans
2013/188
273,47
664,91
3.326,18
559,34
602001200444
27
15.06;?011
: 602001100789
28
11,05,2005
101
1 Kap Kitap
66,49
332,62
55,9i
8523
120 Adet Kitap, 76 Adet Broşür
1 Adet Elektrikli Kontrol Makinası ( Seri No: 04072361)
-
27,35
8516
26
11.06.2.012
51,52
49011-4911
720,01
72,00
9024
2.080,56
. 208,06
m
35
CV
>
M
■ M I '
H
>
Cfi
Tl.
, 2013/190
2013/238
2013/319
2013/297
2012/613
2012/563
2011/906
2013/140
2013/141
wmm^
2012/139
<
.2012/221
m
>
m
>
73
rnrnm
2012/226
2012/372
2010/203
15.06.2011
602001100838
123 Adet İşitme Cihazı, 14 Adet Plastik Aksam, 1 Adet Kılıf
902140000000
11.02.2011
602001100130
1 Adet Halka
732619900000
11.07.2012
602001200521
2 Adet Kablolu Aksam
847989979000
30
18.09.2012
; 602001200738
9 Adet Kart, 20 Adet Boş Buton
8531
976,83
97,68
2013/85
31.
15.02.2012
: 615001200084
1 Adet Philips markalı Saç Kesme Makinası
8510
22,20
2,22
2013/154
32
05.01.2012
¡3503001200103
9.465 Çift Bayan Ayakkabısı
13.962,93
1.396,29
2013/12
33
13.03.2012
j 602001200131
1 Adet Metsis markalı Defibrilatör ( Seri No 11LPA345)
34
15,11,2012
j 602001200937
1 Adet Light Age markalı Tıbbi Cihaz Kullanılmış arızalı
29
(
:
640419900012
)
18.335,32
1.833,53
2012/231
2012/273
2013/319
9018
3.159,00
315,90
2013/27
9018
4.673,68
467,37
2013/1
08,08,2012
k
602001200659
1 kap 40 kg Kağıt
4802
f 3S
29,11,2012
616001200173
36
21,11,2013
61600130315
37
25,11,2013
38
26 Adet Aksam
'„s*
;/ A
.........
t{ ;«
' ¡ ■‘ S i * ;
616001300317
56 Adet LPG Tankı f YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI)
l
12,04,2012
602001200303
2 Kutu Kol Saati için metal kordon akşamı
39
27.09.2012
602001200822
5 Adet Gaz Sayacı
40
13,12,2010
602001000654
41
27.09.2012
602001200836
02,03,2012
602001200092
' !
V
, 1
. •- ' 1
V'- '
?;>
.
..v-e’V-
117,95
8482
" y ’ İ>\
22 Adet Kayış
%
2012/436
1.179,52
-i'"
i$
/>
2 Adet Reklam afişi için makaralı Pano, 1 Adet Dizüstü Bilgisayar ( Kullanılmış ) (5 Adet bağlantı kablolu),
18 Adet Mikro İşlemci, 4 Adet Flaş Bellek, 2 Adet Monitör, 1 Adet Batarya
2012/628
186,62
18,66
2013/337
7311
13.633,42
1.363,34
2013/335
9114
1.407,37
140,74
2012/390
9028
451,79
45,18
2013/103
8471-8528-90108542-85236
1.412,97
141,30
2012/411
8471
640,74
64,07
E
40103
R
1 Adet Panasonic CF-29 markalı Laptop ( Kullanılmış Eski)
2013/219
G
A
200 Adet Kapı Kilidi için ( Topuz Şeklinde tutacak), 175 Adet Kapı Kilidi için ( L Şeklinde tutacak), 200 Adet
Kapı Kilidi için { Plastik aksam, conta ), 200 Adet Kapı Kilidi için ( Plastik Ayna Akşamı), 200 Adet Metal ince
8302-3926-8311
2012/128
Z
kısa boru şeklinde aksam
İ
1 Adet Wincor nixdorf markalı Bankamatik makinası için para yatırma ünitesi, 1 Adet Wincor nixdorf
602001200489
T
04,07,2012
için kart okuyucu akşamı kullanılmış, 1 Adet VVincor nixdorf markalı Bankamatik makinası için para ödeme
8473
787,07
S F İ Y
ünitesi akşamı kullanılmış
78,707
A
42
markalı Bankamatik makinası için para yatırma akşamı kullanılmış, 2 Adet markasız Bankamatik makinası
2012/398
11,07,2012
602001200522
2 Adet Jop
7326
04,06,2012
602001200368
1 Adet Lamba
8513
18,09,2012
602001200776
2 Kap Yedek Parça
8431
2013/40
11,07,2012
602001200539
2 Adet Diyot
8542
2012/305
2012/320
2012/439
E
A
B
1 ADET 31020097300189051210076 SERİ NOLU BİLGİSAYAR KASASI
»
A
1 ADET 1891201200622 SERİ NOLU BİLGİSAYAR KASASI
1 ADET LG MARKA,VV1954SE MODEL,069006001892 SERİ NOLU MONİTÖR
1
R
\
ADET 310200973001890907200246 SERİ NOLU BİLGİSAYAR KASASI
61600120086
1 ADET 310200973001890512100404 SERİ NOLU BİLGİSAYAR KASASI
I
08.06.2012
43
M
1 ADET LG MARKA,VV19S4SE MODEL, MONİTÖR
1 ADET 3102009730018900512 SERİ NOLU BİLGİSAYAR KASASI
1 ADET LG MARKA,W1954 SE MODEL,069009002696 SERİ NOLU MONİTÖR
8471-8528
2.756,24
275,62
2012/554
40103
2.110,03
211,00
2013/341
583,23
58,32
1 ADET LG MARKA, W19S4 SEMODEL,069004000005 SERİ NOLU MONİTÖR
1 ADET LG MARKA, W1954 SE MODEL,069006001892 SERİ NOLU MONİTÖR
1 ADET LG MARKA, W1954 SE MODEL, 06901300339 SERİ NOLU MONİTÖR
1 ADET LG MARKA, VV1954 SE MODEL,069010000578 SERİ NOLU MONİTÖR
1 ADET 310200973001891208200497 SERİ NOLU BİLGİSAYAR KASASI
1 ADET 310200973001890908200138 SERİ NOLU BİLGİSAYAR KASASI
«
44
21,11,2013
616001300316
10/10/2012
0615001200746
13 Adet Kayış
t
45
%
05/12/2008
192
9 Adet MGH markalı Elektronik Terazi
8423
21 Adet Elektronik Terazi
8423
1K tf
2012/55
2012/54
-Sayfa ?
46
1 2 .0 2 .2 0 1 4
47
0 7 ,0 5 ,2 0 0 9
1 18
4 Adet Katalog
0 7 ,0 4 ,2 0 0 9
105
2 8 ,0 9 ,2 0 1 2
615001200541
.48
‘
,
602001400066
1 Adet BM W markalı Araba M otoru,....... .......
-
8408
4.261,28
139 Adet Masa Lambası ( Abajur)
9405
1.707,04
170,70
1 Adet Dürbün
9005
14.042,91
1.404,29
1 5 ,0 5 ,2 0 1 3
602001300439
1 0 Rulo Sentetik D eri, 4 Koli küçük parçalar
50
1 4 .0 2 .2 0 1 3
606001300041
63 Adet Muhtelif markalı GL619hb-gl205n KAMERA AKSAM VE PARÇASI
51
12/06/2008
832
1 0 .0 5 .2 0 1 3
602001300412
2.179,22
3 Adet Fotokopi makinası ( 2'şer parçadan toplam 6 ad et)
8443
8 Kap 9 9 5 Adet Kamera Lensi
9002
8 Kap 2 1 0 0 Adet Kamera Lensi
2014/95
426,13
6005
52
602001200853
61,48
4911
49
1 9 .1 0 .2 0 1 2
614,78
217,92
5.335,65
533,57
50.991,93
5.099,19
9002
2011/363*
m
30
O
>
ISI
■■■M
2012/56
2013/246
2013/278
2013/305
2009/537
H
>
2013/170
n
— —t
2013/178
ISI
53
2 6 .0 2 .2 0 1 3
615001300433
3 4 9 Adet Muhtelif markalı Duvar Saati Büyük Boy, 1 1 2 1 Adet Muhtelif markalı Duvar Saati Küçük Boy
9103
8.717,41
871,74
- <
m
2 4 0 0 Adet Alcas markalı Coppa joy.mix modelli Plastik Kap, 3 0 0 0 Adet Alcas markalı Goppa joy mix modelli
Plastik Kap, 3 6 0 0 Adet Alcas markalı Coppa joy mix modelli Plastik Kap , 3 6 0 0 Adet Alcas markalı Coppa joy
54
0 5 ,1 0 ,2 0 1 1
.
616001100143
mix modelli Plastik Kap ,8 0 Adet Alcas markalı joy mix gran modelli Plastik Kap,3 6 0 0 Adet Alcas markalı
Medora Coppa modelli Plastik Kap, 4 8 0 0 Adet Alcas markalı Coppa joy mix mini modelli Plastik Kap, 1 2 0 0
3924
4.790,86
479,09
>
2012/560
S
Adet Alcas markalı medora mini modelli Plastik Kap, 3 0 0 0 Adet Alcas markalı medora mini modelli Plastik
Kap, 6 0 0 0 Adet Alcas markalı medora mini modelli Plastik Kap
00
>
73
55
3 1 .0 7 .2 0 1 3 '
615001301447
1 3 5 Adet Lucas Markalı Araba Farı
8515
2.454,01
245,40
2014/73
56
11.09.2013
602001301117
11.09.2013
60201301114
11.09.2013
602001301119
11.09.2013
602001301110
12.09.2013
602001301128
12.09.2013
60201301143
13.09.2013
602001301158
13.09.2013
602001301162
19.09.2013
602001301234
19,09.2013
602001301266
19.09.2013
602001301264
19.09.2013
602001301241
19.09.2013
602001301268
19.09.2013
602001301226
12.09.2013
602001301145
11.09.2013
602001301115
11.09.2013
602001301075
11.09.2013
602001301078
11.09.2013
602001301113
11.09.2013
602001301077
11.09.2013
602001301116
12.09.2013
602001301131
12.09.2013
602001301147
12.09.2013
602001301153
12.09.2013
602001301133
12.09.2013
602001301139
12.09.2013
602001301154
12.09.2013
602001301148
12.09.2013
602001301151
13.09.2013
602001301169
13.09.2013
602001301163
13.09.2013
60201301164
13.09.2013
602001301173
13.09.2013
13.09.2013
602001301167
602001301174
13.09.2013
60201301166
19/09/213
602001301273
240 Adet Muhtelif Eşya { 86 Adet Kitap,5 Adet Oyuncak,2 Adet CD, 2 Adet Şişme beyzbol sopası, 1 Adet
Modem ,2 Adet Gözlük,l Adet Elektrik Kablosu,10 çift Terlik, 3 takım eşofman, 18 Adet Çanta, 85 Adet
Giysi, 7 çift ayakkabı, 1 Adet minder, 1 Adet grafik kutusu, 2 adet tencere-tava, 1 adet Reklam perdesi, 11
adet plastik boru, 2 adet fırça sapı)
4901-9503-90046402-6211-63033923-4202-39267323-3917
2 .8 7 3 ,0 5
2 8 7 ,3 1
2013/346
V'
602001301240
19/09/213
19/09/213
j
602001301269
19/09/213
!
60201301246
23.09.2013
602001301301
23.09.2013
602001301297
u stf
-Sayfa .1
>
------
57
13.09.2013
616001300244
14 Kap Granit
(. 58
07/03/2012
0606001200098
59
13.12.2013
606001300637
585 Adet ADDR markalı Ahşap İç Oda Kapısı
60
20.12.2013
606001300640
1 Paket Sıcak Su Kazanı, 2 Parça Pres Aksam, 5 Parça Boya Tabancası
61
24.12.2013
606001300642
1 Adet Eşya Taşımaya Mahsus MSC markalı 40'lık Konteyner
62
20.11.2013
606001300625
50.000 kg Mermer Tozu
6802
25.278,66
2.527,87
73089-73066
49.601,10
4.960,11
4418
120.506,64
12.050,66
8403-8479-8424
3.823,41
382,34
8609
1.392,40
139,24
-
3824
5.015,00
501,50
i' *;%
«
3824
5.015,00
501,50
2252 Adet slad markalı Demir veya Çelikten İnşaat Akşamı, 680 Adet Slad markalı Boru
ÂNKAfcA LOJİSTİK
ÜSSÜ DEPOLAMA
YERİ
KAZAN/ANKARA
KAYSERİ BEDİR A
TİPİ ANTREPOSU
63
20.11.2013
606001300624
jf F ’
y r ,* * '
0
ğ
50.000 kg Kalsit
.
- - rs .
GEÇİCİ
fi *• S ' H
* \
** i
i 3 M A - ,£>S a: ^ t
64
09.12.2009
174
65
09.12.2009
176
1 Adet Kullanılmış Fotokopi Makinası
_ ............
- .................
'\
\ »;
.
jr
'4
¡İ
66
20.12.2011
0606001100343
134 Kap Özersu markalı Muhtelif mobilya (4820 Kg)
03,09,2013
0606001300585
1 Kap Plastikten Mamül Oto Parçalan
68
20.07.2009
74
69
„ 17/06/2013
8443
128,62
12,86
8443
125,08
12,51
1.327,50
....
1 Adet Kullanılmış Fotokopi Makinası
67
DEPOLAM A YERİ
¿1
<5i r
KAYSERİ TCDD
2 Adet Vo!kswagen için Flanşlı Mil ve Mil Karşılığı
9403
13.275,00
870893
110,34
8708
9,29
11,03
0,93
KAYSERİ GÜMRÜK
0606001300518
64 Adet Muhtelif Kullanılmış Oto Beyni,1 Adet Renault markalı Kullanılmış Kart Okuyucu,1 Adet Bitron
markalı Sigorta Tabla Akşamı,1 Adet Fiat markalı Marş Kontak aksam ve Beyni
8409-8471-87088409
20.533,86
2.053,39
).
MÜDÜRLÜĞÜ
KAÇAK EŞYA
AMBARI
4
700.000 adet Karton Ambalaj kutusu,1500 kg Plastik Folya ve plastik çubuk çay ambalajı,1210 kg Plastik
Hurda, 1 Adet Barkod Makinası,1 Adet Elektronik Tezgah,2 adet Metal Çalışma Tezgahı, 1 Adet Panasonic
70
11.04.2013
606001300149
faks makinası, 1 Adet Bilgisayar, 2 Adet Büro Telefonu, 1 Adet Kanepe, 1 Adet Samsung yazıcı,3 adet
palet,1 Adet Kompresör,1 Adet 2500 kg'lık Palet kaldırıcı,1 Adet Hava Kompresörü, 5 adet Setpac stick 80
markalı paketleme makinası
KAYSERİ SERBEST
85.000,38
8.500,04
BÖLGESİ
SEMET PROT.
SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
(YEDDİEMİNDE)
♦
LİSTE
* Sayfa 6
Download

m - Ankara Ticaret Odası