2014 YILI
PLASTİK SIKILAMA ÇUBUĞU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ :
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Grup-I (Metan) gazlı yer altı maden ocaklarında lağım
deliklerinin sıkılanmasında, kapsüllü dinamitlerin deliğe yerleştirme esnasında kullanılmak üzere
plastik sıkılama çubuğu satın alınacaktır.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- Çubuklar, Grup-1 (metan) gazlı yer altı ocaklarındaki lağım deliklerinde kullanmaya uygun
antistatik ve alev geciktirici özelliğe sahip olacak, yüzey yalıtkanlık direnci 1x109 Ω’u
geçmeyecektir.
2.2- Çubuklar, ekli resimde gösterilen şekil ve ölçülere göre imal edilecektir.
2.3- Plastik malzeme homojen bir yapıda olacak, üzerlerinde hava kabarcığı, yabancı madde
parçacıkları ve gözle görülmeyen delikler bulunmayacaktır.
2.4- 30 mm çapındaki çubuklar özel dişli ek parçalarla uzatılabilecektir.
2.5- Plastik malzemenin fiziksel özellikleri;
ŞARTNAME DEĞERİ
ÖZELLİK
Ana Yapı Malzemesi
Akmada Gerilme Dayanımı
Yoğunluk, 23 °C
Kopma Noktasında Gerilme
Dayanımı
Kopma Noktasında Uzama
BİRİM
MPa
g/cm³
MPa
%
METOT
Yüksek Yoğunluklu Polietilen
(PETİLEN YY S 0464 veya Eşdeğer)
28
ASTM D638
0.959 - 0.963
ASTM D-1505
31
ASTM D-638
1115
ASTM D-638
2.6- 1 takım sıkılama çubuğu; 2 adet sıkılama çubuğu + 2 adet tapa + 1 adet manşon’ dan
oluşmaktadır. Malzemelere ait teknik resimler ektedir.
3- KONTROL, MUAYENE ve KABUL:
3.1- Kontrol, muayene ve kabuller TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca
müştereken yürütülecektir.
3.2- Alev geciktiricilik özelliği tespit deneyi Alev Sızdırmazlık Test İstasyonu Müdürlüğünde
antistatik özellik tespit deneyi TSE’de yapılacaktır.
3.3- TTK imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacaktır. Firmalar her parti için imalata başlama
zamanını en az bir hafta önceden TTK ya bildirecek ve imalatta hazır bulunacak yetkili elemanca
plastik malzemeden deney numunesi alınacaktır. Antistatik özellik testi için TSE’de yaptırılacak
deneyler ile fiziksel özelliklerin testi için PETKİM Laboratuarlarında yaptırılacak deneylerin
masrafları firmaya ait olacaktır.
3.4- Bitmiş haldeki çubuklara uygulanacak deneyler ;
3.4.1- Alev Geciktiricilik Testi:
On adet çubuk numunesi (UL 94 VO) standardında belirtilen esaslara göre alev geciktiricilik
testine tabi tutulacaktır.
3.4.2- Anti-statik Özellik Testi :
Üretimlerde TTK temsilcisi tarafından çubuk üretiminde kullanılacak hamurdan 10x25x100 mm.
ebadında 5 adet numune levha, yüzey direnci tayini için TS EN 62631-1:2012 ‘e göre teste tabi
tutulacaktır. Test sonunda bulunan direnç 109Ω’u geçmeyecektir.
3.4.3- Çubuklar, bu şartnamede belirtilen diğer özellikler yönünden de kontrol ve muayene
edilecektir.
4-GENEL HÜKÜMLER:
4.1-Firmalar
alevi
geciktiricilik
testi
için
Alevsızdırmazlık
Test
İstasyonu
Müdürlüğü/ZONGULDAK’ tan ve antistatik özellik testi için TSE/ANKARA’ dan aldıkları test
raporlarını teslimat ile birlikte vereceklerdir.
4.2- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre eksiksiz ve
tam olarak cevaplandırılacaktır.
4.3- Kontrol ve muayeneler esnasında hatalı imalat yapıldığı tespit edilemeyen ve kullanma
esnasında bu şartnameden düşük performans gösterdiği tespit edilen çubuklardan dolayı meydana
gelen zararlardan firma sorumlu olacaktır.
4.4- Çubukların teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.
4.5- Firmalar teklifleri ile birlikte antistatik ve alev geciktirici özellikte daha önce imalat
yaptıklarını belgeleyeceklerdir. Aksi halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce
kurumumuza bu özelliklerde imalat yapmış firmalar için bu belgeler aranmayacaktır.
4.6- Çubuklar sayılmaya uygun miktarlarda sağlam ambalajlarda teslim edilecektir.
4.7- Çubukların sipariş miktarı, dağılımı ve fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır.
4.8-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve
muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
Etinorm
50 35 097
Malzemenin Cinsi
Plastik sıkılama çubuğu
FATURA ADRESİ
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
67040 Üzülmez ZONGULDAK
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65
67520 Kilimli ZONGULDAK
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
74300 Amasra BARTIN
Sip.Miktarı
150 Takım
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KDZ.EREĞLİ
859 008 5801
KARAELMAS
815 003 4586
KARAELMAS
859 006 4265
KARAELMAS
815 007 8618
BARTIN
815 003 4595
SİPARİŞ MİKTARI VE DAĞILIM TABLOSU
Müesseseler
Armutçuk TİM
Kozlu TİM
Üzülmez TİM
Karadon TİM
Amasra TİM
Sıkılama çubuğu
30
50
10
50
10
Birimi
takım
takım
takım
takım
takım
EK-1
EK-2
EK-3
Download

2014 YILI PLASTİK SIKILAMA ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1